Na langdurig raadsdebat: VAKANTIE 1969 RIJWIELEN Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen De Raiffeisenbank is goed voor uw geld ook voor uw rekening-courant gelden Een mannelijke Administratieve kracht Een vrouwelijke Administratieve kracht A. VAN GINKEL Nader beraad over gunning benzinestation zwembad WADDINXVEEN De gemeenteraad van Waddinxveen zat vorige week donderdagavond voor een dilemma: moest men het college van B. en W. zijn zin geven in zijn wens tot eerlijk zaken doen met de benzine-maat- schappij Aral? Of moest men ingaan op een ander (en erg geheimzinnig) bod, op het recht van exploitatie van een benzineverkooppunt bij het nieuwe zwembad, dat 32.000 meer oplevert. RAIFFEISENBANK M waddinxveen autohandel n.v.? Luisterrijk jubileum van gebroeders Van Stijn V RAIJESTEIJN Aanmatigende houding BP Markt Goede Vrijdag Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS 1 2. REISBUREAU Nader beraad FLUWELENSINGEL 59a-TEL. 01 820-1 71 22 - GOUDA SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Cursus afgestemd Geen contant geld in huis, geen risico door brand, verlies of diefstal! Wel een rentevergoeding over uw saldo en een eenvoudige manier van betalen via de bankgiro! Allemaal voordelen van een rekening-courant bij de Raiffeisenbank; de bank die uw opdrachten stipt uitvoert, ook uw periodieke betalingen waarvoor u slechts een éénmalige opdracht behoeft te geven. Vraag nadere inlichtingen bij uw Raiffeisenbank. Moreel gebonden J J jip; J Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1230 DONDERDAG 3 APRIL 19S9 By de foto: Gevraagd voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 13656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank. WADDINXVEEN Op vrijdag 4 april - Goede Vrijdag - zal de week markt in Waddinxveen worden ge houden van 13 uur tot 18 uur. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. BI M» O Q 3 O 00 leeftijd 16-18 jaar leeftijd 18-20 jaar. Voor beide functies zijn Ulo-diploma en kantoorervaring gewenst. Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties aan A.N.V.R. boekingskantoor voor: Air-Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centouri Cebuto St. Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma op Spanje Kerkweg 207 - tel. 01828-4488* (thans weer zonder parkeer probleem). Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). 'Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- Rupke, met het voorstel kwam om het punt te kopen voor 208.000, veel meer dus dan het bedrag dat het college met Aral was overeenge komen. De voorzitter hield voet bij stuk: ”U accepteert het hogere bod omdat het u gaat om een inwoner. Een in woner die wij overigens altijd heb ben geholpen en ook zullen blijven helpen. Wij hebben bij Aral voor el kaar gekregen dat deze de heer Rupke op bijzonder gunstige voor waarden in dienst zal nemen als be heerder van het pompstation. Het door Aral getekende contract ligt klaar, dat heeft u zelf gezien. Hoe vindt u het dat een zo groot concern als de BP na maanden van onder- handelingen, na een veel te laag aanbod via een achterdeurtje weer binnen tracht te komen. Via de heer Rupke, die wij ten enenmale niet in staat achten verantwoordelijk te zijn voor het bedrag dat hij nu dank zij de BP kan bieden. Ik vind dat een handelwijze een grote maatschappij onwaardig.” Deze uiteenzetting vond zijn cli max in de woorden van burgemees ter Van der Hooft: ”U heeft de plicht dit station aan Aral te verko pen. Wij zullen nooit meer met de BP in zee gaan.” De financiële commissie en ook de bouwcommissie, voelden wel veel voor het laatste. De burgemeester was daar vierkant tegen. Maar de volle publieke tribune die aan het eind van deze wat lauwe ver gadering op enig stuntwerk had gehoopt moest teleurgesteld naar huis. De raad vermeed een directe uitspraak en verzocht het college de zaak van het benzinepompstation aan de Sniepweg opnieuw te bekijken. Abonnement: f 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en f 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Onder het trotse toezicht van hun echtgenotes ontvan gen de gebroeders Van Styn de gouden medaille met oor konde van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel uit handen van drs. Buenk, secre taris van de Kamer van Koophandel. (foto Sjaak Noteboom) dejong's Het debat rond het benzinestation begon met een telegram van de BP, de eerste onderhandelingspartner die door b. en w. was afgewezen, omdat na vele besprekingen een veel te laag bod uit de bus kwam. Boven dien had het college de toon waarin het concern zijn verlangens kenbaar maakte als aanmatigend ondervon den. In het telegram uitte de BP zijn teleurstelling over het feit dat met zij, maar de maatschappij Aral het pompstation bij het nieuwe zwem bad zou krijgen. ’’Vreemde zaak,” zei burgemees ter Van der Hooft”, het laatste bod van de BP was veel lager dan de 176.000 (een ton voor het zwembad, de rest voor de grond) die we nu van Aral krijgen. De zaak werd nog gecompliceerder toen de heer Van der Hooft van de PvdA-fractieleider A. H. van Gent te horen kreeg dat het ook de BP was die nu, via de Waddinxvener P. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. De raad, toch wel een beetje be duusd na dit pleidooi, verzocht om een korte schorsing voor overleg. Daarna vroeg men om terugname van het voorstel voor nader beraad. Al eerder op de avond was een pre-advies afgestemd, waarin werd gevraagd om ƒ1700 voor de scholing van twaalf katholieke onderwijzers in het geven van sexuele voorlich ting. De raad vond sexuele voorlichting een zaak van de ouders. Als die wil len dat er op school hieraan wordt gedaan dan moeten ze dat zelf maar betalen. Dat doet men ook zo bij de Klaas de Vriesschool. Ook nu verschilde burgemeester C. A. van der Hooft met de raad van mening. ”U moet het juist op prijs stellen dat een school zelf het initia tief neemt tot het geven van sexuele voorlichting,” vond hij, Er gebeurt tenminste iets.” De burgemeester zag in de sexuele voorlichting wel dege lijk een taak voor de scholen ’als verlengstuk van de normale opvoe ders, de ouders’. Het raadslid J. H. Mol (WD) ver duidelijkte het standpunt van de fi nanciële commissie: ”Wij hebben geen enkel bezwaar tegen de sexue le voorlichting als zodanig. Maar wij vinden dat de ouders zelf ook eens een keer moeten willen betalen. Dat gebeurt ook op de openbare scholen in Waddinxveen.” De heer Noorlander vond dat wat al te gemakkelijk een beroep op de openbare middelen was gedaan. De heer Huizer, mede sprekend namens de SGP, was helemaal tegen. Nog niet zozeer om een principiële reden als wel om het feit dat de ouders te veel van het onderwijs en de leer krachten verlangen. De heer J. van den Roovaart (chu) deed ook niet mee: ”Als we nu ja zeggen dan zegt het Rijk straks: ’’Mooi, dat betaalt de gemeente wel voor ons, dat hoe ven wij niet te doen.” Met de burgemeester streed de heer P. F. J. van Schie (kvp) voor dit voorstel. Hij vond voorlichting wél een taak voor het onderwijs. Het voorstel werd tenslotte met acht stemmen tegen en vyf voor ver worpen. WADDINXVEEN Met veel luis ter is vrydag en zaterdag het veertig jarig bestaan gevierd van de Triplex- fabriek Gebroeders Van Styn en Co C.V. Op een zeer druk bezochte re ceptie kwam een niet eindigende stroom van mensen de gebroeders Van Styn gelukwensen. De huldiging vond zyn hoogtepunt in de uitreiking van de gouden medaille van de Maat schappij voor Nijverheid en Handel met oorkonde, die zowel de heer W. C. M. als de heer J. P. van Styn ten deel viel. De secretaris van de Ka mer van Koophandel, drs B. W. Buenk, verrichtte deze plechtigheid met de nodige en verdiende lef woorden. Ter receptie waren aanwezig bur gemeester Van der Hooft en wet houder Lips, de directeur van de dienst van Openbare Werken, de heer Kraneveld en een afvaardiging van de vakbewegingen. De woord voerder van deze delegatie memo reerde de uitstekende verstandhou ding, die in het jubilerende bedrijf altijd tussen werkgevers en werkne mers heeft bestaan. Met een schat van bloemen en ge schenken werd de heren Van Stijn duidelijk gemaakt, dat zij in wijde kring in Waddinxveen en daar bui ten grote sympathie genieten. Vrydag, op de eigenlijke jubi- leumdag, werd het feest gevierd met het personeel. In de eerste plaats werd daarbij de heer H. Kammeraat chef van de fineerafdeiing, gehul digd in verband met zyn zilveren jubileum by de zaak. •Hij ontving van drs Buenk de zil veren medaille van de Mij. voor Nij verheid en Handel. De heren Van Stijn vertastten hun trouwe mede werker met een gouden horloge en een geschenk onder couvert. Nanes het personeel bood de heer Laurier, chef produktie, een complete foto-in- stallatie aan. Mevrouw Kammeraat werd in de bloemetjes gezet. Hoe aantrekkelijk het hogere bod ook was, de burgemeester acht te zich moreel gebonden aan zyn toezeggingen tot Aral. Elke andere uitleg vond hy een bewijs van wan trouwen in de onderhandelingspo- litiek van het gemeentebestuur. ’’Af wijzing van dit voorstel,” zei hij na dat de bouw- en de financiële com missie hun voorkeur voor het hoge re bod hadden kenbaar gemaakt, ”is een trap tegen het college.” Dat was niet de mening van de heer Van Gent: ”Uw morele binding is nog niet die van de raad. Ik ben het met u eens als u zegt dat de BP geen kiekeboe moet spelen achter de rug van de heer Rupke. De maat schappij moet voor de dag komen. Maar wij zijn er voor om het ver kooppunt te verkopen aan de heer Rupke.” Met het voltallig personeel werd na een gezellig aperetif in hotel Neuf in Boskoop het diner gebruikt Daar na trok men naar Rotterdam om zich te vermaken bij de cabaretvoorstel ling van Jasperina de Jong. Tot diep in de nacht werd tenslotte na gefeest in ’’Wienerwald”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1