Bezinnen op Dierendag Geld voor atletiekveld ’bij elkaar geschraapt4 Concordia laptoe van Benoeming vakleraar stuit op bezwaren i 1 RAIFFEISENBANK WADDINXVEEN argumenten B Raad zwicht en voor J J o 1 Vier keer 1350 voor Inval Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (veschijnt elke donderdag) I bewoonde huizen Specialist voor i Laat het overschrijven naar een kosteloze en rentedragende privé-rekening. Vraag folders of mondeling advies bij de Kamraderen Psychologiscch? Vervolg pag. 1 I V eran twoordel jjkheid 23e JAARGANG-nr. 1152 DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1967 verdien salaris In één week klaar Financiering mogelijk. Vraagt vrijblijvend offerte. 87-62 geld met aw HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 - 1586 Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Alleen de raadsleden A. Noorlander (chu), H. Huizer (hervormde groep) en G. Mulder (sgp) bleken niet ge neigd de gemeentelijke schatkist, waarvan de bodem toch al zo verblindend zichtbaar is, aan te spreken voor een dergelijk hoog bedrag. De WD-fractie, aanvankelijk ook weinig verheugd over het voorstel, capituleerde onder de voorwaarde dat nog voor de winter de drainage van het toekomstige atletiekveld een grote beurt zou krijgen, waardoor de kwaliteit van het buizenstelsel zichzelf in het natte jaargetijde nog zou kunnen bewijzen. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten Oranjelaan 42 - Telefoon 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 WADDINXVEEN Biy Burgemeester Van der Hooft ant woordde meteen. „We zijn ondanks De gemeenteraad heeft zich donderdagavond uitgeput in een langdurige discussie over het al of niet beschik baar stellen van ruim 75.000 gulden voor de aanleg van een voorlopige atletiekaccommodatie in de Oranjewijk. Het pleit werd beslecht in het voordeel van burge meester en wethouders. Burgmeester C. A. van der Hooft sloeg de aanvankelijk niet bijster enthousiaste raad met welluidende argumenten om de oren met als resultaat dat de oppositie wegsmolt als sneeuw voor de zon.. de spaarbank met volledige bankservice De heer J. H. Mol (wd) had na mens de financiële commissie de (at letiek) bal aan het rollen gebracht. „Wij zijn”, zo zei hij, „in principe niet tegen het scheppen van een atletiek accommodatie, maar in dit geval gaat het om een flink bedrag dat we moe ten uittrekken voor een tijdelijke voorziening, die bovendien niet aan de eisen van de Atletiek Unie vol doet.” Voorts was bij de financiële com missie een punt van overweging dat de plannen in het recreatieplan aan de Sniepweg wellicht nog dit jaar aan de orde zouden komen, waardoor misschien al binnen twee of drie jaar een nieuwe en veel beter atletiekveld zou worden aangelegd in de Bomen wij k. Om doublures te voorkomen achtte de woordvoerder van de finan ciële commissie het wellicht verstan diger dit plan in de ijskast te leggen. De heer Mulder zei ook niet over het voorstel te spreken te zijn. Hij vroeg zich bovendien af of de drainage wel goed zou zijn. We zijn het ons wellicht niet bewust, maar als ge volg van al deze factoren zijn ook de leefkansen van de mens drastisch aan het verminderen. De natuur is in feite een goed en regelmatig lopend uurwerk, dat steeds de tijd aangeeft voor de processen die zich er ontwikkelen. De factoren die daarbij een rol spe len zjjn goed in elkaar grijpende kamraderen, die veelal niet kunnen worden gemist. Een veel van die radertjes zijn...dieren! Gewoonljjk is er sprake van een evenwicht, maar als één bepaalde diersoort wordt uitgegroeid dan heeft dan onherroepelijk ingrijpende gevolgen voor andere soorten en evenzeer voor bepaalde processen in de natuur. En zonder deze natuurlijke gang van zaken, kan ook de mens niet leven! Het spreekt vanzelf dat iedere natuurbeschermer zich terdege bewust is van dit naderbij sluipende gevaar. Het zijn grote problemen waarvoor de mens heid zich gesteld ziet en het nemen van maatrege len zal dan ook nooit lang op zich moeten laten wachten. Werelddierendag is ervoor om ons te bezinnen op deze niet alleen voor het dier, maar evenzeer voor de mens kwestie van leven of dood. Wie het standpunt ’na ons de zondvloed’ huldigt is uiteraard van alle lasten bevrijd, wie wat meer met de wereld van straks begaan is, zal beseffen dat onze mede schepselen, de dieren, op deze wereld evenveel rechten kunnen laten gelden dan de mens en dat ook zij de kans moeten hebben zich in vrijheid te kunnen ontplooien. We zullen er zelf wel bij varen. alle bezwaren, die er - oppervlakkig gezien - misschien aankleven, blij met dit voorstel. Deze zaak duurt al een hele tijd en het heeft ons dan ook verbaasd te horen dat er in de hele streek rondom ons niets voor de atle- tieksport wordt gedaan. Toch geloof ik dat u de zaken wat te optimistisch bekijkt. Het zal echt geen twee of drie jaar duren voordat we aan de Sniep weg zover zijn dat we daar een ac commodatie voor de atletiek hebben. We mogen al heel blij zijn als we het aan te leggen sportveldencomplex in 1972 kunnen bespelen.” Als redenen voor de verlating in de Sniepwegplannen gaf de burgemees ter op de financiële (dis)positie van de gemeente en urgente voorzieningen als kerkhof en zwembad, waarvan hij verwachtte dat het laatste in de zo mer van 1969 ’bezwommen’ zal kun nen worden. In de vergadering van 23 november zal de raad omtrent het zwembad nader besluiten. De heer Van der Hooft verklaarde ook, dat niet alleen de atletiekclub van het veld gebruik zou gaan maken maar ook de lagere scholen. „Voor de schoolsport zou het bijzonder fijn zijn deze accommodatie te hebben en te kunnen gebruiken,” zei hij. Boven dien zal het aan te leggen korfbal- veld (omgeven door de sintelbaan) later kunnen worden gebruikt door de voetbalclub Waddinxveen. De burgemeester van de kwalifica tie provisorisch, die het atletiekveld in onze krant had gekregen, ’veel te min’ voor een terrein van deze om- vang en met deze voorzieningen. De heer T. Ververs (gemeentebe lang) was de eerste die het college bijval betuigde onder het motto ’beter een half ei dan een lege dop’. Alleen vond hij dat tot nu toe veel te weinig aandacht was geschonken aan de zelfwerkzaamheid van de atletiek club. „We weten daar nog niets van af,” vond de heer Ververs, die zulks betreurde. De heer Mol opperde het idee om hetzelfde plan maar meteen in de Sniepweg te verwezenlijken, maar ook dat bleek op bezwaren te stuiten. Wél kon de burgemeester garanderen dat de zwembadplannen niet onder deze sportvoorziening zouden lijden. Dat was nu juist waar de heer J. van den Roovaart (chu) wél bang voor was en met hem een aantal andere raadsleden. „Is het psychologisch wel juist,” zo vroeg het raadslid zich af, „om nu met dit plan te komen en misschien al over twee maanden het zwembadplan in te dienen. De heer Van der Hooft: „Als onverhoopt het zwembad de dupe zou dreigen te worden dan doen we het niet, dan laten we dit plan vallen.” Tussen de beide leden van de KVP- fractie, mr. H. Th. van Schaik en drs. P. M. van Onna, kwam een ’missing link’ aan de oppervlakte toen de eer ste pleitte voor een zg. halfverhard veld en de ander juist voor een gras veld. Ook het college toonde zich voorstander van een zacht grasveld, omdat dit niet alleen in aanleg maar WADDINXVEEN De Soete In val, het jaarlijkse eendagsrestau- rant ten behoeve van de gerefor meerde kerkbouw in Groenswaard, dat op 9 september werd gehouden, heeft netto 1350 opgebracht, hon derd gulden meer dan in 1966. DE GEHEEL VERNIEUWDE AMK-KALENDER (1968) IS NU VERSCHENEN Veertig foto’s in zeer gave en natuurlijke kleuren, door de beste fotografen ter wereld ge maakt van de negen GROTE GODSDIENSTEN IN DE WERELD en toegelicht door prominente Nederlandse deskundigen, bie den u in 1968 366 dagen kijk plezier. Voor vijf gulden is deze geheel vernieuwde, uniek uitgevoerde en volkomen anders-dan-an- ders zijnde Algemene Missie- kalender verkrijgbaar bij de Aktiegroep van de heer J. Th. Aalbers (Prinses Marjjkestraat 17, Waddinxveen. Met uitzondering van het debat over het atletiekterrein én de discus sie by het voorstel tot benoeming van een vakleerkracht voor het ulo-onder wys is er in deze vergadering weinig gepraat. Twaalf voorstellen werden vlot ’genomen’. Zelfs de heer Mulder ging hier en daar akkoord met een voorstel. Hij verbaasde zich daarover zelf nog het meest en kreeg de lachers op zijn hand toen hij vaststelde: „U kunt nu toch niet zeggen dat ik overal tegen ben.” Burgemeester Van der Hooft had een minder vrolijke verrassing in pet to. Toen de raad zich verwonderde over zijn opmerking dat de 75 mille voor het sportveld ’bij elkaar ge schraapt’ zou moeten worden, deelde hij mee dat het fonds stadsuitleg in de loop van het jaar al bijna was drooggelegd door uitgaven ten be hoeve van de spoorwegtunnel en voor het hertekamp in het Wamaarplant- sien. Geen (bijna) acht ton dus, zoals wij vorige week neerschreven en zo als het overgrote deel van de raad had verwacht. avonds uiteraard al vroeg donker is. Concordia brengt ook zijn majorettes mee. De taptoe begint om acht uur. uit Rotterdam, de harmonie van de Nederlandse Kabel Fabrieken in Delft de christelijke harmonie Concordia uit Boskoop, de muziekvereniging Voorwaarts uit Waddinxveen en Con cordia zelf. Het plein wordt speciaal voor deze gelegenheid verlicht omdat het des WADDINXVEEN Driehonderd muzikanten zullen zaterdagavond a.s. zorgdragen voor een kleur- en klank- rgk spektakel, dat wordt georgani seerd door het fanfarecorps Concor dia. Op het plein voor de Willem van Oranjeschool zal om acht uur onder de generale leiding van Concordia’s dirigent C. van Kleef uit Woerden vijf muziekkorpsen een taptoe ver zorgen, die zal klinken als een klok. Het zijn de grote Shell-harmonie diersoorten in het wild: de uitbreiding van het door mensen bewoonde gebied, dat de wilde dieren dwingt in steeds kleinere gebieden samen te wonen. De overbevolking die dan ontstaat leidt tot grote voed seltekorten, die op hun beurt weer vermindering van de leefkansen meebrengen. Een min of meer geweld loze vorm van uitroeiing dus. Dat het op 4 oktober, dinsdag aanstaande dus, weer Werelddierendag is, zal de meeste van onze le zers niet zyn ontgaan, zeker niet als ze zelfeige- naar zyn van een of ander huisdier. Het ’baasje’ of het ’vrouwtje’ vertroetelt zijn Fik kie eens extra, komt met een groot stuk worst of vis aandragen en doet de poes een grote, rode strik om. Maar dit is in feite niet het wezen van Werelddie rendag. Het spreekt immers voor zich dat wij ons de verantwoording die wij dragen ten opzichte van on ze huisdieren elke dag bewust moeten zijn. Als we ervoor zorgen dat de hond, kat, marmot of witte muis goed gevoed en fatsoenlijk gehuisvest is, dan is het voor dat beest elke dag Dierendag. Doen we dat niet, kunnen we niet elke dag voldoende aan dacht opbrengen voor de parkiet in de kooi en voor de pony in de wei dan doen weer beter aan geen huisdieren te houden. Dierendag heeft een andere strekking. De mens draagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor zijn huisdier, maar ook voor de dieren op aarde. Dieren zijn afhankelijk van de mens, die door zijn hogere verstand alle schepsels op aarde en bijna ook de na tuur aan zich heeft onderworpen. Maar dat legt die mens meteen een enorme ver antwoordelijkheid op de schouders, een verantwoor delijkheid waar hij tot nu toe maar vreemd mee heeft rondgesprongen. Verscheidende diersoorten zal de mens nooit meer in levenden lijve kunnen aanschouwen, een groot aantal staat op uitsterven, maar dat belet de mens niet zijn uitroeiingslusten aan banden te leggen. De motieven zijn bekend. De ene keer was de dier soort schadelijk voor de mens, de andere keer was hij enkel hinderlijk en moest dus verdwijnen. Maar veelal ging het uitroeien van een diersoort gepaard aan geldeijk gewin. Omdat de pels, de huid of een andere ’onderdeel’ van het dier zo gewild was. Een ander gevaar bedreigt de nu nog bestaande De gemeenteraad zal - on verwachte omstandigheden voorbehouden - dit' jaar nog vier keer byeenkomen. Een ’ge wone’ raad is er op donderdag 19 oktober. Dan wordt op 23 no vember de begroting 1968 aan geboden, terwyl tevens het zwembadplan op tafel komt. De algemene beschouwingen heb ben een week later plaats, 30 november. De replieken ge schieden tydens een vergade ring op 14 december en zullen zo is de verwachting, weer een middag en een avond vergen. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). SS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1