Geen aanleidin over aan on nieuwe iWTSSPURBAl WADDINXVEEN PvdA gaat „spreekuur” houden Lezing schipperswerk Gereformeerde kerk Poetbaljeugd brengt beplanting sportcomplex 1 tot ongerustheid conditie aardgasleidingen LD Moerkapelle krijgt L. Grootens als hoofd Antwoord op vragen van drs. Van Onna (KVP) Kindercollccte Filmavond Maandelijkse zitting* van fractie Een BondsspaarbankUw gezinsbank Volkskerstzang op 22 december Veilg Verkeer trekt aandacht Al eerder in Moerkapelle Weer geklaverjast doorHotel Vos’ Bejaarden in Waddinxveen Moerkapelle Financiële toestand gunstig in Reisdeviezen - Reisverzekeringen I H Antwoorden BURGERLIJKE STAND 4000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 23 nov. ’67 O A KANAALSTRAAT 9 TELEFOON 01828-2468 z Deelnemer St. Nicolaasprijsvraag nr. 115 b. Gasleidingen mogen van ijzer of staal zijn, in bepaalde gevallen moe ten zij zijn geasfalteerd en voor het overige zijn gemenied of anderszins beschermd, als zij tenminste voorzo- Financiën Na de pauze werden de financiële verslagen uitvoerig bekeken. Reden tot vreugde was er omdat men in het afgelopen boekjaar geen tekort had op het exploitatie-everzicht ’66-’67. Wel staat er een groot bedrag op het overzicht, dat wordt bijgedragen door de classis. Ook heeft de kerk extra-steun van de classis ontvangen, om >de grote on kosten te dekken, die de langdurige ziekte van ds. J. Bos met zich mee- Het antwoord van beide de heren Kraneveld en Plas luidt: a. Van kracht zijn de Gasinstalla tievoorschriften 1963 (Gavo 1963); brachten. De begroting voor het jaar ’67-’68 werd goedgekeurd. Op deze begro ting is de post Vaste Vrijwillige Bij drage belangrijk verhoogd. Dit hoopt men te bereiken tijdens een aktie, die 'de commissie van beheer deze win ter gaat houden. ver gelegen onder vloeren bereikbaar zijn door luiken. Gasleidingen van koper mogen alleen boven de grond worden gebruikt, kunststofleidingen zijn niet toegestaan; f. een onderzoek naar de veiligheid is voorlopig overbodig, de hogere druk van het aardgas vormt geen di rect gevaar. c. Gemeniede stalen buizen mogen worden gebruikt als in de kruipruim ten of kelders ’afsluitvloeren’ aanwe zig zijn; gaat houden. Ieder die daaraan be hoefte gevoelt kan tijdens de zittings- avonden van de fractie komen pra ten ’niet over de inhoud van de woor den progressief, radicaal of pragma tisch’, zoals de brief zeg, maar ’ge woon over datgene wat er zo om ons heen in de gemeente gebeurt, of niet gebeurt.’ De brief veronderstelt dat er men sen zijn 'die het met een heleboel din gen niet eens zullen zijn, onder meer met het beleid van de PvdA-raads- In totaal worden er 4.000 bomen en struiken geplant. Momenteel be gint het veld, dat ingezaaid is, reeds een groen tapijt te krijgen. Het an dere veld, dat als bijveld is bedoeld, wordt met vilten ingelegd. Als alles naar wens verloopt, hoopt Ondertrouwd: G. J. Kamperman en A. Kijk in de Vegte; G. J. R. van den Bovenkamp en E. Ketting; J. H. van Hoven en C. W. van Dam men in augustus 1968 dit veld te kunnen bespelen. Het hoofdveld zal •dan ongeveer een jaar later komen. ZEVENHUIZEN In het vereni gingsgebouw aan de Klinkhamerweg werd donderdag een filmavond ge houden, die uitging van de Stichting Film Evangelisatie Nederland te Rot terdam. Vertoond werd de kleuren film „Holland Wonder” van T. L. Os born. Deze vijftig minuten durende documentaire gaf een beeld van de enorme Osbom-campagne, gehouden op het Malieveld te ’s Gravenhage in 1958. WADDINXVEEN Mej. R. Verhoeff van de Dorpsstraat was vorige week bij de gelukkigen die hoorden, dat hun deelname aan de St. Nicolaasactie een winter sportreis voor twee personen naar Kitzbühel tot resultaat heeft ge had. ZEVENHUIZEN Zaterdagmorgen hebben pupillen en junioren van de voetbalclub Groeneweg de eerste beplanting aangebracht op het nieuwe sport complex tussen de Knibbelweg en de Leliestraat, ’s Ochtends om tien uur hadden zich op het veld verzameld burgemeester A. van ’t Verlaat, bestuurs leden van de voetbalvereniging, voetbalsupporters en ouders van de junioren en pupillen. De heer Grootens is op 5 mei 1923 te Amsterdam geboren en kwam in 1957 van een ingenieursbureau voor bouwnijverheid te Oegstgeest over naar de overheidsdienst. Van 1957 tot 1962 was hij werkzaam als hoofd van de technische dienst van de Zending van de Nederlands hervormde Kerk in Hollandia (het voormalige Nieuw- Guinea), om daarop als technisch ambtenaar eerste klasse bij 'de ge meenschappelijke technische dienst van Benthuizen, Bleiswijk, Moerka pelle en Zevenhuizen werkzaam te zijn, welke functie hij per 1 augustus 1966 verwisselde voor zijn huidige. ”Het was juist te doen om ervaring op te doen op het gebied van bestem mingsplannen, zoals die van de an dere zijde worden beoordeeld”, al dus de heer Grootens, 'die zich overi gens zeer verheugd toonde naar be kend gebied terug te keren: zijn bei de gemeenten, die hij in andere func tie reeds een aantal jaren onder zijn hoede heeft gehad. De klaverjasvereniging Hotel Vos heeft in het gelijknamige hotel weer een wedstrijd over drie partijen ge houden, waarvan C. v.d. Haak win naar werd met 6331 punten. Hij had ruime voorsprong op nr. 2, Joh. v.d. Haak, die 5857 pnt behaalde. De verdere uitslag luidt als volgt: 3. J. Koppenaal 5409 pnt, 4. B. Wam- ders 5319 pnt, 5. P. Koole 5271 pnt, 6. M. de Kooter 5244 pnt; 7. C. Engel- vaart 5223 pnt, 8. T. Eikelenboom 5191 pnt, 9 W. v.d Hoek 5047 pnt; 20, A de Kooter 4992 pnt. WADDINXVEEN Op het par- keerterreintje op de hoek van de Ju liana van Stolberglaan en de Kerk weg zal ook dit jaar weer een volks kerstzang worden gehouden. Dat ge beurt op vrijdag 22 december ’s avonds om half negen. Medewer kenden zijn de muziekvereniging Voorwaarts en voorts de Waddinx- veense mannen-, vrouwen en ge mengde koren voor zover zij aan de uitnodiging van het gemeentebe stuur gehoor kunnen geven. De leiding zal berusten bij de heer A. van Vliet uit Alphen aan de Rijn, de vaste dirigent van het koor van de Immanuëlkerk. Na Sinterklaas zal op het parkeer terrein weer een grote kerstboom ver rijzen, die uiteraard het middelpunt zal vormen tijdens de volkskerstzang. De vragen die drs. P. M. van Onna, gemeenteraadslid voor de KVP, geruime tyd geleden stelde over de conditie van het aardgas-leidingnet zijn halverwege deze maand door B. W. beantwoord. Het college heeft voor de beantwoording de adviezen gevraagd van de directeur van het in 1965 opgeneven gemeenteiyk gasbedryf, de heer A. C. Kraneveld, en ir. Plas, directeur van het nieuwe Ge- meenschappeiyk Energie Bedryf voor Gouda en Omstreken. De beantwoording is voor het grootste deel geruststellend te noemen. Hoe wel drs. Van Onna zijn vragen tamelijk frigide had geredigeerd was er toch 'duidelijk een ondertoon van ongerustheid uit waar te nemen. Uit de beant woording blijkt dat Waddinxveen zich geen zorgen hoeft te maken. ZEVENHUIZEN In het verenigingsgebouw achter de Gereformeerde kerk werd vrydag de jaarlykse gemeenteavond gehouden. Voor de pauze spraken ds. T. de Wit, schipperspredikant in Rotterdam en de heer S. de Haan, jeugdleider, over het kerkeiyk schipperswerk te Rotterdam. MOERKAPELLE De bejaarden club van Moerkapelle zal volgende week donderdag een bezoek brengen aan het Waddinxveense bejaarden huis Souburgh. Ds. A. Boertje, pre dikant van de Nederlands hervorm de kerk vertelt daar over de activi teiten van de bejaarden voor de Ac tie 300 ter gelegenheid van het drie honderdjarig bestaan van de kerk. Voorts zullen dia’s worden getoond over de gang van zaken in het be jaardenhuis en hoe de mensen leven, die er een plaatsje hebben gevonden. Het zangkoor van het bejaardenhuis zal aan de middag medewerking ver lenen. Auto-eigenaars zich beschikbaar deelnemers aan Waddinxveen te Het vertrek is vastgesteld op half drie ’s middags. Diploma’s De heer Grootens bedrukt over een respectabel aantal diploma’s. Hij zegt ’’Eigenlijk zou ik niet gesolliciteerd hebben. Nu het Benthuizen en Moer kapelle betrof en daardoor voor een aantal jaren de functie wellicht niet meer vakant zou komen, kon ik het niet laten toch een poging te wagen, ondanks dat ik nog slechts kort in Utrecht werkzaam ben. Mijn chef heeft echter alle begrip voor deze, voor mij zo aantrekkelijke, zaak ge toond.” Voorlopig zal dhr. Grootens nog in Motfoort blijven wonen. Hij hoopt echter zo spoedig mogelijk naar Moerkapelle te komen. De nieu we directeur veronderstelt dat hij per 1 maart 1968 de leiding van de nieu we 'dienst op zich zal kunnen nemen. fractie. ”Wij stellen er prijs op uw mening te kennen, waarbij we de mo gelijkheid dat kritiek op ons beleid een bestanddeel van uw mening zal zijn, hebben ingecalculeerd,” aldus de PvdA, namens wie wordt getekend door de heer A. H. van Gent, fractie voorzitter in de raad. Het partijbestuur verwacht dat het houden van de zg. spreekuren de meest effectieve manier is om in nau wer contact te komen met de bevol king. Geboren: Marcel Willem Franciscus, z.v. W. L. Verkaik en W. C. H Ruis; Pieter Willem Jacobus, z.v. L. den Boer en W. P. Wilkens; Rutger, z.v. R. G. L. Schrijer en M. Kievid; Ariël- la Somonetta, d.v. J. J. Rahajaan en J. Koldenhof; Reinier Pieter Miklós, z.v. B. Bloem en C. Bommeljé; Cor nelia, 'd.v. J. J. van der Wilk en A. Kapteijn; Gertjan, z.v. J. van ’t Wout en I. J. C. Kasteelen; Ivonne, d.v. D. Jansen en J. W. Rietveld. Het KVP-raadslid had gevraagd: a. Welke voorschriften zijn toepas sing bij de installatie van gasleidin gen en sinds wanneer? b. Is het toegestaan dat in woning- gen en/of andere bouwwerken ijze ren of stalen gasleidingen worden ge bezigd of zijn omwikkelde, dan wel koperen leidingen vereist? c. Is het B en W bekend dat in som mige woningen gemeniede ijzeren buizen zijn aangelegd, al of niet in overeenstemming met de voorschrif ten?; d. Zijn die leidingen, gelet op de vaak hoge vochtigheidsgraad onder de woningen, wel voldoende be schermd tegen aantasting? e. Zijn de gasleidingen altijd vol doende toegankelijk? f. Is het college bereid te onder zoeken of de veiligheid van deze gas leidingen voldoende is, in aanmer king genomen het corrosiegevaar, de hoge druk van het aardgas en het explosief karakter ervan? g. Is het, wellicht gesteund door de conclusies uit het eventuele onder zoek, nodig nadere eisen te stellen aan nieuw aan te brengen leidingen ter bevordering van de veiligheid en verder een regelmatige controle uit te oefenen, ook al omdat door nalatig heid van de bewoners belendende percelen eveneens gevaar zouden kunnen lopen? g. er bestaan bij het gemeenschap pelijk energiebedrijf stringente voor schriften ten aanzien van de aanleg van gasleidingen, een regelmatige controle zou aanbeveling kunnen verdienen, maar dat gebeurt al in sommige gevallen. MOERKAPELLE De Verbond voor Veilig Verkeer in Moerkapelle heeft vrydag en zaterdag weer in het brandpunt van de autofiele belang stelling gestaan, vyfentwintig auto bezitters hebben by Garage Zonne veld hun voertuig laten nakyken op verlichtingen, banden en remmen. Deze keuring was georganiseerd door 'de afdeling Moerkapelle van het Veilig Verkeer dat na afloop tot de conclusie moest komen dat ongeveer zeventig procent van de verlichtingen niet goed was gesteld. Van ongeveer dertig procent van de auto’s bleken de reminrichtingen niet aan de eisen te kunnen voldoen en was er iets op of aan te merken op de conditie van de banden. Veel belangstelling had het testap- paraat dat was opgesteld in de gara ge van gemeentewerken aan de Jonkheer Van der Welstraat en waar mee eindloos veel voorrangsproble- men konden worden uitgeprobeerd. De afdeling deed verder goede zaken met het verkopen van sleutelhangers, wimpels en bondsuitgaven. De behendigsheidsrit die ’s middags in de Jonkheer Van der Welstraat plaats had had minder belangstelling. Winnaars waren in volgorde de heer Stam uit Gouda, Henk van der Spek Jzn uit Moerkapelle en D. Bac (en zoon) ook uit Moerkapelle. worden verzocht te stellen om de het tochtje naar helpen vervoeren. d en e. De aangelegde leidingen worden voldoende gecontroleerd, ter wijl speciaal worden gelet op de toer gankelijkheid van de leidingen en de ventilatieopeningen in de fundering, is het anders dan dienen in feite geen leidigen te worden aangelegd. Gehuwd: B. M. W. de Wilde en C. J Alblas; N. C. de Rooij en N. van der Loo; F. H. Gorter en H. G. Kooij Overleden: Julius Josephus Manusi- wa, 68 jaar; Hendrik Kleijn, 57 jaar; Pieter van der Laarse, 81 jaar GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: zwarte regenbroek, witte kinderportemonnaie, gele autoped, geruite kinderportemonnaie met ket tinkje, blauwe cape, doos met Unox vleeswaren, bruine nylon damshand- schoen, etui met gereedschap, Israë lische sleutelring met sleutel, zwart/ grijze kat met wit befje. Verloren paspoort, kinderwant, zwart blauw/wit gestreept, bril met zwart montuur in koker, gewerkte bruine hoofddoek, doublé manchetknoop, ro de step, grijze fietstas, zwarte dames- portemonnaie met inhoud, bruin wol len kinderwantje, damesbrilrose/ bruin montuur en getinte glazen. Voor de geestelijke verzorging zijn slechts twee predikanten beschikbaar ds. De Wit en een hervormde predi kant. Zij moeten het gebied bearbei den, dat zowel Rotterdam omvat als Europoort. Jaarlijks komen hier 30.000 zee schepen en 250.000 binnenschepen Behalve dat men de schippers in Rot terdam opzoekt, reist men ze ook ach terna tot ver in Duitsland. In Mann heim o.a. worden wekelijks schip perskerkdiensten gehouden. Het jeugdwerk onder de schippers bevolking heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Werden vijf zes jaar geleden de bijeenkomsten door slechts enkele jongeren bezocht, thans loopt dit soms in de honderden. Jeugdleider De Haan liet aan de hand van vele prachtige dia’s zien wat de vele aktiviteiten zijn, die o.a. gehou den worden in het schipperscentrum ,De Veilige Haven’. Eenmaal was zelf, De Doelen’ te klein om de duizenden schippersou- 'ders en -kinderen het Kerstfeest mee te laten vieren. Ook deze week kwamen er weer wintersportreizen uit de bus Of de 16-jarige Inge Besseling, leerlinge van de Prof. Kohnstpm- mulo de door haar gewonnen reis in februrari kan maken is nog een vraag, omdat ze komend jaar eindexamen moet 'doen. Voor het bejaarde echtpaar Biesheuvel van het Noordeinde was de komst van vertegenwoor digers van het winkelcomité een grote verrassing. Voor dit echt paar bleek het op tal van prak- Voorzitter C. J. van Helden heette allen van harte welkom. Hij wees er op, dat 'dit de eerste fase van de zelf werkzaamheid was, die de vereni ging op zich had genomen. Een an dere fase is het bouwen van een clubgebouw, waarmee reeds een be gin is gemaakt. Ook de burgemeester sprak enkele woorden en richtte zich vooral tot de jeugd. Hij zei, dat dit de tweede maal was 'dat de jeugd wordt ingeschakeld bij de beplanting van een terrein. Eerder dit jaar was dat op de Boom feestdag, waarop de kinderen van de hoogste klassen van de lagere scho len boompjes plantten op de camping- Zevenhuizen nabij de Rottemeren. Ook wees de burgemeester erop dat de jeugd zuinig moet zijn op dit com plex. Om die woorden kracht bij te zetten, noemde hr. het voor de jon geren geweldige hoge, bedrag van 350.000,- zijnde de kosten voor de aanleg. Nadat de burgemeester de eerste boom had geplant, ging de jeugd aan aan het werk, waar ze de verdere morgen mee bezig waren. *s Middags werd hun taak overgenomen door de ouderen. WADDINXVEEN De col lecte die de WH begin no vember organiseerde ten bate van het geestelijk gehandicapte kind heeft 556,58 opgebracht. Collectanten waren schoolkin deren, die in de herfstwakan- tie ingeschakeld werden. Ze hebben ondanks het slechte weer hun nuttige werk met veel plezier gedaan en kregen als beloning een reep chocola en een ballpoint. Volgend jaar willen de vrouweiyke helpers weer een beroep doen op de schoolkinderen. De gemeenteraden van Benthuizen en Moerkapelle hebben vrydag de heer L. Grootens, technisch hoofdambtenaar van het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening, gedetacheerd by de provinciale directie Utrecht en wonende te Montfoort, benoemd tot hoofd van de per 1 januari 1968 te vormen nieuwe dienst van gemeentewerken en bouw- en woningtoe zicht in die gemeenten. De gemeenteraadsfractie van de Party van de Arbeid gaat met ingang van nog nader bekend te maken da tum des kiezers gunst weer op een heel andere manier trachten te win nen dan de gebruikelijke methoden aan de vooravond van de verkiezin gen. De PvdA heeft nl. aan alle inwo ners van Waddinxveen een brief ge schreven waarin wordt aangekondigt dat de raadsfractie in het nieuwe jaar maandelijkse zg. spreekuren tische gronden nauwelijks moge lijk om naar Oostenrijk te gaan, waarop in onderling overleg werd besloten, dat zij de waarde van hun reis in waardebonnen zouden krijgen uitgekeerd. Behalve wintersportreizen re gent het letterlijk banketletters. Tenminste 350 Waddinxveners hebben al bericht gekregen, dat zij tegen Sint Nicolaas by hun bakker een fijne boterletter van een pond mogen gaan halen. (Foto Sjaak Noteboom) ZEVENHUIZEN Geboren: Maria Guadalupe, d.v. R. A. J. Bergkotte en T. Perez Lopez. Ondertrouwd: Cornells Adriaan Brouwer en Lena Verbeek. r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 9