St. Nicolaasactie1,3 miljoen Dagtocht voor dit jaar VAKANTIE 1969 bejaarden autobussen Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Van Ringelenstesn voorzitter Middenstand Reisbureau A. van Ginkel Nu al voorbereiding Sint Nicolaasactie De Raiffeisenbank is goed voor uw geld met verzekerd sparen bijvoorbeeld. RAIFFEISENBANK fes waddinxveen SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Stationschef J. v. Kruistum Expositie van in het zilver beelden in Grote oogst in lectuurbus Air-Tour Holland/Nespanda Centouri Hotelplan >5»- Cehuto Trans Europa open lucht y tan Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda DOKTERSDIENSTEN makelaars taxateurs Lezing over Bijbel Lezing gedeputeerde Bijeenkomst S.G.P. Zendingsbijeenkomst Per autobus Raad Moerkapelle Lezing burgemeester Verzekerd sparen! Een interessante spaarvorm van de Raiffeisenbank, die wanneer u aan enkele voorwaarden voldoet, verdubbeling garandeert van het spaartegoed bij overlijden van de spaarder. Een nieuwe service van de Raiffeisenbank. Er zijn twee vormen van „verzekerd sparen": de verzekerde opvraagbare spaarrekening (VOS) de verzekerde termijnspaarrekening (VTS) Informeert u er eens naar. Brandweerdiploma Weekblad voor Waddinxveen Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1222 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1969 beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank. M Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. O te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90°/o taxatiewaarde. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. (vliegreizen) 15 d. Torremolinos v.a. 388.- 15 d. Costa Brava v.a. 356,- WADDINXVEEN Donderdag 13 februari om 20 uur zal in het jeugd- gebouw van de Baptisten-gemeente aan de Kerkweg no. 17 in Waddinx veen Ds. H. G. Koekkoek spreken over „De betrouwbaarheid van de Bijbel”. CO "O (vliegreizen) 15 d. Mallorca (elk soort reis) naar stranden en meren naar bergen en steden 38.- 179.- 775.- WADDINXVEEN: Th. G. Blom Kon. Wilhelminasingel 83, tel. 2112. Zevenhuizen: J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk (tel. 01802-2500). WADDINXVEEN Maandag 10 februari om 20 uur spreekt in het Verenigingsgebouw aan de Stations straat de heer N. van der Brugge, lid van Gedeputeerde Staten, voor de Anti Revolutionaire Kiesvereniging over „Aspecten van provinciaal be leid”. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN De Staatkundig Gereformeerde Partij houdt donder dag 13 februari om 19.30 uur een bijeenkomst in het Herv. Wijkge- bouw aan de Esdoomlaan, waarop ds. P. J. Dorsman uit Staphorst een tijdrede zal uitspreken. MOERKAPELLE In het Kerk gebouw van de Geref. Gemeente wordt dinsdagavond 11 februari half acht een zendingsbijeenkomst ge houden. De leiding van deze avond berust bij Ds. Vergunst te Rotter dam. WADDINXVEEN De jaarlijkse reis, die de Waddinxveense Midden- standsvereniging de bejaarden aanbied, zal worden gehouden op woens dag 4 juni 1969. De financiering van dit evenement voor de Waddinxveense ouden van dagen wordt gegarandeerd uit de opbrengst van de Sint Nico laasactie 1968, die een succes had als nooit tevoren. WADDINXVEEN In een verga dering van de Waddinxveense Mid- denstandsvereniging, die maandag in „De Unie” werd gehouden, is de heer R. G. van Ringelenstein geko zen tot voorzitter als opvolger van de onlangs overleden heer H. K. van der Loo. (busreizen) 2 d. Ardennen-Han 5 d. Parijs 18 d. Rome v.a. 369.- 15 d. Franse Riviera va 229.- A.N.V.R. boekingskantoor voor: WADDINXVEEN Nog maar nauwelijks heeft de Waddinxveense Middenstandsvereniging de resulta ten van de zeer geslaagde Sint Nico laasactie 1968 verwerkt, of er wordt al aan de activiteiten voor dit jaar gedacht. Tijdens de vergadering, die maandagavond werd gehouden, is een comité benoemd, dat de Sint Ni colaasactie 1969 gaat voorbereiden. In het comité hebben zitting de he ren R. G. van Ringelenstein, T. Ver vers jr, A. Jongejan, C. van Mourik, G. Kool, H. Ooms, C. Ultee, H. Streng en J. Verbakel. Met de bussen, die de grote meerder heid van de ouden van dagen zullen vervoeren, zal ook een aantal perso nenauto’s meerijden voor die bejaar den, voor wie het vervoer per bus minnder gemakkelijk is. Door het inschakelen van de tou ringcars wordt niet alleen de ver- keers- en parkeerchaos vermeden, maar kan ook de gehele organisatie vlotter verlopen, waardoor men meer speling in de tijd krijgt. Ook behoeven nu de stadskernen niet meer te worden gemeden. Het einddoel van de tocht wordt ditmaal Berg en Dal bij Nijmegen. De koffiepauze wordt gehouden in De Doelen in Gorkum. Het diner zal tenslotte worden gebruikt in Avi fauna in Alphen aan de Rijn. Op grond hiervan is besloten de reis dit jaar met autobussen te ma ken. Het grote succes van de Sint Nicolaasactie maken de financiële bezwaren hiervan te overwinnen. (trein- en vliegreizen) 14 d. treinreis Rimini 322.- 15 d. vliegreis Ital. Riviera 504.- Vraag gratis programmes. Kerkweg 207, Waddinxveen tel. 01828-4488* (meer lijnen) '^WADDÏNXVÊEST^“Van 4 juni tot 2 juli zal in het Warnaarplant- soen een grote openluchttentoonstel ling worden gehouden van beeld houwwerken. Evenals in 1966, toen dit evenement voor het eerst met groot succes in Waddinxveen werd gehouden, wordt de expositie geor ganiseerd door de Carolus-kring on der auspiciën van de Kunststichting De Carolus-kring is een los-vaste groep van beeldhouwers en beeld houwsters uit Den Haag en omge ving. De Haagse beeldhouwster Ag nes Berck heeft zich belast met het verzamelen van representatief werk van haar collega’s. In dit stadium van voorbereiding kon zij nog niet precies zeggen welke kunstenaars aan de manifestatie zullen medewer ken. Het ligt in de bedoeling om net als in 1966 aan deze expositie een fotowedstrijd te verbinden, waaraan iedereen kan deelnemen. Als prijs wordt een beeldje beschikbaar ge steld. De acties met de ’’toverzegels” heeft de winkeliers dit jaar een om zet van 1,3 miljoen gulden opgele verd, een bedrag dat in voorgaande jaren op geen stukken na ooit be reikt werd. Zowel het publiek als de midden standers waren zeer enthousiast over de originele opzet van de actie. De enige kritiek, die - niet geheel ten onrechte - werd geleverd was op het feit, dat de kleuren van de ’’tover zegels” nog al eens onduidelijk wa ren. Ernstige misverstanden zijn hier echter niet uit voortgekomen. De opzet van de bejaardenreis wordt anders dan in de 38 voorgaande ja ren. Het is ieder jaar weer moeilij- ker om de stoet van zo’n honderd personenauto’s veilig door het steeds intensiever wordende verkeer te loodsen. De parkeerproblemen bij de uitspanningen, waar de koffie- en theepauze wordt gehouden, zijn praktisch niet te overwinnen. Het rijden door steden is een absolute onmogelijkheid. De organisatoren hebben als proef vorig jaar voor het eerst een auto bus in de stoet laten meerij den.De- ze proef is uitstekend bevallen. De bejaarden reageerden zeer positief, vonden de bus veel gezelliger dan een personenauto. Het secretariaat, dat tot nu toe door de heer Van Ringelenstein werd behartigd, werd in handen ge steld van de heer T. Ververs jr, die reeds als lid zitting had in het be stuur. De heer H. C. Kooyman werd als nieuw bestuurslid gekozen. Het bestuur van de Middenstands vereniging bestaat nu uit R. G. van Ringelenstein, voorzitter, A. Jonge jan, tweede voorzitter, T. Ververs jr, secretaris, C. van Mourik, penning meester en H. van der Linde, A. van Eeuwen en H. C. Kooyman, leden. MOERKAPELLE De gemeen teraad van Moerkapelle komt dins dag 11 februari om 19.30 op het ge meentehuis in openbare vergadering bijeen. WADDINXVEEN De lectuur bus van het Welfare-centrum van het Roode Kruis in het ’’Notarishuis” aan de Kerkweg verheugt zich in een zeer grote belangstelling. Sinds de echtgenote van de commissaris van de koningin, mevrouw Klaasesz op de Bouwdag van 11 november het centrum in gebruik stelde, heeft men de bus reeds verscheidene malen kunnen ledigen. Een groot aantal boeken, pockets en tijdschriften heeft via Waddinx veen zijn weg gevonden naar het lectuurdepot van het Rode Kruis in Den Haag, dat talloze patiënten met deze lectuur gelukkig heeft kunnen maken. WADDINXVEEN Maandag 17 februari om 19.45 uur spreekt bur gemeester C. A. van der Hooft in het Verenigingsgebouw aan de Stations straat voor de Bond van Platte landsvrouwen over „De plaats van de vrouw in de Gemeente”. Na de pauze is er gelegenheid tot het stel len van vragen. WADDINXVEEN De heer J. van Kruistum, stationschef van Wad dinxveen en Boskoop, heeft vrijdag zijn zilveren dienstjubileum bij de Nederlandse Spoorwegen gevierd. Hoe populair de jubilaris in Wad dinxveen is bleek wel uit het grote aantal bloemstukken, dat hem op de feestdag werd bezorgd. Hieronder was er een van het gemeentebestuur met een persoonlijke felicitatiebrief van burgemeester Van der Hooft. Namens de directie van de Neder landse Spoorwegen kwamen de he ren Tordoir, waarnemend chef van het exploitatiedistrict, Gend, perso neelschef district midden en Van Vlodrop, lijnchef, de heer Van Kruistum ’s-middags huldigen. Bij zijn felicitatietoespraak bood de heer Tordoir de jubilaris een gratificatie aan. In de kring van collega’s werd de huldiging ’s-avonds voortgezet. De heer Van Kruistum begon 25 jaar geleden als leerling-lijnassis- tent. Op 1 mei 1966 werd hij van zijn post in Leiden overgeplaatst als chef naar Waddinxveen. Van begin janu ari 1969 is hij ook chef van het sta tion Boskoop. MOERKAPELLE Voor het Rijksdiploma „Pompbediende” slaag den te Gouda, de heren A. G. Tep per, F. J. J. van Amerongen, J. de Wilde en R. Dewald. Met loeiende sirene rukten vrijdagmorgen brandweer en politie uit. ’’Brand bjj Boon- stoppel!” Het was gelukkig minder ernstig dan men vreesde. Niet de verffabriek aan de Wilhelminakade stond in brand, maar een opslag loodsje van golfplaten. Met ’n hoge drukspuit en twee lage druk spuiten waren de brand weerlieden het vuur al gauw meester. Zij hadden daarbij wel te kampen met een fikse rookontwikkeling. De brand is waarschijnlijk ontstaan toen werklieden achter de loods afval verbrandden waarbij gloeiende verf de loods binnenstroomde. De schade wordt geschat op on geveer vierhonderd gulden. (foto Sjaak Noteboom.). Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1