Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen meneer VAKANTIE 1969 autohandel h.d Hallo. Afgebrande molen stond vroeger in Waddinxveen Astma Fonds zoekt nog collectanten Een mannelijke Administratieve kracht Een vrouwelijke Administratieve kracht A. VAN GINKEL Alexander-tunnel gesloten Wegdek bij Beethovenlaan door water geteisterd Receptie E. Weisz De Uil” pc mi IS f 1 I ft- Jht Ondergrondse wel oorzaak? Zwembad gaat Zware brand in ketelhuis Kermis in mei Kom 'voor een kwaliteits piano of orgel I kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven 24 mei open iji w.j| Bazar Groene Kruis e I Kinderpostzegels REISBUREAU Rigoreus Staringlaan FLUWELENSINGEL 59a-TEL. 01820-171 22-GOUDA Sm DOKTERSDIENSTEN m .lift Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1231 DONDERDAG 10 APRIL 1969 r Gevraagd voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: enzovoort Zoals bekend is de sportweek ge pland van 11 tot 21 juni. WADDINXVEEN De jaarlijkse kinderpostzegelactie heeft in Wad dinxveen in het afgelopen najaar het kapitale bedrag van 16.957,60 opgebracht. oversteken, gaat men nu een einde maken aan deze kritieke situatie. Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: Mevr. J. van Harten-v.d. Meent, maandag, woens dag en vrijdag ’s morgens van 9.00- 10.00 uur en woensdagavond van 7.00- 8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Kerkweg 234, Waddinxveen, tel. 4522. ’’Hallo, meneer De Uil.” Interlo kaal gesprek met Fabeltjeskrant. Zo een kans krijg je als je op de rom melhoek bij de Nicolaas Beetslaan een afgedankt telefoontje vindt... (foto Sjaak Noteboom) Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. WADDINXVEEN Het Nederlands Astma Fonds houdt van 21 tot en met 26 april zijn collecte in Wad dinxveen. Er is nog dringende be hoefte aan collectanten. Vrijwilli gers kunnen zich aanmelden bij de heer J. G. Bakker, Prinses Beatrix- laan 40, tel. 2884. leeftijd 16-18 jaar leeftijd 18 - 20 jaar. Voor beide functies zijn Ulo-diploma en kantoorervaring gewenst. Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties aan A.N.V.R. boekingskantoor voor: Air-Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centouri Cebuto St. Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma op Spanje Kerkweg 207 - tel. 01828-4488* (thans weer zonder parkeer probleem). Het wegdek onder de Beetho venlaan wordt een meter uit gediept, waarna een opvulling van slakken een ondergrond gaan vormen voor een nieuw asfaltdek. (foto Sjaak Noteboom) Naast de directe materiele schade bestaat voor de heer Van Paassen het gevaar, dat een onverhoopte nachtvorst zijn tere kweekprodukten in de nu onverwarmde kassen kan vernietigen. Om een definitief einde te maken aan deze toestand wordt de zaak nu rigoreus aangepakt. De grond wordt uitgediept tot een meter, waarna de kuil met slakken zal worden ge dempt. Over deze nieuwe onder grond wordt dan een asfaltbestrating aangebracht. Openbare Werken heeft deze gele genheid aangegrepen om gelijktijdig Het geval van het opwellende wa ter bij de Beethovenlaan staat niet alleen. Een zelfde toestand doet zich voor bij de Staringlaan in de Von- delwijk. Zodra het transport van het zand voor de nieuwe begraaf plaats, dat over deze weg leidt, ach ter de rug is gaat men ter plaatse soortgelijke voorzieningen treffen als bij de Beethovenlaan. WADDINXVEEN Zaterdag nacht om even over een, in de vroeg te van de paasmorgen, is door onbe kende oorzaak brand uitgebroken in het ketelhuis van de tuinderij van de heer H. G. van Paassen aan de Zwarteweg. De schade, die nog niet precies kon worden vastgesteld maar in elk geval zeer groot is, wordt door verzekering gedekt. Toen de vrijwillige brandweer ar riveerde brandde de olie, die uit de verwarmingsketel was gestroomd,als een fakkel. Dit vuur werd eerst met schuim overmeesterd. Met de water straal werd daarna het brandende ketelhuis en een belendende schuur onder handen genomen. Het blus- singswerk vergde bijna anderhalf uur. Zo'n instrument koopt u voor uw leven. Voordat’ u kiest, moet u eerst alle toonaangevende merken en modellen kunnen bekijken en bespelen. Dat kan. In de winkels en toonzalen van BOOT ORGEL- EN PIANOHANDEL te BODEGRAVEN (centrum van orgelfabricage en verkoop) zult u een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ HUÜfl|BOOT lUBIHIBBI ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen ot vraag brochures. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN De Prins Willem Alexander-tunnel - trotse verbinding tussen de Vondelwjjk en Groenswaard - is dinsdag voor alle verkeer afge sloten en zal dit ten minste tot zaterdag blij ven. Oorzaak hiervan is een nood- zakelijke herbestrating van de Beethovenlaan, de verbindingsweg achter de tunnel, die aansluiting geeft op Groenswaard. een verbetering aan te brengen in de aansluitingen van de fietspaden, die aan weerszijden van de Prins Wil lem Alexander-tunnel lopen. De stroom fietsers kwam - zo bleek in de praktrik - op gevaarlijk onover zichtelijke wijze in het overige ver keer. Door nieuwe voorzieningen, waarbij de wielrijders haaks moeten Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- de Jong s WADDINXVEEN De kermis, waarvan de opbrengst bestemd is voor de financiering van de sport week, wordt niet deze maand ge houden - zoals wij onlangs bericht ten - maar op woensdag 14, don derdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 mei aan de Nesse. Een week of drie geleden ging het wegdek hier mankementen verto nen. Door de bestrating van beton- klinkers kwam water naar boven. Dit euvel kwam niet geheel on verwacht. Door het bijzonder zware en intensieve verkeer tijdens de bie tencampagne en door het af- en aanrijden van de zware betonwa- gens voor de nieuwbouw had het wegdek abnormaal veel te verduren gehad. De Dienst van Openbare Werken begon aan een herbestrating, weder om met betonklinkers. Toen de wal sen over dit nieuwe wegdek gingen kwam men voor de onaangename verrassing te staan dat prompt weer water uit de grond kwam. De her komst hiervan heeft men niet met zekerheid kunnen vaststellen, doch waarschijnlijk moet deze gezocht worden in ondergrondse wellen. WADDINXVEEN De heer E. Weisz, procuratiehouder bij de N.V. Apparaten- en Machinefabriek H. Glasbeek jr, heeft met ingang van 31 maart na een diensttijd van 26’/2 jaar dit bedrijf met pensioen verla ten. Op vrijdag 11 april wordt de heer Weisz in de showroom van Glasbeek aan de Noordkade van 15.30 tot 17 uur een afscheidsrecep tie aangeboden. Waddinxveen - E. M. L. Hemmin- ga, arts, Dorpsstraat 66, tel. 2078. Zevenhuizen: J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk (tel. 01892-2500). Moerkapelle; W. Vroegindeweij Moerhageplantsoen 1, tel. 687. Wijk zuster A. J. Kapteijn, Dorpsstraat 16, tel. 530. MOERKAPELLE: Vrijdag 18 en zaterdag 19 april zal er in het Dorps huis een bazar gehouden worden voor het Groene Kruis afd. Zeven- huizen-Moerkapelle. Aanstaande vrijdag en zaterdag 11 en 12 april komen de leden van het comité aan huis om geld of goederen hiervoor op te halen. Hoewel het financieel eigenlijk on mogelijk was moest het bestuur noodgedwongen kiezen voor een nieuw gebouw, omdat het oude in al le opzichten niet meer te gebruiken is. Het nieuwe gebouw aan de Bea- trixlaan is bijna klaar en zal op 22 april officieel geopend worden. WADDINXVEEN Het nieuwe zwembad aan de Sniepweg te Wad dinxveen zal zaterdagmiddag 24 mei om half drie feestelijk in gebruik worden genomen. Na de officiële opening, waarvoor de gedetailleerde plannen momen teel worden uitgewerkt, zal onder auspiciën van de Waddinxveense zwem- en poloclub „De Gouwe” een zeer aantrekkelijk zwemprogram- ma worden geboden. Een aantal prominente zwemmers en zwem sters is uitgenodigd voor zwem wedstrijden. Verder zullen er de monstraties schoonspringen en ko misch springen worden gegeven. Tenslotte wordt een waterpolowed- strijd gespeeld tussen het eerste team van De Gouwe en dat van Veenendaal. WADDINXVEEN Vorige week is in Harderwijk de mo len ”De Hoop”, waarin een restaurant was gevestigd, af gebrand. Ook voor Waddinx veen is dat een beetje triest. De molen was namelijk oor spronkelijk afkomstig uit deze gemeente. Zij heeft gestaan aan de Zuid- kade. Toen jaren geleden ook al door brand in Harderwijk het molen-restaurant werd verwoest is als remplacant het bovenstuk van de Waddinx veense inrichting aangekocht, die nu het lot pan zijn voor ganger heeft gedeeld. Het onderstuk van de molen staat nog steeds in de veevoe derfabriek ”De Hoop” aan de Zuidkade. ■- e •-1I ■i è- TT- - - 3 ■”C i J 3S

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1