Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen tot stopzetten van Voor acht man Dorpsstraat Moerkapelle wordt spoedig verbeterd Burgeravond VAKANTIE 1969 personeel wordt regeling gezocht Reisbureau A. van Ginkel Bremmer is gedwongen produktie currentie met plastic en andere kunststoffen niet is vol te houden. Het bedrijf verloor meer en meer terrein en de personeelssterkte liep terug tot acht man. Air-Tour Holland/Nespanda Centouri Hotelplan Cebuto Jongen gedood bij botsing Trans Europa Concurrentie Schoolbouw Oud bedrijf Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- middag 12 uur. DONDERDAG 13 FEBRUARI 1969 23e JAARGANG - Nr. 1223 de De specialiseerde In de vergadering van de Moerkapelse gemeenteraad waar de agenda uit een groot aantal onderwijsvoorstellen bestond, waren de vroede vaderen het eenstemmig met de voorzitter eens dat de Dorpsstraat in zo’n slechte situatie verkeert dat op korte termijn hiervoor maatregelen genomen moe ten worden. Burgemeester Keijzer legde dit agendapunt nog tijdens de ver gadering aan de leden voor. Het zal naar schatting nog twee maanden duren tot de lopende or ders zijn afgewerkt. Deze bestaan uit draaiwerk voor de meubelindus trie. Dit onderdeel van de werk zaamheden van de firma Bremmer vormt op zichzelf een onvoldoende basis om het bedrijf voort te zetten. de men zich ook toe op draaiwerk voor de meubelindustrie. Op het toppunt van zijn bloei tel de Bremmer voor de oorlog 80 man personeel. In latere jaren schom melde het personeelsbestand tussen de 2p en 25 man. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. (vliegreizen) 15 d. Torremolinos v.a. 388.- 15 d. Costa Brava v.a. 356,- (vliegreizen) 15 d. Mallorca (elk soort reis) naar stranden en meren naar bergen en steden 38.- 179.- 775.- BREMMER productie stop (foto Sjaak Noteboom) Om het tekort aan brandkranen aan te vullen stelde de raad 5.500,- beschikbaar. Zij zullen geplaatst worden: twee in de Jhr. v.d. Wel- straat, één in de Herenweg, een in de Zijde en een in de Emmastraat. WADDINXVEEN De N.V. Waddinxveense Houtwarenfabriek v/h D. Bremmer Jzn gaat binnen afzienbare tijd sluiten. De steeds toenemende specialisatie en fabricage in grote series, waarop het bedrijf niet voldoen de is ingesteld, maken het ónmogelijk om aan de scherpe concurrentie langer het hoofd te bieden. Voor het acht man tellende personeel is in overleg met de drie grote vakbonden een afvloeiingsregeling getroffen. Zoveel mogelijk personeelsleden zullen overgaan naar de meubelindustrie of andere houtverwerkende bedrjjven in en rond Waddinxveen. De heer Douw (AR) vroeg vooral aundacht voor de water afvoer en de heer Duursma (Gem.Bel) wilde de Nutsbedrijven van te voren inlich ten in verband met de kabels in de straat. De burgemeester zegde dit toe. busreizen) 2 d. Ardennen-Han 5 d. Parijs 18 d. Rome WADDINXVEEN De 19-jarige Adrianus Kraan uit Gouda is vrij dag in de vooravond op de Nieuwe Gouwe O.Z. tussen Waddinxveen en Gouda met zijn bromfiets dodelijk verongelukt. De jongen was op weg naar huis van zjjn betrekking als bediende bij de Waddinxveense sly- terjj Van Eeuwen, waar hy sinds de cember werkzaam was. Het ongeluk gebeurde, toen de jongeman door nog onbekende oor zaak in botsing kwam met de 25-ja rige agent van de Goudse gemeente politie E.B., die uit tegengestelde richting eveneens op een brommer op weg was naar zijn huis in Wad- v.a. 369.- 15 d. Franse Riviera va 229.- A.N.V.R. boekingskantoor voor: Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. De laatste jaren ging de fabricage van houtwaren een steeds groter wordende verliespost opleveren.Voor deze branche beschikt Bremmer niet over het modernste machinepark. In vesteringen hierin waren niet ver antwoord, omdat de mechanisatie in de landbouw de vraag naar de hou ten gereedschapsonderdelen sterk doet afnemen en daarnaast de con- (trein- en vliegreizen) 14 d. treinreis Rimini 322.- 15 d. vliegreis Ital. Riviera 504.- Vraag gratis programmals. Kerkweg 207, Waddinxveen tel. 01828-4488* (meer lijnen) ZEVENHUIZEN Donderdag 20 februari zal om half acht in Hotel Vos een contactavond tussen burge rij en Gemeentebestuur worden ge houden. Het gemeentebestuur is tot de organisatie hiervan overgegaan omdat het zich kan voorstellen dat er bij de inwoners vragen rijzen over door de bestuursorganen genomen beslissingen die niet al te zeer in de publiciteit komen. Ook ingezetenen, die nog niet zo lang in de gemeente woonachtig zijn, zullen het stellig op prijs stellen op de hoogte te worden gesteld van het bestuursbeleid in hun nieuwe woongemeente. Op deze burgerijavond zullen ook de wethouders en raadsleden aan wezig zijn. De inwoners zelf kunnen bepalen wat er aan de orde komt door op de antwoordstrook, die aan de huis-aan-huis-folder zit, hun vraag te vermelden en op te sturen naar het gemeentehuis. met de overtuiging dan minder moeilijkheden te zullen ondervin den. dinxveen. Beide bromfietsers werden tegen de grond gesmakt. Kraan liep daarbij een schedelbasisfractuur op, waar aan hij in de loop van de nacht in het St. Jozef-ziekenhuis is overleden De agent, die een helm droeg, brak een sleutelbeen. Hij kon na behande ling in het ziekenhuis naar zijn wo ning terugkeren. Op de plaats van het ongeluk heeft de weg een flauwe bocht. Door de regenval was er uit de zanderige berm veel slib op het wegdek ge spoeld. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is gisteren in Gouda ter aarde besteld. De kandidaten voor het eind examen kregen o.m. opdracht voor een omvangrijk glas-appli- qué voor een kleuterschool. Eén van de ontwerpen van Trudy Wierdsma werd daarbij uitverko ren, waarna zij meer opdrachten in deze richting kreeg en zij naam begon te maken rond Arnhem en Nymegen. Zo kreeg zij opdracht voor het vervaardigen van twee wandta pijten voor het Canisius-college in Nijmegen. Toen zy hierop naar Breda verhuisde kreeg zij kans voor haar eerste grote werkstuk: een gedenkraam voor de KMA van 3,5 bij 2 meter, vervat in vier panelen. Voor de Rijksgebouwen- dienst maakte zij een glas-appli- qué raam in beton voor het Open baar Lyceum in Wageningen. Trudy Wierdsma, die sinds eni ge tijd in Boskoop woont, hoopt daar een atelierruimte te krijgen, waarin zij haar grote ontwerpen kan uitvoeren. Tot nu toe geniet zij hiervoor gastvrijheid bij een glasbedrijf in Arnhem. van houtwaren als stelen voor schoppen, bijlen en andere land bouwgereedschap. Na de oorlog leg- Weekblad voor Waddinxveen Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Met het sluiten van Bremmer ver- dwijnt één van de zeer oude Wad dinxveense bedrijven. De firma werd in 1882 opgericht. Voor de oorlog Bremmer zich in het vervaardigen als en Vooral in het zuidelijke gedeelte waaraan de meeste middenstanders gevestigd zijn, zitten grote gaten die steeds weer terugkomen. Het Hoofd van de Technische Dienst heeft be groot dat 15.000,- nodig zal zijn om er een ongeveer 5 cm dikke laag koud asfalt op aan te brengen. Ook het trottoir zal opnieuw gesteld worden. Het niveau verschil zal dan kleiner worden waardoor er dan minder beschadigd wordt door het zware verkeer dat zich hierdoor moet wringen. De werkzaamheden zullen dit voorjaar uitgevoerd wor den. Na overleg met de vakbonden heeft de directie het personeel vori ge week donderdag van het onver mijdelijke besluit tot stopzetting van de produktie op de hoogte gebracht. ”De klap kwam eerst hard aan”, al dus adjunct-directeur W. A. Wolf, ’’maar alle personeelsleden vertrou wen erop, dat zij elders direkt weer aan de slag kunnen. Wij doen alles om hen in samenwerking met de vakbonden hierbij te helpen.” Burgemeester Keijzer antwoordde op vragen van de heer Duursma dat met de bouw van de nieuwe open bare school voor het basis onderwijs annex kleuterschool aan de Beatrix - laan eind deze maand begonnen zal worden. De aannemer streeft er naar voor de herfstvakantie het ge bouw te kunnen opleveren. Het agendapunt over aansluiting bij het energiebedrijf voor gas en elektriciteit ’’Delfland” werd uitvoe rig gesproken. B. en W schrijven in hun voorstel nogal wat bezwaren te hebben tegen de ontwerpregeling van het nieuw te stichten streekbe- drijf Leiden dat het stedelijk bedrijf van Leiden zal gaan vervangen. Dit streekbedrijf zal gevormd worden uit 20 gemeenten. In deze ontwerp regeling wordt te weinig rekening gehouden met de kleine gemeenten, aldus B en W Moerkapelle ligt ten opzichte van Zoetermeer waar het bedrijf Delfland in de toekomst een tussenstation of dependance zal krijgen zeer gunstig. Van daar uit kan veel praktiser gewerkt worden dan wanneer alles vanuit Leiden aangevoerd moet worden. Voorbeel den zijn er genoeg te noemen dat Moerkapelle nu in een uithoek ligt, waardoor alles meer tijd en geld en geld kost dan nodig is. Bovendien zal Delfland in de toe komst samengaan werken met het waterleiding bedrijf De Tien Ge meenten waarbij Moerkapelle ook aangesloten is, zodat er meer coördi natie zal zijn bij het uitvoeren van werken. De raadsleden gaven ten slotte B en W hun fiat verdere stap pen te ondernemen om over te kun nen stappen in de Regio Delfland Dit is Trudy Wierdsma uit Bos koop bij een ontwerp van een van haar glas-in-lood ramen. Van 18 februari tot en met 3 maart ex poseert zij in de Chr. Openbare Leeszaal in Waddinxveen. Dins dagavond om half negen zal Pam van Hees-Steenbergen, directrice van het galerie-theater De Buite laar in het Brabantse Made de tentoonstelling openen. Er zullen voornamelijk goua ches te zien zijn en ontwerpen van en documentatiemateriaal over de werken, die Trudy Wierdsma op haar naam heeft staan zoals het gedenkraam in glas-in-lood voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda en monumentale decoraties voor kleuterscholen en bungalows in Arnhem, Nymegen en Breda. Trudy Wierdsma deed in 1960 eindexamen aan de Kunstacade mie in Arnhem in de richting Monumentale Kunst. Zy is een van de weinige vrouwen, die zich op deze richting van de beeldende kunst toelegt. I Prinses Christina wordt dinsdag 18 februari 22 jaar. Uit het troetel en zorgenkindje Marijke, jongste telg van de koninklijke familie, is ongemerkt een volwassen jonge vrouw gegroeid met zeer veelzijdige belangstelling. In Canada volgt de prinses nu een zangstudie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1