Troosteloze ruïne aan de Kerkweg Drive-in woningen Stationsstraat Vermeij L zich verloven Vrouwenbond bespreekt aspecten hulpverlening Extra ophaaldienst voor huisvuil Moerkapelle krijgt mobiele bevolkings-boekhouding Marinus Flipse verzorgt boeiend pianorecital MM JUWELIER WADDINXVEEN Pagina 3 ,00 Waddinxveen BIOSCOPEN GOUDA Zevenhuizen Ouderavond DOKTERSDIENSTEN BURGERLIJKE STAND Moeilijke puzzelrit V WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 13 maart 1969. WADDINXVEEN Uitvoering ZEVENHUIZEN Daar waar het carillon zingt. DESIREE H.D.Z. CONSTANT raakten dag 14 van de o sis ondei voor het de nieuw een onde is er bij< Waddinxveen: C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, tel. 2676. Zevenhuizen: J. A. Ensing, Dorps straat 196, (telefoon 01802-204). Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: mej. J. v.d. Meent, Maandag, woensdag en vrij dag ’s morgens van 9.00-10.00 uur en woensdagavond van 7.00-8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Kerkweg 234, Waddinxveen, tel. (01828) 45 22. Woensdag 19 maart geen spreekuur. Vrijdag 14 maart: Leyland (Nieuwe Gouwe OZ Gou da): receptie 40 j. jubileum H. G. Vermeij, 15 uur. Ver.geb. Stationsstraat: ’’Voorwaarts”, 19.30 uur. Dinsdag 18 maart: Ver.geb. Stationsstraat: Bejaarden middag, 14.30 uur. Woensdag 19 maart: Chr. Openb. Bibliotheek: Expositie fotokring „Visie”. Opening Burg. Van der Hooft, 20.30 uur. Te bezichtigen t.m. 3 april di., wo., vrij, middag en van 18.30 tot 20.30 uur en za. morgen Chr. Donderdag 20 maart: Notarishuis, Kerkweg: Welfare Ro de Kruis, middag voor invaliden, 14 tot 16 uur. Vrijdag 14 maart: Hof van Holland: Ruilbeurs, 19 uur. Hotel Vos: ledenverg. en feest ten nisclub, 20 uur. MOERKAPELLE Vrydag 14 maart: Beatrixlaan: eerste paal bouw nieu we school, 15.30 uur. MOERKAPELLE Vrijdag avond 14 maart wordt in de hal van de Chr. School voor het basis onder wijs aan de Raadhuisstraat de jaar lijkse ouderavond gehouden. Aan vang half acht. Geboren: Johannes Willem Pieter, z. v. W. K. P. Luijtjes en H. J. Speel man. Overleden: Cornells Jan Bazen, wv. Maria Scherpenisse, 85 jaar; Jan van Helden, wv Adriana Verhoef 86 jaar de eersi A. Oost mulm 2 punten, Koster zer 305 ten, H. de pedalen verholpen was, volgde een sublieme uitvoering van werken van Claude Debussy. Zeer goed hier op aansluitend volgde tot slot enke le compositie van de drie bekende Spaanse componisten Granados, Al- baniz en da Falla. Zijn veelvuldig optreden in alle delen van de wereld moet er de reden van zijn dat Flipse ook deze werken volledig tot hun recht deed komen: Spaanse en dus beter kon het niet. MOERKAPELLE Het bestuur van de plaatselijke vereniging van het Verbond Voor Veilig Verkeer organiseerde een opdracht - puzzel rit voor automobilisten. Het aantal deelnemers bleef beneden de ver wachting. Voor het tellen van de strafpunten moest het bestuur deze keer Thalia: do., vr. 8.15 uur: Don’t look back (14j).; za. 2.30 uur, 7, 9.15 uur, zo. 3, 5, 7, 9.15 uur; ma, di. wo. 2.30, 8.15 uur: James Bond 007 Contra Dr No (14j). Reunie: do. vr. 8.15 uur: Django kill (14j); za. 3, 7 9 uur: Pistolero van ave Maria (14j); zo. 3, 5 uur: De 4 dollars der wraak (14j); zo. 7, 9 uur, di., wo. 8.15 uur: Sla een kruis en sterf (14j). Zaterdagnacht 11 uur: Het naakte vlees (18j). Schouwburg: do. 8.15 uur: De tuin der nachtmerries (18j); vr. 20.15 uur za. 15, 19, 21.15 uur; zo. 15, 17, 19, 21.15 uur; ma. wo. 14.30, 20.15 uur: Shalako (14j). Verloren: een zwarte damesporte- monnaie (knipje) met inhoud, een blauwe step, een rood nylon kinder - wantje, een Philips scheerapparaat op batterijen, een zwarte leren da- meshandschoen, een blauw gympak- je, kentekenbewijs bromfiets, een groen nylon jack. Ondertrouwd: C. B. van Harten en J. van de Meent; A. M. J. Gerards en J. de Jong. Geboren: Pieter Jan, z.v. J. vis en J. C. Noordam; Karoline Gabriëlla, d.v A. H. de Vries en J. Molenaar; Ri chard Dick Erwin, z.v. D. H. Degen hardt en G. M. Aret; Gerardus An- tonius Marinus, z.v. J. P. Jaspers en M. J. J. van Rhijn; Bianca Esmeral- de Saskia, d.v. F. van der Sman en M. M. Choufoer; Catharina Maria,d. v. A. Maljaars en J. J. van Pagee; Adriana Wilhelmina, d.v. N. Ver sloot en L. A. Radder; Jeroen, z.v. J. van Tol en F. M. Boonstoppel; Karin Ingrid, d.v. R. E. van den Dobbel steen en I. M. Becker; Carina Elena, d.w. W. Prins en G. Venema; Astrid Wilma, d.v. K. de Groot en J. E. Fol- kers; Jan Jacob, z.v. J. de Vries en J. Bergsma; Nicolaas, z.v. A. Brouwer en A. B. Hofman; Arnoldus, z.v. A. Brouwer en A. B. Hofman; Arthur Dominicus Maria, z.v. A. D. M. van Soest en C. H. Huisman; Johannes, z.v. J. Möhle en J. D. Booi. Overleden: Boom e.v. van Kempen, Leentje, oud 77 jaar; Schouten, Arie oud 77 jaar. ^4? WADDINXVEEN Vorige week heeft de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid een bijeenkomst ge houden waar mevrouw N. v.d. Bor, lid van het Hoofdbestuur van de Vrouwenbond, heeft gesproken over maatschappelijk welzijn. Voor de pauze zette mevrouw Van de Bor uiteen hoe ingewikkeld en uitge breid dit onderwerp is. Zij vertelde over de diverse instellingen, al dan niet op godsdienstige grondslag ge baseerd, over het werk dat deze ver richten en noemde een aantal pro blemen waarmee deze instellingen te maken hebben. Na de pauze werd uitvoerig en le vendig gediscussieerd. Ieder van de aanwezigen kende wel een of meer probleemgevallen en het bleek dat er nogal wat misverstanden bestaan over het beleid van Sociale Zaken, dat vaak moeilijk te volgen is voor buitenstaanders. Deze zijn vaak toch niet helemaal op de hoogte van alle factoren die een rol spelen, en zij voelen het soms als onrechtvaardig dat het ene gezin bijvoorbeeld maar een kleine uitkering krijgt en een ander, dat in veel betere omstandig heden schijnt te leven, een hogere. Een ander punt waar, uiteraard over werd gesproken, was hulpver lening aan bejaarden, zieken en ge zinnen. Het meeste werk, zo zei me vrouw Van de Bor, moet natuurlijk worden verricht door goed opgeleide vakmensen. Daarnaast blijft nog veel te doen voor mensen die niet di- rekt deze vakkundige hulp nodig hebben. Alle aanwezigen waren het er wel over eens dat sterke nadruk gelegd moet worden op de verantwoorde lijkheid voor de medemens. Daarom, zo werd er gezegd, moet dit werk niet uitsluitend op vrijwillige basis geschieden. Al zijn in eerste instan tie veel mensen bereid dit werk vrij willig te doen, zij zullen na verloop van tijd dit toch laten versloffen omdat zij zich niet zo goed voelen, of omdat het weer zo slecht is, of omdat zij naar een verjaardag moeten, of ga zo maar door. Bezwaren waar zij zich bij een vaste,betaalde werk kring over heen zetten, gaan bij vrij willig werk zwaarder wegen. Dit werk blijft altijd iets wat je er bij doet, als je tijd en zin hebt; het is nooit hoofdzaak, iets waar je aan vast zit, als je er eenmaal aan be gonnen bent. Een van de aanwezigen wees in WADDINXVEEN De Reini gingsdienst heeft vandaag de eerste extra rit gereden om tegemoet te komen aan de gevolgen van de schoonmaakwoede van de Waddinx- veense huisvrouw. Met deze auto kan vuil worden meegegeven, dat op de normale ophaaltijden niet kan worden meegenomen. Men hoopt hierdoor de vervuiling van straten en open rioleringen zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook op de donderdagen 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april zal deze extra ophaaldienst worden ingezet. De route van de wagen is: v.m. 8-10 uur: Het gebied ten wes ten van de spoorlijn, zoals Groens- waard, Kerkweg westzijde, Bomen- wijk, Dorpsstraat enz. v.m. 10-12 uur: Het gehele gebied ten noorden van de Kerkweg-ooszijde, zoals Oranjewijk, Vondel wijk, Noordkade, Oranjelaan enz. n.m. 1-3 uur: Het gehele gebied ten zuiden van Kerkweg-oostzijde zoals St. Victorkwartier, Wilhelminakade Burg. Trooststraat, Zuidkade, Sta tionsstraat, Kerkweg-oostzijde enz. n.m. 3-5 uur: Het gehele gebied ten oosten van de Gouwe, zoals Hene- gouwerweg, Brugweg, Trompstraat enz. Men wordt verzocht het huisvuil ge bundeld langs de rand van de rijweg te plaatsen op de aangegeven uren. zullen deze situatie nog eens bekij ken. De heer De K,egt (PvdA) vroeg aandacht voor de vuile sloot in de nabijheid van de nieuwe bungalow’s Wethouder v.d. Spek van Openbare Werken vond de situatie niet ideaal. Met uitbaggeren hoopt men de toe stand te kunnen bijhouden. De riool- zuivering begint een nijpend pro bleem te worden. Hij hoopte dat binnen enkel jarën dit probleem in het belang van de gehele gemeente opgelost zal kunnen worden. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: bij A.H. bruine leren he renportefeuille, rood leren dames- portemonnaie met inhoud, groene suède damesportemonnaie met in houd, bruine plastic damesporte monnaie, vier bruine leren heren- portemonnaie’s, rood skai kinder- wantje, diverse huis- en fietssleu- tels; een geboortetegel, een bankbil jet, zilveren armbandje met inscrip tie, een gouden dameshorloge, een groene parkiet, een kinderwant.een gouden halsketting, een paar wanten licht grijs, twee leren bruine dames- handschoenen. Moerkapelle: W. Vroegindeweij, Moerhageplantsoen 2, tel. 687. Schriftelijk heeft de PvdA fractie gevraagd de situatie van de Juliana- straat te verbeteren en de Oranje straat te verbreden in oostelijke richting met 1.50 meter. Burgemees ter Keijzer antwoordde hierop dat dit om financiële redenen moeilijk uitvoerbaar is. Het wegdek zal nor maal onderhouden worden. Een re constructie met demping van de sloot zullen B en W nog eens ernstig bespreken. Bij aankoop van een paar verlovingsringen ontvangt U van ons geheel gratis een verlovingsboek. Dit prachtige boekwerk verstrekt U waardevolle tips en gegevens voor Uw verloving en toekomstig huwelijk. Wij verzoeken U, allen die dit jaar bij ons hun verlovings ringen kochten en dit boek nog niet ontvangen hebben, het alsnog bij ons te komen afhalen. dit verband op het hulpverlenings- werk in Gouda. Het eerste halfjaar liep het prima, daarna werd het minder, en op het ogenblik zijn vrij wel geen vrijwilligers meer te vin den. Een oplossing zou misschien kunnen zijn, zo werd gesuggereerd, dat de mensen die hulp ontvangen hiervoor een symbolisch (laag) loon betalen. De hulpontvangende men sen hoeven dan niet meer te zeggen: ”Wat aardig dat u ons helpt”. Inte gendeel, hun gevoel van eigenwaar de blijft bestaan, doordat zij kunnen zeggen: ”Wij hebben recht op deze hulp, want wij betalen ervoor”. Aan de andere kant, de helpsters of hel pers zullen zich veel verantwoorde lijker voelen, want zij kunnen, even als bij welke andere betrekking ook, ”tot de orde geroepen worden”. Zo’n zakelijke verhouding trekt deze soort hulpverlening uit de sfeer van liefdadigheid en medelijden. Men sen die zich nu te trots voelen om hulp te vragen zullen gemakkelijker deze hulp accepteren als zij ervoor mogen betalen. Het gevoel van dankbaarheid en medelijden moet worden vervangen door dat van recht en verantwoordelijkheid. Het spreek vanzelf dat deze hulpbehoe vende mensen dit ’’salaris” (van bij voorbeeld één gulden per ochtend) vergoed kunnen krijgen, evenals het vanzelf spreekt dat de helpers die voor dit werk niet betaald willen worden, dit weer terug kunnen stor ten in de grote pot. De betrokkenen hoeven dit natuurlijk niet van el kaar te weten. Er werd gezegd dat het noodzake lijk is dat veel meer bekendheid aan de behoefte aan deze hulpverlening moet worden gegeven. Er is een groot aantal mensen die best de han den uit de mouwen willen steken maar die de weg niet weten naar bijvoorbeeld de maatschappelijk werkster, het Rode Kruis, of de VVH (vereniging voor Vrouwelijke Hulp verlening). Het bleek op deze avond, dat nu deze hulp altijd wordt verricht door dezelfde paar mensen, terwijl er mensen zijn die bij het kleinste ver zoek onmiddellijk klaar staan, maar die zich niet uit zich zelf komen aanbieden. De conclusie van deze avond was dan ook; laten zowel bo vengenoemde instellingen als de mensen die hun medewerking willen verlenen, op grotere schaal bekend heid geven aan hun resp. behoefte en bereidheid. Veel politieke par tijen hebben een vrouwengroep; er zijn in Waddinxveen ook andere vrouwenverenigingen. Het moet mo gelijk zijn, om bijvoorbeeld via de besturen hiervan, de gewenste con tacten te leggen. WADDINXVEEN Onder het motto ’’voor elk wat wils”, dus ook voor de muzikale fijnproevers, had de Culturele Kring dinsdag de be kende pianist Marinus Flipse uitge nodigd voor in de Immanuelkerk. Een recital trekt de ware muziek liefhebbers en daarom moet het voor de initiatief nemers en de solist een grote voldoening geweest zijn dat de belangstelling goed genoemd mocht worden. Ook de jeugd, die tegen een gereduceerde prijs toegang kreeg, was goed vertegenwoordigd. In onze drie grote steden is het bezoek bij soortgelijke evenementen vaak heel wat minder. De aanwezigen hebben volop kun nen genieten van een gevarieerd en goed samengesteld programma, waarin ook enkele zeer bekende werken als de Mondschein Sonate van Beethoven en de Nocturne in Es dur en de valse in As dur van Chopin opgenomen waren. De voor de pauze niet geheel juist afgestelde pedalen van de vleugel hinderden de solist bij enkele vlugge delen. Heel subtiel was de vertol king van de knap gecomponeerde „Zes gezichten op den Fujik” van de in 1953 overleden Nederlander Ber nard van den Sigtenhorst Megen. Deze verhalende muziek kreeg zijn hoogtepunt in het meesterlijke ge speelde deel ”De Fuji in de regen. Na de pauze, waarin het euvel aan De muziekkorpsen ’’Con cordia” en ’’Voorwaarts”, compleet met majorettes en tamboers, lieten horen dat er weer iets feestelijks aan de hand was in Groenswaard. Ditmaal werd de nieuwe wijk verrijkt met een benzine-ser- vicestation aan de Chopinlaan. Wethouder Van Tol mocht onder het toeziend oog van zijn collega Lips de officië le openingsknip geven in het traditionele lint. -.3EJ73SË De sloop van de krotwonin gen aan de Kerkweg tegen over de winkelpassage, die twee jaar geleden op de bouw dag door prins Bernhard zo falikant werd ingezet met een mislukte dynamietaanslag,be ging langzamerhand op gang te komen. Stuk voor stuk gaan de huisjes - met be dachtzaam handwerk - tegen de vlakte. Voor de bewoners van de overkant blijft het uit zicht op een troosteloze ruïne. (foto Sjaak Noteboom) MOERKAPELLE Tijdens een korte vergadering stelde de raad van Moerkapelle dinsdag 6.500,— be schikbaar voor de aanschaf van een fotocopieerapparaat. Voor de verdere mechanisatie van de bevolkingsboek houding besloot de raad 2.281,uit te geven om zich bij de Fa. Verman de en Zonen te Velsen aan te sluiten bij het citograafsysteem. De oude be- volkingskaarten worden dan vervan gen door metalen plaatjes waarin alle gegevens geponst worden. In de toekomst komt de ponsmachine per vrachtwagen zes maal per jaar voor de deur om alle mutaties bij te wer ken. Indien dit noodzakelijk is, zo ver klaarde burgemeester Keijzer op vragen van de heer Duursma (gem. bel) kunnen we even met de bakken naar onze buren in Waddinxveen rijden waar kleine gegevens bijge- werkt kunnen worden. Voor het bij- houden zal dit systeem 0,21 per in woner per jaar gaan kosten. Van Gedeputeerde Staten is offi cieel bericht ontvangen dat geen goedkeuring gegeven kan worden voor de bouw van twee ambtswo- woningen respectievelijk voor ge meentesecretaris G. J. A. Runsink en het heeft van Gemeentewerken de heer L. Grootens. Als motivering werd aangevoerd dat het exploitatie tekort te groot zal zijn. De heer Douw vroeg zich af of dit tekort in een eventueel nieuw plan niet zal blijven. De burgemeester be aamde dit. Er is een tendens in de provincie dat de ene gemeente te veel naar de andere kijkt wat wel en niet mag. Maar hij zag de toe komst toch niet zo somber in. Verheugd was de raad met het voorstel tot aankoop van de onbe woonbaar verklaarde woning met daarbij behorende 1300 m2 perceel grond van de erven J. de Jong, Raadhuisstraat 43, voor 65.000. Na het afbreken van dit pand kan de van Hogendorpstraat verbreed wor den en kunnen aan de oostelijke zij de 4 woningen gebouwd worden. Over het verlenen van erfpacht aan de heren C. G. Hogerwaard en I. v.d. Knijff voor de bouw van twee garages aan de Jhr. v.d. Welstraat 10 en 12 en overpad tussen de wo ningen was de heer Bremmer (SGP) niet zo erg enthousiast. De raad gaf wel haar toestemming maar B en W Wjjkgeb. Esdoornlaan: Ned. Vrouwenbond, 19.45 uur. WADDINXVEEN Aan de Sta tionsstraat in Waddinxveen wordt deze week een begin gemaakt met de bouw van een tweede serie zg. drive-inwoningen voor de verkoop. De 18 huizen worden gebouwd door J. Reym NV uit Waddinxveen, ar chitect is L. Roggeveen (bna), ook uit Waddinxveen. Dit nieuwe project is een vervolg op de reeks drive-inwoningen die nu in aanbouw zijn aan de Prins Bern- hardlaan in de Waddinxveense O- ranjewijk. Voor dit nieuwe wo ningtype bleek een dermate grote belangstelling te bestaan dat een tweede serie alleszins gerechtvaar digd blijkt. De drive-inwoningen zijn bijzon der ruim van opzet. Op de begane grond is de garage, hobbyruimte en extra slaapkamer. In de tuin ver rijst een stenen berging. Op de eerste verdieping komt een royale woonka mer en een grote keuken. Op de tweede laag drie slaapkamers, een badkamer en veel kastruimte. De prijs van de drive-inwoningen aan de Stationsstraat (18 in getal) is 74.000, vrij op naam. De uitvoering is op tal van punten luxueuzer dan de huizen aan de Prins Bemhard- laan. zaten verschillende

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 3