Dood van H. K. van der Loo IN MEMORIAM Hendrik Klaas v. d. Loo laat in Waddinxveen grote leegte achter een uw spaargeld bijvoorbeeld vol zonnige bestemmings - NV BOUWTEAM WADDINXVEEN De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Uw Centouri vliegreis-programma’69 J. den Haag - Juwelier ■■Tj RAIFFEISENBANK UNR waddinxveen oorden ligt klaar by Uw/ reisbureau Reisbureau A. van Ginkel Sireneproeven 50 HERENHUIZEN WADDINXVEEN Verslagenheid 9 1 mm Oranjevereniging SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Spaart u voor een speciaal doel - een auto of een huis bijvoorbeeld? Óf spaart u voor later? Bent u jong of bent u al wat ouder? De Raiffeisenbank heeft de juiste spaarvorm voor u. Twee miljoen mensen profiteren van onze ervaring. Bij de 1500 vestigingen van de Raiffeisenbank werd ruim zeven miljard gulden gespaard: f. 7.000.000.000,-1 Komt u ook eens praten! Ideaal mens SF Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 16 JANUARI 1969 23e JAARGANG - Nr. 1219 Je vrienden. BB X Royale rijkspremie - 90% hypotheek Koopsommen 53.000 en hoger. Kopen is verstandiger dan huren. O' B32 Kerkweg 207 - Waddinxveen - tel. 01828-4488 Waddinxveen Kon. Wilhelminaplein 55 Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Sociale Zaken en was lid van de Vertrouwenscommissie van de Mid denstand. in het aantrekkelijke uitbreidings plan Groenswaard Opnieuw wordt gestart met de verkoop van een serie van Waddinxveen, januari 1969. C. A. van der Hooft, burgemeester van Waddinxveen. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Chopinlaan Waddinxveen (verkoopkantoor) tel. (01828) 2028, bgg 3469 of (01717) 5900 Telefoon 01828-2077 Wij zijn nu reeds in vakantiestemming en laten U daarvan mee profiteren. Donderdag 16, Vrijdag 17 en Zaterdag 18 januari 10% korting op alle artikelen Verder in onze etalage nog meer aanbiedingen. Van 20 januari tot 1 februari zijn wij met vakantie. Daarna met een geheel vernieuwde collectie weer geheel tot uw dienst. van het Meander-type (Z-woning) Voor alle dingen buiten ons ge zinsleven, de dingen die het leven mede waard maken geleefd te worden, onze liefhebberijen, onze vakanties en alle verdere fijne dingen was jij de bron van al onze inspiratie, was jij onze inspiratie zelf. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Het heengaan van de heer Van der Loo heeft alom grote verslagenheid verwekt. ”Hij stond altijd voor iedereen klaar, hij pakte alles aan, was over al een stimulans. Hij was een man, waar je van op aan kon,” zo schetst gemeentesecretaris H. Jenné de ont slapene, ”Hij had meer verdiensten, die je niet kan opnoemen, dan ver diensten, waarvan je dat wèl kan.” WADDINXVEEN Geheel onverwacht is zaterdagavond de heer H. K. van der Loo na een kortstondige ziekte op 48-jarige leeftijd in een Gouds Ziekenhuis overleden. Met Hendrik Klaas van der Loo heeft Waddinxveen een man verloren, die veelzijdige facetten van zijn talenten vele jaren achter een ten dienste van de bevolking stelde. Hij was dé centrale figuur in het organisatieleven. Hij was bovenal een goed vriend voor iedereen. Vrijdagmorgen werd de heer Van der Loo in zijn woning aan de Noordkade plotseling onwel. Hij klaagde over hevige pijnen in de maagstreek. Op advies van dokter P. van der Linde werd hij naar het zie kenhuis overgebracht. Zaterdagmiddag scheen een verbe- I tering op te treden. Tegen de avond I verergerde zijn toestand zo snel, dat de familie moest worden gewaar schuwd. Omstreeks half tien waren I de levensgeesten geweken. De heer Van der Loo was 21 jaar voorzitter van de plaatseljjke Oran jevereniging. Het ”In memoriam” van burgemeester Van der Hooft moge schetsen, welke verdiensten hij in deze functie had. Van 1961 af presideerde hij de i Middenstandsvereniging, in het be stuur waarvan hij reeds een aantal jaren als lid zitting had. Verder was de heer Van der Loo van de oprichting in januari 1966 af secretaris van de Industriële Club Waddinxveen. Hij was sinds 1954 lid van het be stuur van ”De Gouwe”, had als lid zitting in de commissie voor de dienst een oplossing te brengen.” ZEVENHUIZEN Met ingang van februari 1969 zal de sirene voor de alarmering ingeval van brand in Zevenhuizen op de eerste maandag van iedere maand om 13.00 uur wor den beproefd. In het geval dat deze dag tezamen valt met een nationale of algemeen erkende christelijke feestdag zal de beproeving van de sirene op de daar opvolgende maandag geschieden. De beproeving van de sirene ten behoeve van de dienst Bescherming Bevolking vindt onveranderd plaats op de eerste maandag van iedere maand om 12.00 uur. CV, centraal antennesysteem, gun stige trein-, bus- en wegverbindin gen, winkelcentrum in directe nabijheid. ”Hij heeft zich altijd voor de be langen van de middenstand be ijverd,” zegt de heer R. G. van Rin- gelenstein,” secretaris van de Mid denstandsvereniging, ’’Vooral voor de Sint Nicolaas-actie en de daarop volgende bejaardenreis zette hij zich volledig in. Met zijn leiderscapacitei ten dwong hij groot respect af. Als er wel eens moeilijkheden waren wist hij die steeds diplomatiek tot Met diepe verslagenheid namen wjj zaterdagavond 11 januari kennis van het onverwachte overlijden van de heer H. K. van der Loo. Allen, die hem gekend hebben, zullen hem in de toekomende tijd héél erg missen. Als voorzitter van het Oranjecomité organiseerde hij op Konin ginnedag met zijn medewerkers de aubades voor de jeugd, de op tochten, de befaamde motorcross - welke grote bekendheid kreeg in ons land - en vele andere manifestaties. Ik denk dan aan de feesten ’’Honderd jaar Koninkrijk”, de gondel - tochten in de Gouwe en zovele andere. Als voorzitter van de Waddinxveense Middenstandsvereniging verrichtte hij, die zelf geen middenstander-winkelier was, baanbre kend werk. Hij genoot het vertrouwen van de leden én de overheid. Vele - zéér vele - problemen kwamen door zijn wijs en tactvol beleid tot een oplossing. De bekende en - ik mag wel zeggen - de beroemde jaarlijkse be- jaardenreizen leidde hij. Met zijn medewerkers en medebestuurders bracht hij veel tot stand. Het was geen wonder, dat toen er in Waddinxveen een Industriële Club werd opgericht de fabrikanten de heer van der Loo verzochten het secretariaat op zich te nemen. Men had hem nodig! En steeds opnieuw gaf hij zijn krachten ten behoeve van het alge meen belang. Anderen naar voren stuwend bleef deze bescheiden integere man zelf op de achtergrond. Zijn accountantskantoor had grote bekendheid door hem, die dat kantoor leidde en bij iedereen het vertrouwen genoot - óók bij de Rijksbelastingdienst, waar men wist met een strikt eerlijk en integer man te doen te hebben. Wat Henny van der Loo - zo noemden velen hem - zei was waar! Nog veel meer zou ik over deze grote man kunnen schrijven. Voor de burgemeester van Waddinxveen was hij de beste adviseur als het ging over zaken, die het belang van de gemeente aangingen. Als autochtone Waddinxvener wist hij alle achtergronden van uit spraken en kon daardoor vele tegenstellingen uit de weg ruimen. Daarbij was hij een vriendelijk man, die met allen, die bij hem om hulp kwamen, meeleefde met heel zijn hart en gaven. Dat waren er zéér velen. Met mij zullen zéér velen hem missen! Maar het meest zal hij gemist worden door zijn lieve vrouw en kinderen. Met haar en haar kinderen mogen wij voortleven in ons dorp. Aan haar en de kinderen mogen wij - al is het maar zeer weinig - goedmaken wat wij van zijn krachten hebben gevergd. Als wij dat als dankbare inwoners van Waddinxveen met elkaar aan mevrouw van der Loo beloven - uit eerbied en dankbaarheid voor haar man - dan durf ik dit ”in memoriam” te eindigen met: ”Van harte gecondoleerd mevrouw Jans van der Loo en kinderen met het overlijden van uw man en vader. Wij zullen hem nimmer vergeten en blijven met u meeleven in uw verdriet. Mog God u Zijn onmisbare troost schenken en u kracht geven verder te leven met ons allen samen in de vaste overtuiging, dat uw man en vader alles heeft gegeven wat hij te geven had aan zijn vrouw, aan zijn kinde ren én aan ons allemaal. Zijn eenvoud ligt besloten in zijn laatste gebed, een uur voor zijn sterven: „Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw wil geschiede.” Dat was zijn troost! Moge dat nu en in de toekomst ook uw troost zijn! En de onze! Beste Hen, we kunnen je met missen, maar we staan voor het blok. Voortaan zullen we het zelf moeten doen, allemaal een klein beetje van wat jij alléén deed. We beloven je dat we de bestaande vriendschappen zullen verdiepen, we zullen er voor moeten knok ken, we zullen het proberen te doen in jouw geest, in jouw stijl. Hen we danken je voor alles wat je ons hebt gegeven en in ’t bijzonder voor dat ondefineerbare stuk levenskunst, dat je op ons hebt ingeplant. ”Htf was zelf geen detaillist. Maar als accountant had hij toch een zo groot inzicht in alle facetten van de detailhandel, dat hij in de vereni ging al die individualisten bij elkaar wist te houden. Hij was een ideaal mens. Hij laat een verschrikkelijke leegte achter, die niet gemakkelijk kan worden opgevuld,” aldus de heer Van Ringelenstein. De heer De Gelder, voorzitter van de Industriële Club: ’’Door zijn vele kennissen wist hij overal contact te leggen met andere clubs in de regio. Hij was altijd even enthousiast. Wat kan ik meer van hem zeggen: alleen herhalen, wat iedereen over hem zegt.” Door zijn grote objectiviteit, waar mee hij boven de partijen stond had de heer Van der Loo in de Midden standsvereniging een groot over wicht op alle leden. V -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1