Waddinxveen moet klein blijven Provincie: NA GROENS WAARD NIET MEER BOL WEN Au het zo den Berg van voorzitter van AR KB BOOT Ook Moerkapelle mag niet verder groeien V? ■JHOOGENOOORNs Zn I i is Arjos-club in oprichting Centrale Verwarming WIM VAN BEEK Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen Zaterdagmiddag as. judokampioenschap van Waddinxveen Provinciale weg Gouda-Zoetermeer weer verschoven Boskoopse ulo blijft bestaan Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen s I 1 bewoonde huizen Specialist voor Waddinxveen viert Kinderboekenweek met filmvertoning 531 I ORGELS - PIANO’S ELEKTRONISCHE ORGELS Zorg specirrlzrrk Bezwaren y r I 23e JAARGANG - nr. 1154 DONDERDAG 12 OKTOBER 1967 DEWATER HERENWEG 100 WILNIS TELEFOON 02979 - 1586 Vraagt vrijblijvend offerte. In één week klaar Financiering mogelijk. (veschljnt elke donderdag) Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. en ook de derde oeververbinding over de Gouwe ruimte in westelijke richting, maar zal ook daar zal er zijn. Ten westen van Waddinxveen en ten snel doorheen zijn. Maar dan is de koek definitief oosten van Moerkapelle is dan een groot kassen- op. Gedeputeerde staten zullen geen verdere uit gebied verschenen dat vermoedelijk (en hopelijk!) leg tolereren. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Voor Kabouters, telefoon 01828-2238. V*' 'A Weekblad voor Waddinxveen Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten lESSSSESl BODEGRAVEN Tel. 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. STREEKPLAN RIJN en GOUWE bestaande toestand schaal 1:50000 r-^.xaCT-_3=»>-g'j3ngr-.«Mrat.-TEgr i mij n.uta-»» Waddinxveen zal in het streekplan Rijn en Gouwe, zoals dat vandaag in de afdelingen van Provinciale Staten in behandeling komt, beslist geen hoofd rol vervullen. Als de drie Groenswaards zjjn voltooid dan is het met de bouw op grote schaal in Waddinxveen gedaan. „Waddinxveen is thans aan zijn afronding toe,” zo schrijft de provinciale planologische commissie in zijn advies aan gedeputeerde staten, ”Het kan een beperkte verzorgende functie behouden, maar voor de sociale, culturele en andere regionale voorzieningen zal Waddinxveen toch aangewezen blijven op de centra Alphen en Gouda.” Moerkapelle, dat zich door bet streekplan eveneens tekort voelde gedaan en met ongeveer dezelfde be zwaren kwam als Waddinxveen, kreeg eveneens nul op de requesten, die de raad indiende. GS zijn en bljj- ven van mening dat het voorzienin genniveau onvoldoende zou blijven indien Moerkapelle de kans zou krij gen uit te breiden en plaats zou bie den aan forensen, etc. Het dorpje mag tot het jaar 1980 groeien naar de 1850 inwoners. En dan te bedenken dat Moerkapelle alleen dit jaar al onge veer 200 inwoners erbij kreeg en nu bijna 1700 zielen telt. Op sommige punten hebben de beide gemeentebesturen wél hun zin gekregen. De verbindingsweg Gou da-Waddinxveen, die rechtstreeks aansluiting ging geven op de Willem de Zwijgerlaan en daardoor een enorme hoeveelheid verkeer in de nieuwe wijken zou hebben gepompt, is in zijn geheel opgeschoven naar het noorden en loopt nu vlak langs de meest noordelijke bebouwing in de Vondelwijk. Vervallen is de grote verkeersweg die tussen Waddinxveen en Boskoop (vlak ten zuiden van de Boskoopse uitbreiding) aansluiting ging geven op rijksweg 12. Tegen dit plan hadden zowel Boskoop als Waddinxveen bezwaren gemaakt. De weg die er nu wél 'komt loopt regel recht van Zoetermeer naar Gouda en zal door de aanleg van een oeverver binding over de Gouwe een belang rijke ontlasting vormen voor het ver keer over de hefbruggen van Bos koop en Waddinxveen. De mogelijk heid van de komst van een rijksweg ten noorden van Waddinxveen blijft echter bestaan. De realisering van het kassenge- bied van 1800 hectaren tussen Wad dinxveen en Moerkapelle zal de spe ciale zorg van GS hebben. Het pro- vincialebestuur is echter vaag over het tegengaan van luchtverontreini ging en het wegvallen van land schappelijk schoon. GS verwachten niet dan in het betrokken gebied een nieuwe veiling zal komen, zoals wel werd gesuggereerd. De nieuwe provinciale ’Winterdijk weg’ tussen Gouda en Boskoop, die de Henegouwerweg moet gaan ver vangen, zal ook van Waddinxveen uit kunnen worden bereikt via de Brugweg. De hefbrug aan de Kerk- weg blijft gehandhaafd. De aanslui ting van de Middelweg op de be staande rijksweg 3 ter hoogte van Moordrecht gaat vervallen. Vergoeding De nieuwe provinciale weg van Gouda naar Alphen (via ’t Weegje, Waddinxveen en Boskoop) zal een herstructurering van de polder Ach- terof nodig maken. De daardoor on vermijdelijke schade aan bedrijven en particulieren zal worden vergoed. Langs het zoetwaterkanaal van de Gouwe naar de Rotte, dwars door Let kassengebied, komen geen dij ken. Het Waddinxveense gemeente- WADDINXVEEN Kinderboeken week 1967 - van woensdag 25 okto ber tot en met zaterdag 4 november - wordt in Waddinxveen gevierd met de vertoning van een grappige kin derfilm in het gebouw van de Chris telijke Openbare Leeszaal en Biblio theek aan de Juliana van Stolberg laan. De filmvertoning, die zal plaats hebben op donderdag 26 oktober ’s middags om vier uur, wordt georga niseerd door de bibliotheek in samen werking met de Waddinxveense boek handels Burger en Veldwijk. De toe gangsprijs is een kwartje, waarvoor de kinderen ook nog een versnape ring krijgen. Kaartjes kunnen van 16 tot en met 21 oktober (volgende week) bij de bibliotheek en de boek handels worden afgehaald. Het is zaak er snel bij te zijn, want er is plaats voor slechts 250 kinderen (van 6 tot 14 ja;r). De film heet ’De dertien ezels’. Het is een spannend verhaal - in kleu ren! - over dertien ezeltjes en elf kinden, die in een internaat leven. Het is de verfilmde versie van het boek ’Dertien oude ezels’ van Ursula Bruns. Na de filmvoorstelling wordt een verloting gehouden op de nummers van de verkochte kaartjes. De win naar krijgt een boekenbon. lang leven beschoren. Op 30 oktober komen de leden in kleinere kring bij een om te discussiëren over de func tionering van de democratie. Na de vergadering voor mr. W. C. D. Hoogendijk, adjunct-directeur van de dr. A. Kuijperstichting, het woord over de hedendaagse politiek. De politieke, religieuze, culturele en psychologische aardverschuivingen van de laatste tijd vond hij niet een maar achtte hij is kenmerkend voor de gehele wereld. De toehoorders stelden na de inleiding vele vragen, waarna zich een interessante discus sie ontwikkelde. Boskoop zal zijn openbare ulo be houden. Geruchten als zou de school worden opgeheven door gebrek aan voldoende, bevoegde leerkrachten zijn achteraf niet juist gebleken om dat zich te elfer ure toch nog een tweetal onderwijzers heeft gemeld. Kortgeleden nam een onderwijzer ontslag, waardoor alleen nog het hoofd van de school, de heer Van ’t Hoff overbleef. Nu er twee nieuwe leerkrachten zijn aangesteld kunnen de 43 leerlingen van de Boskoopse ulo hun zorgen vergeten. Als de school zou zijn opgeheven (zoals de oudercommissie al had ge adviseerd) dan zouden ze voor het grootste deel terecht zijn gekomen op de openbare Prof. Ph. A. Kohn- stammschool in Waddinxveen. Maar de Boskoopse gemeenteraad besloot in een geëmotioneerde vergadering tot een andere oplossing, die dus nu is gevonden. WADDINXVEEN Sportschool Seis houdt zaterdagmiddag as. van twee tot vjjf uur de jeugdkampioen schappen judo van Waddinxveen Dat gebeurt ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de school in Waddinxveen. In Gouda bestaat Sportschool Seis al tien jaar. De wedstrijden (én demonstraties) worden gehouden in de Jan Ligthart school aan de Kerkweg. Er wordt gestreden in vijf gewichtsklassen, tw tot 26 kg, van 26 tot 32 kg, van 32 tot 40 kg, van 40 tot 50 kg en boven 50 kg. WADDINXVEEN De kiesvere niging ’Nederland en Oranje’ van de Antirevolutionaire Partij in Wad dinxveen heeft een nieuwe voorzitter, Dinsdagavond werd tijdens een re delijk bezochte ledenvergadering in het gereformeerd verenigingsgebouw ir. G. van den Berg benoemd tot op volger van de heer P. de Lijster. De functie-overdracht zal plaatshebben in een volgende vergadering. Er werd ook besloten een nieuwe poging te wagen tot de oprichting van een AR-jongerengroep, een zg. Arjos-club. De AR heeft al eerder een Arjos gehad, maar die was geen Waddinxveen, dat zijn uitbreidingen heeft vol- geen luchtverontreiniging heeft meegebracht. LT O" t°oid, is dan omgeven door een web van rijks-, vLy hoofd- en andere verkeerswegen, die de grote Maar voor de ’imperialisten’ onder ons heeft het centra op nog geen kwartier afstand brengen. Gou- streekplan ook slecht nieuws in petto. Waddinx- Zo ziet de streek er op dit ogenblik nog uit. Als da en Alphen zullen gemakkelijker bereikbaar zijn veen mag na Groenswaard geen uitbreidingsplan- de plannen van het provinciale bestuur doorgaan dan ooit, er zullen soepele treinverbindingen zijn nen meer ontwikkelen. Moerkapelle heeft nog wat en het benodigde geld ervoor op tafel kan komen dan zal hetzelfde gebied in 1980 een complete metamorfose hebben ondergaan. KERKWEG 173 TEL.3694 WRDDINXVEEN bestuur was daarvoor bevreesd. De provinciale directie van Staats bosbeheer suggereerde in een be zwaarschrift het kassengebied naar elders over te brengen en wel ten westen van Benthuizen ongeveer tussen Den Haag en Leiden in, waar meer ruimte is. GS delen die mening niet en zijn van menig dat het hui dige terrein bijzonder geschikt is voor kassenbouw en ook voor uit breiding vatbaar. Tegen de aanleg van wegen en de bouw van kassen maakten ook de besturen van de polders'Achterof en Putte, het bestuur van de Zuidplas- polder in Schieland. De veelal tech nische en financiële tegenwerpingen dat pas later daarop zal moeten wor den ingegaan en dat de financiële bezwaren voor een groot deel pas te gen de tijd dat de aanleg urgent wordt onder de loep kunnen worden genomen. De veiling Gouda en Omstreken aan de Bredeweg krijgt een kleinere uitbreidingsmogelijkheid dan ge wenst in verband met de aanleg van rijksweg 3a. GS zijn van mening dat een grotere uitbreiding niet noodza kelijk in verband met het feit dat in de nabijheid, zij het niet in het ge bied van het streekplan een nieuwe veiling zal worden gevestigd. Het rigoreuze streekplan (zie voor een uitvoerige toelichting het Week blad van 6 maart ’67) kreeg nog veel meer bezwaarschriften te verwerken Vrijwel alle gemeentebesturen dien den protesten in. Bijna elk onderdeel van de ingrijpende plannen, die voor al een geheel nieuw wegennet bevat ten, kreeg kritiek van particulieren zowel als bedrijfsleven en gemeen telijke overheden. GS hebben in uitvoerige documen tatiemappen de bezwaren, die elkaar voor een groot deel overlappen, weer legd en beantwoord. Op slechts en kele, hier al genoemde punten gaven zij toe aan de verlangens van de re clamanten. Van de 102 bezwaarschriften die de provinciale griffie ontving komen er alleen al 28 uit Waddinxveen. De reclamanten zijn J. A. van Berkel, G. Bos, drs. J. J. Bos, B. T. en D. Breedijk, A. W. J. van der Breggen, de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken, G. W. Chr. van Dort Kroon, P. van der Eijk, M. P. Herfst, C. Hoogendoom, G. en A. Hoogendoorn, L. C. Kastelein, W. Koppenaal, P. Kroes, Ph. Kroes, A Noordam, T. en C. G. van Noort, A. L. Oudijk, D. J. Oudijk, G. Oudijk- vd. Spek, H. de Pater, Polder Ach- terof en Putte, O. O. Spruijt, C. van Tilburg, S. C. J. van Tol en J. de Jong, D. Verwey, gemeente Wad dinxveen en G. Zwanenburg. Ook werden bezwaarschriften in gediend door de gemeente Moerka pelle en door L. van der Spek-Vinte uit Zevenhuizen. Voorts maakten be zwaren het Waterschap Omringdijk van de drooggemaakte Noordplas en de Zuidplaspolder. Het merendeel van de reclaman ten was bezorgd om de nadelige eco nomische en financiële gevolgen van het aanleggen van de wegen over hun landerijen. Zij zullen echter, zo garanderen GS, in dat opzicht geen zorgen hoeven te hebben. WOERDEN lODEGRAvÈÊr REEUWIJK OR IE BRUGGEN 'WADDINXVEEN p.«28 al i 1 k k J KOUDEKERK c/d RUN^-. X HAASTRECHT T u r r J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1