óók voor dat van uw kinderen TELEFONISTERECEPTIONISTE Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen autohandel n.v. RAIFFEISENBANK M waddinxveen Uw Centouri vliegreis-programma’69 vol zonnige bestemmings - oorden ligt klaar bjj Uw reisbureau W addinxveense weegbrug” viert gouden jubileum De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Reisbureau A. van Ginkel SI ■sa |jj Eerste winst Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS Beroepen FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 - GOUDA 1 Voor beroep bedankt Nieuwe brug Jaarverslag Bedankt voor beroep SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Kent u de Raiffeisenbank-spaarbusjes voor uw kinderen al? Een uitstekende methode om ze te leren sparen. Dat is zo belangrijk voor later!! Spelenderwijs groeien die dubbeltjes en kwartjes met de bankrente aan tot een leuk bedrag. Praat er eens over met de Raiffeisenbank. Kippen wegen - ■sR i Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1226 DONDERDAG 6 MAART 1969 (foto Sjaak Noteboom). Kerkweg 207 - Waddinxveen - Telefoon (01828) 4488* J beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 3656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Ervaring als telefoniste en capaciteiten om onze klanten op prettige wijze te ontvangen zijn de voorwaarden voor deze betrekking. Gevraagd een accurate, representatieve jongedame (min. leeftijd 20 jaar) voor de funktie van Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens worden gaarne vóór 14 maart a.s. verwacht. Vijftig jaar Waddinxveense weegbrug. Een halve eeuw sui kerbieten, maar ook autobus sen en kippen wegen. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Door de Ge reformeerde kerk is een beroep uit gebracht op Ds. Jan Kroeze te Ech ten (Fr.). ’’Eerlijkheid duurt het langst,” zo besloot de heer Van Tol,’’eerlijk we gen en ieder het zijne geven. Mijn vader, de eerste secretaris, had gelijk toen hij in 1919 schreef: "Sluit u aaneen, want de tijd zal komen dat we op elkander aangewezen zullen zijn”. We hebben elkaar, in goede samenwerking, broodnodig. Zeker in 1969.” de Jong s WADDINXVEEN Ds. T. Lan- gerak te Veenendaal heeft bedankt voor een beroep op hen uitgebracht door de kerkeraad der Hervormde gemeente. s ken eens getoond heeft desnoods niet tegen enige moeite op te zien als het in het algemeen, maar speciaal in het landbouwbelang is, de handen uit de mouwen te steken en ik roep U toe: sluit U aaneen, want de tijd zal komen, dat we op elkander aan gewezen zijn.” In 1949 is het zover, dat de plan nen voor een geheel nieuwe brug met een capaciteit van 30 ton kunnen worden gerealiseerd. De 185 aande len van 100 vonden gretig aftrek hij ongeveer 90 belangstellenden. WADDINXVEEN Een juiste oprichtingsdatum is niet bekend, maar dit jaar bestaat de Coöperatieve vereniging „De Waddinxveense Weeg brug” vijftig jaar. Op de jaarvergadering, die maandag werd gehouden, heeft secretaris F. M. van Tol een overzicht gegeven van het wel en wee, dat de Weegbrug in die halve eeuw is overkomen. Het was voornamelijk „wel”. In 1968 werd een top bereikt met een waaggeld van 17.120,87, waarvan 7.060,15 voor rekening kwam van de meer dan 28 miljoen kilo gram suikerbieten, die in dat jaar ter weging werden aangeboden. Het eerste bestuur bestond uit de heren Joh. Oudijk Azn., voorzitter, Jac. van Tol (vader van de huidige secretaris), secretaris-penningmees- ter, D. J. Oudijk, Jac. van Leeuwen en Jac. Bos. Op 16 augustus 1919 nam dit illustere college het besluit koninklijke goedkeuring voor de ve reniging aan te vragen. Een besluit, dat vandaag de dag nog steeds moet worden uitgevoerd. De vereniging werd opgezet met 36 leden, die elk een bedrag van 100 bij droegen. De rest van het be ginkapitaal, waarvoor de brug werd geplaatst -totaal 4500,- werd ge leend van de Boerenleenbank. In 1919 bedroeg het waaggeld 30 cent per 1500 kilomgram voor de le den, 35 cent voor anderen. Bieten, pulp en kool mochten voor 20 cent, respectievelijk een kwartje per dui zend kilo de schaal op. De eerste waagmeester was de heer Meuleman die dit werk voor 50 procent van de waaggelden op zich nam. Met trots haalde de heer Van Tol de woorden aan, waarmee zijn vader in 1919 zijn eerste jaarverslag afsloot: ”Ik eindig met te verklaren, dat het mjj zeer veel genoegen doet, dat toch eindelek de landbouwende bevol king van Waddinxveen en omstre- In het najaar van 1919 werd een betaald met 10 rente. De leden vra- wogen, in 1920 waren het er al 4 mil joen. De eerste winst - waaraan nooit iemand had gedacht - werd ge maakt, het eerste dividend, 7 pro cent, uitgekeerd. Snel kon de schuld aan de bank worden afgelost, in 1923 was die verdwenen en konden bij diezelfde bank de eerste twee honderd gulden worden belegd. In 1931 werd op kosten van de provincie de weegbrug verplaatst naar de huidige loswal, omdat zij plaats moet maken voor de westelij ke oprit van de hefbrug, die dan in aanbouw komt. Het gaat steeds beter lopen. In 1935 wordt f 50,- per aandeel terug getaald met 10 rente. De leden vra gen zelfs het weegtarief te verlagen, maar het bestuur wil de zaak gezond houden. In 1943 wordt per aandeel van vijftig gulden 30,- rente uitge keerd. In 1945 wordt de vereniging getrof fen door het overlijden van de heren Bos en Jac. van Tol. Zij worden op gevolgd door E. Oudijk en F. M. van Tol. Twee jaar later wordt ook de heer E. Oudijk door de dood wegge rukt. De hoge brug in de Brugweg bij de Winterdijk, die door het slechte uitzicht het verkeer in moeilijkheden brengt, wordt vjjftig tot zestig centimeter verlaagd. De werkzaamheden zijn nu zo ver gevorderd, dat de wandhoofden zijn gesloopt. Als alles meezit hoopt men in een kleine maand het hele karwei geklaard. Abonnement: f 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en f 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. ZEVENHUIZEN Maandag- dag om twaalf uur bemerkte vee houder W. Glintmeijer, wonende aan de Burgemeester Klinkhamerweg, dag een hond achter zijn schapen en lammeren had gejaagd. Enkele dieren waren door de hond gebeten en een schaap was er door het opja gen zeer slecht aan toe. Drie personen hadden de hond ge signaleerd. De veearts, mevr. Ben- wery, constateerde echter, na deze hond tot braken te hebben aangezet, geen wol in de maag. De politie zet het onderzoek voort. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- Ook nu weer zorgde de Boeren leenbank voor een aanvullende le ning. Al waren de bestuursleden hoofdelijk hiervoor aansprakelijk, omdat de koninklijke goedkeuring nog steeds niet was aangevraagd,het risico was belangrijk kleiner dan in 1919. Toen werd in drie maanden nog geen driehonderd gulden waag geld ontvangen, in 1949 stroomde in vier maanen 12.000 binnen. In 1954 overlijdt de laatste der op richters, de heer Joh. Oudijk, die 35 jaar lang een voortreffelijk voorzit ter is geweest. Hij wordt in februari 1955 opgevolgd door de heer P. La- mens, die de vereniging ook nu nog presideert. In januari 1955 werd de heer A. de Jong benoemd tot waagmeester, in welke functie hij later werd opge volgd door waagmeesteres mevrouw de Jong. In zijn toespraak bracht de heer Van Tol haar in het bijzonder dank voor haar vele werk. ”Ik weet, dat u op zondagavond om 12 uur op staat om ettelijke ke ren in die nacht kippen te gaan we gen. Een prettige bijkomstigheid is dat uw was dan om vijf uur in de morgen ook al aan de lijn hangt. U doet het bijzonder goed en dat mag op een avond als deze best eens vol mondig worden gezegd. Dank bracht de secretaris ook aan zijn mede-bestuursleden, de leden, de gemeente Waddinxveen en Pro vinciale Waterstaat. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1