)l 55 jaar getrouwd Veldwijk Huisvuildienst Hockeywedstrijd p Vuilnisdienst Sexuele opleiding voor onderwijs Pottenbakker voor Plattelandsvrouwen viert veertigjarig bestaan El Krediet gevraagd voor expositie „Oud-Waddinxveen” Verkoop bouwgrond in gemeenteraad Er is geen mens zo moeilijk of hij is blij met een boekenbon Raiffeisenbank voor boekt records Personeel Huisraad Auto s Huizen en Kamers Lessen en Clubs Diversen Kollekte D.E.L. i Kleine advertenties in iedere krant de meest gelezen rubriek. In onze krant KABOUTERS v.a. f 2,08 per Koopavond op plaatsing. Opgeven tot dinsdagmiddag 3 uur bij ons bureau Oranjelaan 30a, Waddinxveen. doktersdiensten Optreden dameskoor Voor beroep bedankt donderdag J- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART donderdag 27 maart 1969 WEEKBl Passage 145 - telefoon 2620 KABOUTERS WADDINXVEEN Op 28 maart 1929 begonnen de gebroeders W. C. M. en J. P. van Stijn een meubelfabriek in Waddinxveen. Twee man per soneel, beginkapitaal vijfentachtig gulden. Morgen jubileert de Triplex- fabriek Gebroeders Van Steijn en Co. C.V.: in veertig jaar uitgegroeid tot een hoogst modern, grotendeels machinaal bedrijf met twintig man perso neel en een jaaromzet van dik drie miljoen gulden. Op de binnenlandse zowel als buitenlandse markt toonaangevend voor de levering van edel- triplex. ZEVENHUIZEN Het dameskoor „Vox Jubilaris” zal op zaterdag 29 maart in Hotel Vos de jaarlijkse uit voering geven. Het koor, waarvan burgemeester A. van ’t Verlaat de beschermheer is, staat onder leiding van dirigent J. van Eek. Aan deze uitvoering werkt mee het fanfare korps „De Kleine Trompetter”. De toegangsprijs voor de avond is/1.50. De uitvoering begint om acht uur. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. Waddinxveen: J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, tel. 2979. Zevenhuizen: J. A. Ensing, Dorps straat 196, telefoon 01802-204. Moerkapelle: W. Vroegindeweij, Moerhageplantsoen 2, tel. 687. Wijk zuster C. J. Meijers, Dorpsstraat 51, Zevenhuizen, tel. 01802-280. TRIPLEXFABRIEK VAN STIJN ...zoals het was... (foto Sjaak Noteboom). TRIPLEXFABRIEK VAN STIJN ...en zoals het is... (foto Sjaak Noteboom) Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: mej. J. v.d. Meent, Maandag, woensdag en vrij dag ’s morgens van 9.00-10.00 uur en woensdagavond van 7.00-8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Kerkweg 234, Waddinxveen, tel. (01828) 45 22. Vrijdag 28 maart en maandag 31 maart geen spreekuur. WADDINXVEEN Ds. J. Kroeze te Echten (Fr.) heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep door de Geref. kerk te Waddinxveen. W< Be F de te zoen de s moei Wad gen. RC zien krac punt kan Mt dag voor ten i Voor geen Wad He zatei titell uit daar ken we d W< Mooi ten i bete; niet erzi Mc amb; verr; °ppa kape zen houc Gr om Voor Groe krijg moei halei W; Hoor vene resu] Wel het c ZEVENHUIZEN De afdeling Ze venhuizen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen hield vorige week in Hotel Vos de maandelijkse bijeenkomst, waarop 35 leden aan wezig waren. Deze avond werd ver zorgd door de heer J.Mulder, potten bakker te Amsterdam. Hij gaf een demonstratie van wat zoal gemaakt kan worden. Het was een zeer leer zame avond, tijdens welke de dames aanvankelijk de indruk kregen dat het maken van vazen, potten e.d. niet zo erg moeilijk is. Maar toen na de pauze enkele dames het zelf eens mochten proberen, bleek het tegen deel. Met veel hulp van de potten bakker kwam er toch wel iets tot stand. De plattelandsvrouwen besloten in de komende zomer een excursie te maken naar Westerbork. De heer Muller gaat daar, wegens ruimtege brek in Amsterdam, wonen en richt er dan een permanente tentoonstel ling in. Ook zullen de plattelands vrouwen, mits er voldoende belang stelling bestaat, in de maand mei, een excursie maken naar de Marinebasis in Den Helder. ZEVENHUIZEN Vorige week donderdag was het 55 jaar geleden dat de heer en mevrouw A. v.d. Wiel en A. v.d. Wiel-Verschoor met elkaar in het huwelijk traden, ’s Middags vierden zij dit heugelijke feit met fa milie en bekenden met een drukbe zochte receptie in Hotel Vos. Sinds 10 jaar woont het echtpaar aan het Zuid- einde, nr. 35. Het echtpaar heeft vier kinderen gehad, van wie er nu nog drie in le ven zijn. Verder zijn er vijftien klein kinderen en veertien achterkleinkin deren. De heer Van der Wiel (76 jaar oud) is een geboren en getogen Zevenhui zenaar. Zijn vrouw (73 jaar) is af komstig uit Moerkapelle, waar het echtpaar na hun huwelijk enkele ja- ren gewoond heeft. Na de komst naar Zevenhuizen heeft de heer Van der Wiel altijd in de landbouw gewerkt. Voor het laatst heeft hij gewerkt bij landbouwer L. Lekkerkerker aan het Zuideinde. Daar is hij gebleven tot zijn 65ste jaar. Hij was er 37 jaar lang. Bij zijn huidige woning kan de heer Van der Wiel zich uitleven op zijn hobby. Hij houdt namelijk van tui nieren en heeft daar rondom z’n huis ruimschoots de gelegenheid voor. Mevrouw Van der Wiel heeft na haar 65ste jaar zeven jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van de Algemene Bejaardenbond, afdeling Zevenhuizen. Om gezondheidsrede nen moest ze daar echter mee op houden. De oudervereniging is van me ning, dat de voorliching op de scho len het best door eigen leerkrachten kan worden verzorgd. B. en W. willen deze cursus als ex periment zien en stellen de raad voor het gevraagde krediet te verle nen. Als andere schoolbesturen met soortgelijke verzoeken komen wil het college deze op gelijke wijze be handelen. In de week van 31 maart tot 6 april zal een huis-aan-huis-kollekte wor den gehouden voor „Draagt Elkan ders Lasten”, het sociaal fonds van de christelijke vakbeweging. Deze in zameling heeft dit jaar een bijzonder karakter. Het CNV zal namelijk in juli 1969 zestig jaar bestaan. De kol lekte maakt een belangrijk deel uit van de jubileum-aktie, die zal wor den gevoerd onder het motto: „Zestig jaar christelijke vakbeweging - om u te dienen”. Instellingen als het fonds D.E.L. blijven ondanks de invoering van de Algemene Bijstandswet en allerlei andere regelingen en voorzieningen onmisbaar. Altijd weer zijn er im mers tal van gezinnen, die tussen wal en schip dreigen te raken wanneer zij door ernstige moeilijkheden worden getroffen. In die gevallen - en dat zijn er enkele duizenden per jaar - verleent het fonds financiële hulp. Ook beschikt het over een staf van maatschappelijke werksters, die ge zinnen in nood terzijde staan bij het zoeken naar een oplossing voor hun moeilijkheden. Daarnaast dient D.E.L. vele hon derden gezinnen die in moeilijkheden verkeren van raad en hulp bij het aanvragen van bijstand. Deskundige hulp is daarbij veelal dringend ge wenst, omdat velen niet weten wat te doen staat - vooral niet wanneer een aanvraag om bijstand wordt af gewezen en zij moeten beslissen of zij al dan niet bezwaar zullen aanteke nen of in beroep zullen gaan. WADDINXVEEN In verband met de a.s. feestdagen vindt de na volgende wijziging plaats in de op haaldienst voor huisvuil. De c ling, w Moerki I gaat la I sende I Woerd ste fai I kapellf I halve I Natuui uitgesc I ken d; I begin verdw I van V I Woerc I van z: I met v I Woerc I dan rr I houde I Maar I de bu I nog vi Be I terug I taat. I zitten. I was b Wei I winni I dag. I I flattei I was I RCV, I de vu Het I uitzie I Nu w I met I bleef. I met i I - am I word Ooi I danig I Bergi I venei I heeft I met c Mo I kans I tegen I len. I met I finiti I Moei uits I den- Gr I tegei I dit t I verlii I de sc Ha: I wind’ I ceerc I na d< I kwax treffi I val I moes I een i WADDINXVEEN Na lange tijd oefenen Op het terrein aan de Von- dellaan gaat de Hockeyclub Wad dinxveen nu voor het eerst officieel naar buiten spelen. Zondag a.s. wordt in Rosmalen een wedstrijd gespeeld tegen de Hoc- key-club van die plaats. H.C. Waddinxveen verschijnt in de volgende opstelling: den Engels man, Weijers, Doting, van Eewijk, Moerel, 't Hooft, Berrevoets, Hou wers, van Vliet, Zwenk en Hertog. Op maandag 7 APRIL A.S. (tweede Paasdag) wordt geen huisvuil opge haald. De route welke op deze dag gereden zou worden, komt geheel te vervallen. In die wijken waar dus normaal op maandag huisvuil wordt opgehaald zal dit in de komende komende week dus maar éénmaal geschieden, waarbij het toegestaan is extra huisvuil, mits goed verpakt in dozen, plastic zakken e.d., bij de emmers te plaatsen. De dienst op Goede Vrijdag zal normaal worden uitgevoerd. ZEVENHUIZEN In verband met de komende feestdagen is de ophaal dienst van huisvuil als volgt gewij zigd. Grof huisvuil: de grofhuisvuildienst van 2 april vervalt. Daarvoor in de plaats komt een grofhuisvuildienst op woensdag 16 april. Gewoon huisvuil: (a) Week vóór Pasen: maandag, dins dag en woensdag ongewijzigd. De dienst van donderdag wordt gereden op woensdag en de dienst van vrijdag op donderdag; (b) Week na Pasen: De dienst van maandag wordt gereden op dinsdag en die van dinsdag op woensdag. Om de diensten in de weken vóór en na Pasen normaal te laten door gaan wordt op die beide woensdagen een tweede vuilnisauto ingeschakeld. De Van Stijns begonnen aanvan kelijk met het maken van klein meubelen. Midden in de crisisjaren. Met veel vallen en steeds weer op staan. Soms denkend dat het maar beter was om er mee op te houden. Maar met stug volhouden ging het van lieverlede beter. In 1939 liep het zo goed, dat de broers een nieu we stap waagden. Een stap, die be slissend zou worden voor de toe komst. Naast hun meubelfabriek richtten zij een triplexfabriek op, ’’Ficar”, afgeleid van ’’fineer op car ton”. Maar de meubelfabriek bleef voorlopig nog hoofdzaak. In de oorlog kwam een sombere dreiging over het bedrijf. In 1943 moest het bedrijf van de bezetters worden stilgelegd omdat -zoals de heer W. van Stijn zegt- "we het ver rekten om voor de Duitsers te wer ken.” Met veel handigheid is dit Duitse bevel omzeild en dat was voorname lijk te danken aan het slimme werk van ’’concurrent” Willem Bruynzeel ”Die heeft ons van de ondergang ge red.” Na de oorlog ging Van Stijn zich geheel toeleggen op het edeltriplex WADDINXVEEN Het spaar- derstegoed bij de Coöperatieve Raif feisenbank in Waddinxveen groeide in 1968 met 3,3 miljoen gulden van f 22.001.527,45 naar 25.368.622,83. Er werd bjjna zesenhalf miljoen aan hypotheken en voorschotten ver strekt, waar tegenover twee mil joen werd terugontvangen. In totaal staan ruim 15 miljoen gulden uit aan hypotheken, leningen en voorschot ten. De debetsaldi rekening courant stegen met rond 200.000,-, de cre- ditsaldi daalden met ongeveer 1,7 miljoen en bedroegen ultimo decem ber bijna zes miljoen gulden. Het afgelopen jaar toonde met 5,2 mil joen de grootste stijging in het ba lanstotaal, die ooit werd geboekt. Ook de stijging van de omzet met 58 miljoen betekent een nieuwe top. Gemiddeld wordt bij de bank per werkdag een miljoen gulden omge zet. Het bestuur heeft plannen voor nieuwbouw, daar door de sterke groei van de bank het ruimtepro bleem steeds nijpender wordt. voornamelijk wandplaten. De meu belfabriek werd gelikwideerd. Vijf jaar geleden werd de firma omgezet in een C.V. en trad van elk der gebroeders een zoon toe als me debeheerder. Het jaar daarop werd de fabriek onteigend als sta-in-de-weg voor de verbreding van de Wilhelminakade. In 1966 kon het nieuwe ultra-moder- ne complex in gebruik worden ge nomen. Daar gonzen nu de machi nes, die de kapitale voorraden kost baar hout verwerken tot dat edel triplex, dat Van Stijn een naam van niet geringe betekenis heeft gege ven. Resultaat van veertig jaar vol harden door twee broers, die met een grijpstuiver begonnen zijn. Ze gaan dat feest wel even vieren. Morgen met een uitgaansdag en di ner voor het personeel, zaterdag met een receptie van 4 tot 6 uur in de fa briek. WADDINXVEEN In de ge meenteraadsvergadering van heden avond doen B. en W. de raad twee belangrijke voorstellen inzake ver koop van grond voor de woning bouw, beide in het uitbreidingsplan Groenswaard II. Het eerste betreft ca. 14.000 vier kante meter grond, waarop de N.V- Bouwteam Waddinxveen 78 prenue- woningen en 52 garages wil neerzet ten. De prijs voor deze grond sten het college op 972.000,-. Voorts wil Philips grond kopen voor de bouw van 54 premie-huurwoningen en garages. Hoewel de onderhanden gen niet geheel zijn afgerond willen B. en W. reeds nu tot verkoop be sluiten, opdat Philips al in mei me de bouw kan beginnen. Voor dez grond is de vraagprijs 690.000,-. WADDINXVEEN B. en W. vra gen de gemeenteraad een krediet van 5.000,- voor de tentoonstelling ”Oud-Waddinxveen”, die eind mei- begin juni in dé Koningin Juliana- school zal worden gehouden. Uit dit bedrag moeten de kosten worden bestreden van vervoer en verzekering van door musea en an deren in bruikleen afgestane voor werpen en de inrichting van en het toezicht op de expositie.. B. en W. kunnen nog geen raming geven in hoeverre deze kosten door entree gelden zullen worden gedekt. Sommige dingen liggen zo voor de hand dat het jaren duurt voor iemand ze ziet liggen. Heeft Amerika niet tot 1492 moeten wachten tot eindelijk Columbus Zo heeft het tot vandaag moeten duren voor Anne- lies op het idee kwam oom Piet een boekenbon te ge ven. Dagenlang heeft zij gezocht naar iets leuks en dat is moeilijk voor een man van die leeftijd en met 97 stropdassen. Maar nu is het feest en oom Piet is het middelpunt van de aandacht, hij zit blij verrast met de enveloppe in zjjn hand en Annelies wacht met spanning op zijn reac tie. Zij weet nog niet hoe blij hij er mee zal zijn, maar ze had het kunnen weten. Want wat is de boekenbon anders dan een cadeau dat altijd in de smaak valt, zelfs in de meest persoonlijke uitvoe ring. Maak er gebruik van, ga eens naar boekhandel WADDINXVEEN De ouderver eniging van dé rooms-katholieke scholen in Waddinxveen heeft B. en W. verzocht om een krediet van 17000,- voor het volgen van een cur sus in sexuele voorlichting door twaalf onderwijzers. De cursus wordt gegeven door het Instituut voor Voorlichtingskunde in Rotter dam. WADDINXVEEN De koop avond in Waddinxveen zal volgende week niet op vrjjdag 4 april (Goede Vrjjdag) worden gehouden maar op donderdag 3 april. Ook het postkan toor zal in plaats van op vrijdag avond op donderdagavond van 18 uur tot 20.30 uur zijn geopend. r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 4