vergadering raad Vanavond m BenW verwachten elk Waddinxveen Sinterklaas in als vanouds - groots onthaald Simca-show RAIFFEISENBANK een succes Zwembadbouw vergt circa anderhalf miljoen gulden WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 1 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur jaar batis? slot Bb UU1 ■m Euroband qeeft fraaie show bij elke gulden een dubbeltje cadeau! Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (veschijnt elke donderdag) Mededeling K I l CPB vergaderden f- Overleg heeit plaatsgehad 2. r MUL U llltifll J DOKTERSDIENSTEN Aanbesteding I Zaterdag weer Dank Grote lening dit is geen sprookje, maar werkelijkheid, aan jonge mensen van 15 tot en met 20 jaar die sparen geeft de overheid name lijk lO°/o premie over het gespaarde bedrag èn de rente, dat is de Zilvervloot, dé manier om straks een leuk kapitaaltje te hebben, inlichtingen? kom eens bij ons praten! Toegangspry ORGELS - PIANO'S ELEKTRONISCHE ORGELS - - Illi H LlT 1 'Z\ Weekblad voor Waddinxveen 1 23 JAARGANG - nr. 1160 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1967 te IS 1 Aan het slot van hun voorstel aan de raad zeggen B. en W. er voorstan der van te zijn, dat voor de zwem- badbouw een openbare aanbesteding zal worden gehouden. De mogelijkheid bestaat dat het volgende nummer later op de avond bezorgd wordt. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. van de stoet voor de vele belangstel lenden langs de straten nog aan trekkelijker maakte. Ook de Waddinxveense ’’Cormu- la’s” de thans ongeveer vijf jaar be staande drumband, liet zich aan de staart van.de optocht van de beste kant zien en horen. Waddinxveen - P. van der Linde, Kerkweg 214, telefoon (01828) 2250. Zevenhuizen - J. Tol, Dorpsstraat 12 Bleiswijk, telefoon (01892) 2500. Wat betreft het toezicht van de Heidemaatschappij als architect ho pen we dat er daarnaast nog een goed gemeentelijk toezicht zal zijn, om te voorkomen dat de gemeente Wad dinxveen in een later stadium van de bouw voor verrassingen komt te staan, zoals bv. de gemeente Ouder kerk, waar ook een bad onder super visie van de Heidemij is gebouwd, dat na voltooiing niet in overeenstem ming bleek te zijn met de oorspron kelijke plannen. lllinM Dit in fraaie uniformen gestoken muziekkorps, dat landelijke bekend heid heeft gekregen door vele optre den voor de televisie beperkt zich niet tot het aan de kop van de stoet marcheren, maar gaf op tal van plaatsen in de gemeente naast het muzikale gedeelte, een fraaie stukje show weg, wat het voorbijtrekken Op grond van cijfers van de Hei demij. wordt de jaarlijkse exploitatie last geraamd op 116.550, omvatten de lonen, waterverbruik, verwarming (gas) elektra, onderhoud, chemica liën en administratie. Daar staat vol gens ramingen aan inkomsten een be drag van 131.800 tegenover, waar door een batig saldo zou kunnen wor den verkegen van 15.250. Extra feestelijk was dit jaar de Sint Nicolaasintocht door het bijzonder goede weer, in tegenstelling tot vele voorgaande jaren, toen mist en re gen de intocht min of meer in het water deden vallen. Door de groei van de gemeente, is het de laatste jaren niet meer mogelijk om zoals vroeger de St. Nicolaasstoet door vrijwel alle wijken te laten trekken. Daarom komt de Sint zater dag nog een keer naar Waddinxveen, om dan, gezeten in een open auto, be zoeken te brengen aan de omgeving van de Victorwijk, aan de andere zij de van hefbrug en aan de Vondel- wijk. ’’Concordia” uit Boskoop zal Sint Nicolaas op deze rondgang ver gezellen. De Sint besluit deze rondgang met een officieel bezoek aan het bejaar denhuis Souburgh, waar het muziek korps de bewoners een serenade zal brengen. De heer Van Tol bracht de mid denstand dank voor het organiseren van de zo goed opgezette winkelac tie en vooral voor het einddoel, de verzorging van de jaarlijkse bejaar denreis, die uit de baten van de win kelactie wordt gefinancierd. Voordat de stoet op het parkeer terrein achter het gemeentehuis werd geformeerd, dreigde er een verwar ring te ontstaan. Toen de Sint en z’n Pieten zich een weg baande dwars door de menigte ontstond er, mede door het ontbreken van een behoor lijk afzetting, een enorm gedrang, omdat ieder kind de Sint wel een handje wilde geven. Heel wat kin deren beleefden een benauwd ogen blikje. Voor bijzonder veel show tijdens de rondgang van de stoet zorgde de Rot terdamse Euroband, die plotseling was ingevallen voor het in verband met een sterfgeval verhinderde Con cordia. WADDINXVEEN De leden van de Waddinxveense CPB kwamen vo rige week bijeen in de christelijke landbouwhuishoudschool De Rank waar mej. Bronkhorst, directrice van de school, een lezing hield over het onderwerp ’Koningin of slavin?’. Me juffrouw Bronkhorst zette op leerza me wijze uiteen hoe een huisvrouw zich koningin van haar gezin kan voelen in plaats van slavin. Na de pauze was er een levendige discussie over het onderwerp. Een geslaagde avond. Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten In verband hiermede wordt aan de raad een reeks cijfers overlegd, waar uit blijkt, dat er naast beschikbaar komende gelden een geldlening zal moeten worden gesloten van rond 654.000, waardoor een jaarlijkse last van 49.050 op het zwembad zal gaan drukken aan rente en aflossing. Verder zal de financiering o.a. kunnen worden geregeld door het be schikbare bedrag van 91.600 bijeen gebracht door de Stichting Vrienden van het Zwembad, een bijdrage van f 250.000 van nog niet nader genoem de derden, gelden uit het fonds stads uitleg en verkoop van inschrijvingen grootboek. Aangenomen, wordt, dat naast het schoolzwemmen en de houders van abonnementen per jaar ca. 14.000 volwassenen en zeventigduizend kin deren gebruik van het zwembad zul len maken. WADDINXVEEN Feestelijk ge- pavoiseerd en voortdurend fluitsig nalen gevend stoomde zaterdag de stoomboot uit Spanje door de Gouwe met aan boord Sint Nicolaas en een hele rjj zwarte helpers. Komende uit de richting Boskoop voer het schip eeerst langs Waddinxveen tot aan ’t einde van de Zuidkade om vervol gens terug te keren richting brug. Overal langs de Gouwe-oever wuifde klein en groot de Sint en zijn Pieten toe. Bij het Raadhuisplein, waar de goedheiligman en zijn gevolg zich omstreeks half drie ontscheepten,had zich een enorme menigte kinderen en ouderen verzameld om de officiële verwelkoming door het gemeentebe stuur bij te wonen. Staande op een podium en geflan keerd door wethouder P. Lips sprak loco-burgemeester F. M. van Tol vriendelijke welkomstwoorden tot de Sint, die hij in grote lijnen een in druk gaf van een aantal goede dingen die er het afgelopen jaar in de ge meente waren gepasseerd. De heer Van Tol verontschuldigde burgemeester C. A. van der Hooft, die in verband met de viering van de 85ste verjaarding van zijn in Arn hem wonende vader was verhinderd aanwezig te zijn. De loco-burgemees- ter stelde voor namens de Sint en al le aanwezigen ’n felicitatietelegram naar Arnhm te sturen, welk voor stel een juichende instemming kreeg. Sint Nicolaas hield zijn toespraak kort, kennelijk onder de druk van de bijna over zijn ogen gezakte mij ter. De goedheiligman toonde zich verheugd, over het vele, dat in Waddinxveen tot stand was geko men en hoopte vooral, dat het Zwembad, waarvoor iedereen zich zo inspant, er zo gauw mogelijk zou zijn. Redaktie en advertenties: D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. S 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Voor Kabouters, telefoon 01828 - 2238. WADDINXVEEN - Het nieuwe Waddinxveense zwembad zal anderhalf mil joen gulden gaan kosten, aankopen van de benodigde gronden meegere kend. Vanavond zal de gemeenteraad moeten beslissen of op grond van de financieringsmogelijkheden inderdaad tot de bouw kan worden overge gaan. Het college van B. en W. heeft de raad een exploitatieopzet voorgelegd, die er op het eerste gezicht niet ongunstig uitziet. Het eindcijfer laat zelfs nog een batig saldo op de jaarlijkse exploitatie zien van 15.250.00. B en W wijzen er nog op, dat het geraamde batig saldo eigenlijk nog met ca. 20.000 mag worden ver meerderd, omdat het huidige zwem bad per jaar een nadelig saldo heeft van die omvang. Blykens de exploitatieopzet zal een abonnement voor volwassenen 20 gaan kosten en voor kinderen 10. Losse toegangsbewijzen voor volwas senen komen op 1.20 en voor kin deren op 0.60. Het voorgeschreven overleg met de ministeries van sociale zaken en volksgezondheid, van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening en de Vereniging van Nederlandse Ge meenten heeft plaatsgehad, zo schrij ven B en W. Deze instanties hebben de plannen goedgekeurd en de rjjks- goedkeuring om met de bouw te be ginnen ligt gereed. De begroting voor de zwembad bouw is gemaakt door de Kon. Ned. Heidemaatschappij, die ook de plan nen, waarover we al eerder schreven, heeft uitgewerkt. c ZEVENHUIZEN Enkele honder den Zevenhuizenaren hebben vrijdag en zaterdag jl. kennis kunnen maken met de nieuwe auto Simca 1100, de Franse auto, die met veel verve werd geshowd door de firma Garage Schmidt uit de Dorpsstraat. De heer L. de Jong, garagehouder, toonde zich na afloop van de show zeer te vreden over de verkoop. Tel. 01726-2541 Kerkstraat 2-28 Bezoekt onze toonzalen of vraagt brochure. -‘lil •.ÏhÜ'.;?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1