Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Trek want: van tussen en Vakantie 1969 Reisbureau A. van Ginkel irise/fe Zilveren jubileum J. Starreveld Economisch beleid eist Vacklinxvcncrs versmaden kans op beter woongerief samenwerking overheid en bedrijven buiten blijft, Brandweer kijkt toe bij fikkie-stoken Luxe flat voor nog geen f 200.- De rentebijschrijving spaarboekjes PARTIJ VAN DE ARBEID Voorzitter K.v.K. te duur” is 99 Op het vinketouw met afneembare overtrekken van der Linde DONZEN DEKBED Keuzewoningen Voorrang Doorstroming Geen oplossing Weekblad voor Waddinxveen 21e JAARGANG - Nr. 1218 DONDERDAG 9 JANUARI 1969 Onder op de COMMUNICATIE-AVOND RAADSFRACTIE (foto’s Sjaak Noteboom) en Kerkweg 207 - Waddinxveen - Telefoon (01828) - 4488* IriseZte vanavond 8 uur in de „Paddestoel”, Lijsterbesstraat. U bent van harte welkom. Dorpsstraat 38, Waddinxveen Kon. Wilhelminaplein 43 en Woerden, voldoende ruimte voor uitbreiding. De meeste andere heb ben slechts beperkte mogelijkheden. Dit wordt niet logisch geacht, gezien de ligging en de potenties van het gebied als geheel, zowel als behoef ten van de randstadbewoners. kan geschieden gedurende de periode 20 jan. t.m. 31 jan. a.s. Beide kantoren zijn daartoe geopend: van maandag tm. vrijdag van 9.00 - 12.30 uur en van 2.00 - 4.00 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.00 - 9.00 uur. Coöp. Raiffeisenbank ’’WADDINXVEEN” Het lijkt meer bevredigend als slechts op enkele delen een rigoureu ze conservering wordt toegepast. Daarbij verdient de recreatiefunctie extra aandacht: er is een grote be hoefte aan bossen en water binnen de randstad en er ziin mogelijkheden in deze behoefte te voorzien. genomen in negen van de tien geval len nooit meer terugwillen.” GOUDA Zo men in Nederland tot een economisch beleid op middel lange termijn wil komen is het nood zakelijk dat in hecht verband door overheid en bedrijfsleven wordt sa mengewerkt, ook op regionaal ni veau. Dit stelde de voorzitter der Goudse Kamer van Koophandel, dr. J. C. Derksen in zijn gisteren gehou den Nieuwjaarsrede. Wil men een zo snel mogelijke eco nomische groei nastreven en daar bij voorkomen dat men bij herhaling in de loon-prijs spiraal belandt dan lijkt het onvermijdbaar tot een der gelijk beleid te besluiten. Op dit be leid zal ook de ruimtelijke ordening dienen aan te sluiten. Alleen wan neer er algemeen een bereidheid be staat tot samenwerking kan een di rigisme worden voorkomen. ”Te duur”, zegt de Waddinxvener en blijft zitten waar hij zit. Van alle kanten stromen ze toe, de mensen uit de omliggende steden en dorpen, die ’’graag” zeggen, ook al hebben ze duidelijk een geringer inkomen dan die zittenbljjvers. Omdat zij weten wat men elders moet betalen voor woonruimte, zoals die in Groens waard wordt geboden. ’Met die goedkope huren loopt het af als de sanering eenmaal doorzet. En die zèt door. Als dan al die flats weg zjjn zitten onze eigen Waddinxve- ners oP het vinketouw,” vreest de heer Van Steijn. En terecht. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. Volgens dr Derksen laten streek plannen voor het gebied van de Goudse Kamer slechts in enkele ge meenten, zoals Zoetermeer, Gouda Abonnement: f 237 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen f 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Aldus de voorzitter. De woon- en recreatiefunctie zomede de dienst verlening ten opzichte van de rand stad zijn voor het gebied der Goudse Kamer van steeds groter belang ge worden, doch zij kunnen nog be langrijk worden uitgebreid gezien de ligging en de verkeersmogelijkheden. Binnen afzienbare tijd zal de plan ning der ruimtelijke ordening een verdere ontwikkeling in die richting belem meren. Om nog even terug te komen op die zoekenden, voor wie de huurprijs van zo’n nieuwe flat werkelijk aan de te hoge kant ligt: moeten zij dan- doorstromend- alleen maar in de minder luxe huizen terecht komen? Op dit punt kan in de toekomst een oplossing gevonden worden in de ’’keuzewoningen”, die in de nieuwe plannen voor de Henegouwerweg en St Victorwijk zijn geprojecteerd. Door een hoge rijkspremie en door het feit, dat de aanwezigheid van riolering, bestrating en verlichting de kosten voor het grondbedrijf tot het minimale kan drukken zal daar nieuwbouw komen tegen aanmerke lijk lagere huurprijs. Dat is dan weer een mooie troost. Die echter niet wegneemt, dat voor lopig bij de afdeling huisvesting het harde getal 480 in de statistieken staat. Eigenlijk een beschamend getal voor een voortvarende gemeente als Waddinxveen met die bijna legenda rische bouwactiviteit. Centouri, Sunliner, Nespanda- Tours, Trans Europa, Airtour Holland, Rijnvakantie, N.S. reizen, Eurotours etc. via deze en vele andere bekende reis organisaties kunnen wij thans onze bemiddeling verlenen voor Uw vakantie 1969 per vliegtuig, trein, bus of boot of met Uw eigen auto. Vraag vrijblijvend nu al Uw inlichtingen folders bij het eerste officiële reisbureau in Waddinxveen. Wist U dat wij ook een eigen programma op Spanje hebben WADDINXVEEN De snelst groeiende gemeente van Nederland. Wad dinxveen. Dat zet maar complete nieuwe wijken neer: Groenswaard I, Groens waard II en het denkt al aan Groenswaard III. Van alle kanten uit de randstad komen gegadigden opzetten om de flats in deze nieuwe Wad- dinxveense wijken te huren of te kopen. Mooie, prettige flats, niet te duur, in een mooie, prettige gemeente. Bij de afdeling Huisvesting van de Ge meentelijke Sociale Dienst van datzelfde Waddinxveen staan op dit ogen blik 480 gezinnen als ’’woningzoekend” ingeschreven. wil men ook is- tenslotte altijd spanningen uit voorkomen. die 480, die bij de afdeling huisves ting te boek staan, zijn legio geves tigde gezinnen, die zich verwend voelen met de prijzen van hun hui zen aan de Zuidkade, de Wilhelmi- nakade, Onderweg, Noordeinde en Kleikade of met hun woning in de SnieP, waar ze in een tijd van echte woningnood voor een zacht prijsje konden intrekken, maar toch wel eens daar weg willen. Ze staan in geschreven voor een andere behui zing, maar vinden 200,- per maand ”te duur”, omdat dan wellicht een fractie van hobby-geneugten zal moeten worden opgeofferd aan meer woongerief. Onder die 480 ingeschrevenen zijn er ook werkelijk, voor wie een huur van f 200,- meer is dan Bruin kan trekken. Zij zijn het vaak, die met werkelijke woonproblemen kampen. Ook voor hen zouden de problemen kunnen worden opgelost. In die goedkopere woningen, waarin nu die anderen zitten, die naast hun ande re klachten zonder redelijke reden het ”te duur” laten horen. WADDINXVEEN De heer Joop Starreveld heeft bij de Kempkes Meubelfabrieken in Waddinxveen het feit herdacht, dat hij vijfentwin tig jaar bij dit bedrijf in dienst was. De heer Starreveld is werkzaam op de fineer-afdeling van de fabriek. Vrijdag 3 januari werd de heer Starreveld samen met zijn vader en verdere familie-leden ontvangen door de directie van de fabriek. Bij de bijeenkomst waren ook enkele le den van de ondernemingsraad aan wezig. Directeur Hk. Kempkes sprak een kort woord, waarbij hij de jubi laris complimenteerde met zijn gro te werkkracht en doorzettingsver mogen. De heer Starreveld mocht behalve de gebruikelijke gratifica tie een herinneringsbord in ont vangst nemen: een Delftsblauw bord waarop de fineervoegmachine staat afgbeeld, de machine waaraan hij werkzaam is. ”Ze zijn gewend hier lage huren te betalen. Maar die tijd gaat voor bij. Die goedkoopste woningen ver dwijnen met de sanering,” zei de heer Van Steijn^”Ze vergeten, dat je voor een goed dak boven je hoofd iets moet over hebben. Het is sociaal beslist verantwoord als 20 procent van het inkomen aan huur wordt besteed. Natuurlijk heeft Waddinx veen in zijn uitbreidingsplannen ook een opvangplicht voor bewoners van de randstad. Maar de eigen bevol king van het dorp heeft altijd voor rang.” Deze eigen bevolking staat echter huiverig tegenover de kansen, die het geboden krijgt om - als het te laat is - spijt te krijgen van het feit, dat ze niet op die kansen heeft ge reageerd. Kortom, het grootste deel van die 480 zou kunnen worden afgeschre ven als in Waddinxveen niet -als overal- het beruchte doorstromings- probleem zo’n dominerende rol speelde. In hoofdzaak een sociaal probleem. ”De mensen moesten eens meer het belang van hun medemens gaan inzien,” zucht de sociale amb tenaar in de heer Van Steijn. Naast deze ”te duur-zeggers” is er de categorie van mensen, die domweg een angst heeft voor een flat. Ze zit ten in een eengezinswoning, willen daar wel uit, maar in een flat? ”Aan- me-nooit-niet!”. ”De meesten weten niet eens, hoe zo’n flat er van binnen uit ziet, hoe fijn het in elkaar zit,” vertelt de heer Van Steijn. ”Er zijn kansen genoeg om naar een modelflat te komen kijken, maar ze komen niet. Maar uit de praktijk weet ik, dat gezinnen die eenmaal de stap tot ruil hebben Nieuwjaarsreceptie van burge meester en mevrouw Van der Hooft. ’’Heel Waddinxveen”, oud en jong toog op de eerste dag van het Prille 1969 naar het raadhuis om daar gelukwensen aan te bie den. Na het officiële, maar gemoede lijke handje-schudden bleven de receptiegangers nog lang in ge zellige kout bijeen. 0,ja, er zijn natuurlijk enkele trouwlustige jongelui, die met voor uitziende blik hebben gespaard en ■Profiterend van de faciliteiten, die de gemeente hen hierbij biedt- een eigen woning kopen. Maar er zijn ook genoeg van die jonge stellen die de oplossing zoeken, waar hij uitein delijk niet te vinden blijkt: inwoning bij de ouders, waar - hoe goed van ”Er behoeft hier beslist geen wo ningnood te zijn,” zegt het hoofd van de dienst, de heer J. van Steijn, en de speciale huisvestingsambtenaar P. A Zeilstra beaamt dat. ”Er zjjn aanbiedingen genoeg, maar de eigen inwoners blijven achter, ze vinden de flats te duur.” Dat ”te duur” is dan: voor een woningwetflat in Groenswaard II 191,50 Per maand, inclusief centrale blokverwarming. Een flat dat bestaat uit een ruime woonkamer, drie slaapkamers, een grote woonkeuken met aansluiting voor alle elektrische apparatuur,een douche, een toilet, een hal en een bal- con langs de gehele breedte van de voorzijde. Voor een flat in de premiebouw van ongeveer dezelfde opzet be draagt de maandhuur rond de 200. Ook inclusief verwarming. En dat vinden Waddinxveners te duur. Ze mopperen over het ongerief van hum woning, klagen over al die mensen, die van buiten het dorp maar in die mooie flats gaan wonen en... blijven zitten waar ze zitten. In het regionale vlak zullen de Kamers van Koophandel aan een dergelijke samenwerking een be langrijke bijdrage kunnen leveren en wanneer zij zich daarop richten. Eén keer in het jaar mag het. Fikkie-stoken, terwijl de brandweer toekijkt. Wat?Zelfs aanmoedigt en om alles nog fyner te maken er ook zo nu en dan nog een vuurpijl tegen aan knalt. De massale kerst boomverbranding, vlammenspel, waar oud Waddinxveen Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. laaiend jong en gefasci neerd naar komt kijken. Een kleine drieduizend bomen gin gen zo in het Diederik van Schagenplantsoen naar de brandstapel. Aan dat alles was nog een loterij verbon den, waarvoor de volgende uitslag uit de bus kwam: No. 959 waardebon a 10,—; 803 en 322 waardebon a 7,50; 419, 324, 812, 138 a 5,-; 457, 632, 156, 404, 727, 529, 716 922 1 en 447 a f 2.50. De eerste prijs werd gewon nen door Ben de Bruin. De tweede prijs ging naar Robert Berrevoets. De derde Prijs werd nog niet afgehaald, ter wijl de vierde en vijfde prijs werden gewonnen resp. door Wim Hofman en Hans van Gelooven. Behalve de 3e Prijs (lot nr. 322), werden voorts nog niet afgehaald de prijzen gevallen op de nummers: 812, 138, 457, 632 en 156. Deze prij zen kunnen tot 1 februari a.s. worden afgehaald ten kanto re van de dienst van Openba re Werken en -Bedrijven, He negouwerweg 42-43, alhier. (foto Sjaak Noteboom) I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1