acht van uur Gemaal naam tot recreatieschap over 9 Wie vliegt mee Groeneweg zegeviert moedig Oliveo Ongewenste bezoeker •Tl li 1 Be|Fair (volley) goede gastheer bij bezoek Oosterburen V ertraging Duitse vrachtwagens in de clinch op rijksweg Afscheid van druk bezet verenigingsleven i en 4 9 Expositie Den Boon getuigt van studie weg krijgen Zuidplas-dijkgraaf A. Kroes Provincie treedt toe t IS geflatteerd F erdiend maar Plannen vergen 90 miljoen Meisje overleden na ongeval Geref. jeugdwerk begint seizoen Uitvoering: in fasen Toneelavond wordt uitgesteld Im till Opening* door burgemeester Pagina 4 B Terug Schrik - Competitie K I flB - W 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HOLLANDS HART - donderdag 12 oktober 1967 Waddinxvener en gesteld de mee Oliveo-Groeneweg 1-4. Groeneweg’s tweede zege in dit nog niet zo zegen- rjjke seizoen mag dan wat overtrokken zpn geweest, verdiend waren de pun- Oliveo kwam goed terug, zette aanvallen op die de Zevenhuizense defensie niet dan met de grootste moeite wist te keren. Van Helden zorgde er met een sublieme kopbal voor dat Oliveo net niet de geljjk- Eerverleden week zaterdag werd de eerste tocht gemaakt. De machinefabriek D. Qtte- van Hij In de plannen van het recreatie schap, die negentig miljoen gulden gaan vergen, zal de provincie even- WADDINXVEEN Het 3-jarig dochtertje Maria van de familie Kers bergen uit de Burgemeester Troost- straat is gistermiddag het slachtoffer geworden van een verkeersongeval. Nabjj haar ouderlijke woning werd het meisje bjj het oversteken door een auto aangereden en geschept. In zeer ernstige toestand werd het slacht offertje naar het St. Jozefpaviljoen in Gouda overgebracht, waar zij in het begin van de avond is overleden. maker wist te scoren, toen Van der Hejjden als was gepasseerd. Toen de Pijnackerse doelman in de twintigste minuut moest worden vervangen door Van Leeuwen was het snel met Oliveo gedaan. De ner veuze debutant maakte twee koeien van Fouten (twee minuten na el kaar!), die door midvoor Dullaart dankbaar werden benut. Oliveo trachtte nog terug te ko men en kwam zelfs nog dichtbij een doelpunt, dat echter op de valreep kon worden gekeerd door een snel reagerende Hordijk. De onoplettende chauffeur had al leen verwondingen aan de knie, ver der kwam hij er met de schrik af. Hij rechtvaardigde zich door te ver klaren dat hij de stoplichten voor de brug door de hoge lading van zijn landgenoot niet had kunnen zien. Twee zware kraanwagens hebben er in de ochtenduren voor gezorgd dat de her en der verspreide brok ken metaal en stukken lading wer den opgeruimd om de steeds langer wordenden file doorgang te kunnen verlenen. Veel tijd ging verloren bij het overladen van de dozen bonbons, die overal terecht waren gekomen. Het lichaam krijgt een verorde nende bevoegdheid uiteraard in samenhang met reeds bestaande verordeningen in de betrokken ge meenten. Het is niet zeker welke bestem ming het Goudse gedeelte van ’t Weegje gaat krijgen. Ook de provin cie weet er nog geen raad mee. Het is bekend dat de Goudse gemeente raad zich voor een groot deel voor standster heeft getoond van de aan leg van een industrieterrein in dat deel. Pal daarnaast gaat het recrea tieschap, dat Waddinxveen op een jaarlijkse last zal komen te staan van 800.000, een recreatieterrein aanleggen. de jonge zich naar aan wijden, Vandaag behandelen Provinciale Staten een voorstel tot toetreding tot het Recreatieschap Reewjjkse Plassen en omgeving, waarvan ook Gouda, Reeu- wjjk en Waddinxveen deel uitmaken. De respectievelijke gemeenteraden na men - hoewel tegenspartelend - eerdere besluiten van die strekking. als Waddinxveen participeren voor 15%. GS zijn van mening dat het re creatieschap niet alleen regionale, maar ook nationale belangen dient en acht dus deelneming door de pro vincie alleszins gewettigd? Het Reeuwijkse schap heeft een andere rechtsvorm als de recreatie schappen Rottemeren en Oude Maas, die hun plannen niet zelf vaststellen, maar in ontwerp aan de deelnemen de gemeenten moeten aanbieden.Dat is voor een groot deel te wijten aan het feit dat in het Reeuwijkse schap al een omvangrijk recreatiegebied aanwezig is, terwijl in de andere ge bieden nieuwe mogelijkheden moe ten worden gecreërd. De taak van het recreatieschap Reeuwijkse Plas sen en Omgeving wordt dan ook het instandhouden, verbeteren en ont sluiten van de bestaande recreatieve mogelijkheden. Het is de bedoeling de eerste fase van het plan in de komende zeven jaren uit te voeren. Daarvoor moet 32 miljoen op tafel komen, ’t Weeg je, dat zes miljoen gaat kosten, wordt in zijn geheel uitgevoerd in de eerste fase. Men wil verder 9,5 miljoen spenderen aan de Goudse Hout, een groot bospark in het noordoosten van Gouda en 16,7 miljoen aan de Reeuwijkse Plassen. In een later stadium wil men de rest van het werk afmaken. Een breed kanaal van de Reeuwijkse Plassen naar de Gouwe moet nog eens 10 miljoen kosten. verkocht. De komst, telden. Het verkeer raakte volledig gestremd; de rijkspolitie moest het omleiden over de zogenaamde ver- gissingsstrook langs de rijksweg. De zuidelijke rijbaan was versperd door de losgeraakte laadbak van de Duit se truck. WADDINXVEEN De bewoonster van een afgelegen huis aan de Middel- burgseweg in Waddinxveen ontdekte vorige week bij het binnentreden van haar slaapkamer een onbekende man. De ongewenste bezoeker was het huis binnengeslopen toen de bewoonster de kippen was gaan voeren. Gelukkig maakte de man zich, dankzij doortas tend optreden van de dame, snel uit de voeten. De man droeg een licht blauw jasje, had een gouden tand en reed in een lichte personenwagen. ten zeker. Vooral in de tweede helft bleken de roodzwarten levensgevaar lijke tegenstanders, die het zelfs in een uitwedstrijd bestaan om een tegen standers met grote cijfers te vellen. Voor de rust zag het er echter niet naar uit, dat Groeneweg met zo’n resultaat voor de dag zou komen. Al na drie minuten keken de Zevenhui zenaren verbouwereerd tegen een achterstand aan door een puntgave treffer van midvoor Kluiber, die de gehele Groenewegse defensie om speelde en doelman Van der Weij- den het nakijken gaf. Voortreffelijk verdedigingswerk van de Zevenhuizense achterhoede met spil Van Helden als een rots in de branding behoedde de gasten voor nieuwe treffers. De rust had Groeneweg kennelijk goed gedaan. Al na vier minuten produceerde ’Henkie’ Boerop een knetterend schot na een vrije schop van G. van Vliet, dat het Pijnacker se doel deed trillen. In de tiende mi nuut zorgde linksbuiten Minnee voor de volgende treffer. balgo 1 pas in de tweede helft zijn vorm en moest dan ook met een ge lijkspel genoegen nemen. Vobalgo won eerst met 9-15 en 8-15 en zag de laatste sets met 15-0 en 15-8 aan de neus voorbij gaan. Het programma voor de komende week luidt: MVC 4-Be Fair 1 (he ren), 15 uur; Valboval 2-Be Fair 1 (dames), 14.30 uur (beide op zaterdag 14 oktober); Be Fair 1 (dames)-Cito 2, 20.30 uur (maandag 16 oktober). vanger en Zonen NV boekte de eerste vluchten (voor 33 man!) helemaal vol ten behoeve van het eigen personeel. Burge meester Keijzer, zijn vrouw en dominee Boertje maakten de eerste vlucht. Op de foto ziet u links de heer Ottevanger, naast hem dominee Boertje, die weer wordt geflankeerd door vliege nier Carlier. Uiterst rechts de andere vliegenier de heer Mole naar. Daartussen het echtpaar Keijzer-Nieborg. Boekingen voor nieuwe vluch ten op zaterdag- of woensdag middag kunnen worden ge daan bij ds. A. Boertje, tele foon (01793)335. RECHTDOOROP DEZELFDE WK-CAAT VOOR Hei afbuigende verkeer mag het rechHoor- gaande verkeer op dezelfde weg niet hin— deren.Ook de voelganger niei WADDINXVEEN De zg. ridder- club voor de gereformeerde jongens en de hobbyclubs voor de meisjes beginnen volgende week het winter seizoen. De bijeenkomsten voor de jongens vinden plaats op maandag- dinsdag- en vrijdagavond en de meisjes komen bijeen op woensdag middag en op donderdagavond. De plaats van samenkomst in het club gebouw aan de Jan Willem Frisoweg WADDINXVEEN Het bezoek van de volleybalclub ATSV Bremen 1860 aan het Waddinxveense Be Fair mag in alle opzichten geslaagd worden ge noemd. De Duitse gasten waren dan wel geen grootse volley’ers, ze bleken meesters in de eet- en drinkkunst en de daarmee onafscheidelijk gepaard gaande ’gemütlichkeit’. Vrijdagavond kwamen de bezoe kers aan voor een tegenbezoek van drie dagen aan de volleybalclub Be Fair, die in het voorjaar in Bremen was. Zaterdagochtend bekeken de gasten de toeristische attracties van de streek (waarbij Waddinxveen angstvallig werd gemeden) en ’s avonds was er in het clubhuis van Be Fair een genoeglijke koffiemaal tijd, die was aangeboden door het hoofdbestuur. Tussen de bedrijven door werd er in de gymnastiekzaal van het Coom- hertgymnasium in Gouda nog een volleybaltoernooi gehouden tussen de Bremense ploeg, Be Fair en Jo- dan Boys. Zowel de dames- als de herenploeg van Be Fair legde beslag op de eerste plaats. De uitslagen waren bij de dames: Be Fair-Jodan Boys 2-0, Bremen- Jodan Boys 1-2, Bremen-Be Fair 0-2, Bij de heren: Jodan Boys-Bre- men 3-1, Be Fair-Jodan Boys 3-2, Bremen-Be Fair 2-3. Voor de competitie waren de suc cessen nog niet zo groot. Het eerste damesteam kreeg met 1-3 klop van MVC en wist alleen beslag te leggen op de derde set met 15-10. De reste rende uitslagen 12-15, 11-15 en 7-15. Het derde damesteam werd in de heupzwaai genomen door het Zeven huizense Zevenklappers. De uitsla gen spreken voor zich: 15-0, 15-2 en 15-3. Be Fair 2 (dames), dit jaar voor het eerst in de eerste klas, maakte een aardig debuut in de nieuwe om geving. Dat gebeurde tegen VSTS, dat twee sets met de hakken over de sloot won (16-14 en 15-13) en dat er twee krapaan verloor (11-15 en 13- 15). Hetzelfde team werd maandag avond verslagen door het verjongde Vires, dat één set zelfs met 15-3 op zijn naam bracht. Be Fair 2 won ook één set (15-11) en de rest was weer met 10-15 en 13-15 voor de Goudse dames. Het eerste herenteam had weinig problemen met VSTS. Setstanden: 15-2, 15-3 en 15-7. Be Fair 2 (he ren) vond in de wedstrijd tegen Vo- Bromfietser gewond bij aanrijding WADDINXVEEN Op de Louise Colignylaan is gisteravond de heer Hillema uit Waddinxveen met zijn bromfiets tegen een van rechts ko mende auto gebotst, die de brom fietser niet had opgemerkt. Hij liep daarbij ernstige verwondingen aan het hoofd op en moest naar het Goud se Van Itersonziekenhuis worden overgebracht. MOERKAPELLE De vlieg tochten boven Moerkapelle, georganiseerd door ds. A. Boertje ten bate van zjjn eigen Nederlands hervormde kerk, gaan door. Wie daaraan be hoefte gevoelt - en wie doet dat niet? - kan voor 27,50 bjjna een half uur vliegen bo ven eigen dorp. Dat geit niet alleen voor de Moerkapellena- ren maar ook voor Waddinx- veners, Zevenhuizenaren en iedereen in de nabije omge ving. Het is een gebeurtenis om nooit te vergeten. i In de geëxposeerde expo- schilderijen treffen voor seerde. ’’Maar ook om- al de diepe kleurscha- dat het hier gaat om een keringen, die van veel Dat is Theo den Boon, jonge kunstenaar, die studie die met verdienstelijk srnst maakt met zijn Vruchtbaarheid, Getroffen zijn eigen boerderij, naar hem te vernoemen. In sobere toespraken werd de heer Kroes toegesproken. Allereerst door zijn opvolger, dijkgraaf R. den Hol lander, die het verenigingsleven van de scheidende dijkgraaf de revue liet passeren. Hoewel in Heen vliet gebo ren werd de heer Kroes toch een echte Waddinxvener en nog meer streekbewoner. De heer Den Hollan der noemde zijn voorganger een pio nier op het gebied van de automati sering in het agrarische bedrijf. In polderverband was de heer Kroes niet alleen dijkgraaf en heem raad van de Zuidplaspolder. Hij werd in 1948 hoofdingeland-plaatsvervan- ger van het hoogheemraadschap van Schieland, promoveerde tot hoofdin geland en werd later zelfs hoogheem raad. Als zodanig maakte hij vele ja ren deel uit van het directe zestuurs- college. Burgemeester C. A. van der Hooft van Waddinxveen voerde ook het woord namens de gemeenten Nieu- werkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Hij had grote waar dering voor de vele werkzaamheden van de scheidende dijkgraaf en de manier waarop hij de zaken aan wist te pakken. De heer J. C. Vogelaar, burgemee ster van Nieuwerkerk, maar nu sprekend als dijkgraaf van de Prins Alexanderpolder, had eerder een oor konde aangeboden, waarop de dank én de naamgeving van het gemaal waren gecalligrafeerd. De heer Vo gelaar maakte ook deel uit van de bemalingscommissie en had de heer Kroes daarin leren kennen als een gewaardeerd en vakbekwaam col lega. Mr. U. G. Schilthuis uit Rotterdam dijkgraaf van Schieland, overhan digde als bewijs van dank een ere penning. Andere sprekers waren ir. J. Aarnoudse van de directie van openbare werken van Rotterdam, die veel samenwerkte met de bemalings commissie en de heer Th. Jebbing van de Nederlandse Heide Maat schappij. De heer Kroes kreeg van de heer Den Hollander namens bestuur en ingelanden van de Zuidplaspolder een met tegels ingelegde bijzettafel aangeboden. De tegels stellen voor: oude molens en gemalen en in het midden het nieuwe Abraham Kroes gemaal. Namens het personeel van de polder voerde de heer Van Lan gen het woord. Mr. Schilthuis (links) over handigd de scheidende dijk graaf Kroes de ere-penning van zjjn polder. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN In valt onder de rijkssubsi- kant van hun bestaan, de rjj van kunstenaars dieregeling. toch de liefde voor de kunst blijden behouden Burgemeester C. A. jjy ha(} ^e levensblij- Lt die in de flora en fauna naar vo ren komt. WADDINXVEEN Een acht uur lange vertraging was maandagoch tend het gevolg van een aanrijding tussen twee Duitse vrachtwagens op de oprit van rijksweg 12 naar de brug over de Gouwe. Prins Bern- hard, per hofauto onderweg naar een internationale conferentie van oud strijders in Den Haag, was een van de weinigen die snel langs de ravage, die als gevolg van de botsing was ontstaan, kon worden geleid. De schade wordt geraamd op anderhal ve ton. Het ongeluk werd veroorzaakt door de chauffeur van een Duitse vrachtwagen (gevuld met dozen ker senbonbons) die de stoplichten voor de reeds geopende Gouwe-brug niet had opgemerkt en met een flinke snelheid tegen de vrachtauto van een wachtende landgenoot opbotste. Het gevolg was een oorverdovende klap en een enorme ravage op de rijksweg omdat beide wagens kan- De vele diensten die Abraham Kroes, de man die donderdag af scheid nam van een van zijn laatste functies (dijkgraaf van de Zuidplas polder), de gemeenschap en vooral de agrarische gemeenschap heeft bewe zen, zullen in Waddinxveen in herin nering blijven door middel van de weg die loopt van de Bredeweg naar de Zesde Tochtweg. De Abraham Kroesweg zal de naam in gedachten moeten houden van een man die zich op ontzaglijk veel terreinen heeft bewogen, die daardoor een oceaan van vrije tijd heeft opgeofferd en wiens verdiensten door deze vernoeming, die nog door de gemeenteraad zal moeten worden onderstreept, uiteraard nooit ten vol le zijn gehonoreerd. Maar het was nog niet alles. Ook de Zuidplaspolder in Schieland, de grootste polder van Zuid-Holland, wil zijn dijkgraaf (van 1944 af.) niet vergeten. Het gemaal dat tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel zal worden gebouwd als resul taat van een nieuw, gezamenlijk wa- terbeheersingsplan van de polders Zuidplas en Prins Alexander gaat eveneens als bewijs van dank Abra ham Kroes heten. De heer Kroes maakte van de bemalingscommissie, die het moeilijke probleem van de waterbeheersing onder de loep nam, actief deel uit. Er heerste donderdagmiddag een enorme drukte in Hotel Vos waar de bijna 73-jarige dijkgraaf en heem raad (van 1932 af) en zijn gezin het middelpunt waren van de massale belangstelling. Het was dan ook de laatste functie waarvoor de heer Kroes bedankte. Zelfs zijn landbouw bedrijf aan de Bredeweg liet hij over aan anderen om dan eindelijk na zo vele jaren rust en stilte te vinden in een nieuw, zonnig huis. Van 1931 tot 1955 was de heer Kroes voorzitter van de afdeling Ze venhuizen van de Hollandse Maat schappij van Landbouw; in 1931 werd hij voorzitter van de vereni ging Volksonderwijs in MoerkapeUe, een functie waarin hij het vijftien jaar uithield; van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in Zuid-Holland was hij eveneens voorzitter en wel van 1936 tot 1945; de Coöperatieve Boerenleenbank in Zevenhuizen maakte gedurende twintig jaren (van 1944 af)gebruik van de diensten van Abraham Kroes, eerst als lid van de raad van toezicht en als secreta ris, later als voorzitter van de raad van toezicht; van 1946 tot 1965 was de heer Kroes lid van de pachtkamer bij het kantongerecht in Gouda en in 1947 werd hij lid van de commissie van toezicht van de rijkslandbouw- winterschool in Gouda. Vertegenwoordigers van al die vere nigingen en instellingen waren don derdagmiddag aanwezig bij dit laat ste afscheid, waar de bescheiden heer Kroes van de ene verrassing in de andere viel. Hij was geroerd toen hij hoorde van het initiatief van Waddinxveen, Zevenhuizen en Moer kapelle om de weg, die loopt over WADDINXVEEN De toneel avond, die op woensdag 18 oktober a.s. door een toneelgroep van de Gere formeerde Jeugd in het Verenigings gebouw in de Stationsstraat zou wor den gegeven ten bate van de kerk- bouwactie, is een maand uitgesteld in verband met familieomstandigheden van een der hoofdrolspelers. kunstenaar, die studie getuigen srnst maakt met zijn Vruchtbaarheid, Dode werk tot 24 oktober te gaven en naast de kunst pop, Getroffen vogel, zien is tijdens de win- met zijn vrouw in zijn Dode vis en Schreeuw keluren en die bij de vrije tijd ook het bouwen demonstreren ieder voor opening al één werk zag aan zijn gezin niet uit zich hoe de kunstenaar het oog verliest.” De bur zijn penseel in dienst openingsbijeen- gemeestér betreurde het heeft gesteld van de dinsdagavond dat de jonge kunste- dramatiek. Maar elk gehouden, werd begon- naars zich naar eigen schilderij is op zich zelf nen door de heer H. M. believen aan de kunst een sprekend getuigen van den Dool, voorzitter kunnen wijden, maar van de eeuwige strijd in de Kunststichting, was aan de andere kant de dierenwereld om de verwelkomde een verheugd dat ze, ge- hegenomie! Dat uit te klein groepje vertrouw- steund door een harmo- beelden en tot leven te lingen en deelde ook nisch gezinsleven en on- brengen eist een grote dat deze expositie danks de praktische opmerkingsgave. die regelmatig exposeren in het zaaltje bij Boek- Burgemeester C. A. handel Veldwijk (onder van der Hooft opende de ^eid gemist auspiciën van de Kunst- kleine expositie. Hij zei stichting Waddinxveen) ie uitnodiging vooral te heeft zich deze week lebben aanvaard omdat voor het eerst sinds lan- “r nu eindelijk weer een ge tijd weer een Wad dinxvener geschaard. Reiser en voetganger gaan voor Zij gaan op Z dezelfde weg rechtdoor x ■-■J..:.'.-; ■::x; •;t#: s.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 4