tussen BEKENDMAKING nieuw VAKANTIE 1969 rffliwi Auto over de kop Verkeerscommissie Centraal Garage Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Stroom rijksbrug uitgevallen Twee schenkingen Nieuwe verbinding Waddinxveen en Boskoop gebroederlijk opengeknipt Inwijding gereformeerde Kerk Nieuwe auto voor burgemeester Reisbureau A. van Ginkel A.N.V.R. boekingskantoor voor: in ■E, J pagina na, 9 A. C. Kraneveld SIMCA1100 TOTOO^T Air-Tour Holland/Nespanda Hotelplan Centouri bij BOOT in Bodegraven Cebuto Trans Europa met pensioen I U gelieve van het bovenste deel van goede nota te nemen Maak een proefrit bij: Jubileum Leyland Bejaardenmiddagen Busverbinding MiM F' BH Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1225 DONDERDAG 27 FEBRUARI 1969 (foto W. F. Overduin) met Nieuwe Markt 19-27 Gouda - Tel. 01820 - 5000 Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN De heer H. G. Vermeij uit Waddinxveen is vrijdag 14 maart 40 jaar in dienst bij Ley- land Motor Corporation (Nederland) N.V. Op die dag wordt hem om 15 uur een receptie aangeboden in de beambtenkantine van de fabriek te Gouda. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dlnsdag- U zult er een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort HARTELIJK WELKOM BIJ WADDINXVEEN Doordat de stroom op de rijksbrug Den Haag- Utrecht uitviel heeft het scheep vaartverkeer op de Gouwe bij Wad dinxveen dinsdagmorgen drie kwar tier vertraging gehad. Om half tien viel plotseling de stroom uit. Daar het een haast on doenlijk werk is de brug met de hand te openen hebben vier schepen drie kwartier voor de brug moeten wachten tot de stroomvoorziening weer was hersteld. (vliegreizen) 15 d. Torremolinos v.a. 388.- 15 d. Costa Brava v.a. 356,- (elk soort reis) naar stranden en meren naar bergen en steden (vliegreizen) 15 d. Mallorca WADDINXVEEN B. en W. stel len de raad voor twee schenkingen van elk 1.000,- in dank te aan vaarden. De eerste komt van de heer Jelle Kok, die de gemeente met deze gift verraste bij zijn afscheid als di recteur van Citosa, de tweede van een onbekende gever. B. en W. willen van het geld beeld houwwerkjes aanschaffen voor de plantsoenen en groensstroken in de gemeente. 38- 179.- 775.- WADDINXVEEN In opvolging van een suggestie van de fractie voorzitter van de P.v.d.A., de heer Van Gent, stellen B. en W. de raad voor een verkeerscommissie in te stellen ter begeleiding van het op stellen van een verkeersrapport. De ze commissie zal B. en W. ter zake van advies kunnen dienen. Op de voordracht staan de raads leden Mol, Van den Roovaart, Hui- zer, Van Schalk en Van Gent. Als voorzitter zal wethouder P. Lips optreden, als adviseurs zijn toege voegd adjudant J. Koelma, groeps commandant van de Rijkspolitie en de heer A. M. Zwambom, adjunct- directeur van Openbare Werken. De heer W. F. Meijer, chef van de afde ling algemene zaken, zal als secreta ris fungeren. I I I voor een kwalitgits piano of ojrgél kijken en vergelijken WADDINXVEEN Dinsdag 4 maart om 14.30 uur wordt in het Ve renigingsgebouw aan de Stations straat weer een bejaardenmiddag ge houden. Ook op dinsdag 18 maart is er een middag voor de ouden van da gen. WADDINXVEEN De burgemeester van Boskoop, G. W. Baron van Dedem, kan sinds vorige week tien minuten later van huis gaan als hij zijn ontspanning gaat zoeken in de manege in Waddinxveen. Dat is mogelijk geworden, doordat de nieuwe verbindingsweg tussen de beide gemeenten donderdagmiddag officieel in gebruik werd genomen. De enige vraag blijft of de heer Van Dedem dan over de ,,Puttekade” zal gaan of over het „Koordeinde”. Hijzelf houdt vast aan de eerste naam, zijn Waddinxveense collega, de heer C. A. van der Hooft blijft zweren bij de tweede. WADDINXVEEN De auto, die burgemeester Van der Hooft van de gemeente in gebruik heeft, is hard aan vernieuwing toe. De Ford Zo diac, die vjjf jaar oud is, heeft er 150.000 kilometer opzitten. De laatste tyd vergen de onderhoudskosten vrjj grote bedragen. Verschillende delen van de carosserie zjjn ernstig door roest aangetast. B. en W. stellen de raad daarom voor een krediet van 14.205- be schikbaar te stellen voor de aan schaf van een nieuwe auto met nood zakelijke accessoires. Er is nog niet besloten van welk type de nieuwe auto zal worden. Men verwacht voor de oude auto een inruilprijs van ongeveer 1.300,- te krijgen. (busreizen) 2 d. Ardennen-Han 5 d. Parijs 18 d. Rome v.a. 369.- 15 d. Franse Riviera va 229- ZEVENHUIZEN Zaterdag avond heeft de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen het nieuwe kerk orgel gekregen. Het orgel werd inge wijd door de Zevenhuizenaar Adri Verhoef, organist aan de Hoflaar- kerk in Rotterdam. Voor deze avond bestond een goe de belangstelling. Onder de aanwe zigen was burgemeester A. van ’t Verlaat. Ook een delegatie van de kerkeraad en commissie van beheer van Moordrecht, waar het orgel vandaan komt, was tegenwoordig. Om acht uur zette Adrie Verhoef het orgel in werking door het voor spel van Psalm 150 te spelen. In zijn welkomstwoord zette de A Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Het Boskoopse gezelschap maakte hierna een excursie door Waddinx veen en dankte de gastheren hier voor met bloemen. Waarmee de woorden van burgemeester Van De dem dat ”de boze buurman” een fa beltje is geworden duidelijk werden bekrachtigd. ZEVENHUIZEN In de nacht van maandag op dinsdag is de heer H. G. Drijver uit Den Haag om kwart over twaalf bij een verkeers ongeval op Rijksweg 12 gewond ge raakt. Hij reed met zijn auto huis waarts en haalde enkele andere voertuig in. Tussen de ongelijkvloer se kruisingen van Rijksweg 12 met de Bredeweg en de Noordelijke Dwarsweg week de wagen te veel naar links uit en raakte de midden- bermbeveiliging. Slingerend ging de wagen de weg weer over en loeg tenslotte in de berm enkele malen over de kop. Een passerende arts verleende eerste hulp en nam de heer Drijver mee naar de St. Anto- niushove in Voorburg. De auto werd geheel vernield. (trein- en vliegreizen) 14 d. treinreis Rimini 322- 15 d. vliegreis Ital. Riviera 504.- Vraag gratis programmes. Kerkweg 207, Waddinxveen teL 01828-4488* (meer lijnen) Dit was dan het enige geschil punt, dat tussen beide vroede vade ren leefde, toen zij gebroederlijk de linten doorknipten, die de nieuwe weg nog afsloten. Burgemeester Van der Hooft zette zijn schaar in het Waddinxveense geel-zwart, baron Van Dedem deed dat in het blauw geel van Boskoop. Toen had de Snij- delwijk zijn nieuwe verbinding tus sen de twee dorpen. In gezelschap van wethouders, gemeentesecretaris sen en leden van het polderbestuur werd dit feit daarna in het Bos koopse hotel ”Neuf” beklonken. Daar kon burgemeester Van der Hooft mededelen, dat de reconstruc tie van het Noordeinde over het ge hele traject tussen de twee gemeen ten waarschijnlijk in juni ter hand kan worden genomen. De weg krijgt dan een breedte van zesenhalve me ter. WADDINXVEEN De heer A. C. Kraneveld, directeur van openbare werken en bedrijven heeft wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftjjd per 1 juli ontslag ge vraagd. B. en W. stellen de gemeen teraad voor dit ontslag op de meest eervolle wjjze te verlenen onder dankzegging voor de langdurige en gewichtige diensten aan de ge meente bewezen. Zoals bekend heeft de raad per 1 juli de adjunct-directeur de heer J. Zwamborn benoemd tot opvolger van de heer Kraneveld. Twee pony’s uit de buurt schap Middelburg gingen ijlings op de loop, toen zondag even na vieren een uit West falen afkomstige ballon hun rust kwam verstoren. Het oranje gevaarte kwam tegen een boom tot stilstand, terwjjl de sport-ballonvaar- ders in hun mand door het dunne ijs van een slootje gin gen. De Duitsers haalden, na een luchtreis van 5 uur, slechts een paar bemodderde benen. voorzitter van de orgelfondscommis sie, de heer W. E. Kuij venhoven, het een en ander uit een van de tot stand koming van de aankoop van het or gel en het wel en wee van de or gelfondscommissie. De orgelbouwer, de heer A. Fon teyn uit Rotterdam, vertelde ver volgens verschillende technische kenmerken van het orgel. Het is een elektrisch-pneumatisch orgel twee klavieren en een pedaal. Alle stemmen liet de heer Fonteyn achtereenvolgens horen, terwijl ook de klankkleur van de verschillende combinaties gehoord konden worden Wat de mogelijkheden van dit in strument zijn, kwam pas goed tot uiting in het concert van Adri Ver hoef. Het werd geopend met het spelen van de Partita over „Werde munter, mein Gemüte,” van Johann Pachel bel. Vervolgens klonk het „Prelu dium en Fuga in F” van Bach. Andere stukken waren: Andante uit het eerste orgelconcert van Han del; Offertorio van Dom Zipoli; Vo luntary van John Travers en Volun tary van John Stanley. Het concert werd besloten met het „Concerto per Organo” van Joh. G. Walther. Na dit concert werd het orgel door de orgelfondscommissie overgedra gen aan de kerkeraad. De heer Kuy- venhoven deed dit symbolisch door ds. J. Bos een rood en wit lint om te hangen, waaraan de sleutels van het orgel zaten. In zijn toespraak toonde ds. Bos zich blij met het nieuwe orgel, maar dacht toch met weemoed terug aan het oude, dat afgelopen zaterdag precies veertig jaar in de kerk ge staan zou hebben. Op zijn beurt droeg de predikant het orgel over aan de commissie van beheer. Een kollekte die aan het eind van de dienst gehouden werd ten bate van het orgelfonds bracht 160,- op. Na afloop konden de genodigden en andere belangstellenden in het jeugdgebouw achter de kerk koffie drinken en het orgel bezichtigen. Baron Van Dedem kondigde een busverbinding tussen de twee dor pen aan, een ideaal naar de verwe zenlijking waarvan door beide ge meenten is gestreefd. De burgemeester van Waddinx veen beloofde, dat alles in het werk zal worden gesteld om nog in het voorjaar grond voor een wandelbos beschikbaar te krijgen, waardoor ook de geplande groenstrook kan worden gerealiseerd. ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures. B ..-rfTr ”Dat kan ik ook,” dacht burgemeester Baron van De dem van Boskoop. En prompt zet hij de schaar in het lint om zijn rechtmatig deel aan de openingsplech tigheid by te dragen. (foto Sjaak Noteboom) Knip” zegt de schaar, en daarmee heeft burgemeester Van der Hooft de nieuwe verbindingsweg tussen Wad dinxveen en Boskoop ge opend. (foto Sjaak Noteboom)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1