materiaal meer in alle opzichten Administratieve kracht autohandel nd Firma J. Baas zeventig Fabelwerken Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Eremedaille voor A. C. Sevenhoven De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Waar zit nog Historie van Waddinxveen op unieke tentoonstelling RAIFFEISENBANK Fm waddinxveen jaar in van Ginkel FRANKRIJK Veilig inhalen I Wielerronde Zuid-Holland r 5 Franse Riviera Nice Reisbureau DOKTERSDIENSTEN ■MB Vervolg op pag. 4 Heropening - Perpignan Dordogne FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 GOUDA SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN De Raiffeisenbank verzorgt al uw bankzaken: salarisontvangsten, privé-rekeningen, effecten en verzekeringen, betaalcheques, vreemde valuta, reischeques, persoonlijke leningen enzovoort. Kortom: de Raiffeisenbank doet alle bankzaken en staat u graag ten dienste met raad en daad! Komt u eens langs voor een persoonlijk gesprek! Weekblad voor Waddinxveen 23e JAARGANG - Nr. 1228 DONDERDAG 20 MAART 1969 1 ■V.l j (foto Sjaak Noteboom) Kerkweg 207, telefoon 4488* Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding zoeken wij een (leeftijd 16-18 jaar) Met vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Schriftelijke sollicitaties aan: Waddinxveen: Th. G. Blom, Kon. Wilhelminasingel 83, tel. 2112. Zevenhuizen: J. Tol; Dorpsstraat 12, Bleiswijk; tel. 01892-2500. Ook zullen er de ’’drietanden” te zien zijn, waarmee vroeger de pa- lingstropers in het veen hun slag sloegen. Men hoopt verder de hand te kunnen leggen op materiaal, dat vroeger werd gebruikt bij de balein industrie, die in Waddinxveen als enig in haar soort heeft gefloreerd. MOERKAPELLE belangstelling werd cafe-restaurant De oude draaibrug over de Gouwe, voorganger van de op haalbrug, die later weer plaats maakte voor de hefbrug. Een van de unieke foto’s, die te zien zal zijn op de expositie „Oud Waddinxveen”. Wethouder Arts van Gouda was naar Waddinxveen geko men om de heer Sevenhoven die veertig jaar bjj Okkerse in dienst is, te onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons. 10 d. per ’’Zonexpres’’ volledig verzorgde bungalow-reis 237.-. Vraagt vrijblijvend het uitgebrei de Frankrijk programma bij: Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: mej. J. v.d. Meent, Maandag, woensdag en vrij dag ’s morgens van 9.00-10.00 uur en woensdagavond van 7.00-8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Kerkweg 234, Waddinxveen, tel. (01828) 45 22. Woensdag 26 maart geen spreekuur. Reizen georganiseerd door: Nederlandse Spoorwegen en Franse Touristen Service CN 8! m Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dlnsdag- Het derde facet richt zich op de oude ambachten, zoals die vroeger in Waddinxveen werden beoefend en wel in de ruimste zin des woords. r WADDINXVEEN In de Koningin Julianaschool aan de Kerkweg zal eind mei-begin juni (een juiste datum is nog niet bekend) een spectaculaire ten toonstelling worden geopend, die voorlopig de naam „Oud Waddinxveen” draagt. De expositie is opgezet op verzoek van het gemeentebestuur. Zij wil in vele facetten de historische groei van Waddinxveen belichten. 3 d. individuele reis hotel en met ontbijt 90.-. 5 d. volledig verzorgde reis in hotel met vol pension 160.-. 10 d. per ’’Pyreneo" hotel met half pension 335.-. 10 d .per "Pyreneo” hotel met half pension 310.-. 10 d. per ’’Zonexpres” hotel met ontbijt vanaf 210.-. - Onder veel vrijdagmiddag ”Het Wapen van Moerkapelle” geheel gemoderniseerd heropend. De heer en mevrouw Wig- gers toverden in hun weinige vrije uren de ontvangstruimte om in een sfeervol oud Hollands geheel. De oude primitieve tapkast ver anderde in een gezellige bar. Veel stamgasten maakten er ’s middag en ’s avonds al een gretig gebruik van. ejong's Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Zo zal er een model van een oude papiermolen zijn te bezichtigen naast een handmotorspuit, ouder wetse hondenkarretjes staan naast wagentjes voor paardentractie. In grote lijnen wordt de tentoon stelling ingedeeld in drie vlakken. Het eerste toont met oude documen ten en kaarten de bestuurlijke ont wikkeling van de gemeente en de waterschappen. De tweede afdeling wordt ge vormd door een unieke collectie fo to’s, die een uiterst interessant en vaak weemoedig herkennen van het Waddinxveen-van-toen biedt. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. de verzorging van het aardgasnet voor de verwarming van het nieuwe kassencomplex aan de Abraham Kroesweg. DEN HAAG Jaarlijks gebeuren er in Nederland rond 45.000 ver keersongelukken, die zijn te wijten aan verkeerde inhaalmanoeuvres. Het verbond voor Veilig Verkeer heeft voor het eerste kwartaal 1969 als kernthema-actie ’’Slippen en In halen” gekozen. In het kader hier van geeft het Verbond een aantal in- haaltips, die elke weggebruiker ter harte mag nhnen. Hier zijn ze: Kijk voor U gaat inhalen een paar keer naar dezelfde achterligger. Al leen zó kunt U zijn snelheid goed schatten. Kijk behalve in binnen- en bui tenspiegel ook opzij. Tussen beide spiegels in blijft dikwijls nog een "blinde hoek” over. Kruip niet vlak achter Uw voor ligger, maar ga tijdig naar links. U krijgt dan eerder zicht op het naast en voor de in te halen auto gelegen weggedeelte. Bovendien kan de be stuurder van een in te halen "on doorzichtige” voorligger U daardoor tijdig zien naderen in zijn linker- buitenspiegel. Knipper niet met Uw grote licht als een tegenligger een "krappe” in haalmanoeuvre maakt. Gas wegne men, bijremmen en zonodig zoeken naar een uitwijk-mogeljjkheid is verstandiger. Ontsteek de gedimde koplichten bij minder goed zich (regen, zware bewolking, schemer, enz.) en maak Uw auto daardoor beter zichtbaar. Ga na het inhalen pas naar rechts als U de voorkant van de ingehaal de auto in de binnenspiegel kunt zien; dan "snijdt” U niet. Haal (brom)-fietsen nóóit rakelings in. Geef motorfietsers en scooters voldoende ruimte door van rijstrook te wisselen. WADDINXVEEN De heer A. C Sevenhoven .machinaal houtbewer ker bij Speelgoed- en Houtwaren- fabriek G. Okkerse N.V., was vrij dag veertig jaar bij dit bedrijf in dienst. Op een bijeenkomst met het personeel in de kantine is hij ter ge legenheid van dit jubileum onder scheiden met de eremedaille ver bonden aan de Orde van Oranje- Nassau in brons. Het eremetaal werd hem uitgereikt door wethouder Arts van zijn woonplaats Gouda. Namens de directie werd het woord gevoerd door de heer G. J. C. Okkerse, die zijn waardering tot uit drukking bracht met het overhandi gen van een enveloppe met inhoud en een fruitmand. De ocllega’s feliciteerden de heer Sevenhoven bij monde van de heer J. van Gennep, die een elektrisch scheerapparaat en sigaren aanbood. Mevrouw Sevenhoven kreeg een fraaie plant. Moerkapelle: W. Vroegindeweij, Moerhageplantsoen 2, tel. 687. Wijk verpleegster Zr. A. J. Kaptein, Dorp straat 16, tel. 530. WADDINXVEEN Het wordt in de nieuwe, 450 vierkante meter grote opslagloods van aannemings bedrijf J. Baas aan de Verlengde Zuidelijke Dwarsweg. Dan wordt daar het zeventig jarig bestaan van de firma gevierd. Vrijdag met geno digden, zaterdag met het gehele per soneel. In 1899 werd het bedrijf opgericht door Hendrik Baas. Met tien man personeel begon het zich te speciali seren in de aanleg van bovengrond se kabelnetten, zoals dat langs de Waddinxveense spoorweg. Vijftig jaar bleef Hendrik Baas zijn bedrijf leiding geven. Daarna werd hij op gevolgd door zijn zoon, die zestien jaar lang de scepter zwaaide. De firma kreeg steeds wijdere vleugelslag en groeide onder direc tie van de huidige directeur, de heer Jo Baas, die in 1963 het door zijn grootvader gestichte bedrijf over nam, uit tot een onderneming met ongeveer honderd man personeel. Zoals van de oprichting af is het be drijf ook nu nog ingesteld op werk zaamheden voor overheid en semi- overheid. Het heeft in de loop der ja- ren zijn bovengrondse activiteiten omgeschakeld naar ondergrondse. Zo legt het ondergrondse telegraaf kabels, gas- en waterleidingen en spoorwegbeveiligingen aan. De jubilerende firma heeft het gehe le gasnet van Waddinxveen aange legd. Het laatste grote karwei was WADDINXVEEN De wie lerronde van Zuid-Holland, die zaterdag wordt verreden, komt ook door Waddinxveen. Ten einde dit spectaculaire evenement zo goed mogeljjk te doen slagen verzoekt de Rijks politie dringend om tussen drie en vier uur ’s-middags langs de route geen auto’s te parkeren. Verder dient men er op te letten, dat bij het pas seren van de renners geen kinderen op de weg komen en is het raadzaam honden en katten binnen te houden. De ’’Azen van de Weg” nemen in Waddinxveen de volgende route: van Boskoop uit via Noordkade, Willem de Zwjj- gerlaan, Prins Willem-Alex- ander-tunnel. Beethovenlaan, Noordeinde, Dorpsstraat, Piasweg, Bredeweg richting Moerkapelle. Een pronkstuk wordt de oude- karninrichting die kort geleden te elfder uren kon worden gered uit de brand in de boerderij van Van Es aan de Henegouwerweg. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. middag 12 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1