de ons in in en ^Positieve reacties bouwen voor de inwoners enquete over Parkeerverbod m een voor Dick Wout thuis van Raad voteert drie ton Dorpsstraat van Zevenhuizen een feit °p\ aardgas Felle kritiek op streekplan Rijn Gouwe in Moerkapelse raad wurggreep a „Men houdt Moerkapelle gaat premiewoningen bouwen voor de eigen bouwrijpmaken plan West‘ Husb Puppies passen meteen, zitten lekker, lopen licht! Goedkope huizen ter lening woningnood SDS viert lustrum In het water FOTO SJAAK NOTEBOOM Verloting met vliegtochten -> als hoofdprijs Zeskamerwoningen voor ca. 30 mille FOTO OF FILMBOEK ol Fa Versluis ook op Meubelbeurs 1 naam Gouwe Vrienden is een zzz: Gewonde na ongeluk kruising Dwarsweg Aardgas Weer straat met burgemeester n Welkom geschenk Wurggreep Stijgend ledental Feestavond van de Landbouwj ongeren Lleen zone Benoemingen Leges Voorrang pi WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 Deelnemer St. Nicolaasprijsvraag nr. 106 v Deelnemer St. Nicolaasprijsvraag nr. 108 Een blauwe zone is alleen iets voor de stad, vond de burgemeester, die de parkeertijd ook niet tot een half uur praktijk blijken die onuitvoer- We wonen in een vrij land, komt voor tweederde op de ruggen van Waddinxveen en Moerkapelle te recht, maar men zet een rem op onze uitbreiding. Voor elk tuindersbedrijf verwacht ik een gemiddelde aanwas van tien personen: de tuinder en zijn gezin, de knecht en zijn gezin plus de mensen voor de toeleveringsbedrijven. Het is kwatsch als ze zeggen dat in de toekomst de werkgelegenheid in de tuinbouw zal vermeerderen, zoals hier wordt gesteld, en aan de andere kant aan die werkmensen geen ruim te bieden. De heer J. L. van Heukelingen vroeg naar de toestand bij het aard gas. „Krijgen de mensen buiten de bebouwde kom ook een aansluiting?” De heer Keijzer antwoordde dat de enquete onder de bevolking een suc ces was geworden en dat er ruim tweehonderd positieve reacties waren binnengekomen. „Over de mensen buiten de bebouwde kom kan ik nog niets zeggen, laten we eerst maar ho pen dat het aardgas hier zo snel mo gelijk is, daarna kunnen we over die zodat een nieuwe opzet noodzakelijk was geworden. Het gemeentbestuur van Moerka pelle deed in de raadsvergadering van vrijdagmiddag het voorstel in de plaats van de twaalf niet-toegestane woningwetwoningen twaalf premie- huizen te bouwen. Een en ander zou geschieden in samenwerking met de Nationale Woningraad en de Moerka- pelse woningcorporatie Volksbelang. Als de hogere overheden aan het nieuwe plan hun goedkeuring hech ten dan zullen binnen korte tijd 12 premiewoningen worden gebouwd, die in de allereerste plaats bestemd zijn voor de thans op de wachtlijst ingeschreven gezinnen, die zich een dergelijk huis zullen kunnen veroor loven. wel darover nog geen zekerheid be staat. WADDINXVEEN De teams van de biljartclub Gouwe Vrienden heeft vorige week in de competitie voor de KNBB een paar fikse steken laten vallen. Het E-team - uit tegen het Boskoopse Welgelegen - kreeg er van langs met 5-4 en Gouwe Vrienden D kreeg - dit keer thuis - ook klop van een Boskoopse ploeg, te weten De Wa tertoren (5-4). Het F-team redde de eer met een 6-3 zege op Welgelegen. Tess: ƒ34,90 verkrijgbaar bij: Keuze uit vele onderwerpen vindt u bij De raad van Moerkapelle weigert zich neer te leggen by de ’dooddoeners’ in de memorie van beantwoording van gedeputeerde staten op het verslag van de commissie van rapporteurs, waarin veie malen is gevraagd naar de gevolgen die de vestiging van een 1800 hectaren groot tuinbouwgebied op Waddinxveens en Moerkapels grond gebied zou kunnen hebben. In de vergadering van vrijdagmiddag uitten de raads leden S. E. Duursma (algemeen belang) en J. de Knegt (PvdA) uitgebreid en meermalen hun misnoegen over de nonchalante manier waarop de provinciale overheid met de belangen van Moerkapelie’s bevolking omspringt. Rosa van ’t Wout, die een deel van het benauwde avontuur aan 'den lij ve had ondervonden, kon het nieuws bijna niet geloven. Haar schoonou ders trouwens evenmin. De landelijke pers heeft de zaak van de Jozina tot in alle denkbare finesses behandeld. De thuiskomst van de kustvaarders en hun aan komst op Schiphol heeft uitvoerig aandacht gekregen in alle nieuwsme dia. MOERKAPELLE De inwoners van Moerkapelle ontvangen dezer dagen een circulaire van het gemeentebestuur waarin wordt gewezen op de mogelijk heid in het eigen dorp tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden een huis te kopen in de premie-sector. Ruim een jaar geleden diende de gemeente een bouwplan in bij gedepu teerde staten voor dertig woningwet- en tien bejaarden woningen. Voor 1967 wend echter - heel laat - een contingent toegestaan van achttien woningwet- en tien bejaardenwoningen. De aannemer, de fa. D. de Graaf uit Moerkapelle, die een prijs had ge maakt gebaseerd op de bouw van veertig huizen en bovendien had gere kend op een snelle realisering van het project, zou nu uiteraard moeilijk voor dezelfde pry’s kunnen werken, W est’ In het nieuwe „West” zullen, naar de burgemeester meedeelde, in tien jaar ongeveer vijfhonderd woningen worden gebouwd., waarvan 126 in het reeds aangekochte gebied van het zgn. Plasje. Ongeveer 70% van de aange kochte grond zal met de gevoteerde drie ton bouwrijp worden gemaakt. Mogelijk zal, indien er als gevolg van een regeringsbesluit geen verschui vingen naar premiewoningen optreedt reeds in de tweede helft van 1968 kunnen worden gestart met 'de bouw van 48 woningwetwoningen, zo deelde de heer Van ’t Verlaat mee. Burgemeester I. J. P. Keijzer kon de mening van de beide raadsleden, die zwijgend werden gesteund door de overige vertegenwoordigers, alleen maar delen. „Wij zijn net zo min als u gelukkig met deze antwoorden,” zo zei hij. „Ik vind het leuk als in Den Haag wordt gespro ken over de ’kerntjes’ maar dat wil nog niet zeggen dat we 'daarom altijd maar tevreden zijn met wat van hoger hand wordt gedecreteerd. Met de groei die GS ons toe staan hebben we hooguit ruimte tot 1970, maar dan is het definitief afgelopen. Waar moeten we dan heen met onze inwoners? Waar moeten we heen met al onze woning zoekenden? Waar zullen de woningwetwoningen moeten komen, waarin we onze mensen zullen huisvesten? De planologen, die vinden dat 'de kleine gemeenten niet mogen groeien hangen ons in de strop. We moeten ons zelf min of meer opheffen.” WADDINXVEEN Met twee he licoptervluchten boven Nederland voor twee personen is de commissie ’Jeugd en Kerkbouw’ van de gere formeerde kerk vorige week gestart met een grote verloting, waarvan de opbrengst ten goede gaat komen aan het bouwfonds van de Groenswaard- kerk. Er zijn voor dit doel 2500 loten ge drukt, die te koop zijn voor een gul den per stuk. De verloting heeft - om het kopen van loten extra aantrekke lijk te maken - een zeer korte levens duur. De trekking heeft al plaats op maandag 4 december, terwijl 'de rond vlucht boven ons land de daarop volgende zaterdag zal geschieden. De helicopter stijgt op de bewuste zaterdag op van het Be Fair terrein in het Wamaarplantsoen. Voor lucht ziekte behoeft men niet te vrezen, want de constructie is zodanig dat het toestel volkomen schokvrij in 'de at-* mosfeer voortbeweegt. Jeugd en Kerkbouw heeft nog meer aantrekkelijke prijzen. Zo zijn er drie vliegtochten met een sport- vliegtuig, waarbij de prijswinnaars zelf de route mogen bepalen. Andere prijzen zien vier fotocamera’s in een draagtas en vele andere, door een aantal winkelbedrijven beschikbaar gestelde voorwerpen. Iedere deelne mer krijgt bovendien een blijvende herinnering. ZEVENHUIZEN De wandel- sportvereniging SDS in Zevenhuizen zal op zaterdag 9 december het vijf jarig bestaan gaan vieren met een grootse feestmiddag en -avond in het clubgebouw aan de Lange Zijde. Voor de kleintjes (groepen 1 en 2) begint ’s middags om half drie een geweldig feest, dat ook nog wordt vereerd met een (laat) bezoek van Sinterklaas. Voor de oudere leden is er een ge varieerde avond, beginnend om acht uur, met een quiz, het bingo-spel en een verloting. Alle leden, ook 'de kleintjes, krijgen een blijvend aan denken aan het vijfjarig bestaan. In Nigeria gaat de tyd erg snel. Vier dagen nadat de bemanning van de Jozina voor wapensmokkel naar het afgescheiden Biafra was veroor deeld tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van zestigduizend gulden elk verscheen in de Nigeriaanse Staatscourant dat de opperbevelheb- ber/machthebber generaal Gowon de zeven bemanningsleden him straf fen had kwijtgescholden. be volgende dag werden kapitein Plantinga uit Heerenveen en zijn on dergeschikten, onder wie de Wad- dinxveense eerste machinist Dick van ’t Wout op transport gesteld naar Ne derland. In zijn ouderlijk huis aan de Plas- weg heerste bij het bekend worden van dit grootse gebaar van goede wil van de regering in Lagos uiteraard onuitsprekelijke vreugde. De Vrouw van de stuurman, de achttienjarige ssss® De heer Duursma ging het verst met zijn kritiek. Hij vond 'dat er met de bezwaren die de Moerkapelse raad eerder had ingediend wel wat licht voetig was omgesprongen. Hij was van mening dat het uitbreidingsplan West veel te klein was om behalve de eigen bevolking ook nog eens de on vermijdelijke stroom van tuinders- knechts op te vangen. Het is, aldus het raadslid, onmoge lijk, ondenkbaar en irreëel dat men sen, die door hun werk economisch aan Moerkapelle zijn gebonden, el ders wil laten wonen, in dit geval op zeker meer dan negen kilometer van hun werk. De heer Duursma had zelf een prog nose gemaakt van de bevolkingsgroei in Moerkapelle. „Aan ons bezwaar be treffende het te verwachten inwoner tal in 1980 is volgens mij in het geheel geen aandacht geschonken,” zei hij. Afgezien van de vestiging van tuin- bouwwerknemers kwam de heer Duursma voor het jaar 1969 op een inwonertal van ongeveer 2090 (de 1635 inwoners van nu plus 'de bewo ners van de 30 nieuwe woningen die voor die tijd gereed komen). De na tuurlijke bevolkingsgroei is in deze prognose niet meegerekend. Het raadslid had ook een voldoende antwoord gemist op het bezwaar ’dat regelen zouden moeten worden ge steld, waaraan GS zich bij de uitoefe ning van hun uitvoeringsbevoegd heid zouden moeten houden. „Het be antwoording is voor mij vaag, zoals overigens meer zaken in dit streek plan vaag zijn en voor mij ook na be studering van deze stukken vaag zijn gebleven.” bouw- en woningtoezicht (met een opmerking van de heer K. Herweijer, SGP, die zei niet te hebben geweten dat de „begrafenis” van de gezamen- lijke technische dienst zo kostbaar zou zijn), stelde de raad de salaris sen vast voor het personeel van de nieuw te vormen dienst van gemeen tewerken en het bouw- en woning toezicht. De heer Van ’t Verlaat merkte hierbij op, 'dat het aannemen van een derde kracht wel noodzake lijk zal zijn, hetgeen een langdurige, maar weinig zoden-aan-de-dijk-zet- tende discussie tot gevolg had over de vraag of het nu voordeliger is met eigen krachten te werken, of dat be ter particuliere bureaus kunnen worden ingeschakeld. Men kwam er niet helemaal uit en er zal zeker nog wel eens op worden teruggekomen. ZEVENHUIZEN Een vrachtauto van de fa. Post en Huurman uit Zoe- termeer moest 'donderdag op de Bre- deweg nabij de spoorwegovergang uitwjjken voor een tegenligger. Daar bij raakte de vrachtwagen in de berm en reed van de weg in de naast de weg gelegen sloot. Een ktaanwagen heeft de vrachtauto weer op het dro ge gebracht. Er werd niemand ge wond. Het grootste gedeelte van de avond werd gevuld met de opvoering van het toneelstuk. De avond van de ze vende juli, een blijspel in drie bedrij ven. Alles speelt zich in het huis van 'dorpsnotaris Van Wijngaarden af. Daar wisselen de huisknecht en een zakenrelatie met elkaar, wat de mee ste komische verwikkelingen tot ge volg heeft. De regie was in handen van de heer F. van Kooten uit Waddinxveen, terwijl de grime was verzorgd door R. Luytjes uit Moerkapelle. Uit het jaarverslag bleek onder meer dat het aantal leden in het af gelopen jaar tot zeventig was geste gen. Een grote verloting vormde de speciale attractie van deze feestavond De hoofdprijs was een ponyveulen, dat werd gewonnen door mevrouw L. v. Erk-den Hollander uit Nieuwer- kerk a.d. IJssel. Zaterdagavond a.s. wordt de op voering van het toneelstuk in Hotel Vos herhaald De heer De Knegt voorzag een ’on houdbare situatie als Moerkapelle zó in een wurggreep zal worden gehou den.’ „Op papier hebben GS prachtige oplossingen voor elk probleem, maar ZEVENHUIZEN Jongerenorga nisatie van de Hollandse Maatschap pij van Landbouw, afdeling Zeven huizen en Moerkapelle, heeft zater dagavond een geslaagde feestavond- gehouden in Hotel Vos. De voorzitter, de heer A. C. Kleyn uit Nieuwerkerk a.d. IJssel, kon ongeveer 250 aanwe zigen verwelkomen, waaronder zus terverenigingen, de Plattelandsvrou wen en de voorzitter van de Hol landse My. v. Landbouw, de heer M. v.d. Pol. zaak verder praten.” De overige voorstellen, waaronder een aantal verkeersmaatregelen, gin gen vlot onder de hamer door. De heer L. Grootens werd benoemd tot hoofd van de gemeenschappelijke technische -dienst van Benthuizen en Moerkapelle, terwijl de heren L. Pol dervaart en P. Petérsen, technisch ambtenaar bij dezelfde dienst werden. WADDINXVEEN In ons over zicht over de onlangs in Utrecht ge houden Meubelbeurs, dat vorige week in onze krant werd gepubli ceerd, is helaas verzuimd de firma A. Versluis van de Noordkade te ver melden, die met een grote kollektie kastmeubelen in Biedermeyer- eii Empire- en Queen Anne-stijl. Parkeerverbod In de Dorpsstraat komt vanaf de Eendrachtsdijk tot de Tweemans- polder een parkeerverbod aan beide zijden van de weg. Aan 'de westzijde zal men hooguit een kwartier mogen staan, aan de andere kant mag alleen maar snel worden geladen en gelost. Het parkeerverbod zal gelden van ’s ochtends zeven uur tot ’s avonds zeven uur. Alleen op zondagen is het niet van kracht. Enkele stemmen in de raad sputterden nog wat tegen. De heer P. Biemon’d (AR) vond de limiet van 15 minuten nogal straf. Hij zag de tijdsduur liever verlengd tot een half uur. Ook de heer G. D. v.d. Broek (WD) dacht aan een limiet van min stens dertig minuten, te realiseren door het instellen van de zgn. blauwe zone, waar alleen met een parkeer- schijf mag worden geparkeerd. Herbenoemd werden de leden van de Woonruimte adviescommissie, te weten K. Herweyer, Mej. A. Klapwijk, F. Paul Azn, Zr. C. J. Meijers en C. Roos. Nog een benoeming kwam tot stand door de heer L. N. van der Torre uit Rozenburg te benoemen tot hoofd van de dienst gemeentewerken en het bouw- en woningtoezicht. Het gemeentepersoneel zal volgens raads besluit over 1967 nog een trend- uitkering van 1,7% ontvangen. Aanvragers van een bouwvergun ning zullen met ingang van het nieu we jaar meer gemeentelijke leges moeten betalen. Dit als gevolg van 'de hogere advieskosten van het In stituut Stad en Landschap van Zuid- Holland. Een bedrag van 97,werd dóór de raad uitgétrokken voor nieu we leermiddelen voor het verkeers- onderwijs aan de bijzondere lagere school in Oud-Verlaat. Na het aanvaarden van het liqui- datieplan van de gemeenschappelijke dienst van gemeentewerken en het De bouw- en grondkosten bedragen tesamen 32.000, warvan door het rijk, afhankelijk van gezinssamen stelling en -inkomen, 3.000 tot 5.000 zal worden betaald in tien jaarlijkse termynen of ineens. De ko pers moeten beschikken over vijf duizend gulden ’eigen geld’. De ge meente is bereid te bemiddelen by de financiering van dé premiewoningen. Voor een naar verhouding zeer lage prijs krijgt de bevolking een riante zeskamer-woning met keuken, zol der - en naar mag worden ver wacht - centrale verwarming, hoe- Er bestaat geen verplichting tot ko pen. Men kan de premie-woningen ook huren. De prijzen liggen dan iets hoger dan bij de woningwetwonin gen, nl. 130 tot 140 per maand, ter wijl voor 'de woningwetwoningen per week 35 zal worden gevraagd. Een nadeel van huren is, dat men niet zal kunnen ontkomen aan de periodieke huurverhogingen. Als er op de lijst van woningzoe kenden niet voldoende gegadigden te vinden zijn, dan komen de Moerka- pellenaren in aanmerking 'die met een relatief te hoog salaris in een goedkope woningwetwoning zitten en die straks een fors bedrag aan huur belasting moeten gaan betalen. Ver der komen voor de premiewoningen in aanmerking de verdere bevolking en de economisch gebondenen. Op deze manier hoopt het gemeen tebestuur althans een deel van de wo ningnood te helpen lenigen. Als het thans geïntroduceerde systeem aan een behoefte blijkt te vol'doen, dan hoeft het per se niet bij deze twaalf woningen te bllijven. Verdere verkeersmaatregelen wa ren het tot voorrangskruising ver klaren van de kruisingen van de Noordelijke Dwarsweg met de in de bebouwde kom van de gemeente ge legen Burgemeester Klinkhamerweg, Onderweg, Rozenstraat en Leliestraat en voorts 'de kruisingen Dorpsstraat met Lange Zijde en Eendrachtsdijk als voorrangssplitsing, met dien ver stande, dat het verkeer op de Noorde lijke Dwarsweg en de Dorpsstraat voorrang zal hebben. Als voorrangs- kruisingen werden voorts aangewe zen de kruisingen van de Bredeweg met de Zuidplasstraat en Juliana- straat te Moerkapelle en met 'de Juli- anaweg te Zevenhuizen. ZEVENHUIZEN Maandagavond omstreeks 9 uur heeft zich op de Noordelijke Dwarsweg (nabij de kruising met de Rozenstraat) een on geluk voorgedaan waarbij de 25-ja- rige v.d. Haak te Zevenhuizen twee gebroken tenen van zijn rechtervoet opliep. Uit de richting Waddinxveen na derden ’n auto, bestuurd door D. 'de K. uit Wa’ddinxveen, met grote snelheid. Bij de kruising met de Rozenstraat kwam van rechts een auto bestuurd door de heer Van N. uit Zevenhuizen. De heer De. K. moest hiervoor plotse ling remmen waardoor de wagen be gon te slippen en op de linkerkant van de weg geraakte. Daar fietste de heer v.d. Haak, die door de auto met fiets en al in 'de sloot naast de Noordelijke Dwarsweg werd geslin gerd. Aanvankelijk leken de verwon dingen ernstig, maar in het zieken huis bleek, dat hij (behalve een nat pak) twee tenen had gebroken. Na onderzoek constateerde de politie, dat de wagen van 'de heer De. K. een remspoor had gemaakt van 46 meter. Voor het bouwrijpmaken van de tot ,,’t Plasje” behorende gronden, waarvoor de raad van Zevenhuizen in haar ver gadering van woensdagavond een bedrag van 300.000 ter beschikking stelde, zal gebruik worden gemaakt van de nieu we verbindingsweg via de ge projecteerde straat over het door afbraak van de oude ambtswoning van de burge meester in de Dorpsstraat vrij gekomen terrein. Naar aanlei ding hiervan stelde de heer Van ’t Verlaat de raad voor deze nieuwe straat te noemen naar Zevenhuizens vorige bur gemeester, de heer Boer. Ie dereen kon zich daar mee ver enigen, zodat er nu na een Burgemeester Klinkhamerweg een Burgemeester Roerstraat zal komen. Het begint al een beetje een traditie te lijken wilde verlengen. Bij een dergelijke tijdsduur kan zich (zeker in het auto- dichte Zevenhuizen: meer dan 170 auto’s per duizend inwoners tegen een landelijk gemiddelde van circa 150) aan één zijde van de straat een lange rij geparkeerde auto’s vormen, waardoor opnieuw stagnatie zou kunnen ontstaan als aan de over zijde moet worden geladen of gelost. Bij een limiet van vijftien minuten worden die kansen gehalveerd. Lang- parkeerders verwees de burgemeester naar de vier parkeerterreinen, die Zevenhuizen inmiddels rijk is, en die een totale capaciteit van ongeveer vijftig auto’s hebben. Het tien jaar oude schip heeft de kleuren van de marine van het Afri kaanse land, dat daarmee een nieuw wapen heeft in de strijd tegen de re bellen van generaal Ojoekwoe. ZEVENHUIZEN Twee voor Zevenhuizen belangrijke besluiten nam de gemeenteraad gisteravond. Het eerste was het voteren van een krediet van drie ton voor het bouwijp maken van de eerste gronden in het uitbreidings plan „West”. Verlichting van de verkeersproblemen in de Dorpsstraat zal het gevolg zijn van het tweede belangrijke besluit: het instellen van een parkeerverbod (aan één zijde langer dan een kwartier) in Zevenhuizens belangrijkste straat. Burgemeester A. van ’t Verlaat toonde zich verheugd, dat op korte termijn met de werkzaamheden in „West” zal kunnen worden begonnen. Het „Zuid- plasplan” nadert nu zijn afronding, gronden zijn alleen nog gereserveerd voor het bejaardencentrum en voor enkele bungalows, hoewel moet worden betwijfeld of die laatsten er zullen komen. Het bejaardencentrum zal ver moedelijk meer grond vereisen dan aanvankelijk was gepland, waardoor er dan voor de bungalows geen ruimte meer overblijft. in de baar, mijnheer de voorzitter, maar we heb ben niets in de melk te brokkelen. Wij zulen blijven vechten voor ons bestaan en voor een grotere, finan cieel gezonde gemeente, die in de toe komst vrij en zelfstandig kan vort- bestaan.” Het raadslid J. Bremmer (SGP) zag de situatie minder somber in. „Als we straks volgebouwd zijn, dan zullen GS best een wat soepeler houding aannemen. Die huizen zullen er best komen”, zo meende hij. Dat was burgemeester Keijzer niet met hem eens. „Het plan West krijgen we* alleen maar als het tuinbouwge bied er komt,” zei hij. „Dat gebied

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 19