I Bliksemaktie f 12.307 i Totaal f 91.673 C. V. d. LEUR m I Bevolking zegt massaal JA tegen het zwembad Volop waardebonnen en geschenken Weekblad St.| [Nicolaasprijsvraag DEZE KRANT IS GELD WAARD FOTOALBUMS FOTO SJAAK NOTEBOOM j'u 7 elegram commissaris aan St. TMcolaas koopavonden bewaar hem goed Lees deze krant en aan Aankopen van 23 woningen Kerkweg Binnenbrandje Rondritten van kindertreintjes Zuinig bewaren in de meest uiteenlopende maten, dessins en prijzen vindt u bij Slijterij - Wijnhandel VAN EEUWEN Zuidkade 3 Telefoon 2105 Waddinxveen Uitslag Prijzen Vergadering van ,De Rijnstreek1 Klokken Correcties D A Gouden en Brillonten Sieraden Verlovingsringen Zilveren Artikelen Zilveren Serviezen Horloges voor dames en heren F oor waar den Weddenschappen Zwembad leefr Bijdragen WE WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 Een unieke collectie WADDINXVEEN enz. enz. Uw adres Gouda ZEVENHUIZEN WADDINXVEEN MOERKAPELLE DIVERSEN Wijdstraat 15 Tel. 3652, b.g.g.h. 5219 Doe mee aan onze grote prijsvraag en bewaar drie weken lang zuinig uw Weekblad. Veel succes. Overigens ook deze week 63 verkeerde in advertenties verborgen letters Die letters moet u ook nu weer opzoeken en plaatsen op de volgorde van de nummers van de advertentie. (o.a. zilveren speelgoed) De waardebonnen (le t.m. 8e prijs) zijn alleen inwisselbaar bij de deel nemers aan onze prijsvraag. Een vol ledige lijst van deelnemers wordt ge publiceerd in onze krant van 30 no vember. heid niet ongemerkt voorbij kunnen gaan. Het succes van ’de actie is natuur lijk ook in belangrijke mate afhanke lijk van de medewerking die van vele zijden werd ontvangen, zoals muziek korpsen Voorwaarts en de drumband De Cormula’s, kollekteleiders, kollek- tanten, het geluidstechnisch bureau Habé met de geluidswagen en nog vele anderen. Verscheidene inwoners grepen de gelegenheid aan om kritiek te uiten op de raad, die enkele weken eerder voor de aanleg van een sintelbaan 75.000 voteerde. Dat geld had men beter voor het zwembad kunnen ge bruiken, was de tendens van 'deze briefjes. Tenslotte waren er nog op merkingen om zo mogelijk te denken aan een overdekt of ten dele overdekt bad. door nog belangrijke bijdragen die rond die dag binnenkwamen, waar onder o.a. schenkingen van de NV Mabog, architectenbureau Treffers en autosloperij Bras. ook met brillant Dan hebt u kans op de hoofd prijs, een waardebon van 250 of waarde bonnen en prijzen in natura varië rend van 100 tot 10. Meer over deze grote Weekbladprijsvraag elders in deze krant. Donderdag 23 november: Wedstrijden gymver. OSS, gymlokaal. Dorpsstr., 19 uur. Donderdag 14 december: Raadsvergadering (antw. alg. besch.) Maandag 18 december: Kerstavond Plattelandsvr., geref. ver. geb., 20 uur. Kerstwijding C.P.B., huishoudsch. ’De Rank’, 19.30 uur. Zaterdag 25 november: Feestavond Landbouwjongeren, Ho tel Vos, 19.30 uur. Dinsdag 28 november: Sinterklaasfeest v.d. jeugd (achterna men A. t/m. M), Hotel Vos, 15 uur. Woensdag 29 november: Sinterklaasfeest v.d. jeugd (Oud Ver laat) ver. geb. Rotte, 15 uur. Donderdag 30 november: Sinterklaasfeest v.d. jeugd (achterna men N t/m Z), Hotel Vos, 15 uur. Zaterdag 2 december: Klaverjassen ’Hotel Vos’, 20 uur, (inschr. 19.30 uur). Zaterdag 9 december: Feestmiddag- en avond, wandelclub SDS, clubgeb. Lange Zijde, resp. 14.30 en 20 uur. Duivententoonstelling Stormvliegers, ver.geb. Klinkhamerweg, 14 uur. Woensdag 6 december: Trekking St. Nic.winktlactie, café De Unie Kerkweg, 19.30 uur. Zaterdag 9 december: Dansavond Jongerencontact (The Francis Brother) ver.geb. Trooststr., 20 uur. Woensdag 13 december: Concert Rotterd. Philharm. Orkest, Schouwburg, Gouda, 20 uur. te aa H< pa op be Zaterdag 25 november: Prov. Jeugddag, Hervormde kerk, Dorpshuis, 14.30 uur. Zaterdag 2 december: St. Nicolaasfeest, Dorpshuis, 14 uur. Zaterdag 9 december: Uitreiking prijzen St. Nicolaasmid- denstandsaktie, Dorpshuis, 19.30 uur. Donderdag 30 november: Algemene beschouwingen in gemeen teraad, raadhuis, 20 uur. Vrjjdag 1 december: Trekking St.Nic.winkelactie, café- rest. Royal KW-plein, 19.30 uur. Maandag 4 december: Sinterklaasfeest voor de jeugd, geref. ver. geb., 16.30 en 18 uur. Dinsdag 5 december: Bejaardenmiddag, herv. wijkgeb., 14.30 uur. p vo< m NV n< VI t€ Si U T He ut me scl ze] gei dr< ko d: n< gi ui ki ee cl te tr de VI U vï g< as ae bi m ge ni in w h< n; d< Zc ee hi ki w Enorme keuze geschenk- verpakkingen in tas of doos met of zonder glazen vanaf 3.95 tot 85.00 JM ja v a' g’ N ei k z< e< w g Tegen de betrokken eigenaren was reeds een onteigeningsprocedure aan gespannen, die nu eigenlijk alleen nog maar een formaliteit is. In verband met de bereikte overeenkomsten vra gen b. en w. een krediet aan de raad ten bedrag van 769.936 voor de aan koop van in totaal 23 woningen. WADDINXVEEN Bij de familie Klomp aan de Piasweg te Waddinx veen heeft in de nacht van zondag op maandag een binnenbrand gewoed Deze is waarschijnlijk ontstaan door oververhitting van een wasketel in een te kleine ruimte. Door de snelle hulp van de vrijwillige brandweer kon de schade beperkt blijven; er de den zich geen persoonlijke ongeluk ken voor. De uitslag van onze prijsvraag wordt bekend gemaakt op maandag avond 4 december. De namen van winnaars worden dan vermeld in een bulletin dat na 17 uur wordt opge hangen bij Boekhandel Veldwijk in de Passage en bij bakkerij Kerver op het Kon. Wilhelminaplein. Alle prijswinnaars ontvangen ui terlijk op St. Nicolaasochtend 5 de cember bericht welke prijs zij hebben gewonnen en waar zij deze eventueel kunnen afhalen. Lochmans); bijzettafeltje (Nic. Vis); verzilverde vaas (C. Vermey); luxe wekkerklokje (J. den Haag); twee harten of hammen (gebak) (J. de Graaff); schemerlampje (fa. De Wit); gevulde fruitbak (Verbree); hand- weeftafelkleed (P. v. Erk); grote kip (A. v.d. Sluis); twee paar nylons (W. v.d. Lee); fotoartikelen t.w.v 25 (Foto De Rooy); waardebon 10 (Wijnhandel Verzijden); badhand- doekset (Fa H. M. de Wilde) heren overhemd en damessjaal (Fa. A. Brouwer)gevulde fruitbak (C. A. Zwijgers) waardebon 10 (J. Hoo- gendoorn); St. Nicolaastaart (J. Ker ver); bus haarlak (Salon Modern); paar pantoffels (Ronaat); groot vlees pakket (Jan Compeer). WADDINXVEEN Met de eige naren van woningen, gelegen ter weerszijden van de Kerkweg aan de westzijde van de spoorlijn, heeft de gemeente overeenstemming kunnen bereiken inzake de aankopen van hun woningen en gronden aldaar in ver band met de realisering van het uit breidingsplan Groenswaard. Alleen abonné’s van ons blad en hun gezinsleden/huisgenoten kun nen aan deze prijsvraag meedoen. Het uit de verborgen letters samen gestelde gedichtje moet in blokletters in de juiste vorm en regelindeling op de briefkaart worden geschreven. Uw oplossing dient in ons bezit te zijn op maandagochtend 4 december vóór 14 uur. Medewerkers van redactie en ad ministratie van het Weekblad en van de Drukkerij zijn van deelname uit gesloten. In de puzzeladvertenties van de krant van 16 november zjjn de vol gende foutjes geslopen. Wij verzoe ken de puzzelaars deze correcties aan te brengen: 1. In de advertentie van schoenhan- del H. B. v.d. Oest (deelnemer 34) stonden twee verkeerde letters. Al leen de letter i moet worden gehand haafd. 2. De letter e in de advertentie van schildersbedrijf Van Tilburg (deelne mer 55 moet veranderen in de letter 1). 3. Van de twee verkeerde letters in de advertentie van wijnhandel L. W. Versluis (deelnemer 21) heeft alleen de letter i waarde voor het rijmpje. 4. Tenslotte is in enkele exemplaren van de krant nog een fout geslopen in de advertentie van herenmode zaak Mulder. Hierin stond nl. ook een letter. Deze moet echter als verval len worden beschouwd. In totaal zijn er 37 prijzen met een totaalwaarde van bjjna duizend gul den. De prezen in natura zjjn be schikbaar gesteld door deelnemers aan de prijsvraag. Ook deze week is uw Weekblad weer geld waard. Denk aan de 250 of bijna 750 aan andere prijzen van onze vorige week begonnen letterpuz- zel. In de Weekbladen van 16 novem ber (vorige week), 23 november (he den) en 30 november (volgende week) zijn in een aantal advertenties, let ters verwerkt, die daar niet thuis horen. Al die letters bij elkaar vor men een slagzin, die u alleen kunt vinden, indien u niet alleen de krant van vandaag, maar ook van volgen de week en van 30 november goed bewaart. WADDINXVEEN Haastige spoed is zelden goed. Dat bleek vorige week alweer bij de eerste aflevering van onze drie weken durende advertentie- prjjsvraag. Er zijn door de grote haast, waarmede iedere week weer deze krant moet worden samengesteld, enkele foutjes in de puzzel geslopen, die wij hier onder corrigeren. le prijs waardebon 250. 2e prijs waardebon 100 3e prijs waardebon 50 4e t/m 8e prijs: waardebonnen 10 9e t/m 37e prijs: (tussen haakjes vermelding door wie beschikbaar ge steld) portemonnee (H.B. v. Oest)ka merplant (J. v. Pruissen)rijwiel- lamp (L. W. Versluis) sierkussen (Gebr. Kooyman); strijkijzer (Kra nenburg De Bruin); twee boterlet ters (A. R. v.d. Berg); rollade (G. Het algemeen bestuur van het wa terleidingbedrijf ’De Rijnstreek’ komt in openbare vergadering bijeen op donderdag 30 november as. in het Boskoopse raadhuis. De vergadering begint om vier uur. Op de agenda staat een voorstel tot verandering van de hoofdleiding naar Waddinxveen in verband met de re constructie van de spoorwegkruising in die plaats. WADDINXVEEN Morgen en zaterdag kunnen Waddinxveense kinderen tegen betaling van een kwartje een rondrit door een deel van Waddinxveen maken met het auto- treintje, dat ook wordt gebruikt bij de intocht van de Sint. De ’’dienstregeling” daarvoor is als volgt: vrijdag 24 november: van 16 uur af ieder half uur van het Kon. Wilhel minaplein. zaterdag 25 november: van 10u30 af ieder half uur van het Kon. Wilhel minaplein. BIOSCOPEN IN GOUDA Reünie: Do., vr. 20.15 uur, za. 15, 19 en 21 uur, zo. 15 en 17 uur: Topge heim (14); Za. 23 uur: Begeerten en zonden (21); zo 19 en 21 uur: di en wo. 20.15 uur: Striptease van Parijs (18) Thalia: Vr. 20.15 uur, za. 14.30, 18.45 en 21.15 uur, zo. 14.30, 16.45, 18.45 uur James Bond: Je leeft maar twee keer (14). Schouwburg: Do. en vr. 20.15 uur, za. 19, 21.15 uur, zo. 15, 17 en 19 uur: Singapore... Singapore. opdrecht voor vijf (14); zo. 21.15 uur, ma., di. 14.30, 20.15 uur, wo. 20.15 uur: Meisje, minderjarig meisje (18) In de door de kollektanten opge haalde zakjes werden in enkele ge vallen ook nog briefjes aangetroffen. Soms luidde het opschrift alleen maar „ja”. Aandere inwoners 'deelden mee hun gift onder voorbehoud te geven, op voorwaarde, dat het zwembad ook op zondag open zal zijn en dat men er normaal gemengd zal mogen zwem men. Een opmerking luidde: „Zonde van het kostelijke bouwland. Een zwembad bouwt men daar, waar reeds water is. Dit kan men niet ver antwoorden”. WADDINXVEEN Bjjna twaalf en een half duizend gulden in enkele uren tjjds. Dat is het onverwacht grote resultaat van de donderdagavond gehouden (laatste) bliksemaktie voor het nieuwe zwembad. Burgemeester C. A. van der Hooft ging er in de raadzaal van het ge meentehuis voor op tafel staan om de globale einduitslag aan de meer dan honderd aanwezige kollektanten, medwerkers en andere belangstellen den mede te delen. Hij voegde er aan toe, dat een tele gram aan de Commissaris van de Ko ningin zou worden verzonden om hem van het eindresultaat op de hoogte te stellen en hem nogmals te vragen ook van zijn kant alle steun te geven aan de realisering van de Waddinxveense zwembadplannen. Met een eindstand van op dit ogen blik 91.672,92 is het door 'de Stich ting Vrienden van het Zwembad in het leven geroepen bouwfonds de ton al dicht genaderd. Er was wel stille hoop, dat met die bliksemactie vorige week de ton misschien zou worden volgemaakt. Wie echter de resultaten van andere kollektes in Waddinxveen kent, z; het er mee eens zijn, dat een eind resultaat van 12.343,08, een gemid-1- delde van meer dan drie gulden per gezin, zeer goed en bevredigend mag worden genoemd. Er werden vorige week in de raad zaal heel wat weddenschappen afge sloten op het eindresultaat en heel wat aanwezigen, inclusief burge meester Van der Hooft, kostte die weddenschappen een tientje. Nog geen half uur na de start van de huis-aan-huis-kollekte kwamen de eerste kollektanten al op het gemeen tehuis binnen, waar de kollekteleiders van de diverse wijken de bussen van hun medewerkers in ontvangst na men en voor de telling zorgden, daar bij geassisteerd door ambtenaren van de gemeente en bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Zwem bad. Uit de gemiddelde inhoud per bus werd al gauw duidelijk dat de actie zeker meer dan 7.500 moest op brengen. Toen dit bedrag was gepas seerd ging er een luid hoera op en ook het eindbedrag dat 'de burgemees ter bekend maakte, was aanleiding voor gejuich en handgeklap. Met veel enthousiasme was er door de vele kollektanten gewerkt. De vrij willige brandweer werd zelf zo en thousiast, dat deze het door hun groep opgehaalde geld tot een rond bedrag wilden aanzuiveren, waardoor de op brengst nog eens met ruim tachtig gulden werd verhoogd. Aanvankelijk waren de brandweermannen ook nog van plan om vrijdagochtend in alle vroegte aan de Sniepweg maar vast met de graafwerkzaamheden voor het zwembad te beginnen. Het doorslaande succes van de actie is voldoende bewijs, dat het nieuwe zwembad in alle lagen van de Wad dinxveense bevolking „leeft” en dat autoriteiten met „beslissende” stem men” aan dit gebaar van eensgezind- ZEVENHUIZEN Ned. herv. kerk - 10 uur: ds. J. G. van der Vlist en 19 uur: ds. C. van der Steen, Hilversum. Kapel Rotte - 10 uur: ds J. D. van Hof, Rotterdam. Geref. kerk - 9.30 en 18.30 uur: ds. J. Bos. Ver. Vrijz. Herv - 16.30 uur: ds. J. van Rossum, Voorburg. Zaterdag 18 november Ruilbeurs Paddestoel, clubgeb. Lijsterbesstraat, 14 uur. Donderdag 23 november: Raadsvergadering (zwembad), ge meentehuis, 20 uur. Gemeente-avond Immanuëlkerk (Vaticaans Concilie), 20 uur. Vrjjdag 24 november: Trekking St.Nic.winkelactie, café- rest. Royal KW-plein, 19.30 uur. Dinsdag 28 november: Trekking St.Nic.winkelactie, café De Unie Kerkweg, 19.30 uur. Sinterklaasfeest voor de jeugd, geref. ver. geb., 16.30 en 18 uur. Woensdag 29 november: Vergadering woningbouwvereniging ’Waddinxveen’, geref. ver.geb., 20 u. Toneelvoorstelling ’Teun kwam terug’ (t.b.v. kerkbouw), geref.ver.geb., 19.30 uur. Ned. herv. kerk - 9.30 uur: dr. A. van Haarlem en 18.30 uur: ds. C. de Vos, Gouda. Herv. wijkgeb.- 9.30 uur: ds. N. Kleermaker, Rotterdam en 18.30 uur. ds. T. van ’t Veld. Bethel - 9.30 uur: ds. T. van ’t Veld en 17 uur: ds. C. Baas, Nieuwerkerk aan den IJssel Ev. Molukse kerk - 11.30 uur: ds. P. Fader. Immanuëlkerk - 9.30 uur: ds. G. Moen Alphen aan de Rijn en 19 uur: dr A. van Haarlem. Geref. kerk - 9, 10.30 en 18.30 uur: ds. B. Koekkoek. Oud Geref. Gem. - maandag as. 19 uur: ds. Wiltink, Doetinchem. Remonstr. kerk - 10 uur: ds. A. Hoff- Visscher, Vught. Chr. Afgesch. Gem. - 9.30 en 17 uur: en 19 uur: ds A. P. Verloop. Sint Victorkerk RK - Zo. 7, 9, 11 en 15 uur, ma, do., wo. en vr. 7.45 uur, do. 20 uur en za. 9 uur: Heilige Mis. Sint Petruskapel RK - zo. 8.30, 11.45 en 17.30 uur, do. 7.45 uur, do. 20 uur en za. 9 uur: Heilige Mis. Jehovah’s Getuigen - 15.30 uur: open bare toespraak en 16.30 uur: Wacht torenstudie, do. 19.30 uur: bedienings- school. Op die manier krjjgt u in drie we ken 189 letter bij elkaar die samen enkele tientallen woorden, vormen. Indien u de woorden over acht re gels verdeelt krjjgt u een Sint Nico- laasrjjmpje. Wie dit rijmpje foutloos op een briefkaart schrijft en stuurt naar de redactie van het Weekblad voor Wad- dinxveen/Hollands Hart dingt mee naar een van de vele prijzen. In de linkerbovenhoek Puzzel III. U kunt dus pas inzenden nadat u alle letters van de drie kranten bij elkaar hebt. Voorbeeld: In advertentie nr. 1 staat de letter ”V” te veel. In adver tentie nr. 2 de ”A” en in advertentie 3 de ”N”. Het eerste woord zou dan "VAN” zjjn. WADDINXVEEN Vrjjwel alle Waddinxveense winkels zijn van woensdagavond 29 november af tot St. Nicolaas ’s avonds geopend tot ne gen uur, met uitzondering van de za terdagavond. Voor de levensmidde lenzaken begint de avondopenstelling op donderdagavond. De slagerjjen doen aan de koopavonden niet mee op grond van een landeljjke regeling. Het is vanzelfsprekend, dat de win kels, die op woensdagavond open zjjn, volgende week ook hun woens- dagmiddagsluiting laten vervallen. De raad, die vanavond beslissingen moet nemen inzake het zwembad, weet in ieder gval zeker, dat in de totale financiering een bedrag van tenminste 91.600 beschikbaar is, waar nu en in de toekomst geen fi nanciële verplichtingen zoals rente en aflossing tegenover staan. Het eindresultaat van de bliksem actie werd mede gunstig beïnvloed

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 2