en Discussie in drie kerken over Mededeling V olkskerstzang 1967 kerkgebouwen Komt allen tezamen Stemmi over RAIFFEISENBANK parochieraad samen bouwen in Groenswaard i WADDINXVEEN spaarbank en alle bankzaken Oranjelaan 42, Tel. (01828) 2046 Koningin Wilhelminaplein 2 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 14-16 uur vrijdagavond van 19-21 uur Eèn, twee of drie nieuwe Hervormden en Gereformeerden moeten standpunt nog bepalen-katholieken positief Ongelukken I Botsing met huis Kerstruilbeurs De Paddestoel Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle, Reeuwijk en Zevenhuizen (veschijnt elke donderdag) geef de dieven en de rode haan geen kans uw kasontvangsten kunt u bij ons na sluitingstijd in de nachtkluis veilig stellen, uw persoonlijke bezittingen, uw waardepapieren zijn veilig in een safeloket, wij geven u die BEKENDMAKING r 7 I service zeer voordelig en u voelt zich een stuk rustiger - bij ons na persoonlijke bezittingen, 15 Januari 1 i Januari Wachten w- Weekblad voor Waddinxveen 23e JAARGANG - nr. 1163 DONDERDAG 21 DECEMBER 1967 4 om (foto Sjaak Noteboom) In Waddinxveen zijn N 1 .1 MB Voor bent u weer uitgenodigd De Washette is thans voor de helft groter geworden, d.w.z. U behoeft niet meer op een machine te wachten. I.v.m. de Kerst en Nieuwjaar zijn wij de a.s. week om 7 uur v.m. geopend. Normale openingstijden van 8 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds en zaterdags tot 4 uur ’s middags. Wij wensen onze geachte cliëntele prettige kerstdagen en een voorspoedig 1968, waarin wij U weer een superwitte was garan deren. IN DE WASHETTE VEEL GOEDKOPER DAN THUIS. tussen gereformeerden en hervorm den over een eventuele samenwer king. In november was er in de pastorie een bespreking tussen kerkeraadsle- den van de gereformeerde kerk en de katholieke kerk. Pastoor J. A. M. Saulenn stelde naar aanleiding van die bespreking een rapportje op dat onder beide kerkbesturen heeft ge circuleerd. i van (hoek WADDINXVEEN De bestuurder van een personenwagen uit Alphen aan de Rijn raakte zaterdagavond op de Henegouwerweg ter hoogte van de Molenbouw in een slip en botste hier bij tegen een huis. De bestuurder werd licht gewond, de auto moest echter total loss verklaard worden. Het huis liep geen schade op. HUI 1 Abonnement: 2,12 per kwartaal bij vooruitbeta ling; postabonnementen 6,15 binnen het versprei dingsgebied en f 11,15 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten WADDINXVEEN Bij zijn werk aan de in aanbouw zijnde expeditie- hal van de firma De Waardt aan de Noordkade heeft de 21-jarige A. Gel- derblom donderdag zijn pols gebro ken bij een val door een van de licht gaten in het dak. Bij deze val van ruim zes meter hoogte kwam het slachtoffer terecht op een hoop hou ten blokjes. Voor geneeskundige hulp werd hij naar het ziekenhuis in Gou da vervoerd. WADDINXVEEN Bij het passe ren van twee aan beide zijden van de weg geparkeerd staande auto’s werd de bestuurder van een vrachtwagen uit Stolwijk opgeschrikt door een bromfietser, die plotseling achter een van de wagens te voorschijn schoot. Hoewel de vrachtwagenbestuurder uitweek kon hij niet voorkomen dat de bromfiets geraakt werd. De berij der kwam er met enkele schaafwond - jes af, de bromfiets werd zwaar be schadigd. WADDINXVEEN Op het rijwiel pad bij de noordelijke afrit van Rijks weg 12 heeft donderdag omstreeks vijf uur een bromfietser uit Waddinx veen een voetganger aangereden. Bei de kwamen hiérbij zodanig te vallen dat ze een hersenschudding opliepen. De voetganger werd na het onderzoek van dokter P. van der Linde naar het St. Jozef-ziekenhuis in Gouda ver voerd, de bromfietser werd naar huis gebracht. WADDINXVEEN De speeltuin vereniging De Paddestoel houdt ook dit jaar weer een grote kerstruil beurs in het clubhuis aan de Lijster besstraat. De beurs, die open staat voor alle belangstellenden en verza melaars, begint om half elf ’s mor gens en eindigt ’s avonds om negen uur. De toegangsprijs bedraagt voor kin deren vijftien cent, voor ouderen 0,40. Een attractie die de gratis ver loting die de speeltuinvereniging tij dens de kerstruilbeurs houdt. Het toe gangsbewijs gel’dt als lot. De trekking wordt verricht om ongeveer half vier ’s middags. De bezoekers krijgen voorts een gratis consumptie aange boden. In de vergadering van de gerefor meerde kerkeraad op 4 december j.l. is over een eventuele katholiek-gere- formeerd kerkgebouw van gedachten gewisseld. Uit het verslag van de ver gadering in ’Langs de Kerkweg’, het blad van de gereformeerde kerk, blijkt dat de meningen op voorhand nog waren verdeeld en dat men nog niet tot een eensluidend standpunt kon komen. Op 15 januari as. is er weer kerkeraadsvergadering en het is de bedoeling dat wél tot een af gerond standpunt te komen. Anderzijds is er het geheime con tact tussen hervormde en gerefor meerde instanties over een eventueel samengaan. Over de resultaten hier van is niets bekend, hoewel bij velen de indruk bestaat dat een hervormd- gereformeerd kerkgebouw meer kans maakt dan een katholiek-gere- formeerd. Een andere theoretische Tarieven bij contract; tekstadvertenties op aanvraag Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. In de drie grootste kerken van Wad dinxveen, de hervormde, de gerefor meerde en de roomskatholieke, gonst het van de geruchten over een even tuele gezamenlijke kerkbouw in Groenswaard. Het bljjven overigens geruchten want behoudens de katholieke heeft nog geen van de kerken een positief of negatief standpunt ingenomen. De hervormde kerk heeft al ruim twee ton bij elkaar voor de Westerkerk en de gereformeerden naderen dat be drag met rasse schreden. Aan dat geld is in principe nog geen andere bestemming gegeven dan de eigen nieuwe kerk. De leiding van de katholieke kerk heeft de zaak officieel aan het rollen gebracht door een toenaderingspoging tot de gereformeerde kerk. Eerder was er al informeel overleg geweest a I 5Ê Redaktie en advertenties; D. van Schagen- plantsoen 8, postbus 38, Waddinxveen, telef. 01828-2659 (van maandag t/m vrijdag uitslui tend tussen 9-17 uur). Voor Kabouters, telefoon 01828-2238. Klachten over bezorging (alleen tussen 8.30-17.30 uur telefoon 01828-2238). Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdagmiddag 12 uur. WADDINXVEEN De leden van de roomskatholieke parochie in Wad dinxveen hebben deze week, voor zover zij ouder zijn dan 18 jaar, een stembiljet ontvangen voor de verkiezing van de parochieraad. Op het stem biljet moeten de parochianen de namen aankruisen van vier kandidaten. Aanstaande zondag zullen in kerk en kapel stembussen staan opgesteld, waarin de stembiljetten kunnen worden gedeponeerd. De uitslag van de stemming zal te zijner tijd door het voorbereidend comité worden bekendgemaakt. Pastoor en kapelaan zullen qualitate qua van de raad deel uit maken. Hun namen vindt men 'dus niet op de kandi datenlijst. Het ministerie van econo mische zaken heeft de dag- en nieuwsbladen toestemming verleend de abonnementsta rieven, met ingang van 1968 met één cent per verschijnings dag te verhogen gezien de nog steeds sterk stijgende exploita tielasten bjj de couranten in het algemeen. Helaas zijn ook wij genood zaakt deze pryscorrectie toe te passen, met dien verstande, dat het abonnementsgeld met in gang van het tweede kwartaal 1968 (1 april 1968) met één cent per nummer of dertien cent per kwartaal wordt verhoogd. Directie Weekblad voor Waddinxveen Weekblad Hollands Hart mogelijkheid is de bouw van één kerkgebouw voor de drie kerken ge- zamneljjk. Hoe de Nederlands hervormde kerk over een eventuele samenwer king met de gereformeerde kerk en/ of met de katholieke en gereformeer de kerk denkt, kwamen we niet te weten uit de mond van ds. T. van ’t Veld. Hij wilde niet vooruitlopen op de gemeente-avond van 11 januari as. tijdens welke de gehele kerkbouw zal worden doorgelicht. ”Tot zover kan ik niets zeggen. De ze samenwerkingsplannen zijn, al thans wat óns betreft, zeker niet in een vergevorderd stadium. Ik zal het standpunt van mijn gemeente moe ten afwachten en dan nog zullen we de voor- en nadelen tegen elkaar moeten afwegen. Contact met de ka tholieke kerk is er perse nog niet ge weest.” Ds. B. Koekkoek van de gerefor meerde kerk gaf evenmin commen taar. Hij verwees naar de volgende kerkeraadsvergadering.” Er kan op dit ogenblik nog heel weinig worden gezegd. We moeten deze zaak nog he lemaal bekijken en als lid van de ker keraad ons standpunt bepalen. Het gaat bij ons democratisch toe; de meerderheid in de kerkeraad beslist,” zei hij. Noch dominee Van ’t Veld, noch dominee Koekkoek ontkende of be vestigde de geruchten over het ver trouwelijk overleg, dat er tussen vertegenwoordigers van beide ker ken is geweest. Pastoor J. A. M. Saulenn, die uiter aard wel voorstander is van het sa men bouwen van een kerk, confor meerde zich aan het standpunt van zijn collega’s van de andere kerken. ”Wij hebben contact gezocht met de gereformeerde kerk omdat deze min of meer centraal staat ten opzichte van onze en de hervormde kerk. Ge zien de verhoudingen in Waddinx veen, die we uiteraard volledig res pecteren, leek ’t ons beter niet recht streeks te overleggen met 'de her vormde kerk hoewel we uiteraard in principe ook gedriëhjk zouden kun nen samenwerken bij de kerkbouw.” De pastoor wilde verder niets zeg gen. ”Ik vind het niet beleefd vooruit te lopen op de beslissing die de gere formeerde kerkeraad in januari moet nemen. Ik wil me niet binden aan uitspraken 'die ik nu doe en die later het vrije overleg zouden kunnen be moeilijken. De gereformeerde kerke raad moet ook in volle vrijheid een beslissing kunnen nemen.” Of er één, twee of drie kerken in Groenswaard zullen komen staat dus nog lang niet vast. Wel is zeker dat met name in de gereformeerde kerk enige bezorgdheid bestaat omtrent de exploitatiekosten. Men is bang dat de nieuwe kerk een te zware jaarlijkse last zou worden. Eenzelfde bezorgdheid heerst bij sommige leden van de hervormde kerk. De katholieke kerk moet met zijn bouwactie nog beginnen. Zaak is echter dat de drie kerken een prin cipieel besluit tot al of niet samen werken. Gaat men samen bouwen, pas dan worden zaken als financiën, wijze van gebruik, architectuur, plaats, etc. van belang. menlijk wordt onderlei- rond de kerstboom zal half negen, het naderen- ding van dirigent A. van een programma worden de kerstfeest vieren. Dat Vliet uit Alphen aan de uitgereikt met daarop de is vorig jaar ook al ge- Rijn (directeur koor lm- tekst van de te zingen beurd en iedereen was manuëlkerk) een drietal liederen, na afloop vol lof. meer bekende liederen gezongen. Het zijn ’’Komt U Rond de feestelijk ver- manuëlkerk-koor en het deze dagen raambiljetten lichte kerstboom op de katholiek zangkoor zul- verspreid om aan de Juliana van Stolberg- len een tweetal wonder- Volkskerstzang nog meer laan (hoek Kerkweg) mooie kerstliederen ten ruchtbaarheid te geven, gaat Waddinxveen mor- gehore brengen en geza- Aan de belangstellenden gen, vrijdagavond om De muzikale begelei- morgenavond ~llen ’tezamen”, ”Nu zijt ,din8 wordt dit keer ver' wellecome”, ’’Stille zorgd door de muziekve- De koren Vox Jubilans, Nacht” en ’’Ere zij God”, reniging Voorwaarts. De Zangvogels, Dient de Heer, De Brug, het Im- I f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1967 | | pagina 1