architecten op werkbezoek Ingenieurs en voor Puzzel Uit de bladen Intense belangstelling alle bouwobjecten Bouw Waddinxveen imponeert Zuidamerikaans gezelschap Pupillenpiwramma Verkeersmaatregelen Burgelijke stand Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen ERVAREN BOUWKUNDIG TEKENAAR Schaakclub WSV weer Bedankt A rchitectenbureau Trefters n.v. T. C. Bos, HBO Architect BNA bewoonde huizen Start Zevenhuizense Plattelandsvrouwen Ledenvergadering Landbouwjongeren Geen oud papier Zwembus gaat rijden Specialist voor voor beroeo Ongelooflijk I Winst Vrouwen IK ZAG DIE KNALGOEIE GOAL! DOKTERSDIENSTEN DONDERDAG 14 SEPTEMBER 1967 Brugweg 114 - Waddinxveen vraagt: HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 - 1586 In één week klaar Financiering mogelijk. Mr. Opticiën Vraagt vrijblijvend offerte. Sollicitaties schriftelijk te richten aan bovenstaand adres. HOORTOESTELPRACTICUS (veschijnt elke donderdag) Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Ds. C. van den Bergh uit Oud-Beijerland heeft be dankt voor het beroep dat op hem is uitgebracht door de kerkeraad van de Nederlands hervormde kerk in Waddinxveen in de vacature van ds. J. R. Cuperus. ZEVENHUIZEN De Nederland se Bond van Plattelandsvrouwen in Zevenhuizen begint donderdag 21 september aan het winterseizoen met een bijeenkomst in Hotel Vos, die om acht uur begint. CONTACTLENSSPECIALIST Mr. Opticiën Grit, wel te verstaan! Die leverde indertijd de juiste sterkte brilleglazen, welke ik voor m'n ogen moest hebben. En dan dat bijpassende montuur waarvan iedereen zegt, dat het me zoiets karakteristieks geeft: in één woord MEESTERLIJK!! Waddinxveen Th. G. Blom, Ko ningin Wilhelminasingel 83, telefoon (01828) 2112. MAANDBLAD van de IMMANU ÊLKERKGEMEENTE in bezit van diploma H.T.S. bouwkunde of gelijkwaardige en in staat zelfstandig projecten uit te werken. worden aangebracht op het weg dek waar het parkeren zal zijn verboden. Dit ter bevordering van de overzichtelijkheid op de weg. Voorts wenst het gemeentebe stuur erop te wijzen dat nog steeds wordt gezondigd tegen de bepa ling dat het verboden is te parke ren op rijbanen waar over het midden van de weg een doorge trokken witte streep loopt of waar een vluchtheuvel in de weg ligt. Dit verbod geldt alleen indien de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de streep of vlucht heuvel minder bedraagt dan drie meter. Waddinxveen is hard op weg een pelgrimsoord te wor den voor bouwexperts uit alle delen van onze aardbol. Nog even en dan kan geen bouwer of architect - gelijk het de snobs onder de toeristen met de stad Napels ver gaat - het zich niet meer permitteren het moede hoofd voor eeuwig ter ruste te leggen voordat hij een bezoek (en liefst een officieel) aan Waddinxveen heeft gebracht, bracht. ZEVENHUIZEN De Jongeren groep van de Hollandse Maatschap pij van Landbouw houdt op vrijdag 29 september een ledenvergadering. De bijeenkomst heeft plaats in Ho tel Vos en begint om half acht. Het besluit van de excursie door Waddinxveen kwam - na nog een kopje koffie (met ongelooflijke hoe veelheden suiker) in Royal - met een bezoek aan een tuindersbedrijf onder glas, waar het gehele groei- procedé automatisch verloopt. De vraag is alleen of de bouwdeskun- digen na afloop niet het onbevredi gende gevoel zullen hebben gehad dat hier ’in het westen’ ieder heeft wat zijn hartje begeert, terwijl het voor miljoenen mensen in de Latijnsame- rikaanse landen elke dag weer een probleem is voldoende voedsel te be machtigen. Zij kwamen in ieder geval wél tot de conclusie dat de inwoners van Waddinxveen stuk voor stuk uitver koren mensen zijn en dat de burge meester volkomen gelijk had toen hij zei: „In Waddinxveen wonen geluk kige mensen.” Wie lacht daar (foto Sjaak Noteboom) 11 uur 11 uur 11 uur 10.30 uur 10 uur 10 uur 10 uur 11 uur Dat er voor het kryptogram tot werd geplaatst in de krant van 24 augustus veel belangstelling bestond bleek uit het grote aantal inzendin gen. Doordat er zeer veel goede op lossingen waren, moest loting de prijswinnaars aanwjjzen. De boeken- bonnen gingen deze keer naar F. G. L. Bergsma, J. W. Frisoweg 69 en C. Overdam, Ernst Casimirlaan 6. De oplossing luidde: Horizontaal: 1. andorra; 4. poker; 7. ellende; 8. etalage; 11. oss; 14. elan; 15. rok; 16. unie; 17. dag; 19. snipper; 22. alliage; 23. tamme; 24. remedie. Vertikaal: 1. adele; 2. delta; 3. abele; 4. porto; 5. kuras; 6. routine; 6. Lin da; 10. gort; 12. stuip; 13. aken; 14. elegant; 17. datum; 18. gilde; 19. snaar; 20. paard; 21. roede. WADDINXVEEN Dezer dagen worden de verkeersmaatregelen - waartoe de gemeenteraad van Waddinxveen onlangs besloot - van kracht. Een gedeelte van de te nemen maatregelen z(jn al geldig ge worden. Ter voorkoming van misverstanden heeft men ons van de zijde van het gemeentebestuur verzocht de genomen of te treffen maatregelen nog eens te publiceren. Ze volgen hieronder: De kruising tussen Jan Dorre- kenskade-oost en de Schieland- straat wordt voorrangskruising in die zin dat het verkeer op de Dorrekenskade voorrang heeft; op het gedeelte van de Kanaal straat tussen de Kerkweg en Sta tionsstraat wordt het parkeren aan de westzijde verboden; het stuk Julianastraat tussen Kerkweg en Stationsstraat wordt in noordelijke richting gesloten voor alle verkeer, behalve voet gangers, fietsers en bromfietsers; op enkele weggedeelte in de be bouwde kom zullen gele strepen •Boskoop-WSE, Groenew.-GDS, Waddinxv.-RVC, ,Moerk.-Be Fair, «Bosk. 2-WSE 2, .Be Fair 3-GDS 2, /Waddinxv. 2-RVC 2, (Be Fair 2-Waddinxv. 3, op het gezelschap. Evenals de aan wezigheid van een centrale wijkver- warming en het centraal antenne- systeem. Een en ander werd in het Spaans vertaald door de Rotterdamse tolk C. K. J. Breedveld. Deze voerde een complete show op en maakte het de burgemeester moeilijker dan diens veel deskundiger gehoor. Hij weigerde alle beweringen van de heer Van der Hooft voor zoete koek te vertalen, wat uiteraard aanleiding gaf tot de grootste hila riteit. Maar hij deed, getuige de vragen achteraf, goed werk en maakte het de sprekers die vaak werkten met voor de Zuidameri- kanen volkomen onbekende begrip pen gemakkelijk door ze voor hen met veel kennis van zaken te ver talen. WADDINXVEEN Het ophalen van oud papier ten behoeve van de nieuwe gereformeerde kerk in Groenswaard is onlangs niet door gegaan wegens het overlijden en de begrafenis van de heer L. Los. Het actie-comité heeft nu besloten op za terdag 16 september de gemeente rond te gaan. WADDINXVEEN Het win- terzwemseizoen breekt aan op zaterdag 30 september a.s. Dan zal de Waddinxveense zwem en poloclub De Gouwe weer de wekelijkse zaterdagavondse bustochten organiseren naar het Spaardersbad in Gouda. Nadere informaties volgen. WADDINXVEEN In het gere formeerd verenigingsgebouw is don derdag de eerste ronde voor de win tercompetitie van de Waddinxveense Schaak Vereniging gespeeld. De re sultaten waren als volgt: P. Broer-W. v. Vuuren 0-1, J. van Oort-C. v.d. Mark 0-1, W. van Oort- P. Perdijk 1-0, A. Versluis-A. v.d. Starre %-'/2, A. A. van Oort-J. v.d. Haak afgebr., A. Landeweer-A. Wiersma 1-0, G. de Willege-B. Ber- loth 0-1, F. de Jong-J. Kleiweg 0-1; H. Schoemaker-W. Verstoep 1-0 en A. Doornheim-A. van Woerekom 0-1. Na de inleiding van de burgemees ter was het woord aan de heer Van Nieuwkerk die het een en ander ver telde over de werkingen van een bouwteam, over de winst die werd geboekt met het bouwen in bouwstro- men en over de verbetering van de kwaliteit die was bereikt door het toepassen van nieuwe systemen. Ingenieur Octavio Cabello, leider van de groep en voorzitter van de economische commissie voor Latijns- Amerika van de Verenigde Naties, sprak een kort dankwoord. Hij stel de de leden voor en zei ervan onder de indruk te zijn en zo actief ge meentebestuur te hebben kunnen ont moeten. „Ik zou willen dat we in onze landen de gemeentebesturen ook een dergelijke, zelfstandige taak kon den geven,” zo zei ir. Cabello die besloot met te bedanken voor de hartelijke ontvangst. Uit de vragen die achteraf werden gesteld bleek de diepe interesse van de architecten en ingenieurs, onder wie ook twee vrouwelijke, voor het geen ze hadden gehoord en - op de bouwtekeningen - hadden gezien. Ar chitect T. W. Verwey tenslotte ver telde over de scholen die Waddinx veen thans bouwt in bouwteamver- band. Nadat alle Zuidamerikanen waren verblijd met een blikje Goudse stroop wafels van Waddinxveense makelij trok men per bus naar Royal op het Koningin Wilhelminaplein voor de lunch. Het was voor de buitenlanders nau welijks te geloven dat de door Re- horst gebouwde en door het architec tenbureau L. Roggeveen ontworpen woningwetflats aan de Tesselschade- laan bestemd waren voor de ’lower classes’. Wél was hen de omvang van de badcel tegengevallen. Nadat de ZEVENHUIZEN Geboren: Margaretha, d.v. T. J. de Gier en E. van Toledo; Abraham Cornells, z.v. J. Overvoorde en P. G. van der Heijden. Ondertrouwd: Johannes Adriaan Al bert Jan Visser en Adriaantje Kop penaal; Adrianus den Hollander en Cornelia van Kralingen. MOERKAPELLE Geboren: Hendrik, zv. L. Hertog en H. Breedijk; Margaretha Johanna, d.v. J. Breedijk en A. Tuitel; Ingetje, d.v. J. Steenbergen en H. J. Blonk. Ondertrouwd: L. J. C. Uijl, Nieuwer- kerk en M. Zijderhand. Het gemeentebestuur van Waddinx veen was in de morgenuren een voortreffelijk gastheer. Burgemeester C. A. van der Hooft verwelkomde de gasten in de raadzaal van het ge meentehuis. Daar waren ook bij de heer W. J. van Nieuwkerk, directeur van de Stichting Ratiobouw, wethou der F. M. van Tol, loco-gemeente- secretaris J. Meulman en de heer W. F. Meijer, hoofd van de afdeling al gemene zaken. Verder waren aanwezig architect T. W. Verweij van het bouwkundig ingenieursbureau P. D. Stuurman NV en de heer Rehorst van de bouw en aannemingsmaatschappij P. Re horst NV uit Waddinxveen. Het verhaal dat de burgemeester vertelde heeft Waddinxveen al wel tien keer kunnen horen. Hij groef dit keer minder diep dan anders en be perkte zich tot wat oppervlakkige details, temeer daar de gasten op het technische gebied weinig meer konden leren. Het ging nu vooral om het organisatorische en financië le aspect van de bouwplannen, ter wijl voorts het verschil tussen onge subsidieerde en gesubsidieerde bouw (in Zuid-Amerika volledig onbekend) werd behandeld. Vooral kreeg aandacht de samen werking in bouwteamverband, die tot zulke vruchtbare resultaten heeft geleid. De cijfers die de burgemees ter noemde, maakten grote indruk ”U bent in uw keuze niet beperkt tot de mannelijke lidmaten Ook vrouwelijke lidmaten komen voor verkiezing in aanmerking. In andere buitengewone wijkgemeenten (zelfs op de Veluwe) hebben reeds vrou welijke gemeenteleden zitting in de kerkeraad. Het is voor mij onbegrij pelijk dat dit bij ons (in het westen des lands!) nog niet het geval is. Zou het geen tijd worden dat te verande ren? Ik verbeeld me, dat ik na 2% jaar mijn wijkgemeente (als geheel) ken en ik geloof er dan ook niets van dat men hier voor deze zaak nog niet rijp zou zijn, zoals ik eens hoorde be weren. Laten wij - ik heb dat al eens meer gezegd - in vredesnaam her vormd (bjjna zou ik zeggen: synodaal - hervormd) denken.” (dr. A. van Haarlem, predikant van de hervormde Immanuëlkerk, bij de aankondiging tot het benoemen van een aantal nieuwe ouderlingen) haarscherpwat 'n effekt! HARTELIJK DANK GRITH De 25 Zuidamerikaanse architecten en ingenieurs, die donderdag een bezoek brachten aan het dorp aan de Gouwe, waren het er allen over eens dat Waddinxveen een juweeltje aan bouwtechniek en bouwervaring is. Een hele middag sjokten zij langs alle imposante bouw- bolwerken die Waddinxveen op de been kan brengen en toen ze het allemaal hadden gezien, was hun honger naar meer kennis nog lang niet gestild. Weekblad voor Waddinxveen Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten centrale antennnes aan de Jacob Catslaan en een ketelhuis van de centrale wijkverwarming waren be keken trok men naar een gietbpuw- flat aan de Nicolaas Beetslaan, die ge bouwd zjjn door het bouwbedrijf J. Re(jm NV en ontworpen door even eens Roggeveen. Het bezoek aan de Invalidenwonin gen aan de Vondellaan maakte wel licht het meest indruk. „Wij zijn nog niet eens toe aan gesubsidiëerde wo ningbouw,” vertrouwde één van de architecten ons toe,” laat staan dat we aan dit soort woningen durven denken.” Een ander lid van de groep had zich verwonderd over de scholen. „Waarom zetten jullie zulke dure ge bouwen neer? Kinderen accepteren het ook als ze buiten les krijgen, of in een oud gebouw.” Hoewel de belangstelling voor de woningbouw groot was, de waterhuis houding wekte nog de meeste verba zing. Men ging kijken naar het ge maal De Omringdijk in Boskoop om daar verstomd te staan van het ni veauverschil van het water. Ook het rioolgemaal, dat als programmapunt moest worden ingelast, bleek volko men nieuw en werd nauwkeurig be keken. 23e JAARGANG - nr. 1150 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1