met uitvoering Met toestemming eigenaar van Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Foto Kring houdt tentoonstelling Slecht weer speelt bestrating parten Mannenkoor heeft nieuwe dirigent Klaas de Vriesschool start sexuele voorlichting A. VAN GINKEL Brandweer laat boerderij Van Es uitbranden „Voorwaarts” geeft O Contactmiddag voor invaliden Londen Gemeenteraad Zevenhuizen Engeland en Schotland Schotse Hooglanden Engelse Riviera (Torquay) Het Merengebied Kom 'voor een kwaliteits piano of orgel kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven Begraafplaats gegund voor f 440.000.- Reisbureau 9 d. treinreis in hotel v.a. ƒ304,- 16 d. treinreis in hotel v.a. 411,- 9 d. treinreis in hotel v.a. 368,- 16 d. treinreis in hotel v.a. 504,- Karn gered 7. middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1227 DONDERDAG 13 MAART 1969 in de van Na het overlijden van Teunis van Es, enige jaren geleden, is de boer derij nog korte tijd bewoond geweest door diens huishoudster. Na haar vertrek stond zij leeg en geraakte steeds meer in verval. Het eigendom Reisorganisaties: Stoomvaart Mij. Zeeland; British Rail en Nederl. Spoorwegen. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. 5 d. per dagdienst in hotel v.a. 152,- 8 d. per dagdienst in hotel v.a. 191,- 10 d. treinreis in hotel v.a. 399,- 17 d. treinreis in hotel v.a. 534,- Zo’n instrument koopt u voor uw leven. Voordat u kiest, moet u eerst alle toonaangevende merken en modellen kunnen bekijken en bespelen. Dat kan. In de winkels en toonzalen van BOOT ORGEL- EN PIANOHANDEL te BODEGRAVEN (centrum van orgelfabricage en verkoop) zult u een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort Voor de vierde maal felle brand in de boerderij aan de Henegouwerweg. Ditmaal met instemming van de eigenaar (foto Sjaak Noteboom) Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN Het gedeelte van de Kerkweg en de Zuidkade langs de oprit van de hefbrug is we gens werkzaamheden aan de herbe- strating van afgelopen maandag af voor het verkeer gesloten. De ver wachting was, dat het werk twee weken zou duren, maar door het barre weer van de laatste dagen is hierin reeds nu vertraging opgetre- Jan Dorrekenskade. Dat was alles, wat overbleef van de boerderij, nadat het vuur het werk van de sloper had overgenomen. (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN Het Chr. Wad- dinxveens Mannenkoor „De Brug” heeft weer een vaste dirigent. Maan dagavond werd uit een drietal kan didaten gekozen de heer B. de Leeuw uit Voorburg. De 51-jarige heer De Leeuw is erkend koordirigent en heeft reeds twee kerkkoren in Den Haag en het Gem. Wilton Feyenoord- koor in Schiedam onder zijn directie. Mannenkoorervaring heeft hij opge daan bij het Haags Politiemannen koor, waarvan hij ook vele jaren voorzitter is geweest. De eerste taak van de heer De Leeuw is het Wad- dinxveense koor voor te bereiden voor ’n eerste concert eind dit jaar in eigen gemeente. Dit betekent dat het voor mannen, die tot dusver aarzel den, nu de juiste gelegenheid is om lid te worden. De repetities worden gehouden ’s maandagsavonds van 8- 10 uur in het verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Maandagavond werd ook het eer ste nummer gelanceerd van het ei gen koor-orgaan, wat de naam „Man- nenpraet” heeft gekregen. Het perio diek dat eens per maand uitkomt zal circuleren onder de leden en dona teurs en is na op gave aan het secre- tariaat/redactie-adres Vijverlaan 11, tel. 4635, ook voor belangstellenden kosteloos verkrijgbaar. WADDINXVEEN Een zeer ruime meerderheid van de ouders van de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas van de openbare lagere school „Klaas de Vries” stemt in met het geven van sexuele voorlichting aan hun kinderen op school. Dit blijkt uit een enquêtte, die onder deze ouders is gehouden door de oudercommissie. Van de 186 enquêtte-for- mulieren kwam 80 procent retour. In verreweg de meesten hiervan stel den de ouders zich positief op tegenover voorlichting. gegeven. Slechts één van de kinde ren, die voor deze lessen in aanmer king komen, kreeg hiertoe geen toe stemming van de ouders. Het hoofd van de Klaas de Vries school, de heer C. M. Visser, vertel de, dat de inspecteur en hij de sex uele voorlichting in dit eerste jaar als een proef zien, in het slagen waarvan men echter het volste ver trouwen heeft. Een belangwekkend initiatief van de oudercommissie is hiermee in da den omgezet. U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ lUllUll SP Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures. WADDINXVEEN De oude boerderij aan de Henegouwerweg - bekend als „de boerderij van Van Es” - behoort tot het verleden. Toen vrijdagavond voor de vierde maal brand was uitgebroken heeft de brandweer het vuur laten uitwoeden en tenslotte de muren van de ruïne neergehaald. Dit gebeurde met toestemming van de huidige eigenaar, ir P. Verhoeven uit Rijswijk. Na de vorige branden had hij de brandweer aangeboden de boerderij als object te gebruiken voor een brandweer- oefening, waardoor hij zelf geen zorg zou behoeven te dragen voor de langzamerhand onvermijdelijk wordende sloop van de hoeve. berustte bij ir Verhoeven, die ge huwd is met een dochter van wijlen de heer Van Es. Zowel brandweer als Rijkspolitie nemen aan, dat de vier brandjes van de afgelopen weken zijn aangesto ken door op avontuur beluste jeugd. De laatste brand woedde in het mid denstuk van de boerderij, het enige deel dat nog niet eerder in vlam had gestaan. WADDINXVEEN Donderdag middag 20 maart van 2 tot 4 uur or ganiseert het Rode Kruis in het Wel fare-centrum in het ’’Notarishuis” aan de Kerkweg een middag voor invaliden. Naast een gezellige ontmoeting zal er een tentoonstelling zijn, waarop de mogelijkheden van handenarbeid voor gehandicapten zijn te zien. De gasten op deze middag zullen ook zelf hun vaardigheid in verschil lende vormen van handenarbeid in praktijk kunnen brengen. Alle in validen- ook zij die niet bij het Wel fare-centrum zijn aangesloten- zijn hartelijk welkom op deze bijeen komst, die de eerste is van een vol gende serie. Belangstellenden kunnen per auto worden gehaald en gebracht. Zij kunnen zich hiervoor opgeven bij de Welfare-leidster, mevrouw G. v. ’t Slot-Kwaak, leplaan 116, tel. 2427. De zeer fraaie boerderij dateerde uit de negentiende eeuw. De brand weer heeft vrijdagavond, alvorens zij het vuur de vrije loop liet, uit de achterschuur een ouderwetse karn, uitgerust voor paardentractie, gered Dit pronkstuk zal te zijner tijd te zien zijn op de tentoonstelling over oud-Waddinxveen, die in voorbe reiding is. Kerkweg 207, telefoon 4488* sluit inzake gronden ’’West”. Voorstel tot overname van eigen- Vraag gratis programma’s. Boekingen bij het warenhuis voor elke reis. WADDINXVEEN De muziek vereniging „Voorwaarts” geeft vrij dagavond 14 maart om 19.30 uur haar uitvoering in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stations straat. Voor de pauze staat een op treden van de drumband o.l.v. de heer A. Hoogerdijk op het program ma, gevolgd door een concert onder directie van de heer A. Bosch jr. Na de pauze treedt het Huisvrouwen Show Orkest uit Utrecht op. De avond wordt besloten met een gezel lig samenzijn. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- WADDINXVEEN De Waddinx- veense fotokring „Visie”, voortgeko men uit ”De ontwikkelaars”, houdt van 19 maart tot en met 3 april een expositie van eigen werk in de Christelijke openbare Bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Burgemeester Van der Hooft zal de tentoonstelling woensdagavond 19 maart om 20.30 uur openen. De expositie is te bezichtigen op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmid dag, op dezelfde dagen van 18.30 tot 20.30 uur en op zaterdagmorgen. Noordelijke Dwarsweg. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor verandering van het kantoorgebouw van gemeen tewerken. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een tennisbaan en tot ingebruikge- ving aan de tennisclub ’’Zevenhui zen”. Aanbieding gemeentebegroting, dienstjaar 1969, en instelling van een commissie van onderzoek van de be groting. Voorstel tot vaststelling van be grotingswijzigingen Rondvraag. WADDINXVEEN De aanbeste ding van de aanleg van de nieuwe begraafplaats achter de Vondelwjjk is gegund aan de firma Van Staveren uit Gouda. Zij was met 440.000,- de laagste inschryfster. Het werk werd namens het ge meentebestuur aanbesteed door de Koninklijke Nederlandse Heide maatschappij. De enquêtte volgde op de ouder avond van 12 november, waarop mevrouw J. Vocke-Rooyackers, me dewerkster van de N.S.V.H., een causerie hield over het onderwerp ’’Sexuele voorlichting op de lagere school: ja of neen”. De ouders kregen slechts vier vra gen te beantwoorden, die door de oudercommissie echter zeer gericht werden gesteld opdat men bij een gunstig resultaat eventueel op korte termijn met het onderricht zou kun nen beginnen. Mevrouw Vocke-Rooyackers werd bereid gevonden de voorlich ting te leiden en tevens nog twee voorlichtingsavonden te houden voor de ouders, zodat deze weten wat hun kinderen is geleerd tenein de thuis een goede aansluiting te kunnen vinden. Op de eerste van deze voorlich tingsavonden deelde de voorzitter van de oudercommissie, de heer H. C. Maassen, mede, dat zowel het ge meentebestuur als de inspecteur van het lager onderwijs toestemming voor de voorlichtingslessen hebben dommen, gelegen in het uitbrei dingsplan ’’West”. Voorstel tot vaststelling van de vergoedingen ingevolge artikel 103 der lager-onderwijswet 1920 der bei de bijzondere scholen, voor de jaren 1966, 1967 en 1968. Voorstel om grond in erfpacht te nemen van de Zuidplaspolder en tot beschikbaarstelling van deze grond voor het stichten van een clubge bouw voor de duivensportvereniging Voorstel tot vaststelling van een verordening tot regeling van de op slag van gas-, huisbrand- en stook olie. Voorstel tot wijziging bouwverordening. Voorstel tot verlening v oorstei tot verlening van een krediet voor verbetering van de wa tertoevoer van de sloot langs de ZEVENHUIZEN De Gemeente raad van Zevenhuizen komt dins dagavond 18 maart om 19.30 bijeen voor het behandelen van de volgen de agenda: Notulen, ingekomen stukken en mededelingen. Voorstel tot het nemen van een be de onteigening van het uitbreidingsplan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1