m van Eeuwen Eerste paal bejaardenflat dienstverleningscentrum morgenochtend grond Matthaus Passion 4652 Zendingsexamen in Gouda I® KRUISWOORDPUZZEL Cognac Whisky Specialité’s guldens goedkoper Alarminstallatie Ons telefoonnummer ADMINISTRATIE ADVERTENTIES REDACTIE Enorme Prijsverlaging in woningen -V iMJ Pagina 3 Zie etalage Paasherdenking Centrale keuken VOOR Dienstcentrum 11 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 27 maart 1969 iii irrr Slijterij Wijnhandel Horizontaal 13. 52. voor 20. 29. 24. 66. 25. 67. 27. 28. Verticaal 1. 29. 31. 2. 3. 35. 4. 51. 36. 5. 54. 7. 8. 40. 9. 65. Onder de inzenders van de goede oplossing worden twee boekenbonnen verloot ter waarde van resp. 7.50 en 5.Inzendingen tot uiterlijk vrijdag 11 april aan de puzzelredactie: Oranjelaan 30a, Waddinxveen. Zuidkade 3 Brederolaan 4 tel. 2105 tel. 4143 14. 15. 17. 21. 23. 32. 33. 37. 39. <4. 46. 59. 60. 62. 63. 64. 30. 33. 34. 38. 41. 43. 45. 48. 50. 55. 56. 57. 60. 61. 63. 19. 20. WADDINXVEEN Wethouder F. M. van Tol zal morgenochtend om 11 uur de eerste paal slaan voor het bejaardenflat annex dienstverlenings* centrum aan het Frank van Bijnenpad bij de Prins Willem Alexandertun- nel. Het complex omvat 145 woningen in acht woonlagen. Het dienstver- leningscentrum komt deels in de onderbouw, deels in de aangebouwde laag bouw. Het geheel is ontworpen door N.V. Bouwkundig Ingenieursbureau Stuurman te Waddinxveen en wordt uitgevoerd door J. Reijm N.V. Wo ning- en Utiliteitsbouw, eveneens te Waddinxveen. De bouwkosten zijn ƒ6.750.000,—. WADDINXVEEN Op dinsdag avond 1 april zullen de getuigen van Jehovah over de gehele wereld bij eenkomen in hun Koninkrijkszalen om de dood van Jezus Christus te herdenken. Deze tijd komt overeen met de datum van de 14e Nisan van de bijbelse kalender waarop Jezus tijdens het Pascha het Avondmaal in stelde met zijn apostelen. Voor Waddinxveen en omgeving zal de Avondmaalsherdenking door de getuigen worden gehouden in het Verenigingsgebouw, Burgem. Troost- straat 4 te Waddinxveen, ’s avonds om 8 uur. 10. 11. 1. 6. 12. 47. 49. 53. 54. 58. 22. 24. 26. 27. 16. 18. toestemming van B. en W. nodig. Beheer en exploitatie van de dienst verlening komt in handen van een particuliere stichting, waarin perso nen van verschillende levensbe schouwelijke en maatschappelijke richting zitting hebben. Naast de aan te stellen vakkrachten zal op ruime schaal gebruik worden gemaakt van de hulp van vrijwilli gers. In de centrale keuken worden de warme maaltijden bereid voor hen, die hiertoe niet zelf in staat zijn. Deze maaltjj den zijn tegen betaling verkrijgbaar, ook voor mensen el ders in de gemeente, die via een uit- brengdienst zullen worden bediend. Voor de verhuur van de flatwo ningen zal het gemeentebestuur een bewust gehanteerde indicatie toe passen. Voor de huur is dan ook vogel koortswerend geneesmiddel inborst, karakter (van personen) vreselijk telwoord teken van de dierenriem muzieknoot kleurling walkant langs ’n vaarwater toespraak universiteits stad in Engeland zadelmakers- werktuig mannelijk beroep WADDINXVEEN Kandidaat B. Oosterom uit Waddinxveen is met zeer goede cijfers geslaagd voor het zendingsexamen van de zendings- hogeschool van de Nederlands Her vormde Kerk te Oegstgeest. De heer Oosterom zal voorlopig niet voor het zendingswerk worden ingezet, daar hij eerst aan de rijks universiteit te Utrecht een doctorale studie theologie wil volgen. GOUDA Dinsdag 1 April ’s avonds om 19.30 uur zal in de St. Janskerk te Gouda, zoals elk jaar, de Mat thaus Passion van Joh. Seb. Bach uit gevoerd worden door het Goudse Toonkunstkoor onder leiding van di rigent Nico Verhoeff. Solisten zullen zijn: Heleen Verkley (sopraan), Marianne Dieleman (alt), Chris van Woerkom (tenor - evange list), Gerard van Dolder (tenor - ari a’s), Rom Kalma (bas - Christuspar- tij), Ruud v.d. Meer (bas - aria’s), Gerrit Jongejan (clavecymbel), Klaas Boersma (kerkorgel). Medewerking zullen verlenen het Rotterdams jon genskoor van Jan Braun en het Ge westelijk Orkest voor Zuid-Holland. Vooral in de eeuwenoude St. Jans kerk komt deze muzikale en religi euze belevenis dubbel tot zijn recht. Kaarten verkrijgbaar a 5,- bij Si garenmagazijn S. v.d. Krans, Kerk- weg 175 en bij Mevr. Groenendijk, Sweelinckhof 43, tel. 3015. De dienstruimte omvat een post- en boodschappenkamer, een admini- ^ratiekamer, een kapsalon en toko, een artsenkamer voor revalidatie, pe dicure en heilgymnastiek, een cen- ttale keuken voor bereiding van ’arme maaltijden, een eet- en ver gaderzaal, een centrale badkamer, «n hobbyruimte, een centrale was- ’ei'ette met droogkamer en een ’’ortuarium met aula. Verder komt er een toneelzaal met volledig ac commodatie en plaats voor 224 per sonen, een ruime recreatiezaal met ruimte voor een bibliotheek, een thee-keukenbuffet en een centrale telefooncel. groot lawaai waarmee iets wordt aangekondigd (figuurlijk) betrekking bekend sportevenement (afk.) muzieknoot meerstemmig muziekstuk jonge vink babyspeelgoed satijnweefsel de eerste vrouw (mythologie) gebroken getal (rekenkunde) heildronk uitroep boomloot een sterke weerzin tegen iets hebbende kwaadsprekerij iemand die zijn belijdenis heeft afgelegd en daarna aangenomen is Italiaanse munt rijstbrandewijn plaats van vestiging aaneenschake ling van gebeurtenissen afgestoken stuk gras sint (afk.) voorzetsel rekening van geleverde goederen lidwoord doortochtgeld chemisch symbool chemisch symbool net waarin men vissen die met de hengel gevangen zijn, levend kan houden motorschip (afk.) onbepaald voomaamw. vuur bezieldheid losgeraakte draad v. e. weefsel schertsende bijnaam soort kabeljauw uitgestrekte watervlakte paardeslee versierselen aan een plafond in de vorm van bladeren pandjeshuis ruim dansvertrek Hebreeuws muziekteken in de psalmen ladder laagtij oude naam naftaleen zeer luid (afk. muziek) modegek de tweede maag der herkauwende dieren in grove trekken akelig, vervelend soort van dagvlinder gewricht dat de voet met ’t been verbindt slaghout bij het cricketspel stad in Noorwegen 1000 gram (afk.) toestand van de arme deel van de dag (afk.) bijeenkomst waar iets gedemonstreerd wordt niet adellijk militaire rang (afk.) plaats in oostelijk Zeeuws Vlaanderen 42. aardrijkskundige aanduiding (afk.) bliksemschicht huisdier Het dienstcentrum zal zowel dienstbaar worden aan de bewoners van de flat als aan andere bejaar den en hulpbehoevenden. Voorts zal. het in bredere zin een sociaal-cultu- reel trefpunt worden in de wijk Groenswaard I. Het inrichten van een bibliotheek zal in de toekomst andere kostbare voorzieningen op dit punt kunnen voorkomen. De recreatiezaal zal dienen als conversatiezaal en verder ruimte bieden voor sociëteitswerk, bejaar- dengymnastiek en andere ontspan ning. De toneelzaal zal niet alleen wor den gebruikt voor de bejaarden maar ook voor ander cultureel- maatschappelijk verkeer in de wijk. De bibliotheek gaat ca. 10.000 boe ken omvatten. Op elk van de acht woonlagen be vinden zich achttien woningen, die voor de ene helft op het oosten, voor de andere op het westen uitzien. Deze achttien woningen zijn steeds onderverdeeld in twee gele genheden met één zit-slaapkamer, 14 met één slaapkamer en twee met twee slaapkamers. De eenkamerwoningen bestaan uit hal met garderobe, zit-slaapka- mer, keuken, douche/toilet, berging en zitbalcon. De tweekamerwoningen omvatten dal met garderobe, woonkamer, slaapkamer, keuken, douche/toilet, berging en zitbalkon. De driekamer woningen hebben één slaapkamer meer. Alle woningen hebben voldoende testruimte en zijn voorzien van cen trale verwarming en warmwater voorziening, centraal televisienet en aansluiting op het telefoonnet (tevens kerktelefoon). De woningen worden aangesloten op een alarminstallatie hebben alle een doorgeef-bood- schappenkastje. Op elke woonlaag komt een re- rreatiekamer met zitbalkon. Voor alle bewoners is in de onderbouw van de flat bergruimte beschikbaar. Een ruime hal, tevens wachtruim te. geeft toegang tot het dienstverle- tengscentrum en de twee liften, een voor vier en een voor zes personen. 2 5 10 11 13 15 16 19 20 18 21 22 23 24 25 26 28 29 31 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 48 47 46 49 52 50 51 53 54 58 55 56 59 61 60 62 65 63 64 66 67

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 3