OPEL REKORD 1969 Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen MJ RAIFFEISENBANK FM WADDINXVEEN Weg die sneeuw autohandel n.v. Zwemster bijna verdronken „Heidenfonds’’ eert dappere redster Dineke de Bas F i I z i uw salaris bijvoorbeeld De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Arts J. Steyling overleden Kom 'voor een kwaliteits piano of orgel kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven R 7^ Onder water Plattelandsvrouwen 'V FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 GOUDA Evangelisatiefilm Kleine heldin SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Als u uw salaris, pensioen of andere inkomsten laat overschrijver! op een privé-rekening bij de Raiffeisenbank krijgt u 372% rente. Zo verdient u geld met uw inkomen. Maar de Raiffeisenbank doet nog meer: al uw betalingen kunnen volgens uw opdrachten worden verricht (ook automatische betalingen) en u ontvangt duidelijke overzichten met de stand van uw saldo! Deze service is gratis! Zelf geschreven 11È f "7 Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1224 DONDERDAG 20 FEBRUARI 1969 Heel beduusd hoorde Dineke de VANAF Voor die prijs koopt u nu al een de de zonders mannen, ZEVENHUIZEN Vrijdagmid dag is arts J. F. C. Steyling, wonen de aan de Tweemanspolder, onver wacht aan een hartaanval overleden. Nadat hij met de auto was thuisge komen, stapte hij uit en zakte in el kaar. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. ■7 de Jong s Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- Redster en drenkelinge. Dine- ke de Bas en mejuffrouw Brouwer, die op 31 juli van het vorige jaar in De Hars kamp door het Waddinxveen- se meisje van de verdrinkings dood werd gered. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN In het Her vormd Wijkgebouw aan de Esdoom- laan wordt woensdagavond 26 fe bruari om 20 uur een voorstelling gegeven van „Telefoonspion”, een evangelisatiefilm van de Amerikaan se evangelist Billy Graham. De toe- WADDINXVEEN ”Als die kinderen er niet geweest waren zou ik hier nu niet zitten. En ik vind het leven zo waard geleefd te worden. Voor iedere dag ben ik weer dankbaar.” Met tranen in dc ogen zat dinsdag de 47-jarige huishoudster mejuffrouw Christina Brouwer uit Den Haag in de kamer van burgemeester A. van der Hooft. In diezelfde kamer met haar ouders de 11-jarige Dineke de Bas uit de Julianastraat in Waddinxveen, die samen met een meisje uit Rotterdam vorige zomer in het natuurbad van de camping ”De Harskamp” bij Ede mejuffrouw Brouwer van een wisse verdrinkingsdood heeft gered. Voor dat dappere optreden kon de kleine redster - verlegen als een vogeltje - nu een huldeblijk van het Carnegie Helden-fonds in ontvangst nemen. Zo’n instrument koopt u voor uw leven. Voordat u kiest, moet u eerst alle toonaangevende merken en modellen kunnen bekijken en bespelen. Dat kan. In de winkels en toonzalen van BOOT ORGEL- EN PIANOHANDEL te BODEGRAVEN (centrum van orgelfabricage en verkoop) zult u een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding •inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort Dineke en Karin, sjouwend met de paal, hadden ineens gezien hoe een dame, die in het twee meter diepe bad aan het zwemmen was onder water verdween, worstelend naar boven kwam, om hulp riep en weer naar de bodem zonk. De meisjes bedachten zich geen ogenblik. Ze duwden de paal in het water en doken de drenkelinge na. Met veel moeite wisten ze haar op de paal te hijsen en zo naar de kant te duwen. Omstanders pasten onmid- delliik kunstmatige ademhaling toe. U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ lUÏLJÉPflL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. ken als de meisjes niet zo kordaat waren opgetreden,” zo verklaarde badmeester Wilschut en de burge meester van Ede rapporteerde dit aan het Carnegie Helden-fonds. ”Het had geen minuut langer moe ten duren,” zo zei de arts, die de eer ste medische bij stand verleende. De geredde Haagse huishoudster vertel de dit op de burgemeesterskamer, waar ook de beide wethouders en de gemeentesecretaris aanwezig wa- en. Mejuffrouw Brouwer weet nog niet hoe het is gegaan. Ze is een goed zwemster. Maar daar in de Hars kamp werd ze plotseling onwel, voel de alle kracht uit haar lichaam trek ken, meende dat alles afgelopen was En toen die redding. Ze hield een longontsteking en een shock van het benarde avontuur over. ’’Maar toen ik die volgende dag de bloemen weer kon zien, de zon...”. het Carnegie Helden-fonds had ge schreven met het verzoek het dap pere Waddinxveense meisje voor haar optreden te onderscheiden. De vader van het koene meisje kwam tenslotte nog met een atten tie voor badmeester Arie troost. "Hij heeft mijn dochter zo goed le ren zwemmen,” zo motiveerde de heer De Bas deze aardige geste. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. WADDINXVEEN Hoewel de nalatigen vorige week al een schrifteljjke waarschuwing in de bus kregen zijn er nog steeds in woners, die de trottoirs voor hun huizen niet sneeuwvrij hebben gemaakt. Met nadruk wordt er nog eens opgewezen dat dit sneeuwvrij maken of strooien door de politieverordening wordt verplicht gesteld. Buiten deze dreiging, die in een proces-ver- baal kan uitmonden, moet het toch wel voor een ieder duidelijk zijn, dat de opgevroren sneeuw vooral voor oudere voetgangers zeer gevaarlijke valpartijen met zich mee kan brengen. Weg dus, die sneeuw! Arts J. Steyling woonde sinds 1961 in Zevenhuizen. Daarvoor woonde hij in Botterdam. Nadat de heer Steyling in de oor logsjaren afgestudeerd was, werkte hij eerst mee aan een onderzoek naar de voedings- en gezondheidstoestand van de bevolking van ons land, met name van de jeugd van Nederland. Daarna was hij tot 1947 huisarts, schoolarts en gemeentearts in Maar tensdijk. Op 1 mei van dat jaar aan vaardde de heer Steyling de functie van voorzitter de Zuidhollandse Ve reniging „Het Groene Kruis”. Deze functie bekleedde de heer Steyling precies twintig jaar. In die tijd heeft hij op veel gebie den zijn sporen verdiend. Zijn spe ciale aandacht had de ontwikkeling Het gebeurde op 31 juli van het vorig jaar. Dineke was met haar moeder en een Rotterdams camping vriendinnetje, Karin Bouwer, aan het spelen bij het natuurbad. Zij zou een lange paal gaan halen om daar mee op het water te spelevaren. Dineke en haar kameraadje bleven lang weg. Plotseling zag mevrouw de Bas in de verte een oploop. En al dra werd toen duidelijk, wat er was gebeurd. 7.995, MOERKAPELLE In het Dorps huis komen de leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen woensdagavond 26 februari bijeen voor hun jaarvergadering. De agen da vermeld: jaarverslag, verslag se cretaresse en penningmeesteresse, bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar zijn mevr. Zuidema de Jong (secr.) en mevr. Versloot- Qualm (vice presidente). De avond wordt verder gevuld met gezel- schapspel en vertoning van dia’s. Een verlegen Dineke de Bas kreeg van burgemeester Van der Hooft onder het oog van haar trotse ouders en de ge redde mejuffrouw Brouwer wer een armband van het Carnegie Helden-fonds voor haar moedige optreden. (foto Sjaak Noteboom) dingen aan mensen, die iets heel bij hebben gedaan. Aan die bijvoorbeeld met reddingboot de zee op gaan om an deren te redden. Jij bent ook zo’n klein heldinnetje. Want de meeste andere kinderen zouden ’’help” heb ben geroepen maar op de kant blij ven staan.” De burgemeester was van mening, dat Dineke haar moed en hulpvaar digheid niet van een vreemde heeft: haar vader staat als lid van de vrij willige brandweer ook altijd klaar om mensen in nood te hulp te snel len. En toen dan de onderscheiding: aan fraai zilveren armbandje met de inscriptie: ’’Voor moedig gedrag op 31 juli 1968 te Ede, Dineke de Bas.” Het was een beetje groot voor die smalle, maar toch zo sterke polsjes van de kleine redster. ”Je moet hem nooit verliezen,” zei de burgemeester ”Hij krijgt iedere dag meer waarde, tot je hem aan je kinderen kan laten zien.” Zelf had de burgemeester ook nog cadeautjes voor zyn jonge burgeres- op elke wang een kusje en bovendien een boekenbon. In het boek zal hij straks een opdracht schrijven. Mejuffrouw Brouwer, die de schrik nog steeds niet helemaal te boven is en het hoofd afwendt wanneer zij in een auto langs water rijdt, werd door de heer Van der Hooft verrast met een fraai boeket voorjaarsbloemen. Ontroerd kuste zij haar kleine hel din. En zjj vertelde, dat zjj zodra ze een beetje was opgeknapt zelf naar derhygiëne, de voorlichting aan a.s. moeders over de verzorging en op voeding van de kinderen. Ook hield dokter Steyling zich in die functie bezig met de kaderoplei- ding van wijkverpleegsters, kraam verzorgsters en leraressen in kinder verzorging en -opvoeding. Sinds 1 mei 1967 was de heer Stey ling directeur van de Nederlandse Bond voor moederschapszorg en kinderhygiëne te ’s-Gravenhage. Dinsdag is het stoffelijk overschot van de arts, die volgende week 55 jaar zou worden, gecremeerd op Oc- kenburg. van de moederschap zorg en de kin- gang is vrij. gemeester zei: ’’Dineke, het is fantas tisch wat je hebt gedaan. Het Carne- m Het leven van mejuffrouw Brouwer werd gered. ”Ze was onherroepeljjk verdron-gie Helden-fonds geeft onderschei-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1