Rotterdam Lijnen Gouda en Oranje wijk en Jouw Canada hier Coöp. Raiffeisenbank Waddinxveen OIESELMONTEURS BHEüja juni Vondel wijk Westnederland” begint autobusdienst door Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Janny v. d. Meent vandaag gehuwd Centraal Garage Echtpaar Rozendaal 25 jaar gastheer in Het Weeg je is A. van Ginkel Post verloren door brand in brievenbus Twee recepties kantoren gesloten zijn SIMCA1301/1501 op 16 april kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven r- «hII Naar station Franse Riviera Ouderwetse soep Nice Reisbureau FLUWELENSINGEL 59a TEL. 01820-7122 GOUD Kanjers Grote plannen FRANKRIJK Halte plaatsen Parijs Perpignan Dordogne - Weekblad Hollands Hart Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1228 DONDERDAG (foto Sjaak Noteboom). S3S met Gevraagd: met met Maak een proefrit bij: ÉS2 Die kansjes zijn daar werkelijk kansen. In het wjjde water zitten karpers, die in de tien jaar, dat ze zijn uitgezet tot kanjers van 12 tot 16 pond zijn uitgegroeid. Om van de Er liggen grote plannen klaar. Plannen voor een hotel, voor brug gen, voor rijwiel- en wandelpaden, voor speelweiden. Plannen, die 36 Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Tot op heden gingen beide bussen Waddinxveen aan de oostkant van de Gouwe voorbij. De lijn op Rotterdam kwam bij de hefbrug het dorp bin nen, doch liep alleen over Kerkweg, Esdoomlaan, leplaan en Piasweg. Sinds vele jaren her is in de ver gunning van de voormalige Citosa echter een clausule opgenomen, waar in staat dat ook de westzijde van de Gouwe in de verbindingen moet wor den opgenomen, zodra het wegver keer dit toelaat. Met het in de nabije toekomst gereed komen van de Sta- ringlaan wordt de mogelijkheid ge schapen deze verplichtingen na te ko men. 10 d. per "Zonexpres" volledig verzorgde bungalow-reis f 237.-. Vraagt vrijblijvend het uitgebrei de Frankrijk programma bij: park „Avifauna” in Alphen aan de Rijn. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen f 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Kerkweg 207, telefoon 4488* Nieuwe Markt 19-27 Gouda - Tel. 01820 - 5000 ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures:-- 2^ MAART 1969 WADDINXVEEN Kwajongens hebben vrijdagmiddag een brandje gesticht in de brievenbus aan de Tol lenslaan. Alle poststukken, die zich in de bus bevonden, zijn verloren ge gaan. Buurtbewoners, die om kwart over een rook uit de brievenbus zagen ko men, alarmeerden de Rijkspolitie. Deze waarschuwde de directeur van het postkantoor, die onmiddellijk een besteller met een sleutel zond. Inmiddels had een overigens goed willende buurtgenoot een emmer wa ter in de bus gegooid, waardoor de door het vuur aangetaste stukken in een zwarte brei veranderde. Slechts op één Stuk was het adres nog te le zen, doch ook de inhoud van deze en veloppe was onherkenbaar geworden. De Rijkspolitie heeft op de scholen nog een onderzoek ingesteld, maar de daders van deze kwalijke baldadig heid werden bij de klassikale onder vragingen niet opgespoord. miljoen gaan kosten. Als ze eenmaal worden gerealiseerd zal er waar schijnlijk voor de Rozendaals geen plaats meer zjjn in hun prachtige be drijfje, dat ze met keihard werken van de grond af hebben opgebouwd. Reizen georganiseerd door: Nederlandse Spoorwegen en Franse Touristen Service ’s-Morgens om zes uur heeft me vrouw Rozendaal de koffie al bruin. Op het fornuis staat dan de ouder wetse soep te trekken. Niet uit een pakje. Nee, echte soep, zoals van vroeger. Op een zaterdagmorgen gaan er zo’n vijfhonderd kopjes kof fie en honderden kommen soep gretig door naar de mannen van de vis clubs en naar de zelfstandige vissers- tjes (en niet te vergeten hun vrou wen), die in de kraakheldere kantine een opkikkertje komen halen. Op diezelfde zaterdagmorgen is de heer Rozendaal al om drie uur opge staan, want hengelaars zijn een vroeg volkje en de eersten komen al om half vier hun kansje wagen bij Het Weegje. De halteplaatsen op de nieuwe rou tes worden: Noordkade/Staringlaan (bij Air Products n.v.), Luifelbaan, Koningin Wilhelminaplein, Prinses Beatrixlaan (by de tunnel), Station. De Goudse lyn heeft dan nog e^n halte op de Kerkweg bij de Oranje- laan en op de Henegouwerweg tussen Trompstraat en De Ruyterstraat, de Rotterdammer stopt nog op de Es- doornlaan en de leplaan. 3 d. individuele reis hotel en met ontbijt 90.-. 5 d. volledig verzorgde reis in hotel met vol pension 160.-. 10 d. per "Pyreneo” hotel half pension f 335.-. 10 d .per "Pyreneo" hotel half pension 310.-. 10 d. per ’’Zonexpres” hotel ontbijt vanaf 210.-. Vijfentwintig jaar gastheer en gastvrouw in het Weegje. De heer en mevrouw Rozen daal met hun vloot van roei boten. Tallozen van hen zullen woensdag 16 april tussen 4 en 5 uur of tussen half acht en half negen ongetwijfeld naar het Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat komen. Om de heer en mevrouw Rozendaal te feliciteren. Op die dag is het 25 jaar geleden, dat zy met de exploitatie van Het Weeg je begonnen. Het zestal gammele pieremegoggel- tjes is uitgegroeid tot een vloot van 31 piekfijn onderhouden roeiboten. In het hoogseizoen komt de heer Rozen daal er wel twintig tekort. Het zijn allemaal vaste klanten, die ieder jaar weer met hun hengeltje terugkeren naar dat rustigste plekje in Zuid-Holland, waar motor- en zeil boten taboe zijn. Ze komen terug om die rust. Zeker. Maar niet minder om de uitmuntende verzorging en de prettige vriendschap, die zij al een kwart eeuw bij het echtpaar Rozen daal kunnen vinden. zwaardere maar niet te praten. Snoe ken van dertig pond, vuistdikke pa lingen van wel een meter. Honderden weten dat en honder den komen ook ieder jaar. Toen Bert Garthof in zijn radioprogramma „Weer of geen weer” aandacht aan Het Weegje wijdde (hiertoe aangezet door een briefje van mevrouw Ro zendaal) was de toevloed niet te stui ten. In al die jaren hebben de Rozen daals bijzonder veel mensenkennis opgedaan. Iedereen is bij hen wel kom. Maar ze zien op het eerste ge zicht wat voor vlees ze in de kuip hebben. „Wat niet netjes is kan het bruggetje weer over en dan weg we zen,” zegt mevrouw Rozendaal. Vijfentwintig jaar zitten ze nu in hun Weegje. En met veel spijt moe ten ze constateren, dat het wel eens de langste tijd kan hebben geduurd. Het Recreatieschap heeft zijn oog la ten vallen op dit heerlijk domein. De Rozendaals zijn uitgekocht en hebben voor de zekerheid vast een huis bij de Bette betrokken. Inplaats van - komend uit de rich ting Boskoop - de gehele route ooste lijk langs de Gouwe te volgen komen de bussen van 1 juni af via de Noord- kade en de Staringlaan de Vondel wijk binnen. Zij doorkruisen deze wijk om vervolgens door de Oranje- wijk te gaan. Beide diensten doen dan het station van de Nederlandse Spoor wegen aan om daarna hun oude rou tes weer op te vatten: de Gouwenaar via Stationstraat, Kanaalstraat, Kerk weg en hefbrug weer langs de Hene gouwerweg en de Gouwe, de Rotter dammer via Kerkweg, Esdoomlaan, leplaan en Piasweg richting Rotter dam. Op het locale traject gaat West- nederland in beide richtingen ryden met een frekwentie van twee bussen per uur. Niet alleen voor het locale, maar ook voor het interlocale vervoer wordt deze nieuwe dienstregeling van grote betekenis. De bewoners van Vondelwijk en Oranjewijk krijgen nu rechtstreekse busverbindingen met Boskoop, Hazerswoude, Leiden, Al phen aan de Rijn, Gouda en Rotter dam. Vroeger moesten zij hiervoor eerst naar de halten op de Kerkweg of Henegouwerweg lopen. Voor alle nieuwe halteplaatsen wordt komende zomer de speciale at tractie van vorig jaar herhaald, dat passagiers bij het instappen met hun buskaartje een gereduceerd entree biljet kunnen kopen voor het vogel - Op vrijdag 4 april a.s. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. WADDINXVEEN De autobusonderneming N.V. Verenigd Streek vervoer „Westnederland” (ontstaan uit de op 1 januari aangegane fusie tus sen Citosa en WSM) gaat met ingang van 1 juni aanstaande een busverbin ding onderhouden door de Vondelwijk en de Oranjewijk in Waddinxveen. Van die datum af zullen de lijndiensten tussen Boskoop en Gouda en Bos koop en Rotterdam v.v., die tot nu toe buitenom langs deze wijken gingen, hun weg dwars door deze twee woonkernen nemen. Door deze ingrijpende wijzigingen wordt het locale en ook het interlocale vervoersprobleem van de ruim 7500 bewoners, die Vondelwijk en Oranjewijk samen tellen, in zeer belangrijke mate opgelost WADDINXVEEN Kort na de oorlog zag de heer B. Rozendaal geen brood meer in de exploitatie van „Het Weegje”. Zoals zovelen vatte hy het plan op om te emigreren. Naar Canada. Daar kwam niets van in. De toenmalige burgemeester Wamaar praatte hem dat plan uit zyn hoofd. „Jouw Canada is het Weegje.” Rozendaal bleef. En begon met niet aflatende yver, gesteund door zyn al even hard zwoegende vrouw, aan de opbouw van het recreatie oord. Boom voor boom pootte hyzelf. Elke maand kwam burgemeester War- naar kyken. Uit het bedrijfje met zes half-lekke bootjes groeide het huidige Weegje, jaarlyks lust- en rustoord voor veie honderden vissers uit het hele land. WADDINXVEEN Mejuffrouw Janny van de Meent, maatschappelijk werkster van de Nederlands Her vormde Kerk te Waddinxveen is van middag op het gemeentehuis van Alphen aan de Ryn in het huwelijk getreden met de heer Kees van Har ten. In de Hervormde kerk te Ouds- hoom vond daarna de kerkelijke in zegening van het huwelijk plaats. Mevrouw Van Harten zal het maat schappelijk werk in de gemeente blij ven behartigen. U zult er een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort HARTELIJK WELKOM BIJ Burgemeester Van der Hooft heeft alle begrip voor de moeilijke situatie. De heer Rozendaal kan, als hij Het Weegje moet verlaten, direct een baan bij de gemeente krijgen. Hij is daar erg dankbaar voor. „Maar toch,” zegt hij, „blijf ik lie ver hier. Laat mij maar rommelen in m’n bedrijfje. Ik ben nu 58. We heb ben er zeker vijfentwintigduizend gulden in geïnvesteerd. Nu gaat straks een ander met de winst strij ken.” Maar boven al die toekomstzorgen steekt voorlopig eerst het feest uit. Het feest van woensdag 16 april als de heer en mevrouw Rozendaal dub bele receptie houden omdat zij dan de zilveren beheerders zyn van dit gouden recreatieplekje. Donderdag 3 april zullen de kantoren extra open zijn van 7-9 uur des avonds. (Goede Vrijdag) zullen onze Sollicitaties aan:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1