dokter P v. d. Linde Erepenning voor in Centraal Garage Communicatieavond Partij v. d. Arbeid in en Serie slippartijen in Zevenhuizen irisetóe Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Rustige jaarwisseling rond Waddinxveen Mannenkoor zingt in Gouda Reisbureau A. van Ginkel „Vox Jubilaris” zong in „De Doelen” Huisarts Vroegindeweij Moerkapelle verwelkomd MOERKAPELLE Voor het eerst in zijn geschiedenis heeft Moerkapelle een eigen huisarts. Zaterdagmiddag heeft nagenoeg de gehele dorpsbevol- king in het dorpshuis kennis kunnen maken met de 26-jarige arts W. Vroegindeweij, die voorlopig praktijk zal houden in het nieuwe wijkge- bouw van het Groene Kruis tot voor hem een bungalow aan de Prinses Beatrixstraat is ingericht. SIMCA1301/1501 Onze excuses Londen 2 dagen f 149.- per persoon Grote aanloop op receptie burgemeester Bungalows (4/6 personen) Oisterwijk N.-Br. Europese Schaatskampioenschappen te Inzell 25 januari 1969 Benfica-Ajax 19 februari 1969 Maak een proefrit bij: met afneembare overtrekken van der Linde Geslaagd Makelaarskantoor A, van Duin te Gouda irisette -•/ DONZEN DEKBED MAKELAARS TAXATEURS Moerkapelle Weekblad voor Waddinxveen 21e JAARGANG - Nr. 1217 VRIJDAG 3 JANUARI 1969 IH echt DONS WADDINXVEEN Donderdag 9 bruikelijke gedaver van vuurwerk, maar dat ging allemaal zo ordelijk, ge- beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. O verzekeringen op elk gebied. Ook vele andere reizen. Vraag vrijblijvende informaties bij: Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank. Dorpsstraat 38, Waddinxveen Kon. Wilhelminaplein 43 Onder ovationeel applaus van al le aanwezigen maakte hij bekend, Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. WADDINXVEEN De jaarwisseling in Waddinxveen is in alle rust verlopen. Natuurlijk werd het nieuwe jaar welkom geheten met het ge- WADDINXVEEN De Hervorm de Gemengde Zangvereniging ”Vox Jubilaris” heeft op tweede kerstdag een zeer geslaagd concert gegeven in ”De Doelen” in Rotterdam. Ruim 2200 belangstellenden, waar van velen uit Waddinxveen, waren naar de prachtige grote concertzaal gekomen en hebben van begin tot einde genoten van de prestaties van het koor onder directie van Andries Noordegraaf. Aan het concert werd medewerking verleend door Feike Asma, orgel, Arie Rijkaard,, trompet en Piet Schenkels, hobo. Op deze bijeenkomst die een speels karakter zal dragen, zal de raads fractie van de P.v.d.A. in Waddinx veen verantwoording voor haar be leid afleggen. In de sprekershoek krijgt iedereen die wat te zeggen heeft ruimschoots de gelegenheid, zijn of haar verlangens en/of mis noegen kenbaar te maken. Voor deze bijeenkomst werden ook de in de raad zittende politieke groe peringen, alsmede D’66 uitgenodigd. Ook het kamerlid mevrouw Singer- Dekker en het statenlid Huurman zullen op deze vergadering aanwe zig zijn. Linde, dat hij zich waarschijnlijk zo vertrouwd met de bevolking voelde, omdat hij zelf in Moerkapelle is ge boren. Hij was trots op de erepen ning, waarmee hij zich aan Moerka pelle verbonden zal blijven voelen. Voor acht man van de Rijkspoli tie uit Waddinxveen was in de oude jaarsnacht wel werk aan de winkel in Moerkapelle. Daar werd de niet zo leuke traditie gehandhaafd om op het kruispunt van de Zijde brand jes te stichten met oude autobanden en ander afvalmateriaal. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. Te huur via onze bemiddeling vanaf 125.- per week in het voorseizoen tot 250.- per week in het hoog seizoen. 2 en 3 daagse ”all-in” vliegreis per K.L.M. Prijs 259.- en 289.- per persoon. 2 en 3 daagse ”all-in” vliegreis vanaf Zestienhoven. Prijs 349.- en 394.- per persoon. Kerkweg 207, Waddinxveen, telefoon 01828-4488* Hieruit ontstond niet denkbeeldig gevaar. Hoewel de jeugd vrij roerig was wist adjudant J. Koelma met zijn mannen de toestand in de hand te houden zonder dat er een klap moest vallen. Burgemeester Keijzer kon tevreden toe zien dat het alles bij elkaar toch wel rustiger toe ging dan in voorafgaande jaren. Ook Zevenhuizen vierde de over- gang van oud naar nieuw met de no dige zelfbeheersing. Het enige inci dent kwam voor de op Lange Zijde, waar de jeugd een vreugdevuur stookte in een voor de sloop bestemd onbewoond huis. De toestand liep de feestvierders echter uit de hand, zo dat de vrijwillige brandwee reraan te pas moest komen om het vuur te blussen, hetgeen snel was gebeurd. dat de politie nergens tot optreden werd genoopt. Minder prettig begon het nieuwe jaar voor de bewoners van een huis aan de Amalia van Solmsstraat. In brekers maakten van hun afwezig- Het koor bracht vijf liederen ten gehore, waarvan één samen met het kinderkoor. Door de bijzondere goede akoestiek van de zaal had het koor een machtig volume. Met ova tioneel applaus dankte het publiek aan het slot van dit concert alle me dewerkenden voor het gebodene. januari zal door de afdeling Wad dinxveen van de Partij van de Ar beid een openbare vergadering wor den belegd in het clubhuis ”de Pad destoel” aan de Lijsterbesstraat,aan- vang 20 uur. Namens de patiënten sprak de heer A. Doomheim over de wee moed, die het heengaan van dokter Van der Linde veroorzaakt. ”U heeft altijd naast ons gestaan als vertrou wensman, zowel in blijde als droeve omstandigheden.” In dank hiervoor bood hij een grammofooninstallatie aan. Mevrouw Van der Linde kreeg een zilveren vaasje en bloemen. In zijn dankwoord zei dokter Van der WADDINXVEEN Aan het IBM- opleidingscentrum te Amsterdam is geslaagd voor de cursussen Opera ting System (OS-S/360), Cobol (Common Business Oriented Lang uage) en RPG (Report Program Ge nerator) de heer D. v.d. Berg te Wad dinxveen. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. dat het gemeentebestuur de ver diensten van de heer Van der Linde wilde honoreren met de zilveren ere penning met oorkonde van de ge meente. Hierna hing hij de totaal verraste arts het lint met de penning om de hals. ZEVENHUIZEN De Rijkspoli tie van Zevenhuizen heeft de afgelo pen dagen handenvol werk gehad met aanrijdingen. Alle werden ver oorzaakt door de gladheid. De mee ste ongelukken liepen af met gerin ge materiële schade. Vrijdagmiddag om kwart voor een liep het voor de heer G. C. A. van Nierop minder goed af. Zijn auto slipte op het Noordeinde en gleed di- rekt de Ringvaart in, waarbij de au to voor drie kwart gedeelte onder water verdween. Ook de heer W. P. Berghoef uit Stolwijk kreeg vrijdag middag de schrik van zijn leven. Hij slipte om vier uur eveneens op het Noordeinde. Eerst reed hij dwars door een hek waarna de auto in een tuin kantelde. De heer Berghoef bleef ongedeerd. Op Rijksweg 12 werden vrijdagmorgen om tien uur twee personen licht gewond bij een slip partij. Op de noordelijke rijbaan (Utrecht-Den Haag) gleed de heer R. Pauwe uit Wageningen met zijn au to van de weg af. De wagen reed een twee meter hoog talud af en beland de naast het rijwielpad. De bestuur der en zijn vrouw werden gewond. De auto werd geheel vernield. Zaterdagmorgen was dr. W. Drees bij een aanrijding op Rijksweg 12 betrokken. Hij werd in een auto van het Ministerie van Landbouw en Visserij gereden naar Utrecht om daar de doopplechtigheid van prins Johan Friso bij te wonen. De auto werd bestuurd door C. Voormeulen. Plotseling slipte de auto en draaide 180°. Een achteropkomende auto bot ste er frontaal op. Deze werd be stuurd door C. A. Salari uit Den Haag. Een van de inzittenden van deze auto werd licht gewond. Even later botsten nog twee auto’s op el kaar doordat de achterste de file te laat opmërkte. Zaterdagmorgen om kwart voor twaalf werd de heer D. A. W. van Prooyen uit Waddinxveen verwond aan het linkeroog. Hij botste op de auto bestuur door J. C. v. Rijs uit Zevenhuizen, die nog net een stil staande auto wilde inhalen en door de snelle zwenking slipte. De heer v. Prooyen is met een ambulance naar het Van Itersonziekenhuis in Gouda vervoerd. De voorzijden van de au to’s werden zwaar beschadigd. De burgemeester zei, dat Moerkapel le al jaren op een eigen arts heeft ge hoopt en dat deze nu toch nog vlug ger is gekomen dan men had ver wacht. Als welkomstgeschenk bood hij de dokter een bak met planten aan. Hierna was vooral het afscheid van dokter Van der Linde zwaar. Hij heeft 33 jaar achtereen de volks gezondheid in Moerkapelle gediend. ’U is heel moeilijk uit onze samen leving weg te denken,” zo sprak bur gemeester Keijzer. Anneke van Es, zes jaar oud, meldde zich op de tum- les in de Theo Thijssenschool als 800-ste lid van de gymna stiekvereniging T.O.O.S. Dat kon natuurlijk niet zonder meer voorbij gaan. Zo dacht voorzitter J. Akkerhuis er tenminste ook over. Hij ver- rastte Anneke met een com plete gym-ui trusting: pakje, schoentje en sokjes. (foto Sjaak Noteboom) Om zoveel mogelijk het ’’tweerich tingsverkeer” in de communicatie tussen kiezer en gekozene te bevor deren, zal plaatselijk zoveel moge lijk bekendheid aan deze bijeen komst worden gegeven, en dit in de hoop dat de Waddinxveners inder daad hun kritiek kenbaar zullen maken zodat een vruchtbare dachtenwisseling kan ontstaan. WADDINXVEEN Het Chr. Waddinxveense Mannenkoor ”De Brug” gaat voor het eerst in zijn korte bestaan een openbaar optreden geven. Niet Waddinxveen zelf krijgt de primeur maar Gouda. Het koor heeft een uitnodiging gekregen tot medewerking aan een interkerkelij ke streek-bijeenkomst op woensdag 8 januari in de kerk van de Geref. Gem. aan de Ronsseweg te Gouda. Gesproken zal worden over het the ma ’Rome-Reformatie anno 1969’ door Ds. H. J. Hegger (Geref.), Ds. L. Roetman (Herv.) en Ds. H. Rijksen (Geref. Gem.). Het koor zal twee maal drie liederen ten gehore bren gen o.l.v. dirigent T. Scheepers uit Benthuizen met begeleiding van de Goudse organiste mej. S. den Her tog. Aanvang van de bijeenkomst om 8 uur. Nieuwe Markt 19-27 Gouda - Tel. 01820 - 5000 heid gebruik door via een achter raam de woning binnen te dringen. Ze verdwenen met een bedrag aan geld. WADDINXVEEN Door de onregelmatigheid, waar mee onze bladen tengevolge van de afgelopen feestdagen zjjn moeten verschijnen en door overstelpende drukte in ons bedrijf is de jaarover- peinzing, die burgemeester v. d. Hooft van Waddinxveen voor ons vorige nummer heeft willen schrijven, helaas aan de correctie ontsnapt. Hierdoor zijn in dit artikel een groot aantal zetfouten blijven staan. Wij bieden zo wel de schrijver als de lezers hiervoor onze verontschuldi gingen aan in het vertrouwen dat de intentie van de burge meesterlijke bijdrage toch voor een ieder te vatten zal zijn geweest. ”Ik zal mijn patiënten zeer missen, maar ik geef u vol vertrouwen over aan dokter Vroegindeweij.” Tot slot sprak hij de hoop uit, dat van beide kanten de nodige aanpassing zal worden gevonden. Ook arts Ensink ontving de dank van de burgemees ter in de vorm van een kopergravu re van de gemeente. Hij is twee jaar zelfstandig en daarvoor enkele ja ren in de praktijk van dokter Ver- duijn den Boer onder de Moerkapel- se bevolking werkzaam geweest. Van de oudste inwoner en patient, de heer A. Hertog, kreeg de heer Ensink een medicijnfles vol geld voor de aan schaf van e en tapijt voor zijn spreekkamer. Ook dokter Ensink nam ongaarne afscheid van Moerka pelle, juist nu hier zoveel aan het veranderen is. Hij zag in zijn vertrek opnieuw het verbreken van een van de banden, die Zevenhuizen en Moerkapelle aan elkaar binden. WADDINXVEEN Op een zeer drukke receptie, waarop ook de wet houders Lips en Van Tol en gemeen tesecretaris Jenné met hun dames aanwezig waren, hebben burgemees ter en mevrouw Van der Hooft op nieuwjaarsmiddag in de raadszaal gelukwensen uitgewisseld met de Waddinxveense bevolking. Naast particulieren kwamen on der meer de artsen, hoofden van scholen, industrieëlen, middenstan ders en besturen van de diverse ve renigingen hun nieuwjaarswensen aanbieden. Bijzonder aardig was het feit, dat dit jaar ook een groep jon geren van tussen de 14 en 18 jaar, die hier zelf het initiatief toe hadden ge nomen, naar het gemeentehuis was gekomen om op deze eerste dag van het jaar van zijn goede voornemens te getuigen. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Dit welkom aan de eigen dokter betekende tevens het afscheid van de twee artsen, die tot nu toe de me dische zorg over de Moerkapellena- ren hadden: P. van der Linde uit Waddinxveen en J. A. Ensink uit Zevenhuizen. In zijn welkomstwoord tot dokter Vroegindeweij zei burge meester Keijzer, dat hij als arts in het meest persoonlijke met de inwo ners te maken zal krijgen. ’’Moerka pelle is een mieters dorp en wij ho pen u als ’’vent” te leren kennen.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1