^Dierenspecialisf Hoogendoorn heerlijk vak is een VIEW-MASTER over Kinderen kunnen 300 goudvisjes afhalen Belangwekkende lezing schaarknipkunst I „Dit DE BRONZEN ADELAAR Middenstander vol plannen De honderdste Bij plattelandsvrouwen Ds. Snoey in ’68 met emeritaat Opbrengst Klaproos Opbrengst Dierenspeciaalzaak Hoogendoorn speelt maandag voor Sinterklaas Uitslag verloting De Vogelvrienden WADDINXVEEN De hoofdprjjs van de verloting die de vogelvereni ging De Vogelvrienden begin deze maand hield ter gelegenheid van de nationale vogeltentoonstelling in het gereformeerd verenigingsgebouw is gevallen op lotnummer 1761. De prjjs is een koelkast. De tweede prjjs, een aardapelschilmachine en mixer, viel op nummer 147 en de derde prjjs, een radio, op nummers 2988. WELFAREWINKEL VERKOOPT GOED OP EERSTE DAG WADDINXVEEN Burgemeester C. A. van der Hooft en zijn vrouw, mevrouw J. van der Hooft-Lourens, waren vrijdagmiddag de eerste ko pers in het ’winkeltje’ van de welfa- re-dames van het Rode Kruis in Waddinxveen aan de Juliana van Stolberglaan, dat op die middag of ficieel was opengegaan. S. NOTEBOOM Plattelandsvrouiven RUILBEURS goede gastvrouwen Geslaagd Passage Waddinxveen Historische roman Baronesse Orczy HOE? WAT? WAAROM?... CONTACTLENZEN Mr. Opticien Allerlei Tel kwjjt Goudvissen Ll WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 Alle of dochterlief val goudvisjes JpAW yE FJ Wat heb jij? Wat bedoel je? Wel, je beweert altijd zonder bril geen barst te zien en nu steek je zomaar een zebrapad over. Klopt m’n jongen! Ik draag tegenwoordig contactlenzen! Ja, zo is het, dank zij contactlensspecialist Grit Die demonstreerde en vertelde mij over contactlenzen: vliesdunne kapjes die op het traanvocht drijven. Prettig aan te brengen en vlot al te nemen. Je voelt er niets van, maar zien In één woord fantastisch! Maar dat gaat toch zeker vervelen? ”Nee, dat is juist het gekke. Dit is een heerlijk vak. Het is altijd weer [anders, altijd weer nieuw. We vin den het ontzettend leuk werken. Die Er komen bij Dierenspeciaalzaak Hoogendoorn vogels van de meest uiteenlopende pluimage, niet alleen echte vogels, maar ook menselijke. ”Ik krijg hier iedereen. Allerlei men sen, groot en klein, rijk en arm. Het opvallende is, dat er juist zoveel da mes komen. Zeventig procent van mijn omzet haal ik door de aanko pen van vrouwen. En dat terwijl ie dereen denkt dat hier alleen maar mannen komen.” Zjjn er nog dingen die juist de laatste tjjd erg in zjjn? ”Ja, de laatste tijd nemen steeds meer mensen een aquarium. Ik kan dat best begrijpen ik heb er zelf thuis een van twee meter, maar ik wil het nooit meer kwijt. Het is niet alleen een levend schilderij, maar het geeft rust in huis. Als je naar het gedoe van die vissen gaat kijken, kom je helemaal tot rust. Steeds meer men sen hebben dat ontdekt.” mer staan.” De ouders zijn dus bij WADDINXVEEN De collecte die in de week van 9 tot 15 november in Waddinxveen is gehouden ten behoe ve van de Nederlandse Oorlogsgra- ven Stichting (Klaproosdag) heeft 518,36 opgebracht. Na de pauze voerden leden van de afdeling Moordrecht het toneelstuk ’De paarse mantel’ op, hetgeen na af loop werd beloond met een warm applaus. WADDINXVEEN De speeltuin vereniging De Paddestoel houdt za terdag a.s. weer een ruilbeurs in het clubhuis aan de Lijsterbesstraat. Ver zamelaars van van-alles-en-nig-wat zijn daar als vanouds weer van har te welkom. Aanvang twee uur. Voor de actie, die is gestart om de restauratieschuld op de driehonderd jaar oude kerk te lenigen, is nu het eerste dui zendtal guldens bijeengebracht dank zij de rondvluchten. Tot nu toe zijn alle deelne mers aan de rondvluchten bo ven de streek ’wild-enthou- siast’ teruggekeerd. Hetgeen er op mag duiden dat dit initiatief van ds. A. Boertje een groot succes aan het worden is. ZEVENHUIZEN De Plattelandsvrouwen uit Zevenhuizen hebben vorige week geluisterd naar een causerie van mevrouw I. G. Kerp-Schlesinger uit Bussum over het onderwerp: „350 jaar schaarkunst uit Europa en Azië” De schaarkunst is geïnspireerd op het schaduwbeeld op het tafereel dat in de verte gezien wordt, zo ver, dat er geen kleuren meer van onder scheiden kunnen worden. Het is al leen een donker iets tegen een lich tere achtergrond. Juist daarom was de schaarkunst in Nederland zo hoog gestegen, omdat het land zijn bewo ners dagelijks confronteert met der gelijke vergezichten. De schaarkunst komt oorspronke lijk uit China. In de zeventiende eeuw is het na de oprichting van de Oost- indische Compagnie met de schepen naar Nederland komen, overvaren’. In korte tijd was deze kunst hier zeer populair geworden. Een voordeel van de schaarkunst is, dat men er de problemen pers pectief en kleur niet kent, waar een schilder b.v. zeer veel mee te maken heeft. Daarom wisten mannen en vrouwen uit alle kringen van de be volking al knippende kleine wonde ren van schoonheid te scheppen. De knipper was in staat om met een minimum aan technisch kunnen gevoelswaarden tot uitdrukking te brengen. Aan de hand van een collectie van WADDINXVEEN De huis-aan- huiscollecte die begin november in Waddinxveen werd gehouden ten ba te van het geestelijk gehandicapte kind heeft 550,79 opgebracht. In 1967 werd 470,85 bijeengebracht. De heer Hoogendoorn kampt met twee grote problemen. Het grootste vraagstuk is het enorme ruimtege brek in de zaak aan de Kerkweg, waarin hij niet meer heen of weer kan maar die een uitbreiding bitter nodig heeft. MOERKAPELLE ’’Voor uw af deling hebben wjj de grootste bewon dering.” Met deze worden besloot de presidente van de Bleiswjjkse afde ling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, mevrouw A. de Bakker-de Kan vorige week haar dankwoord aan het eind van een zeer geslaagde feestavond, die werd geor ganiseerd door de Moerkapelse Plat telandsvrouwen en waarop de Bleis wjjkse dames te gast waren. Het werd een vrolijk gebeuren in het Dorpshuis, waar mevrouw A. Ka- diks-Krijgsman de leiding had. Het programma werd gevuld met een klompen- en volksdansgroep, gezel- schapspel en het optreden van het huisvrouwenorkest. vragen, het is gewoon een sport om overal op te kunnen antwoorden. Zo tegen de weekeinden, op vrijdag en zaterdag, dan staat het hier hart stikke vol, maar dat is juist het ge zelligste stuk van de week, al heb ik er altijd maagpijn van als het voor bij is.” De rondvluchten boven Moer- kapelle, Waddinxveen, Zeven huizen, enzovoort in het kader van de Actie 300 van de Neder lands hervormde kerk in Moer- kapelle duren nog steeds voort. Zaterdagmiddag ging de hon derdste passagier(e), mejuf frouw J. Verwey uit Waddinx veen, de lucht in met haar ver- loofdy en haar aanstaande schoonvader. Van het comité kreeg zij bloemen aangeboden (zie foto). Beneden is er de bonte verschei denheid aan vissen, vogelkooien, aquariums, vis- en vogelvoerder, ko ralen, waterbakjes, enzovoort, enzo voort. WADDINXVEEN De heer G. van ’t Wout uit Waddinxveen is aan de rijksuniversiteit van Utrecht geslaagd voor het kandidaatsexamen schei kunde. Achter de winkel borrelen dag en nacht de zuurstofhouders lucht in een grote hoeveelheid aquariums waar zóveel soorten tropische vissen in zwemmen dat de heer Hoogen doorn zelf de tel is kwjjt geraakt. ”Je moet steeds proberen bij te blijven. Je moet ontzettend veel le zen op het gebied van vakliteratuur. Alle nieuwe boeken lees ik, maar vraag niet hoeveel tijd dat kost. Het gaat niet alleen om de hengelsport en om de vogelkwekerij en alles wat daarbij hoort. Nee je moet ook vra gen kunnen beantwoorden over de gezondheid van de poes, over de hond, 'de mensen, die met problemen over hun aquarium kunnen aandra gen.” Heeft u nog een voorkeur voor een bepaalde taak in deze branche? ”Nou en of, de hengelsport staat bovenaan de lijst. Ik ben bestuurslid van de hengelsportvereniging Wad dinxveen en dan hoor je steeds wat de nieuwste snufjes zijn op het ge bied van het wedstrijdvissen, enzo voort. Op die manier kan ik de vraag naar een bepaald artikel bijna altijd een neuslengte voor zijn.” 400 antieke en moderne knipwer ken uit Azië en Europa maakte mevr. Kerp met de aanwezigen als het wa re een reis door ruimte en tijd, die met dia’s werd toegelicht. Na de pauze gingen de aanwezigen zelf aan het knippen onder leiding van mevr. Kerp. Soms leverde dit verrassend mooie resultaten op. De overige prijzen vielen op de nummers: 209, 211, 332, 341, 343, 516, 534, 551, 583, 636, 795, 824, 999, 1008, 1078, 1115, 1167, 1250, 1344, 1375, 1396, 1518, 1649, 2032, 2302, 2332, 2347, 2428, 2929, 2930, 2948, 2949, 2952, 2960, 3062, 3100, 3125, 3133, 3157, 3175, 3230, 3259, 3271, 3286, 3296, 3380, 3226, 3647, 3806 3824, 3846, 3879, 4062, 4130, 4189, 4213, 4302, 4309, 4688, 4788, 4703, 4773, 4774 4853, 4946, 4957, 4922, 5001, 5051, 5106 5092, 5007, 5254, 5298, 5393, 5381, 5404, 5506, 5541, 5584, 5619, 5640, 5646, 5644, De prijzen kunnen worden afge haald bij P. Versluis, Jan Willem Fri- soweg eny, waddinxveen. En dan zijn er de vele ideeën en plannen die door het toch al zo werk zame hoofd van de jonge, maar altijd actieve middenstander spoken. Die ideeën worden geen werkelijkheid omdat het hem veel te vaak aan de tijd ontbreekt en omdat de zaak voor een soms meer dan negentigurige werkweek zorgt. Wie Jan Hoogendoorn, de ’dierenspecialist’ van Waddinxveen, oppervlakkig kent, ziet hem er niet voor aan dat hij, als je er tenminste om vraagt, zon der blikken of blozen een tijger verkoopt. ”A1 komen ze om een olifant -wél een kleintje natuurljjk - dan zeg ik bij wijze van spreken nog: Zal ik hem inpakken of neemt u ’m zo mee?” Dat is uiteraard een grapje, maar het blijft een feit dat u bij de Dieren speciaalzaak Hoogendoorn aan de Kerkweg beslist heel aparte en exotische Sinterklaasgeschenken kunt opdoen. En dat van die tijger - als u tenminste van mening bent dat u beslist niet buiten zo’n beest kunt - is óók gemeend. nog mogelijk zo zijn - bijna niet kan worden uitgebreid vanwege het ge brek aan ruimte. WADDINXVEEN Dominee J. Snoey, al enkele tientallen jaren pre dikant van de Gereformeerde Kerk in Waddinkveen, heeft tjjdens de laatste vergadering van de kerkeraad aangekondigd dat hij in mei 1968 met emeritaat wil gaan. De kerkeraad be sloot het beroepingswerk meteen te beginnen en heeft inmiddels een be- roepingscommissie, bestaande uit ze ven personen, in het leven geroepen. vriendschap met De Marmont verdacht? Denkt u 'dat er iemand geweest zou zijn, die mijn woorden geloofd zou hebben?” „En dus... bedacht u deze roof... u... ik kan u niet ge loven. u houdt mij voor de gek, nu ik u ontmaskerd heb.” „Waarom zou ik dat doen? U bent in mijn handen, niet ik in 'de uwe. Bonaparte is zegevierend Grenoble binnengetrokken. Ik zou hem het geld kunnen gaan brengen, om zo zijn dankbaarheid te winnen, of ik zou het voor mijzelf kunnen gebruiken. Wat voor reden heb ik u voor de gek te houden? Wat geef ik om uw oordeel of om de minachting van de Comte?” St. Genis zei niets terug. Wat zou hij ook kunnen zeg gen. Hij voelde, dat die man toch 'de waarheid sprak. De man die hier voor hem stond had iets gedaan, waar St. Genis niet bij kon. Toen begon Clyffurde iets vriendelijker: „U zou onder dezelfde omstandigheden precies zo ge handeld hebben als ik. Het hele idee was zo makkelijk uit te voeren. Ik wist dat De Marmont het rijtuig zou overvallen. Ik was hem alleen voor. Een oude man en drie vrouwen te overmeesteren was voor mij niet zo’n toer. Het geld is nu veilig en binnen een paar dagen zal de Koning van Frankrijk het ontvangen hebben en al len, die hem trouw wensen te blijven, kunnen voldaan zijn.” „Ik beken, dat ik u niet begrijp,” zei St. Genis zenuw achtig. U heeft de zaak van Frankrijk een zeer grote dienst bewezen! Waarom deed u dat?” „U vergeet, mijnheer de St. Genis, dat de zaak van Frankrijk ook die van Engeland is.” „Bent u dan in dienst van uw land? Ik dacht, dat u een handelsman was?” Clyffurde glimlachte. „Dat ben ik ook, maar zelfs een koopman kan zijn land dienen, als de gelegenheid zich voordoet.” „Ik hoop, dat uw land u zal weten te danken,” zei Maurice met een zucht. „Ik weet dat iedere koningsge zinde in Frankrijk u dankbaar zou zijn, als zij het wis ten.” „Dat is heel vriendelijk, maar niemand in Frankrijk hoeft hiervan iets te weten, behalve de familie de Cam- bray en u.” „U bedoelt...” „Dat u de Comte de Cambray, en... en mademoiselle Crystal gerust kunt stellen.” Ook waren aanwezig de bei'de wijkzusters en een aantal belangstel lenden. Het burgemeestersechtpaar en ook de andere aanwezigen toon den zich getroffen door het vele fraaie werk dat de patiënten geheel zelf hebben vervaardigd en dat hier ten verkoop werd aangeboden. Er werd op de eerste middag al grift verkocht. Het winkeltje, dat is ingericht in het voormalige houten bibliotheek- gebouwtje zal nog enkele weken op vrijdag en zaterdag open zijn. „Het recht is schijnbaar aan jouw kant! Dat zal ik niet ontkennen en daarom aarzel ik dan ook nog.” ”Als_een vagebond heb je in het donker mensen aan gevallen en bestolen, die je nooit anders 'dan vriendelijk heid bewezen hebben.” „Tot op het ogenblik, dat ze mij het huis uitstuurden als een oneerlijke bediende.” „Dus dit was uw wraak.” „Ja, maar niet precies, zoals u denkt. Ik zal u nu vrij laten, maar ik waarschuw u, dat ik goed op een volgen de aanval bedacht zal zjjn en dat ik even gemakkelijk drie aanvallers van mij af kan schudden. Dat is een kunstje, dat wij in Engeland goed kennen.” Hij liet Maurice los, die meteen losbarstte: „Bent u van plan mij duidelijke uitleg te geven, ja of nee? En laat ik u zeggen, dat er geen enkel excuus voor uw misdaad kan bestaan. U hebt de mensen, die ik eer biedig en de vrouw, die ik liefheb, beledigd.” „Ik ben niet van plan u een uitvoerige uitleg te geven, maar terwille van uw gemoedsrust, zal ik u enkele simpele feiten meedelen.” De twee mannen stonden tegenover elkaar, ieder aan een kant van de tafel, waarop een paar vetkaarsen ston den, waardoor een grillig licht over hun gezichten viel. „Ik luister,” zei St. Genis kort. En Clyffurde begon: „Het geld, dat de familie de Cambray naar de koning wilde brengen, zou in handen van Bonapartisten geval len zijn, als ik het niet gered ha’d.” „In hun handen, of in de uwe, wat maakt dat uit?” antwoordde St. Genis nijdig. „De Koning is het nu toch kwijt.” „Daar ligt nu juist uw fout,” zei de ander. „De koning heeft nu heel wat meer kans het geld te krijgen, dan toen de Comte de Cambray met zijn familie en u, als be schermer, er op uitgingen dit zaakje op te knappen.” St. Genis trok verlegen zijn wenkbrauwen samen: „Ik begrijp u niet.” „Het is toch zo eenvoudig, U en uw vrienden beschou wen mij als een vriend van De Marmont. Hij is loslippig en zo zei hij dingen, die hij beter voor zich had kunnen houden. Ik hoorde van hemzelf, dat Bonaparte hem be volen had, de vijf en twintig millioen terug te brengen, die prefekt Fourier aan de Comte de Cambray had overgedragen.” „Waarom waarschuwde u de graaf 'dan niet?” vroeg St. Genis wantrouwend. „Zou u denken, dat hij naar mij geluisterd had? U bent toch niet vergeten, dat hij mij twee dagen geleden uit zijn huis heeft gejaagd, alleen, omdat hij mij van t In een gesprek met de heer Hoo- gendoom rolt het ene plan na het an dere eruit. Neem bijvoorbeeld het uit delen van de goudvissen (lees 'daar- over elders), een opwelling die in ie der geval wél werkelijkheid gaat worden. ,y;- Nog deze winter wil de dieren- handelaar een inzamelingsactie be-M' ginnen voor de vogels die ge vaar lopen te bevriezen en die honger lij’den. ”Ik stel me voor dat de Waddinxveense jeugd dan oud brood en andere voedselresten op één centraal punt afgeeft en dat we die dan één keer per week met de auto ga brengen op de plaatsen waar de vogels in nood verkeren. Mijn vrouw en ik zijn de vorige winter al een paar keer de polder in geweest met een grote zak voer, maar alleen kun je weinig doen.” Zeven jaar geleden begon de heer Hoogendoorn in het (piep)klein met een winkeltje aan de Zuidkade, naast de vee- en pluimveevoederfabriek van zijn vader. Het begon met het verkopen van granen, etc. voor kip pen en ander gevogelte, maar al snel gingen de mensen ook naar andere benodigdheden voor hun kleinvee vragen. i En zo kwamen er van lieverlee de aquariums, de tropische vissen en vo- 1 gels, de hengels, de spinners, de schepnetten, de goud- en zebravin- ken, de Japanse nachtegalen, de pa- I pegaaien en noem maar op. Op de eerste verdieping vindt men nu een indrukwekkende sortering hengel- sportartikelen, die - voor zover dat ’Dierenspecialist’ Hoogendoorn van Koopcentrum Jan Een reclamestunt? te kijken. Eén keer per het ”Ach, zo heb ik dit niet dag een heel klein beetje Brug in de eerste plaats be- voer en eens in de week speelt maandag as. op schouwt,” zegt de jonge schoon water, dat is alles een bijzonder originele middenstander. ”Ik deel wat de kinderen aan hun manier voor Sinterklaas, die visjes niet uit alleen visjes hoeven te doen. En Waddinxveense maar omdat ik zaken- verder heeft niemand kinderen - tot veertien man ben. Nee, ik vind last van ze, ze kunnen jaar - mogen dan hele- het gewoon ’es een keer desnoods op de slaapka- maal gratis een paar leuk om de kinderen, die goudvisjes komen afha- altijd wel een diertje wil len om ze - dat spreekt len hebben, maar daar deze gewaarschuwd; als vanzelf - zelf te verzor- om allerlei begrijpelijke zoon - of dochterlief gen. redenen geen kans voor maandag thuiskomt met De heer Hoogendoorn krijgen, te helpen met een paar ’voor niks’ ge- heeft voor dit leuke Sin- deze goudvisjes, die hele- kregen goudvissen terklaasidee driehonderd maal niet vies zijn, geen hem of haar dan niet te ’ingeslagen’, lawaai of rommel maken hard. Ze zijn er reuze blij Wie het eerst komt heeft en die eigenlijk alleen mee en u heeft er geen dus de meeste kans. maar leuk zijn om naar nadeel van. Jim

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 5