V I De Paddestoel’ doet goede zaken op bazar Floralia Moerkapelle trekt veel ^bezoekers Opbrengst school voor uii’i’iHoiy en de ongeluksvogel IK18IW8027 GOUda 10L3212I Hervormde vrouwen Voor 1000 gulden kerk-oliebollen STIJLMEUIBLEN IVI9NINGINRICRTINRI Kleine Trompetter in Bergambacht DE BRONZEN ADELAAR houden ,koopniarkt’ Opbrengst meer dan 4000 gulden KLAPBAND OP RIJKSWEG 12 DE GROOTSTE (GRIT)ROL Kleutercursus Onderwijzers werken niet •i Pagina 2 Baronesse Orczy Historische roman j Verloting ^BURGERLIJKE STAND 40 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 12 oktober 1967 WEEK i) Ga daarom met een gerust hart naar GRITI! Mr. Opticiên Vonk CONTACTLEI ’SSPEC1ALIST HOORTOESTELPRACTICUS Tuurlijk is voor een Tiener 't montuur belangrijk: Op Art, Pop Art, IN of OUT, ’t speelt een grote rol. Maar de grootste rol speelt Grit, wel te verstaan Mr.Opticién GRIT. Grit weet wat voor soort montuur tieners wensen, maar hij weet ook welke glazen je op-art, pop-art bril moet hebben, opdat jij je rol goed mee kunt spelen! Geboren: Franciscus Johannes Ber nardus, z.v. W. J. A. Langbein en W. H. Krens; Cornells Jan Andries, z.v. C. Groenewoul en B. van der Heij den; Johanna Maria, d.v. J. Möhle en H. M. Verkleij; Marinus Theodorus, z.v. M. H. Brandt en A. Kooien; Petra Johanna, d.v. B. Bruijniks en A. C J Verhoeven; Sandra, dv. J. Benschop en I. A. Ankoné. Ondertrouwd: F. H. Gorter en H. G. Kooij. Gehuwd: S. Alblas en P. van Berkel; A. van Noort en P. W. Alblas; A. van der Wal en L. E. van Offeren. Overleden: Jakob Uithol, 64 jaar WAl tig 1 spor terle Dat dins heel laas begi vooi van vier den dag jaai gen W a< oi dt w ri. b< VI ei w bi IJ spo het din naa pri i uit AN da£ het bül He Ni< gei de I wil vai ze zoi tei m: bo W( ke Vc e d v e v u k k "V 5/ 1 vei tei kv af na Gespecialiseerd in ZEVENHUIZEN Onder leiding van mejuffrouw Digh, lerares kin- derverzoring en opvoeding begint woensdag 25 oktober in het gebouw van het Groene Kruis in Zevenhui- zen-dorp weer een kleutercursus. Men kan zich hiervoor opgeven bij het Groene Kruis. ZEVENHUIZEN Het fanfarecorps van de Kleine Trompetter heeft zater dag een uitvoering gegeven in Berg ambacht. Naast het fanfarecorps van deze muziekvereniging werd ook op getreden door de Dixielandband en de Tiroler Kapel, hetgeen dóór de Bergambachters zeer werd gewaar deerd. De prijzen van de grote verloting die De Paddestoel hield zjjn gevallen op de volgende nummers: 116, 523, 108, 218, 504, 844, 548, 617, 395 en 233. De nummers van de bliksemverlo- ting, die tijdens de bazar werd ge houden, zijn 401, 28, 969, 414, 909 en 504. De prijzen kunnen worden afg haald aan het clubhuis in de Lijster besstraat of op het adres Eikenlaan 7. aan mevrouw Dewald-van der Dusse. Van de diverse attracties werd druk gebruik gemaakt; vooral het rad van avontuur trok veel belangstelling. De opbrengst komt ten goede aan bij zondere schooluitgaven zoals Sinter klaasfeest, de kerstmiddag en het schoolreisje. In gezelschap van de gemeentesec retaris, de heer Runsink, bezocht bur gemeester Keyzer zaterdagmiddag de tentoonstelling. Hij prees het initiatief en de goede organisatie van de Flora- liacommissie, die onder leiding van het hoofd der school, de heer R. De- wald stond. Deze activiteiten zullen er ongetwijfeld toe bijdragen dat het aantal leerlingen zal uitbreiden met het gevolg dat de school spoedig te klein wordt. Aan het einde van de middag reikte burgemeester Keyzer in de vorm van waardebonnen de prijzen uit. De uitslag was: Klasse Coleus: Eerv. vermelding: Johan de Bil. Ie prijs: Trijnie Breedijk, 2e prijs: Gert Jan Hostege, 3e prijs: Johan de Bil. Klasse Begonia: Eerv. Verm.: Bartje Klos. Ie en 2e prijs: Eddy Koorevaar; 3e prijs: Joop Verschoor. Klasse Fuchsia: Eerv. Verm.: Sjaak Boevée. Ie prijs: Jolanda Breedijk, 2e prijs: Piet Koole; 3e prijs: Hans Jonker. Klasse Geraniums: le prijs: John Ramkema, 2e prijs: Kees van Helden, 3e prijs: Sjaak Boevée. Klasse Groene planten: Eerv. Verm.: Hanneke Dewald. le prijs: Leny de Bil. 2e prijs: Piet Koole, 3e prijs: In grid Koole. Klasse Diversen: le prijs: Irene v.d. Velde; 2e prijs: Bartje Klos; 3e prijs: Hanneke Dewald. Doe. ’’Kijk...” zei Hou Doe. ”Als ie mand die niet aardig is ons helpt, is alleen dat hèlpen aardig. Maar ik geloof dat Pip...eh... Wipperoen en Snieper...” ’’Snipper.verbe terde Joe Doe. ”O ja... nou, ik ge loof dat Wipperoen en Snipper HELEMAAL aardig zijn. Snap je? Of is het te moeilijk voor je?” ”Nee nee, ja ja...” zei Joe Doe smokend. ”Ik ben het dik met je eens”. Crolles, met de winterse zonsondergang er achter, kon den haar aandacht niet boeien. Haar vader en haar tante zaten stil ieder in een hoekje van het rijtuig. Ge sterkt door hete koffie en vers brood en met het hoop volle vooruitzicht, dat Lyon nu nog maar zestig kilome ter ver was. leunde Crystal tegen de kussens en pro beerde wat te slapen. Het onophoudelijk geschud van het rijtuig, het ram melen van het tuig en het klappen van de zwepen, maakten het er niet gemakkelijker op. De wintersche mering ging langzamerhand over in de nacht en een sluier van ondoordringbare duisternis hing voor de ra men van de koets. De noordoosten wind was niets afgenomen; hij floot huilend door de spleten in het houtwerk van het rij tuig. Op de bok had de koetsier de grootste moeite om voor zich uit te zien, omdat de damp, die van de paar denflanken opsteeg, iedere omlijning op de weg ver vaagde. De rjjtuiglantaarns wierpen een dansend, zwak licht in de duisternis. Marja uit de vjjfde klas van de Klaas de Vriesschool, geeft in het nieuwe nummer van ’De Papegaai’, de schoolkrant on gezouten haar mening ten bes te over het onderwijzersvak. Ze schrijft in een opstel: ”Hij zei tegen zijn vrouw Mien: ’’Mien, ik wil niet meer werken ik word onderwijzer. Maar Pietje toch. Stil zei Piet je. Ik word onderwijzer en daarmee basta.” WADDINXVEEN De vrouwen vereniging Maria Martha van de Ne derlands hervormde kerk gaat op donderdag 19 oktober as. een grote verkoping houden van zelfgemaakte goederen ten bate van de actie voor de kerkbouw in Groenswaard. De hervormde dames willen er een echte markt van maken en hebben de ge meenteleden verzocht alles wat ze kunnen en willen missen af te staan voor de verkoopmiddag. Er komt een koffie- en theeschen- kerij, een grabbelton, kraampjes met groenten en fruit, met bloemen, bad en theedoeken, kip, worst, eieren, enzovoort, enzovoort. Wie iets heeft af te staan kan het nummer (01828)2473 bellen of het af geven op de volgende adressen: Noordkade 95, Roemer Visscherstr. 14, Eikenlaan 15, Dorpsstraat 80, Zuidkade 192, Onderweg 11 en Jan Dorrekenskade 33. Het ligt verder in de bedoeling in het voorjaar een grote verkoopbeurs te houden. WADDINXVEEN Met een bruto- opbrengst van ruim 4300 kon de speeltuinvereniging De Paddestoel na afloop van de jaarlijkse bazar in het clubhuis best tevreden zijn. Don derdag, vrijdag en zaterdag heeft het vrijwel constant storm gelopen aan de Lijsterbesstraat waar schiettent, het touwtrekken, het draaiend rad en de grabbelton bijzonder goede za ken deden. Burgemeester C. A. van der Hooft prees het initiatiefrijke bestuur van De Paddestoel tijdens de opening die donderdagavond plaats had. Hij had grote bewondering voor de vele VI. Plotseling kreeg de wagen een enorme schok, waar door Jeanne haast op de schoot van madame la Duches se vloog. Crystal kwam met een vaart tegen haar vaders knieën terecht. De zwepen knalden en er klonk ge schreeuw. De koetsier en de postiljons vloekten. Toen een vreselijk gekraak en geknars van wielen, nog een schojc en eindelijk stond het rijtuig stil. Men hoorde de koetsier van de hoge bok afklauteren en een verward rumoer van stemmen. Het was toen bijna acht uur. Lyon lag nog ruim twin tig mijl verder en het was nu pikdonker geworden. Monsieur le Comte, die half sliep en nu wakker schrok, probeerde te begrijpen, wat er aan de hand was. Hij stak zijn hoofd uit het raampje en riep: „Wat is er Pierre? Wat is er gebeurd?” „Het zijn die vervloekte greppen, monsieur le Comte,” klonk het knorrig uit de duisternis. „Ik wist niet dat de boel hier zo ingezakt was. Dit beroerde gouvernement zorgt niet goed voor de wegen.” ”Ben jij daar, Maurice?” riep de graaf. Maar, vreemd genoeg, er kwam geen antwoord. St. Genis moest een heel eind achter gebleven zijn, anders zou hij het lawaai en het geschreeuw toch wel gehoord hebben. „Maurice, waar ben je?” riep de graaf nu hard. En weer geen antwoord. „Dames,” zei hij rustig, terwijl hij met zij ene hand de graaf in bedwang hield, „u hoeft niet bang te zijn.Ik noch mijn mannen zullen u iets kwaads aandoen, als u mij toestaat uw rijtuig te onderzoeken.” Madame la Duchesse en Jeanne zwegen, de laatste uit angst, de andere uit een gevoel van waardigheid. Maar het lag niet in Crystal’s natuur, zo maar rustig aan deze dwingelandij toe te geven. Zij verzette zich woedend: „Lafaard, je moest aan de eerste, de beste galg opgehangen worden.” „Dat zou ik zeker, als ze mij te pakken kregen,” ging de man onverstoorbaar verder, „maar de militaire pa trouilles van de Comte d’Artois komen niet tot hier; u moet mij nu niet langer ophouden. Mijn mannen staan hier vlakbij en het is al langer dan een kwartier geleden, dat wij uw begeleider voor een poosje buiten gevecht stelden. Hij zal daar moeten wachten, tot ik hem weer bevrijd. Ik raad u daarom vlug uit te stappen, dan kan ik het rijtuig onderzoeken.” „U is zeker een ontsnapte krankzinnige om te denken, dat wij ons dat zo maar laten welgevallen,” riep Crystal. „Als u nu niet opschiet, mademoiselle, dan zal ik mijn mannen bevelen de Comte in zijn been te schieten.” „Dat durft u niet.” Maar de ellendeling draaide langzaam zijn hoofd om en riep over zijn schouder: „Attentie mannen! Willen julliel” Crystal greep de man bij zijn jas, en schreeuwde in doodsangst: „Nee! nee! Hou op! Vader! Help!” „Mademoiselle, uw vader is volkomen veilig, als u en de dames nu meteen het rijtuig verlaten.” „Mijnheer,” smeekte Crystal nu, „wij zijn op weg naar Parijs, omdat wij door Corsikaanse roverbenden uit ons tehuis verdreven zijn. Het weinige, wat wij be zitten, hebben wij bij ons. Laten wij u uit eigen bewe ging wat geld geven en laat ons dan gaan. U wilt toch geen weerloze vrouwen in de nacht beroven?” In span ning wachtte Crystal af, of haar list op zou gaan. ”Ik heb een paar juwelen tussen mijn kleren verbor gen en ook wat goud. Wij zullen u niet bij de politie aangeven, als u tevreden bent met wat wij u zelf zullen geven,” vulde madame aan en meteen begon zij haar ringen af te doen. „Pardon, madame, toevallig kan ik op het ogenblik geen sieraden gebruiken. Ik wil alleen de inhoud van uw rijtuig onderzoeken.” GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: doublé oorbel, rood met witte step met lekke band, wieldop en ring van VW, een rozenkrans, zwarte handtas inh. rode portemon- naie, Italiaanse sleutel, rood/goud- kleurige aansteker. Verloren: krokedillen leren porte feuille, geelbruine portemonnaie met inhoud, lichtblauw kinderjasje leef tijd 4 jaar, rood met witte step, 2 in- elkaargevouwen bankbiljetten, blau we nijlon regenjas, bril met donker montuur, 3 ronde Goudse Kazen, rood jongensfietsje, 7 kanaries, don kerbruine jongensbril in rood/brui- ne koker, gouden broche met grana ten, grijze Magneet damesfiets. MOERKAPELLE De openbare lagere school in Moerkapelle stond vrijdag en zaterdag bijzonder in de belangstelling vanwege de tentoonstelling Floralia. Een gedeelte van het gebouw was omgetoverd in een ware bloemenzee. Een bijzonder mooie stand was aan gelegd door leerlingen van de chris telijke lagere tuinbouwschool uit Bleiswijk onder leiding van de heer A. Oosthoek. Een border van door de leerlingen zelf gekweekte planten trok uiteraard de meeste belangstelling. De wedstrijd in bloemschikken die speciaal voor de ouders was georgani seerd bleek een enorm succes. De jury kende de eerste prijs toe aan mevrouw Vollebregt-Koole voor het mooiste stukje en voor het origineelste hij zich naar Hou Doe en zei zachtjes: ”Zeg, hoorde je dat? Wipperoen zegt dat wij HULP no dig hebben; is dat zo?” Hou Doe, die wat met Snipper stond te keuvelen, knikte heftig. ’’Jazeker, dat is zo. Ze kunnen misschien die zware steen voor ons sjouwen; die moet immers naar boven? Dat zou ik er aardig vinden. Ik geloof zelfs dat ze zélf ook aardig zijn”. ”Hoe bedoel je dat?” vroeg Joe De financiën van De Paddestoel kregen vooral zaterdagavond een duw in de juiste richting. De drukte was toen nauwelijks te overzien. De zaterdagmiddag was geheel voor de kinderen. 35. ”We zoeken iemand die hulp nodig heeft”, zei Wipperoen, ”en en dat bent u, want het is hier toch ver over de verre zee?” Joe Doe trok stevig aan zijn pijp en sprak: ’’Zoals de wind waait, waait de rook van mijn pijp, en zoals de rook van mijn pijp waait, waait de wind. Dat is begrijpelijk. Maar jou begrijp ik niet; hebben wij HULP nodig? Gunst, daar weet ik niets van. Maar wacht, ik zal het even vragen”. Toen bukte Eigenlijk speet het haar, dat haar vader en haar tan te ook meegingen. Zij zou het heerlijk gevonden hebben, als de vertrouwde dienaresse van de koning alleen op reis te gaan. Toen het tijd was om tevertrekken, nam zij met een vrolijk gezicht in de grote reiswagen plaats. Zij was zo zeker van de rechtvaardigheid van deze zaak, zo overtuigd van God’s verbolgenheid op de overweldiger, dat er in haar gedachten geen plaats voor angst of verdriet was. De Comte de Cambray was echter ernstig en zwijg zaam. Hij had de vorige avond te goed gezien, hoe de troepen tot openblijk verzet waren overgegaan en wat een geestdrift er oplaaide voor het Corsikaanse monster. St. Genis had hem een beschrijving van de ontmoeting te Laffray gegeven en in zijn oren klonken nog de kre ten van „Vive l’Empereur!”, die over de wallen van Grenoble hadden weergalmd, tot hij zelf terug was ge vlucht naar zijn kasteel, ziek van alles wat hij gezien en gehoord had. Hij wist, dat op dit ogenblik de Comte d’Artois, de broeder van de koning, met veertigduizend man in Lyon was. Er werd geloofd, dat zij trouw waren, maar had men niet hetzelfde van de troepen in Grenoble ge dacht? En was het waarschijnlijk dat de regimenten te Lyon zó zouden verschillen van die te Grenoble? Zo werd de lange reis naar het noorden in stile voort gezet. Niemand had veel te zeggen. Madame la Duches se en monsieur le Comte zaten op de achterbank tegen de kussens geleund; Crystal en de altijd trouwe Jeanne zaten op de voorbank en probeerden het zich zo gemak kelijk mogelijk te maken. Te Rives werd halt gehouden om wat te gebruiken en van paarden te verwisselen en hier haalde Mourice de St. Genis het gezelschap in. Hij stelde voor tot Lyon de reis te paard te maken en reed dicht naast de be schutte kant van het rijtuig. Hier, en ook bij het vol gende rustpunt in St. André-leGaz, probeerde Maurice wat met Crystal te praten, maar haar houding was koel en zij antwoordde hem nauwelijks. Te paard, naast het rijtuig, voelde hij zich als een romantische figuur en hij hoopte half, dat er een of andere struikrover mocht ko men, waardoor hij haar zijn moed en zjjn toewijding zou kunnen tonen. Om zes uur ’s avonds vertrokken zij uit André-le Gaz. Crystal begon stijf en moe te worden en zelfs de mooie vergezichten op de keten van de Grande Chartreu se en het uitgestrekte witte plateau van de Dent de noeglijke stemming geheerst, kippebouten, de taarten wijn, de nieuwe eigenaars en de attracties trokken steeds weer andere liefheb bers. ZEVENHUIZEN De oliebollen actie, die de hervormde vrouwenve reniging, de hervormde vrouwen dienst en een aantal vrijwilligers be gin vorige week in Zevenhuizen hiel den ten bate van de restauratie van de hervormde kerk, heeft liefst 1075 opgebracht. Het geld is be stemd voor de nieuwe verlichting in de kerk. WADDINXVEEN Een autobe stuurder uit Den Haag werd vrijdag op rijksweg 12 verrast door een klap band. De bestuurder verloor de macht over het stuur en sloeg met de wagen over de kop en tegen een boom. Hoe wel er geen persoonlijk letsel was, werd de wagen zeer zwaar bescha digd. Pierre mopperde en zuchte: „die vervelende duister nis... Jean! ezel! Hou die rechtse merrie vast! En jij, hoe heet je ook weer, idioot? Hou de paarden in bedwang” „Wacht eens even tot de dames uitgestapt zijn. Dan kan het rijtuig gemakkelijker uit de kuil getrokken worden” riep monsieur le Comte. „Ga naar het linker portier, Jean en help mijnheer en de dames uit het rijtuig,” commandeerde Pierre. „Hoor eens, wat is dat?” vroeg Crystal, nog voordat zij uitgestapt was. Plotseling kwam het geluid van paardenhoeven na derbij. „Wie is dat? Maurice, ben jij het?” riep de graaf. „Halt en geef u over!” kwam het bevelende antwoord. „Sta zelf stil, of ik vuur”, antwoordde de graaf, maar zijn pistool lag nog in het rijtuig. „Jij lelijke boef”, zei Pierre de koetsier. „Jij De rest van zijn kernachtige taal werd afgebroken. Blijkbaar was Pierre zonder pardon gekneveld. Even later was er een korte, hevige worsteling met de beide postiljons, die al even snel tot zwijgen werden gebracht. De paarden begonnen te steigeren en te rukken. De dames zaten doodstil en geschrokken door deze on verwachte overval. De graaf had zijn tegenwoordigheid van geest niet verloren. Hij probeerde in het rijtuig te rug te springen om zijn pistool te bemachtigen. Maar iemand greep zijn rechterhand, en liet hem niet gaan. „Laat mij los”, riep hij bevelend. „Kalm aan, monsieur le Comte, u zou de kans lopen, dat ik ook u op de grond leg.” „Wie is het?” fluisterde Crystal schor. „Het is net of ik zijn stem ken.” „Bewaar me”, fluisterde Jeanne, „het is de stem van de duivel, mademoiselle.” „Je zult ervoor hangen, schurk,” brulde de graaf. Crystal vloog op om haar vader te helpen. „Vader” riep zij wild. „Maurice! Maurice! Help! Laat mij los, Jeanne! Zij doen hem kwaad!” Zij duwde Jeanne ruw op zij en stond al op de tree plank, toen van buiten het flikkerende licht van een lantaarn recht in het rijtuig viel Crystal en madamme la Duchesse konden van schrik geen woord uitbrengen, maar Jeanne gilde en gooide haar sjaal over haar hoofd, want zij dacht heus de duivel te zullen zien. Het licht wierp ook een flauw schijnsel op de aan rander, maar zijn gezicht was helemaal achter een zwart masker verborgen en zijn handen waren in zwar te handschoenen gestoken. activiteiten van De Paddestoel en zei graag elk jaar terug te komen om de bazar te openen. ”Ik hoop,” zo zei hij, ”dat het financiële resultaat even redig zal zijn aan de krachtsont plooiing van het wakkere bestuur tot heil van onze jeugd.” Toen de burgemeester het rad van avontuur in beweging zette was het startsein voor een drie dagen duren de marathon-bazar gegeven. Samen met de wethouders waagde de eer ste burger hier en daar ook zelf een kansje. Er heeft tijdens de bazar een ge- stemming geheerst. De i en flessen poppen gingen snel naar ZEVENHUIZEN Geboren: Johanna, d.v. H. Oudijk en W. A. Nell; Marina, d.v. A. Maas land en M. A van der Linden Ondertrouwd: Hendrik Nicolaas van Elswjjk en Jantje Fonteijn. Gehuwd: Pieter Gerardus van der Spek en Elisabeth Bregman. Overleden: Teuntje Kers w.v. Corne- lis van Helden, 84 jaar; Sophia Johan na Ingetje Heemsbergen, 81 jaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2