Vanavond vergadering gemeenteraad voor Onze mening Verbakel demonstreert vertrouwen m [HTI m2 toekomst van Koopcentrum Brug met nieuwe uitbreiding [2000 B en W vragen 7 5 mille provisorisch atletiekterrein Woningcorporatie bouwt 40 premie-huurwoningen WADDINXVEEN Als de gemeenteraad van Waddinxveen in zjjn ver gadering van vanavond een daartoe strekkend voorstel goedkeurt dan krjjgt de atletiekclub AV ’65 Waddinxveen zeer binnenkort een complete atletiek- accommodatie met sintelbaan, hardloopbaan, ringen voor discuswerpen en kogelstoten, gelegenheden vo?r ver- en hoogspringen, etc. c RAIFFEISENBANK WADDINXVEEN Nodig? Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Eerste sintelbaan in KNAU - Gouda J V' w. -a Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Laat het overschrijven naar een kosteloze en rentedragende privé-rekening. Vraag folders of mondeling advies bij de Woningen ORGELS - PIANO’S ELEKTRONISCHE ORGELS Onvoldoende Vervolg op pag. 4 Adjudant Kruit verlaat korps WADDINXVEEN De heer Kruit, adjudant van de rjjkspolitie in Waddinxveen gaat het corps ver laten. Tjjdens een speciale bijeen komst op donderdag 28 september in de raadzaal van het gemeentehuis zal officieel afscheid worden geno men van de politieman. De bijeen komst begint om vier uur. Groei ■F* Mii 23e JAARGANG - nr. 1151 DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1967 E s J. verdien salaris beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. 67-62 JLJ geld met iih Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 3656 Agentschap N.V. Westlandsche Hypotheekbank. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). (veschijnt elke donderdag) Oranjelaan 42 - Telefoon 2046 WADDINXVEEN Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. de spaarbank met volledige bankservice De woningbouwvereniging Wad dinxveen wil in Groenswaard I veer tig premiewoningen bouwen die be stemd zgn voor verhuur. De huizen zjjn geheel gelijk aan de woningen die thans worden gebouwd door Re- horst NV en die bestemd zjjn voor de verkoop. Het college acht de bouw van deze huurwoningen noodzakelijk voor de doostroming ’als verlengstuk van de sociale woningbouw’ en voor de sa nering van de Henegouwerweg en de Kerkweg en stelt voor de wo ningbouwvereniging de benodigde grond voor deze veertig huizen te verkopen voor 320.000 (40 x 8000), de rente en aflossing te garanderen van de gelden die de corporatie voor dit project zal moeten lenen en de jaarlijkse bijdrage, die de minister Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. een reeks van vijftig die de uitbrei ding van het Modehuis Verbakel moeten schragen; hij symboliseerde ook het vorderen der werkzaamhe den aan het Koopcentrum Brug dat zjjn vorm van lieverlee aan het vin den is. Blijheid heerste dus niet alleen bij de directie van Verbakel NV, die nu de beschikking krijgt over een ver koopruimte van tweeduizend vier kante meter, maar evenzeer bij het bestuur en leden van het Koopcen trum Brug en vooral ook bij het ge meentebestuur, dat in zijn grenze loos vertrouwen in de toekomst van het Brugcentrum één van de grootste middenstanders daadwerkelijk naast zich kreeg. Na het slaan van de paal kwam het gezelschap in de kleine tearoom van het modehuis bijeen. Daar zei burgemeester Van der Hooft groot respect te hebben voor de durf en de visie die de directie van Verbakel NV en met name de oprichter, de heer L. W. Verbakel, altijd zo duidelijk heeft gedemonstreerd. ”Ik heb deze paal voor onze buren met veel ple zier geslagen,” zo zei hij, ”Ik vraag me alleen af hoe vaak heb ik dat al gedaan voor uw bedrijf in de laat ste jaren. U bent ons altijd een paar stappen voor geweest.” De burgemeester noemde de fami lie Verbakel ’moedige mensen, die met het hoofd rechtop door het le ven gaan en om hen heen zien wat er gebeurt’. ”U heeft altijd vertrouwen gehad in de toekomst van het Koopcentrum en mensen die vertrouwen hebben in de toekomst zijn aan de winnende hand. U bent nooit geschrokken van de winkelplannen die we elders creër- den, maar ging zelf rustig door, we ten dat de mensen naar een goede zaak toch zullen blijven komen.” De heer Verbakel sr. zei het een doodgewone zaak te vinden dat een bedrijf dat gezond is uitbreidt. ”Het begin is veel moeilijker geweest. Maar daardoor hebben we geleerd zoveel mogelijk zelf te doen.” De heer Verbakel was het gemeen tebestuur dankbaar voor de mede werking die de voorbereidingen van het nieuwe winkelcentrum was ge geven en die tot nu toe al tot resul taat hebben gehad dat er een par- verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde. bemiddeling bij aan- en verkoop van alle onroe rende goederen (woonhuizen, bedrijfspanden, bun galows, flats, etc.) De betonnen paal, die maandag middag door burgemeester C. A. van der Hooft - uitgedost in felgeel jack en veiligheidshelm - in ontzagwek kend tempo de grond in werd ge jaagd, was niet zomaar de eerste in Geholpen door heibaas Biesheuvel uit Gouda slaat burgemeester Van der Hooft de eerste paal voor weer een uitbreiding van het Mo dehuis Verbakel. Architect T. W. Verwey van het bureau Stuurman NV kijkt toe. Andere belangrijke voorstellen voor de nabije vergadering zijn: een principe-besluit tot overdracht van de rioolwaterzuivering aan het Hoogheemraadschap Rijnland^ verkoop van grond aan woning bouwvereniging Waddinxveen voor de bouw van veertig premie-huur- woningen 320.000); aankopen van gronden ten behoe ve van het recreatieplan Sniepweg 77.000) en het uitbreidingsplan Groenswaard II 40.000); aankoop van een stuk Onderweg voor 3034; benoeming van een vakleerkracht (handenarbeid, tekenen en muziek). Als de raad vanavond zjjn instem ming betuigt dan zal de AV ’65 Waddinxveen dus de eerste atletiek- club in de gehele Kring Gouda van de Koninklijke Nederlandse Atle tiek Unie zjjn, die de beschikking heeft over een sintelbaan. Clubs in Gouda en Alphen aan de Rjjn heb ben al vele jaren verzoeken lopen om te komen tot een eigen baan. De sintelbaan zal 300 m lang wor den en vier loopbanen hebben van elk 1,25 m breed. Verder komt er een hardloopbaan van 100 m, die ge deeltelijk met de sintelbaan gelijk valt. Deze baan heeft vijf loopbanen. Dan komen er gelegenheden voor hoogspringen, verspringen en voor de hinkstapsprong en vervolgens rin gen voor discuswerpen en kogelsto ten. In het middenterrein komt het korfbalveld te liggen, dat ook ge bruikt kan worden voor speerwer pen. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij heeft een plan opgesteld, waarin wordt geadviseerd de slecht werkende darinage even eens in orde te brengen. Het plan gaat sec. 55.600 kosten, terwijl voor de aanleg van een wandelpad, het verplaatsen van een houten brugge tje en van de beplantingen en het aanbrengen van de hekken nog 16.000 op tafel moet komen. Het onderhouds- en besproeiingsmate- riaal gaat nog eens 4000 kosten. De te treffen voorzieningen zijn, aldus B en W in het pre-advies, on voldoende voor wedstrijden van eni ge importantie. Daarmee zal dus moeten worden gewacht tot de in het Sniepwegplan gecrëerde atle- tiek-accommodatie gereed is. Deze zal wél aan alle eisen van de KNAU voldoen. Het Hoogheemraadschap Rijnland acht het wenselijk dat voor een be tere bestrijding van da waterveront reiniging alle daartoe ter beschik king staande middelen in één hand zijn. Derhalve is Rijnland bereid van de gemeente Waddinxveen de riool- van volkshuisvesting ten behoeve van deze woningen aan de gemeen te zal verstrekken uit te keren aan de woningbouwvereniging. In het recreatieplan Sniepweg wordt weer grond gekocht. Met de eigenares van een stuk grond ter grootte van ruim 3.15.30 ha is overeenstemming bereikt voor 77.000. Omdat het bouwrijpmaken van Groenswaard II geen stagna tie mag ondervinden moet van een Apeldoomse landeigenaar in dat gebied nog een perceel grond van 1.53.89 ha worden gekocht. B en W stellen voor de grond aan te ko pen voor 40.000. Ten behoeve van de toekomstplan nen Groenswaard III en Bospark F) BODEGRAVEN K I I I I I Kerkstraat 2-23 U KJ V I Telefoon 01726-2541 Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. De accommodatie zal voor 75.600 - worden aangelegd op het braaklig gende stuk grond ten noorden van de vijver van de rioolwaterzuiveringsin stallatie in de Oranjewidk, waar men ook ruimte heeft geschapen voor een korfbalveld. Het benodigde geld zal worden geput uit het fonds stadsuitleg, dat nog de beschikking heeft over ruim zeven ton. waterzuiveringsinstallatie in de Oranjewijk over te nemen of, indien het laatste onmogelijk blijkt, een bijdrage te geven in de exploitatie kosten. Het rioleringsstelsel blijft in gemeentelijke handen. B en W voelen veel voor over dracht van de zuivering en vragen de raad de overdracht in principe te steunen. Later komen er concretere plannen. keerterrein is gekomen voor ca. tach tig auto’s en een sierbestrating tus- het gemeentehuis en Verbakel. De bijeenkomst werd o.a. bijge woond door mevrouw J. van der Hooft-Lourens, door gemeentese cretaris H. Jenné, wethouder P. Lips, afgevaardigden van de mid- denstandsvereniging en van het Koopcentrum Brug en voorts van de Kamer van Koophandel. De uitbreiding bjj Verbakel is de vierde in tien jaar tijd. De 47 jaar oude bedrjjf groeit hierdoor van 1200 naar 2000 vierkante meter vloerop pervlak. Later zal er nog eens vjjf- honderd m2 bjjkomen. De eerste fase omvat een begane grond, een eerste etage en - een pri meur voor Waddinxveen! - een sous- terrain van tweehonderd m2, dat ook voor de verkoop is bestemd. Door de ze vergroting wordt het mogelijk de afdeling woninginrichting, die nu nog is gevestigd in een ander pand aan de Zuidkade over te hevelen naar de nieuwbouw. Als ook de tweede etage is gerealiseerd zal het etalage- front aan de kant van het raadhuis plein worden verdubbeld tot een lengte van veertig meter. In het warenhuis komt ook een lift, waarvoor nu al een liftschacht moet worden meegebouwd. Ten be hoeve van deze voorziening moet er een bouwput komen die vier meter diep wordt. De hoge grond waterstand maakt het noodzake lijk dat eerst een stalen damwand wordt geslagen, die verdwijnt zo dra de kelder gereed is. Men hoopt dat de eerste uitbrei ding in het voorjaar van 1968 klaar is. Dan kunnen de auto-eigenaars die hun wagen hebben geplaatst op het parkeerterrein gebruik maken van een tweede ingang die aan de achterzijde van het plan is gepro jecteerd. Er komt ook een royaal uit gevoerd trappenhuis. Verder zal de kantine van het 35 man en vrouw tellende personeel worden vergroot. Het ontwerp voor deze verbou wing is van het bouwkundig inge- ingenieursbureau Stuurman N.V. uit Waddinxveen, die ook in het verle den Verbakel’s vernieuwingen schiep Bouwer is het Goudse aannemings bedrijf Adr. den Ouden en Zoon. Weekblad voor Waddinxveen X Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten Dat het Waddinxveense gemeen tebestuur als eerste in de gehele (grote) Kring Gouda van de Konin klijke Nederlandse Atletiek Unie er toe overgaat een atletiekaccommoda- tie met sintelbaan aan te leggen is op zich weer een bewijs van de voort varendheid waarmee B en W de za ken hier plegen aan te pakken. Daarnaast is het natuurlijk ge woon enorm fijn om behalve voet balvelden, tennisbanen, enzovoort ook voor deze tak van sport een ou tillage te hebben. Maar toch rijst de vraag of het al lemaal wel zo hard nodig is. Of het juist weer Waddinxveen moet zijn dat ook op dit gebied de toon aan moet geven. Atletiekclubs in Gouda en in Al phen aan de Rijn, in Woerden en in alle andere plaatsen die deel uitma ken van de Kring Gouda hebben vele jaren, soms decennia lang bij de res pectievelijke gemeentebesturen aan de bel gehangen voor een eigen ac commodatie. Zonder een enkel resul taat. De besturen van de clubs brachten hun verlangens terug tot enkel een simpele sintelbaan. Maar er was geen geld, dus ook geen sintels. Waddinxveen heeft amper twee jaar een atletiekclub, die weliswaar zeer actief is, maar die zijn bestaans recht, of althans zijn onmisbaarheid toch altijd nog moet bewijzen. Van een club die twee jaar bestaat is het voortbestaan - dat heeft de praktijk bewezen - lang niet altijd zeker. Maar het gaat niet om de gewenst- heid van een sintelbaan en wat daar bij hoort. Als er een komt dan kan iedereen en vooral de atletiekclub er alleen maar blij mee zijn. Het gaat om de vraag of een sin telbaan wel de meest urgente sport- voorziening is die Waddinxveen op dit moment behoeft. Er zijn clubs die al vele jaren om een eigen clubhuis hebben gevraagd en het om velerlei redenen niet (kunnen) krijgen. En nu wordt er voor een nood voorziening (want binnen een afzien baar aantal jaren wordt in het sport park aan de Sniepweg een geheel nieuw en veel groter atletiekveld aangelegd) 75.000 onttrokken aan de gemeentefinanciën die er toch al niet zo rooskleurig voorstaan. We kunnen ons voorstellen dat er in Waddinxveen ook grote behoefte bestaat aan een sporthal. En dat is een voorziening waarvan alle clubs in Waddinxveen zouden kunnen pro fiteren, ook de atletiekclub. Zo’n gebouw staat er niet voor 75.000, dat is duidelijk. Maar met het dubbele kom je al een heel eind. Het geld ervoor is er, want het fonds stadsuitleg heeft de beschikking over acht ton. Geld, dat speciaal voor de ze doelen is bestemd. Voor ons is het geen vraag of de atletiekvereniging gebaat is bij een dure noodvoorziening die bovendien niet geschikt is voor het organiseren van grote atletiekevenementen of dat er - voor veel meer geld weliswaar - een sporthal moet komen, waar ie dereen voordeel van heeft. K. v.d. B.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1