20 Waddinxveners naar Oostenrijk wintersport m Duizenden boterletters ook kinderfeestenf en TOOS heeit actief seizoen achter de rug nieuwe Lezers schrijven staan voor Gymleraar Akkerhuis voorzitter van gymnastiekclub Fred Kaps en Sacha Denisant handvol publiek A t go I Sint Nicolaas actie 1967 groots opgezet Maandag 16 oktober tot 1 november GESLOTEN IS In februari Spreekuur woningzoekenden Slechte start voor Culturele Kring Spoedvergadering gemeenteraad IN SLIP DOOR GLADDE WEG Collecte TOOS krijgt cluborgaan Truck en oplegger te water geraakt ii Dierenliefde FRANS VAN CAMP Juwelier - Horloger I Pagina 3 1 AGEN A DOKTERSDIENSTEN 40 en 50 jaar I .1 Kinderfeesten Intocht Sint GOED GEKLEDE MANNEN WILLEN WEER EEN GOED GEKLEDE JAS! Nog meer kansen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 12 oktober 1967 onze zaak zijn wij vanaf Zaterdag 21 november zijn wij geopend voor het afhalen van reparaties. LEDEJAS l Aanvankelijk had de raad al schrif telijk haar goedkeuring aan dit voor stel gehecht, vooruitlopende op de openbare raadsvergadering van vol gende week. Om formele redenen werd echter alsnog besloten dit voor stel, warover zeer snel moest worden besist, in het openbaar te behandelen. MOERKAPELLE Ned. herv. kerk - 9.30 en 18.30 uur: ds. A. Boertje. Geref. Gem. - 9.30 en 18.30 uur: ds. A. F. Honkoop. WADDINXVEEN Ned.herv.kerk - 9.30 uur: eerw.heer J. Hensen, Leiderdorp en 18.30 uur: ds. T. van ’t Veld. Herv wijkgeb. - 9.30 uur: ds. J. R. Cuperus en 18.30 uur: ds. D. v.d Ent, Braat, Monster. Bethel - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 17 uur: ds. H. Harkema. Ev. Mol. kerk - 11.30 uur: ds. P. Fa der. Immanuëlkerk - 9.30 uur: dr. A. van Haarlem en 19 uur: de heer P C. Drijver, Voorschoten. Geref. kerk - 8.45, 10.45 en 18.30 uur: ds. B. Koekkoek. Remonstr. kerk - 10 uur: ds. T. El- ders-Mayer, Rotterdam. De Waddinxveense middenstands- vereniging, die eind februari 1968 haar gouden jubileum zal vieren, or ganiseerde veertig jaar geleden voor het eerst een Sint Nicolaasactie. Se dertdien zijn de baten steeds bestemd geweest voor de financiering van een dagtocht voor de plaatselijke bejaar den. Vorig jaar maakten bijna vier honderd bejaarde inwoners de mid- denstandsreis mee. Verwacht wordt dat dit aantal dit jaar alweer be hoorlijk hoger zal zijn. Het financiële debacle dat deze cul turele activiteiten weer was, werd grotendeels goedgemaakt door het geen de artiesten op het toneel pres teerden. Ingeleid door pianomuziek van Rudi van Houten kwam Sacha Denisant luid zingend en roepend op het podium met een serie kleurrijke ballonnetjes. En kleurrijk was heel haar optreden van begin tot het einde; nu eens sentimenteel, dan weer los- WADDINXVEEN Op woensdag 18 oktober wordt van 19 tot 20 uur weer spreekuur gehouden voor wo ningzoekenden. Dat gebeurt in het gebouw van sociale zaken achter het gemeentehuis. ZEVENHUIZEN De collecte voor de reclassering die kortgeleden werd gehouden heeft in Zevenhuizen-dorp 249 opgeleverd. In Oud Verlaat bracht men 155 bijeen. De Unie- collecte bracht in Oud-Verlaat liefst 549 op. WADDINXVEEN Tijdens een gisteravond gehouden spoedeisende vergadering ging de gemeenteraad ak koord van een voorstel van B W om een geldlening van 500.000 aan te gaan met de N.V. Bank voor Ne- derlandsche Gemeenten. ZEVENHUIZEN Woensdag 11 oktober: Bijeenkomst herv. vrouwen ver. Weest Getrouw (lezing), clubgebouw Lange Zijde, 19.30 uur. Donderdag 19 oktober: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen Hotel Vos, 20 uur. Zaterdag 28 oktober: Culturele avond Volksonderwijs, Hotel Vos, 20 uur. F DIVERSEN Donderdag 26 oktober: Toneelvoorstelling Ensemble, Schouwburg Gouda, 20 uur Woensdag 1 november: Concert Residentieorkest, Schouw burg Gouda, 20 uur. EXPOSITIES Van 10 t/m 24 oktober: Schilderijen Theo den Boon, Boek handel Veldwijk Passage geopend tijdens de winkeluren. Van 12 t/m 29 oktober: fototentoonstelling, Stedelijk Mu seum Gouda. Geopend van 10 tot 17 uur. MOERKAPELLE Donderdag 12 oktober: Concert Kerkkoren, Geref. Gemeen te, Kerkgeb. Kerkedijkje, 20 uur. Dinsdag 24 oktober: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen, Dorpshuis, 19.45 uur. Kleiweg 2-6/ Gouda/ Telefoon 2350. VERMEIJ KERKWEG 207 WADDINXVEEN WADDINXVEEN Door het regen achtige weer was dinsdag het wegdek op de Piasweg ter hoogte van de tuin derijen, waar grondwerkzaamheden worden verricht, zeer glad. Een auto rijder uit Moerkapelle was hierop niet bedacht en raakte in een slip. Het ge volg was een botsing tegen een boom en een duik in de sloot. De wagen was zeer zwaar beschadigd, doch de bestuurder kwam met de schrik vrij. J de In deze rubriek geplaatste brie* ven vallen buiten de verantwoordelijk heid van de redactie de redactie behoudt zich het recht voor brieven (eventueel zonder opgaaf van redenen) te weigeren of te bekorten anonieme brieven worden terzijde gelegd. ren, welke de mogelijkheden zijn,enz. Om Waddinxveen in wintersport- sfeer te brengen zullen tal van eta lages in het teken van de actie staan ZEVENHUIZEN Ned. herv. kerk - 10 en 19 uur: ds. J G. van der Vlist. Kapel Rotte - 10 uur: dienst (Geen opg. ontv.). Geref. kerk - 9.30 en 18.30 uur: ds. M. Boot, Oudewater. Ver. Vrijz. Herv. - 16.30 uur: ds. A. Donker, Stolwijk De kinderen zullen kunnen genie ten van een der gezellige kinderfeest- middagen, die in het Vereigigsge- bouw aa de Stationsstraat zullen worden gehouden. Poppenkast, spre kende pop, goochelaar, een bezoek van Sint Nicolaas en het nuttigen MOERKAPELLE De collecte, die kortgeleden ten bate van de Nationale Reclassering is gehouden, heeft in Moerkapelle 73.90 opgebracht. WADDINXVEEN In een druk bezochte vergadering is donderdag avond gymnastiekleraar J. Akkerhuis uit Waddinxveen met algemene stem men benoemd tot de nieuwe voorzitter van de gymnastiekclub TOOS. De heer Akkerhuis volgt de heer N. Bon- tebal op, die kortgeleden na ’n ambts periode van 46 jaar afscheid1 nam. De tweede voorzitter, de heer H. v. Gelooven, begroette de aanwezigen met een woord van welkom. Hij sprak er zijn blijdschap over uit dat niet alle leden (nu 684) waren opgekomen; geen zaal in Waddinxveen zou ze alle maal kunnen bergen. Hij verzocht de vergadering één minuut stilte ter na gedachtenis van het in februari plot seling overleden bestuurslid, de heer H. Dullemeyer. Het financieel overzicht van de pen ningmeester, de heer Alblas, wees uit dat er in het verslagjaar 17.387 is ontvangen en uitgegeven 16.752, ter- Sint Nicolaas kon zijn goedkeuring wel hechten aan de start van de winkelactie op 11 november, maar hij komt er toch niet eerder voor uit Spanje. De Sint met zijn knechten arriveert op zaterdag 18 november per stoomboot aan de kade bij de Nesse, waar voldoende ruimte is voor de jeugd om hem te verwelko men. De plaatselijke muziekverenigin gen zorgen voor de vrolijke noot, waarbij een der korpsen onderweg reeds aan boord zal gaan van de stoomboot, om de aankomst op die manier nog feestelijker te maken. In de stoet, die later de rondgang door Waddinxveen gaat maken zal, net als vorig jaar, weer een feestelijk versierd treintje met kinderen mee rijden. Bij de huis-aan-huiscollecte die vo rige week werd gehouden ten bate van de dierenbescherming kreeg een dames-collectante te horen van een inwoner: „Ik geef niets, ze moesten al die krengen maar verzuipen.” Een wrede, maar ook onverstandige mond die zulke woorden spreekt. De dieren wereld is, evenals de lucht die wij inademen, levensvoorwaarden voor de instandhouding van dier én mens. De dierenwereld, alles wat loopt, vliegt, kruipt of zwemt hoort ’erbij’, ondanks de botte mening van een groot deel der mensheid dat een dier alleen maar nuttig en nodig is, als het materieel voordeel verschaft. S. VAN DER BOON Zuidkade 138 Wegens verplaatsing van van traktaties staan hiervoor op het programma. In tegenstelling tot de volwasse nen, die hun kansen moeten afwach ten heeft de jeugd altijd prijs, want een volgeplakte kaart met zegels van de winkelactie heeft waarde als toe gangsbewijs voor zo’n feestelijke kindermiddag. WADDINXVEEN Tenminste twin tig Waddinxveners naar de winter sport, duizenden eerste kwaliteit bo terletters en kinderfeestmiddagen. Dat zijn de verrassingen, die de Wad dinxveense middenstand in petto heeft als prijzen in de grote Sint Nico laas winkelactie, die op 11 november begint en tot en met 5 december zal voortduren. Ook nu weer zijn de baten van deze actie bestemd om ongeveer vierhonderd Waddinxveense bejaar den de komende zomer een gezellige dag uit aan te bieden, waarmede ieder jaar weer vele duizenden guldens zijn gemoeid. WADDINXVEEN De goede greep die de Culturele Kring Waddinxveen bij het begin van het seizoen dacht te hebben gedaan door het contracteren van goochelaar Fred Kaps en de chan- sonnière Sache Denisant is niet ge honoreerd door een talrijk publiek. Integendeel, slechts een handvol be langstelling trok dinsdagavond naar het gereformeerd verenigingsgebouw waar beide prominenten uit de wereld van de kleine K een wervelend show- programma presenteerden. deed het vaak voorkomen alsof hij les gaf in toveren, maar de finesses van zijn kunstgrepen bleven in schemerig duister. Ook bij dit deel van de show overheerste de humor en zowel goo chelaar als chansonniére kregen aan het einde een staande ovatie. Rudi van Houten bleek een vakkundig pianist. ZEVENHUIZEN Op het Noord- einde te Zevenhuizen, ter hoogte van de boerderij van W. Kooyman, raakte woensdagmiddag omstreeks zes uur een truck met oplegger uit Vlijmen te water. Omdat de bestuurder moest uitwijken voor een tegenligger raakte hij in de zachte berm van de weg en kantelde. Een kraanwagen uit Nieu- werkerk aan de IJssel bracht het ge vaarte weer op hét droge. Persoon lijke ongelukken deden zich niet voor. van de ere-voorzitter, de heer N. Bon te bal, met algemene stemmen als voorzitter gekozen. De heer Van Ge loven sprak zijn voldoening uit over het besluit van de heer Akkerhuis om de plaats van de heer Bontebal in te willen nemen, zij het dan niet voor 46 jaar. De ere-voorzitter sprak zijn op volger zeer waarderende woorden toe en de heer Akkerhuis getuigde in zijn humoristisch speechje van het ver trouwen dat hij „wordt opgenomen” in deze kring en aanvaardde in dank de hamer die de heer Bontenbal hem overhandigde. Na toelichting door de heer Bonte bal, die deze zaak had voorbereid, werd besloten koninklijke goedkeu ring op de statuten aan te vragen en wel vóór januari a.s., omdat dit door het bestuur van de KNGB van zijn leden wordt geëist en een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid voor grote moeilijkheden kan komen te staan. Het werkprogramma voor het nieu we jaar werd opgemaakt, waarbij de moeilijkheden door gebrek aan ruimte voor oefeningen, mede in verband met de grote toename van aspirant- leden, breedvoerig werden besproken. De voorzitter beloofde andere oplos singen te zullen overwegen met het bestuur „Het is uniek in Nederland”, aldus de voorzitter dat TOOS uit alle gezindten en alle standen haar leden trekt en in grote eenheid haar prach tig werk in Waddinxveen nu reeds 46 jaar heeft mogen voortzetten en zo cultureel zich beijvert om de leef baarheid van Waddinxveen te stimu leren.” Aan het slot liet de voorzitter nog een waarschuwende stem horen, om de kleur van TOOS bij wedstrijden en optochten niet te verdoezelen, maar het „korenblauw” steeds te handha ven! Profiteer deze laatste dagen nog van onze kortingen en aanbiedingen. De goed geklede jas is onweerstaanbaar in de opmars. Mannen met smaak hebben genoeg van altijd dat autocoatje of altijd die regenjas. Zij hebben ontdekt dat de geklede jas méér persoonlijkheid heeft. Wij hebben er terdege rekening mee gehouden. Uit de mooiste Europese collecties konden wij de eerste keus maken. Voor u. Komt u maar kijken. Prijzen van 199,- tot 298,-. wijl er van 1965 nog een saldo van 400,85 was. Bij de bespreking werd de wense lijkheid geopperd van een contactor gaan voor de leden, waarin dan ook de gespecificeerde gegevens konden worden opgenomen. De voorzitter: „Deze zaak is in voorbereiding, begin 1968 kan onze krant worden verwacht. De heer en mevrouw Lam en de heer Schildt zijn druk bezig”. Het jaarver slag van de secretaresse, mevrouw J. Kwaak-Olie, getuigde van vele activi teiten binnen en buiten eigen kring. De bestuursverkiezing had tot re sultaat dat in de vacature mevr. A. Zaal-de Jong (niet herkiesbaar) be noemd werd mevr. G. Walthie-Kruys- heer en in de vacature P. Noorlander (ook niet herkiesbaar) de heer F. J. van der Steen werd gekozen. De af tredende leden mevrouw E. Verwey- Knop en mevrouw J. Kwaak-Olie werden herkozen. De heer J. van Leeuwen, die tijdelijk was benoemd in de plaats van wijlen de heer Dulle meyer zag zijn mandaat verlengd. De heer Akkerhuis werd op voor stel van het bestuur en naar de wens WADDINXVEEN Donderdag 12 oktober: Bijeenkomst NKV-vrouwen, ver.geb. Trooststr., 20 uur. Zaterdag 14 oktober: Dansavond Jongerencontact, m.m.v. Al Capona’s, ver.geb. Trooststr., 20 uur. Kampioenschappen sportschool Seis, Jan Ligthartschool, Kerkweg, 14 uur Maandag 16 oktober: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen,ger ver.geb., 20 uur. Dinsdag 17 oktober: Bejaardenmiddag, herv. wijkgeb., 14.30 uur Woensdag 18 oktober: NCVB-Bijeenkomst (lezing), herv. wijkgeb., Esdoornlaan, 19.45 uur. Toneelstuk ’Teun kwam terug’, ger. jeugdver., ger.ver.geb., 19.30 uur. Donderdag 19 oktober: Raadsvergadering, gemeentehuis, 20 uur. Verkoping,herv. vrouwenver. t.b.v. kerkbouw. Dinsdag 24 oktober: Voordracht Harriet Freezer, Cultu rele Kring, openbare ulo, Maurits- laan, 20 uur. Woensdag 25 oktober: Discussie-avond Jongerencontact,ver geb., Trooststraat, 20 uur. Donderdag 26 oktober: Filmvoorstelling Kinderboekenweek bibliotheek Jul. v. Stolbergl, 16 uur. Zaterdag 28 oktober: Verkoopmiddag bejaarden, herv. wijkgeb., 14.30 uur. Woensdag 1 november: Opening juwelierszaak Er. Vermey. Donderdag 9 november: Herdenking Reformatie in Herv. wijkgeb. (spreker: Ds. H. J. Hegger), 17.30 uur. Zaterdag 11 november: Concert Urker Visserskoor en Chr. Mannenkoor ’De Brug’ in Herv. kerk, 17.00 uur. Start Sinterklaasactie Middenstand. BIOSCOPEN IN GOUDA Reünie: do. en vr. 20.15 uur, za. 15, 19, 21 uur, zo. 15, 17 uur: Zeven te gen allen (14) za. 22 uur: De burcht der verleiding (21) zo. 19 en 21 uur, di. en wo. 20.15 uur: Liefdesbeken tenissen (18) Schouwburg: do. 20.15 uur: Een amerikaanse echtgenote (18) vr. 19.30 uur, za. en zo. 15 en 19.30 uur, ma. 14.30 en 19.30 uur, di. 1930 uur wo 1430 en 1930 uur De kanonnen van Navarone (14). Thalia do 2015 uur za 14:30 19 en 21.15 uur, zo 15 uur ma„ di. en wo. 14.30, 20.15 en 21.15 uur: Mooi maar slecht (18) vr. 20 en 22.15 uur: No thing but the best (18) zo. 15 en 17 uur: Eddie slaat ze door deuren en ruiten (14) barstend in overdadige vrolijkheid. Het waren niet uitsluitend de woor den van de liedjes en schetsjes, maar veel meer de gebaren en gelaatsmi miek die zo bijzonder aansprak. Het tragi-komisch verhaal van de „Maagd van 75” en de bijtende spot in de „Vampier”, evenals de goedmoedige satire in „De kippen van de koning” waren van ongeëvenaarde uitbeel- dingskracht! Een uitbundig applaus vertolkte de warme instemming van haar auditorium. Van geheel andere aard: was het op treden van de goochelaar Fred Kaps die voor Waddinxveen zeer nadruk kelijk zijn nationale roem heeft waar gemaakt. Onvoorstelbare staaltjes van zijn fameuze kunst boeiden de toe schouwers ongemeen. En in alles trof sterk de eenvoud waarmee hij zijn verbluffende goo chelkunsten demonstreerde. Kaps Het bekende Oostenrijkse winter- sportoord Kitzbühel in Tirol wordt het reisdoel van zeker twintig Wad dinxveners, die de gelukkige win naars gaan worden van de hoofd prijzen. Die hoofdprijzen bestaan namelijk uit tien reizen (verzorgd door de ANWB) voor twee personen van tien dagen, inclusief reis en verblijf in het gezellige hotel Jagershof in Kitz bühel, tochtjes met skiliften, enz. Het ligt in de bedoeling van het Sint Nicolaas-comité om reeds drie da gen na de start van de winkelactie de twee eerste reizen uit te loten. In februari gaan de gelukkige winnaars dan gezamenlijk genieten van zon, sneeuw e berge, waarbij ze een behoorlijke dosis witerse ge zondheid zullen kunnen opdoen. Voor duizenden andere Waddinx veners zit er een heerlijke boterlet ter in ’t waardebon voor een eerste kwaliteit boterletter van een pond, af te halen bij een boterletterbakker naar keuze. Indien de in de weken voor Sint Nicolaas te voeren winkelactie, waar aan alle plaatselijke middenstands- bedrijven weer meedoen, een succes wordt, zal de campagne ook na Sint Nicolaas tot aan Kerstmis worden voortgezet. Er zullen dan nog meer wintersportreizen bijkomen, de bo terletters worden kerstkransen en ook voor de kinderen komt er dan weer wat. De Waddinxveense middenstand heeft het deze maal groots aange pakt. In het Weekblad zult u de ko mende weken nauwkeurig kunnen lezen, wat er allemaal gaat gebeu- Waddinxveen - C. A. de Geus, Prins. Beatrixlaan 6, telefoon (01828) 2676. Zevenhuizen: J. A. Ensing, Dorps straat 196 Zevenhuizen, telefoon (01802)204. "W L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 3