Schouten krijgt gouden Waddinxveen speld van De Professor op kattepoten ig -i DU, WIPPEROEN EN DE DUINENDIEF Drinkwater duurder FRA-VA-KO’S warenhuizen Zevenklappers A uitgeschakeld kampioenschap voor GRATIS kakelverse EIEREN bij de BRON Pagina 9 Tennisnieuws X. Tennisclub BIJ ELKE ETALAGE DENK IK AAN GRIT door A. B. Cox Wordt vervolgd Biljartnieuws WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 13 maart 1969. J. SCHOUTEN ...gouden speld... Mr. OptlcHn CONTACTLENSSPECIALIST !i Wil HOORTOESTELPRACTICUS GRIT OPTIEK, Kerkweg 189, Waddinxveen; Korte Tlendeweg 12, Kleiweg 108, Gouda. ZEVENHUIZEN Morgenavond, 14 maart zal de Tennisclub „Ze venhuizen” om acht uur een leden vergadering annex feestavond hou den in Hotel Vos. Omdat het de eer ste ledenvergadering na de oprich ting is, heeft het bestuur gemeend aan deze vergadering een wat feeste lijk karakter te moeten geven. Eikenlaan 54, leplaan 122 Telefoon 24 01 Op de agenda van het huishoude lijk gedeelte is het belangrijkste punt de vaststelling van de contri butie. Na de pauze zal er gelegen heid zijn tot dansen. in z’n holletje en begon zich lang zamerhand erg onrustig te voelen, en ook een beetje dom, want hoe hij ook nadacht, hij kon er niet achter komen waarom de hekken maker hekken maakte. Er was er maar één in de Rus tige Duinen die het wél wist, maar dat was de hekkenmaker zélf! Wipperoen zuchtte verdrietig. Het was heus fijn om een konijn te zijn maar om een dom konijn te zijn vond hij niet zo prettig... Ga je méé halen bij Als je 2,50 besteed krijg je er al één. Bij 5,- 2 Bij 7,50 3 stuks enz. enz. Bij f 10,00 4 ZEVENHUIZEN In de afdeling A van de Verenigde Biljartvereni gingen Gouda en Omstreken heeft Hof van Holland met 6-2 verloren van de gasten, Cosy Corner. H. Mel- kert en A. Sandert leverden voor Cosy Corner goede prestaties door in 22 beurten te winnen met gemiddel den van respectievelijk 6,88 en 6,59. De enige winstpunten kwamen van P. Luytjes, die daarmee de eer redde. Het team dat in de afdeling C uit komt ontving Boskoop en versloeg dit met 6-2. Hier zorgde H. Bosman er voor, dat Boskoop de eer nog red de. Het D-team speelde een inhaal wedstrijd tegen Boskoop. Het lever de een ruime 7-1 overwinning op voor de Zevenhuizenaren. K. Geers kon voor Boskoop nog één puntje behouden. u dat akelige hek getimmerd? De Waterkwaakse Plas is immers van iedereen?” ’’Neen Kwakebeen”, giechelde meneer Otter. ”De Waterkwaakse Plas is van mij. Hi hi, je neus wordt helemaal rood!” „Jouw neus ook!” kwaakte Kwa kebeen opeens onbeheerst en op hetzelfde ogenblik duwde hij een losse plank van het waterhek met een harde slag tegen de neus van meneer Otter. Oei oei, als daar geen ruzie van kwam Wipperoen vertoefde nog steeds ge- W. ap- aanwezigen de heer ben, zal hij je vaders achting voor hem verspelen, is het niet? Dat is voor ons een voordeel.” „Daar heb ik nooit aan gedacht. Ja, en te oordelen naar wat gisteravond voorviel, weet ik haast wel zeker, dat vader al niet veel achting meer voor Professor Can trell heeft!” „Maar wat moeten we doen, Duncan?” vroeg Tim. „Jij bent de hersens van deze combinatie. Kan je niet een listig plannetje uitknobbelen?” „Er is heel wat listigheid nodig om een man zo reso luut, als Cantrell schijnt te zijn, te verschalken en zijn met sloten verzekerde brandkast open te krijgen. Wat doe jij aan de hand, Tim?” „De enige opmerking, die ik wou maken, is dat ci viele processen uit de boze zijn! We hebben geen geld, tijd of geduld; en we zouden toch vast verliezen.” „Ja, tante is eerder een struikelblok,” stemde Marjo rie in. „Als ze maar niet zo op een huwelijk tussen mij en Cantrell aandrong! Waarom kan zij zich niet met haar eigen zaken bemoeien?” ,,Haha! Duncan krijgt een inspiratie! Hij heeft een hel der ogenblik! Dat kan ik altijd aan dat gestaar van hem zien, net een ontmoedigd paard voor een oud rijtuig.” Duncan lachte. „Alleen maar een onzinnig idee - heel gek. Maar ik zou het toch willen proberen. Die tante van je zou het zo kunnen schikken, dat ik haar een paar minuten alleen spreek, Marjorie?” O, ja, gemakkelijk! Wat voor een schitterend plan heb je, Dunk? Vertel eens gauw!” „N-nee, ik zeg er nog niets van. De kans van slagen staat ongeveer duizend tegen een. Wanneer kan ik ko men, denk je?” „Waarom nu niet direct? Ik denk niet, dat Cantrell vóór lunchtijd terug zal zijn, dus ze zal wel alleen thuis zijn.” „Heb ik hierin niets te doen?” vroeg Tim teleurge steld. „Neen, ga jij maar naar Chelsea. Dan kan je Betty wat bezighouden, tot ik terug kom. Ze heeft nog nooit met een gevangenisboef een praatje gemaakt. Je kan haar al je ervaringen van het leven in „Hotel de Houten Lepel” vertellen. Ze kan ze misschien omwerken voor een arti keltje in een van die damesbladen. Ze doet wel eens zo iets. Je weet wel: „Alleen met een wanhopige Misda diger of De Verschrikkelijke ervaring van een Vrouw.” Het zou er slecht voor ons uitzien, als we geen voordeel konden trekken van de enige veroordeelde, die we ken nen!” Op weg naar St. John’s Wood gaf Marjorie Duncan een meer nauwkeurige beschrijving van haar tante en haar vreselijk karakter, dan hij tot nu toe gehoord had. Ze vertelde hem zoveel zij zich herinnerde van het ene en enige gesprek, dat Tim met haar gehad had. „Ik denk, dat Tim erg ruw was,” zei ze. „O, ja? Wat zei hij dan?” van juffrouw Ridgeley zijn; maar als door dat experi ment Cantrell kan aantonen, dat hij onder het labora torium gerangschikt moet worden - behoort hij natuur lijk aan hem. Ziet u de moeilijkheid?” De advocaat floot. „Ja, dat begrijp ik. Vervelend! Heel vervelend! En het zal ons natuurlijk geen goed doen de kwestie van het testament op te werpen. Mijnheer Bel lamy zo bijzonder vermeld, is geneigd een vooroordeel tegen hem te koesteren - geneigd! U ziet dat in, is het niet, Juffrouw Ridgeley?” „Ja, zei Marjorie bedrukt. En natuurlijk heeft Professor Cantrell zijn best ge daan u te overreden met hem te huwen?” vervolgde de advocaat. „Natuurlijk, natuurlijk. Tja, het is een merk waardig ding om te doen. Met geweld in het bezit van een kat te komen, die u hem niet wilt laten hebben. Waarom?” „Omdat hij een lezing over hem wilde houden,” ver klaarde Marjorie. „En wij - en ik wil dat niet. Tenmin ste nu nog niet, daar zijn lezing een ander plan in het water zal doen vallen, dat O, toe Duncan, leg jij het uit? Het is allemaal zo hopeloos verward.” „Niet nodig, nog meer uit te leggen,” merkte mijnheer Grant op. „Ik geloof, dat ik de toestand begrijp. Uw plannen en die van Professor Cantrell voor de toekomst van de kat staan lijnrecht tegenover elkaar hè? En nu over de getuigen. Kan een van u een getuige oproepen om u te steunen in uw eis op de kat?” „Ja, daar is mijn tante. Maar zij is geheel op de hand van Professor Cantrell.” „Hm- Geen kans om haar van idee te laten verande ren? We zullen zien, wat we doen kunnen. Ondertussen zullen we vanmorgen die jonge kerel vrij krijgen. Ik vrees, dat u in het getuigenbankje moet gaan. Juffrouw Ridgeley. Uw getuigenis zal tot gevolg hebben, dat de zaak van een strafrechtelijk in een civiel proces veran dert; daarna zullen we onze hoofden weer bij elkaar moeten steken. Nu kunnen we, geloof ik, beter naar de rechtszaal gaan.” De uitslag was, zoals de heer Grant voorspeld had. Een uiterst verontwaardigde Tim werd in de bank der junioren tegen Radius ging met 3-1 verloren. Slecht serveren stond de de lijnen. Hun tegenstanders, resp. Thor II uit Bergambacht en V.C.H. uit Haastrecht kwamen niet opda gen. Programma voor de komende week. Vrijdag 14 maart: VSTS B-Zeven- klappers B, aanvang 7.00 uur. Zaterdag 15 maart: Zevenklappers II (dames)-Jupiter II, aanvang 5.00 uur, Zevenklappers (meisjes-junio- ren)-Be Fair, aanvang 3.00 uur; Ze venklappers A-DOS A, aanvang 4.00 uur. kans op een gelijk spel in de weg. Zowel het tweede herenteam als de B-junioren kwamen niet binnen U mag rustig weten waarom!...Mr.Opticiên Grit hielp me uit 'n impasseIk dacht dat het aan mijn ogen lag. maar ‘t lag aan de sterkte van mijn glazen. Juister gezegd: zowaren te zwak (die brilleglazen). Mr. Opticien Grit hielp me en verschafte mij de goede glazen. Goede wijn be hoeft geen kransl (Dus ook dat leuke, moderne montuurtie niet, dat ik eveneens bij Grit kocht). MOERKAPELLE De onlangs door het Algemeen Bestuur van de Drinkwaterleiding ”De Tien Ge meenten” vastgestelde verhoging van het tarief voor huishoudelijk ver bruik ontmoet bij de minister van economische zaken geen bezwaar,zo blijkt uit een bij het Drinkwaterlei- dingbedrijf ingekomen brief. De ver hoogde prijs ad. 0,50 per m3 wordt voor het eerst berekend over het eer ste verbruikskwartaal van 1969. De betreffende nota wordt in de loop van het tweede kwartaal aangebo den. In de loop van maart ontvangen alle verbruikers de nota over het 4e kwartaal 1968 met het vastrecht over het le kwartaal 1969. De afnemers die tot nu toe per kwitantie betaal den ontvangen dan een accept-giro- kaart, omdat de incasso aan huis is gestaakt. Het voorzieningsgebied van ”De Tien Gemeenten” omvat de gemeen ten: Benthuizen, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nootdorp, Pijnacker, Zeven huizen, Zoetermeer en een deel van de gemeente Leidschendam. deeeeedlenaW HOOFDSTUK XVIII Tact overwint I Toen Marjorie de volgende morgen bij de ingang van het gerechtshof aankwam, stonden Duncan en de advo caat al op haar te wachten. „Nu, Juffrouw Ridgeley,” zei de laatste op korte, za kelijke toon, „laten we ergens een rustig hoekje opzoe ken om even te praten. Mijnheer Bellamen komt nog niet voor en ik wilde u enkele vragen doen. Ik wilde graag zien, of het niet mogelijk zou zijn een bevel tegen Pro fessor Cantrell te verkrijgen om hem die geheimzinnige kat te doen prijs geven.” „Maar hoe staat mijn neef er voor, Mijnheer Grant?” vroeg Marjorie bezorgd. De kleine advocaat knikte heftig. „O, dat komt best in orde, Juffrouw Ridgeley. Stel u voor! Ze hadden nooit een bevel tot inhechtenisneming gegeven, als Professor Cantrell niet de helft verzwegen had. Hij zeide geen woord over uw of uw vaders verwantschap met mijn heer Bellamy. Dat verandert alles. En trekt u zich daar maar niets van aan. U wilt zelf graag de kat hebben, dat heb ik toch goed begrepen, hè?” „Ja. We moeten. Dat klinkt dwaas, dat weet ik, maar „Het is goed, Juffrouw Ridgeley. Dat zijn mijn zaken niet. Ik ben hier om uw wensen uit te voeren. Vertel me nu, kan die man, die Cantrell zijn eis op de een of andere manier bevestigen? Kan hij bewijzen, dat het zijn kat is? Hoe kwam het, dat het eigendomsrecht ervan zo betwist werd?” „Wel,” aarzelde Marjorie. „Dat zit zo, ziet u. De kat-” „De kat behoorde in de eerste plaats aan Professor Ridgeley,” viel Duncan in de rede. „Dat is toch goed, hè Marjorie?” Marjorie knikte. „Het is het voorwerp van een experiment geweest. Daar zit de moeilijkheid. Het is Professor Ridgeley’s tes tament, dat, naar het mij voorkomt, het struikelblok is. U weet natuurlijk, wat het behelsde. Ziet u, als de kat onder de toebehoorselen van het huis valt, moest hij nu beschuldigden geleid en Cantrells advocaat volgde de zelfde weg, als die, waarop hij het bevel voor Tims ar restatie had verkregen. Hij pleitte voor een gevangen zetting zonder borgtocht, bewerende, dat zijn cliënt in dagelijkse vrees voor zijn lichamelijke veiligheid ver keerde door het vastbesloten en schurkachtige gedrag van die rakker in het bankje der beschuldigden. Waarop Grant met één stoot het hele geval omver gooide door te betwisten, dat het voorwerp in kwestie nl. een dood gewone, zwarte kat, niet het eigendom was van de eiser van de vervolging, maar in werkelijkheid van de eigen nicht van de gevangene, die inderdaad op haar instruc tie had gehandeld, teneinde te beletten, dat de eiser zelf de kat zou stelen, welke diefstal de laatste nu toch door middel van een list op de edelachtbare rechter, die het bevel tot gevangenneming had goedgekeurd, in staat was geweest uit te voeren. En hij kon deze beweringen be wijzen door de nicht van zijn cliënt, de eigenares van de kat, in het getuigenbankje te plaatsen. De rechter luisterde gemelijk, berispte gestreng Can trells advocaat voor het verzuim, zulke erbij behorende feiten als verwantschap tussen de gevangene en de eiser en het betwiste eigendom van de kat te vermelden, zei verder, dat zij een civiel proces moesten aangaan, als zij over zo’n nietigheidje wensten te twisten en beval de on middellijke invrijheidstelling van de gevangene. „En zonder een smet op mijn buitengewone reputatie,” verklaarde Tim, toen zij de gerechtszaal verlieten. „Ver dorie, ik zal het Cantrell betaald zetten!” In de vestibule voegde de heer Grant zich bij hen. „Ik vrees, dat het onmogelijk zal zijn het een of andere be vel tegen Professor Cantrell te verkrijgen om hem van zijn bezit afstand te laten doen. Geen bewijs, ziet u. Niet een. Het enige, wat u doen kunt, is, zoals ik het bezie, een aanklacht wegens wederrechtelijke terughouding in te dienen, maar zelfs dan betwijfel ik, of u het zult win nen. Die clausule over het laboratorium en de experi menten op de kat - een groot bezwaar daar overheen te komen! Zeer bezwaarlijk!” „Wilt u er nog eens over denken en ons dan raadgeven, Mijnheer Grant?” vroeg Duncan. „Ja, zeker, zeker. Ik zal u schrijven. Ik heb uw adres, is het niet? Nu, goedendag, goedendag.” II Het trio ging een klein cafeetje binnen en bestelde kof fie. „En mijn beste misdadiger, hoe beviel je de gevange nis?” vroeg Duncan. „Ik geloof niet, dat ik met een man met een gevange nisteken kan trouwen. Ieder ander misschien wel, maar niet met een uit de gevangenis,” zei Marjorie. „Ik zei je toch, dat ik de gevangenis zonder een smet op mijn karakter verliet,” wierp Tim tegen. „Maar nu alle gekheid op een stokje, wat is er voor nieuws over oom?” Marjorie vertelde het hem en zijn gezicht betrok meer en meer. „Arme oom! Wat zal hij het land hebben!” „En of, lieveling!” „Dat is iets-” zei Duncan plotseling. „Als Cantrell hem zó behandelt, wat voor excuus hij er ook voor moge heb- Met de grootste sortering Leder waren, Byouterieën, Luxe- en Huishoudelijke Geschenken. ZEVENHUIZEN Het eerste team van de Zevenhuizense Tafel- tennisclub verloor de uitwedstrijd tegen TTVN 9 uit Nieuwkoop met 8-2. De enige winstpunten kwamen van G. L. A. Janssen. M. Markus en W. Haan verloren alle drie enkel spelen. Thuis tegen Donk 5 ging het veel beter. Met 10-0 werden de gas ten van de tafel geveegd. Ook het tweede team boekte zo’n uitslag, zij het doordat Impuls 8 niet was opgekomen. Tegen Impuls 11 boekte het tweede team een 7-3 over winning. Drie enkelspelen werden hen in de schoot geworpen omdat het bezoekende team niet compleet was. De uitslagen zijn: T.T.V.N. 9-Z.T.T. C. I: R. Veenboer-G.L.A. Janssen 0-1 F. v. Keeken-W. Haan 1-0; C. Ver geer-M. Markus 1-0; F. v. Keeken- G. L. A. Janssen 0-1; C. Vergeer-W. Haan 1-0; R. Veenboer-M. Markus 1-0; C. Vergeer-G. L. A. Janssen 1-0 R. Veenboer-W. Haan 1-0; F. v. Kee- ken-M. Markus 1-0; F. v. Keeken/ C. Vergeer-G. L. A. Janssen/W. Haan 1-0. Z.T.T.C. I-Donk 5; G. L. A. Janssen- J. Dijkstra 1-0; M. Markus-N.Kraan 1-0; W. Haan-J. Dijkstra 1-0; G. L. A. Janssen-N. Kraan 1-0; M. Markus-J Dijkstra 1-0; W. Haan-N. Kraan 1-0 G. L. A. Janssen/W. Haan-J. Dijk- stra/N. Kraan 1-0. Z.T.T.C. II-Impuls II: L. Segaar-W. Bunnikenkoop 1-0; J. Segaar-G. M. Hoanionisse 1-0; G. de Vogel-W. Bunnikenkoop 0-1; L. Segaar-G. M. Hoanionisse 1-0; J. Segaar-W. Bun nikenkoop 1-0; G. de Vogel-G. M. Hoanionisse 0-1; L. Segaar/J. Se- gaar-W. Bunrükenkoop/G. M. Hoa nionisse 0-1. ZEVENHUIZEN Na de wed strijd tegen het sterke team van DOS in Schoonhoven hadden de A- junioren van de volleybalvereniging „De Zevenklappers” nog reëele kan sen op het kampioenschap van de afdeling Gouda. Deze wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. De overwinning was in hoofdzaak te danken aan het goede spel van één speler. Deze spe ler werd in de belangrijke thuis wedstrijd tegen koploper Radius A wel sterk gemist. Hierdoor gehandi capt verloren de A-junioren met 3-0 en zijn hiermee uitgeschakeld voor het kampioenschap. Het eerste herenteam boekte eerst twee overwinningen en had daarmee nog steeds goede kans op promotie naar de 1-ste klas. Jod. Boys III werd met 3-0 een gemakkelijke prooi. De 3-0 overwinning op Olym pia II kostte veel meer moeite, maar werd dan ook behaald in een be- langrijkere wedstrijd. De hoop op promotie werd wreed verstoord door de 3-1 nederlaag in Boskoop tegen het reeds gepromo veerde Hou Vast I. Een zeer zenuw achtig team verloor eerst twee sets, voordat het tot rustig spel en daar mee tot setwinst kwam. Maar in de vierde beslissende set toonde Hou Vast zich de betere ploeg. Het eerste damesteam verloor beide wedstrijden. Jod. Boys I had in ei gen huis binnen een half uur de 3-0 stand bereikt, met setstanden van 15-2 en 15-4. Een betere vorm toonden de da mes in de thuiswedstrijd tegen Jupi ter uit Oudewater. Toch werd het weer een 3-1 nederlaag. De wed strijd Zevenklappers-D.V.C. (meis- jes-junioren) kenmerkte zich door wisselvalligheid. De eerste set was voor D.V.C. met 15-0. In de tweede set nam De Zevenklappers een 14-0 voorsprong en won uiteindelijk met 15-6. De derde set was voor D.V.C. dat ook in de vierde set een voor sprong nam, maar deze toch weer te niet zag gaan. De uitslag was der halve 2-2. De uitwedstrijd van de meisjes- WADDINXVEEN De heer J. Schouten is vorige week op een con- tactavond van dë voetbal- en atle tiekvereniging ’’Waddinxveen” on derscheiden met de gouden speld wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging. De heer Schouten, die reeds 36 jaar lid is van „Waddinxveen” heeft daarvan 28 jaar in het bestuur geze ten, waarvan 22 jaar als secretaris. Vorig jaar heeft hij wegens zijn vele werkzaamheden het secretariaat overgedragen, maar nog steeds heeft hij zitting in het bestuur en treedt hij op als wedstrijd-secretaris. Al deze verdiensten werden memoreerd door voorzitter J. Boerma, die hierna onder luid plaus van de i Schouten de decoratie uitreikte. Mevrouw Schouten kreeg een bloe menhulde. Ook in alle andere opzichten was deze avond, die werd bijgewoond door de wethouders Van Tol en Lips bijzonder geslaagd. Eerst werd er hartelijk gelachen om het blijspel ’’Groeten uit Nice”, dat door de NKV-toneelgroep uit Gouda met veel vaart op de planken werd gezet. Vooral C. van Rossum als Caspar en mevrouw Massar als Tante Mien kregen de lachers op hun hand. ’’The Melody Mixers” uit Alphen a.d. Rijn zorgden hierna er voor, dat de feestelijke stemming tot de kleine uurtjes onverminderd voortduurde. 35. ”Dat is een gemene streek meneer Otter!” kwaakte meneer Kwakebeen met een driftige kwaak. ”U had me wel eens mo gen waarschuwen. U moest eens weten wat een pijn mijn neus doet Auw, auw, hij wordt helemaal dik.” ’’Eigen schuld! Eigen schuld!” grinnikte meneer Otter. ”Had je maar niet in mijn water moeten zwemmen”. Uw water! Uw water!” kwaakte meneer Kwakebeen. ”Hoe haalt u dat in uw hoofd? En waarom hebt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 9