Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Mevrouw Roosenhoff uit Den Haag Waddinxveen heet welkom aan 17.000-ste inwoner Centraal Garage Prins Maurits jaar een Koopcentrum Brug breidt aktie uit ook voor uw reisdeviezen autohandel n.v. De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Een mannelijke Administratieve kracht Een vrouwelijke Administratieve kracht I 1 RAIFFEISENBANK Fffl WADDINXVEEN I I op adem Eind dit jaar Twee gouden bruidsparen Laat hen eens t tegen 18.000 komen B SIMCA1OOO Razendsnel Groot feest I Ki - FLUWELENSINGEL 59a - TEL. 01820-1 71 22 - GOUDA Bejaardenmiddag Woningbouw - SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN ft* DOKTERSDIENSTEN Zi. Begin uw buitenlandse reis bij de Raiffeisenbank. Wij weten alles over de vreemde valuta die u nodig heeft. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor die veilige reischeques. Voor alle financiële zaken overigens, die met uw buitenlandse reis te maken hebben. Wij zijn u graag van dienst! Weekblad voor Waddinxveen Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- middag 12 uur. DONDERDAG 17 APRIL 1969 23e JAARGANG - Nr. 1232 van Gevraagd voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: Nieuwe Markt 19-27 Tel. 01820-15000 Gouda o $3 Hü zei, dat de verwachtingen voor de toekomst zeer hoog gespannen zijn: met een aantal van 802 wonin gen, dat per 1 mei in aanbouw ’zal zijn, zal Waddinxveen aan het ein de van dit jaar een zielental van 18.000 zeer dicht benaderen. Tot nu toe was het zo, dat men bij inlevering van een bepaald aantal zegels op een dertigtal in een catalo gus vermelde merkartikelen 25 pro cent korting kreeg. Het aantal van dertig artikelen wordt nu uitgebreid tot vijftig. De twintig nieuwe artikelen, waar voor de korting zal gelden, worden vermeld op een extra inlegvel, dat in de catalogus kan worden bjjgevoegd. Ook de Waddinxveense midden stand toonde zijn vreugde op deze belangrijke dag. De heer G. van Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: Mevr. J. van Harten-v.d. Meent, maandag, woens dag en vrijdag ’s morgens van 9.00- 10.00 uur en woensdagavond van 7.00- 8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Kerkweg 234, Waddinxveen, tel. 4522. Mevrouw Roosenhoff uit Den Haag werd de 17.000-ste inwoonster van Waddinxveen Burgemeester Van der Hooft kwam met groot gevolg naar de Justus van Effenlaan om haar en haar man een spaar bankboekje met 17.000 centen aan te bieden. (foto Sjaak Noteboom) Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen f 6.75 binnen het verspreidings gebied en f 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Waddinxveen - Th. G. Blom, arts, Kon. Wilhelminsingel 83, tel. 2112. Zevenhuizen: J. A. Ensing, Dorps straat 196, Zevenhuizen (tel. 01802- 204). CO CM O o de Jong s leeftijd 16-18 jaar leeftijd 18-20 jaar. Voor beide functies zijn Ulo-diploma en kantoorervaring gewenst. Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties aan WADDINXVEEN Twee gou den bruidsparen binnen enkele da gen tijd gaven dubbel feest in Wad dinxveen. WADDINXVEEN De winkeliers van het koopcentrum ”De Brug” gaan hun zegelactie, die in maart is begonnen, met ingang van 1 mei uit breiden. Zaterdag 12 april waren het de heer G. van Wijk en mevrouw H. v. Wijk-Hekman, die hun vijftigjarig huwelijksfeest vierden, gisteren was de gouden kroon voor de heer P. J. Olie en mevrouw C. Olie-Lamens. Beide bruidsparen werden door het gemeentebestuur verrast met een fruitmand. Burgemeester Van der Hooft kwam gisteren in het Her vormd Wijkgebouw de heer en me vrouw Olie op hun receptie per soonlijk gelukwensen. Zaterdag hoopt hij ook present te zijn in het Gereformeerd Verenigingsgebouw, als daar de heer en mevrouw Van Wijk recipiëren. WADDINXVEEN Dinsdag 22 april wordt om 2.30 uur in het Vere nigingsgebouw aan de Stationsstraat een middag voor bejaarden gehou den. In totaal zjjn momenteel 646 wo ningen in de gemeente Waddinx veen in aanbouw, waarvan 207 pre- miewoningen in Groenswaard 1 en 348 premiewoninger in Groens waard II en 43 woningwetwoningen in Groenswaard I. In de ongesubsi dieerde sector werden 16 woningen in de Or an je wijk, 5 in het villawjjk- je, 1 in Groenswaard II en 26 elders in de gemeente in aanbouw geno men, terwjjl binnenkort de bijdrage beschikkingen voor 78 premiewo- ningen, te bouwen in Groenswaard II, ontvangen zullen worden. Deze woningen zullen in ieder geval vóór 1 mei a.s. in uitvoering worden ge nomen, zodat per 1 mei 1969 802 wo ningen in aanbouw zullen zijn. Op 20 november 1966 was het groot feest vanwege de begroeting van de 15.000e inwoner. Mevrouw A M. H. M. Grothauzen-Bruggeman werd op 5 december 1967 al sl6.000e inwoner van Waddinxveen welkom geheten. Op 1 januari 1969 bedroeg het aantal inwoners 16.736. De verwachting dat tegen het ein de van dit jaar een zielental van 18.000 reeds dicht zal worden bena derd is niet zo verwonderlijk, indien men het aantal woningen in ogen schouw neemt, dat thans in aan bouw is. Prins Maurits, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is vandaag een jaar geworden. Zeer bewust van het gewicht van deze dag poseerde hij voor fotograaf Max Koot. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag tm. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. De burgemeester vertelde me vrouw Roosenhoff, die met haar man uit Den Haag afkomstig is, dat men de laatste dagen op het gemeen tehuis met spanning op dit moment had gewacht. Met een spaarbank boekje, waarop de gemeente zeven tienduizend centen als eerste inleg liet aantekenen en met een boeket bloemen maakte de heer Van der Hooft duidelijk hoe blij men was met de inschrijving van de 17.000- ste. WADDINXVEEN Een hoogst verraste mevrouw H. Roosenhoff- Verboom (24) kreeg dinsdag om 12 uur volkomen onverwacht hoog be zoek in haar pas betrokken woning aan de Justus van Effenlaan 56: bur gemeester C. A. van der Hooft kwam haar daar in gezelschap van de wet houders Van Tol en Lips, van ge meentesecretaris Jenné en chef af deling Algemene Zaken W. F. Meijer vertellen, dat zij die ochtend was in geschreven als 17.000ste inwoonster van Waddinxveen. Toen zij ’s-och- tends op de gemeentesecretarie de verhuiskaarten van zichzelf en haar man kwam inleveren was deze nieu we mjjlpaal voor het snel groeiende Waddinxveen bereikt. MOERKAPELLE W. Vroegin dewey, Moerhageplantsoen 1, tel. 687. Wijkzuster A. J. Kapteijn Dorpsstraat 16, tel. 530. Van lucht alléén kan een mens niet leven - dat is één van onze goed-Nederlandse uitdrukkingen. Zonder lucht is er echter geen leven en met weinig lucht is het leven bij zonder moeilijk. Voor dat laatste probleem staan de honderdduizenden Nederlan ders die aan astmatische ziekten lijden. Zij leven onder een zware druk, die de medi sche wetenschap nog slechts ten dele kan verlichten. Het Nederlands Astma Fonds heeft de strijd aange bonden tegen deze volksziek te, waarvan de omvang on rustbarend is en waarvan de gevolgen voor de patiënt bij zonder ernstig kunnen zijn. Het voert deze strijd op vele terreinen, zowel door directe hulp als door onderzoek naar oorzaken en bestrijdingsme- thoden. Eens per jaar wordt via een landelijke collecte een beroep gedaan op het gehele Neder landse volk om het Neder lands Astma Fonds materieel te helpen bij de uitvoering van zijn vele taken. In Waddinx veen wordt die collecte ge houden van 21 tot 27 april. De volksgezondheid is een zaak van ons allen. Dat is de reden, dat ik gaarne van deze plaats de collecte, die nieuwe hoop betekent voor zo velen, voor wie ademnood een dage lijkse dreiging is, bij u allen aanbeveel. Uw hulp is van groot belang, willen ook ast- mapatiënten ééns op adem Kunnen komen. C. A. van der Hooft, Burgemeester van Waddinxveen. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. - Ringelenstein, voorzitter van de middenstandsvereniging, kwam in gezelschap van de bestuursleden T. Ververs en G. van Mourik een rian te fruitmand aanbieden. Mevrouw Roosenhoff dankte overrompeld voor de haar gebrach te attenties. i De inschrijving van de 17.000-ste inwoner onderstreept nog eens de razendsnelle ontwikkeling Waddinxveen. Op 1 januari 1935 bedroeg het in wonertal 7.713, op 1 januari 1940 7.725, op 1 januari 1945 8.293, op 1 januari 1950 8.521 en op 1 januari 1955 9.256. De groei van Waddinxveen begon zich duidelijk af te tekenen in de ja- ren 1957/1958. Op 25 juli 1958 werd de 10.000e inwoner welkom gehejen, terwijl op 1 januari 1960 Waddinx veen 10.832 inwoners telde. De grens van 11.000 inwoners werd reeds op 29 september 1960 be reikt; op 21 april 1962 telde Wad dinxveen 12.000 inwoners en op 18 september 1963 13.000 inwoners. Op 1 januari 1965 bedroeg het zie lental 13.254. Op 20 september 1965 werd de grens van 14.000 inwoners overschreden. ■7. Si

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1