Sticbtingskosten 750.000.- nieuwe VAKANTIE 1969 F* Beroep aangenomen Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Raadsvergadering Waddinxveen Dodenherdenking in Waddinxveen zaterdag 3 mei A. VAN GINKEL E Hervormde gemeente gaat Kerk bouwen Slechte foto’s Verhelderend klankbeeld T. Ververs uit gemeenteraad Koninginnedag Waddinxveen Belangrijk Kom 'voor een kwaliteits piano of orgel I kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven Bliksemactie Het bouwplan i V REISBUREAU iÉil 700 plaatsen V i Hart Weekblad Hollands Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1233 DONDERDAG 24 APRIL 1969 (foto Sjaak Noteboom) Redactie. zullen De directie <4 Aan de oostzijde ligt het gebouw open naar de singel. Vanaf de Bos- Op Koninginnedag, woens dag 30 april, zullen al onze kantoren gesloten zijn. In ver band hiermede dienen adver tenties voor ons blad van don derdag 1 mei uiterljjk maan dag 28 april om 12 uur te zijn aangeboden. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. 'y WADDINXVEEN Ds. D. C. Mod deraar uit Voorschoten heeft het be roep naar de Gereformeerde Kerk (vacature ds. J. Snoey) in Waddinx veen aangenomen. A.N.V.R. boekingskantoor voor: Air-Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centocri Cebuto St Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma op Spanje Kerkweg 207 - tel. 01828-4488* (thans weer zonder parkeer probleem). .:.:7 Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Maquette de nieuwe kerk voor de Hervormde ge meente, zoals die is ontwor pen door architect T. W. Ver- /wey. Door een technische storing op de clichéfabriek is in ons blad van vorige week een aantal foto’s bijzonder slecht uitgekomen. Voor dit gebeu ren gaarne onze excuses aan onze lezers en onze fotograaf Sjaak Noteboom. WADDINXVEEN De Hervormde gemeente van Waddinxveen gaat een nieuwe kerk bouwen. Een stampvolle zaal van het wijkgebouw aan de Es- doornlaan heeft zich dinsdag op een gemeente-avond enthousiast geschaard achter de bouwplannen, die ter tafel werden gebracht. De kerk komt te staan op de hoek van de Bosboom Toussaintsingel en de Bilderdijklaan. Het ont werp is van architect T. W. Verwey van het N.V. Bouwkundig Ingenieurs bureau Stuurman te Waddinxveen. De sticbtingskosten zullen rond dé 750.000,belopen. Men hoopt over drie maanden de eerste paal te kunnen slaan. De bouw zal daarna ongeveer tien maanden vergen. WADDINXVEEN Voor de vie ring van Koninginnedag op woens dag 30 april is dit jaar in Waddinx veen een vrij bescheiden programma opgesteld. De dag wordt geopend met een aubade om 9 uur op het Koningin Wilhelminaplein door de leerlingen van de derde tot en met de zesde klas van de lagere scholen. Om half elf brengen de eerste en tweede klas- sers en de kleuters him zanghulde op hetzelfde plein. Ze vertrekken met de muziek voorop van de Prins Bemhardlaan. Om 13.30 uur worden op het terrein van Van Tol aan het Noordeinde door de motorcrossclub ’’Holland” uit Gouda de traditionele motorcrosses georganiseerd met fcve- derom als hoogtepunt de zijspanra ces. Een aantal prominente motor rijders zal weer van de partij zijn. Om half acht ’s-avonds is er in een ”disco-bar” in een grote tent bij het gemeentehuis gratis gelegenheid tot dansen. Rond deze tent worden volksspelen gehouden als fietsraces, steltlopen, ringsteken en paalklimmen. Deelne ming aan deze wedstrijden, waar voor prijzen worden uitgeloofd, be draagt 1,50. Het carillon van juwelier Vermeij aan de Kerkweg zal de gehele dag vaderlandse liederen ten gehore brengen. Met een zeer verhelderend en ori gineel klankbeeld met kleurendia’s, in ontelbare uren in elkaar gezet door de heren R. G. van Ringelen- stein en H. C. Kooyman, is de ge meente ingeleid in de problemen,die aan het tot stand komen van het de finitieve bouwplan zijn vooraf ge gaan. De eerste plannen ontstonden reeds in januari 1968. Tot tweemaal toe kon een ontwerp van de heer Verwey geen genade vinden in de ogen van de welstandscommissie. De bouwkosten worden gedekt door een subsidie van de Bouw- en Restauratiecommissie van de Neder lands Hervormde Kerk van 140. 000,-, de opbrengst van de acties van het Algemeen Activeringscomité,die naar men hoopt tot 360.000,- zal uitlopen en een lening van 250.000. Het boujwterrein wordt aan drie kanten omsloten door eensgezinswo- ningen en flats. Dit noopte tot een bijzondere vormgeving, die van alle zijden boeiend moest zijn. Op het eerste gezicht is architect Verwey in deze opzet bijzonder geslaagd. aantal belangrijk kan worden ver groot door uitschuifplaatsen en de plaatsen in de ontmoetingsruimte, zodat maximaal aan 700 kerk gangers plaats zal kunnen worden geboden. Aan de westgevel is nog een twee de ingang geprojekteerd, waarmede de nevenruimten kunnen worden bereikt. Ter linkerzijde van deze in gang is een kleine corridor, waaraan zijn gelegen de keuken en werkkast en de kindercrèche. Via een corridor ter rechterzijde van deze ingang zijn bereikbaar de con sistorie en de ontmoetingsruimte. In de corridor is een onopvallende entree tot de dames- en herentoilet ten en de c.v. ruimte met stoelqn- berging. Om het gebouw aan de straatzijde worden groenstroken aangebracht, terwijl het kerkplein in sierbestra ting zal worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dit ont werp van de heer Verweij nog aan te vullen met een luidklok. Met een bliksemactie op 8 mei hoopt het activeringscomité de bij dragen van de gemeenteleden op te voeren tot de gewenste 360.000,-. Hiertoe zal in september ook een speciale grammofoonplaats in ver koop [worden gebracht. Momenteel hebben de acties van het comité rond f 305.000,- opgebracht. WADDINXVEEN De jaarlijkse Dodenherdenking zal in Waddinxveen in afwij king van de nationale rege ling niet worden gehouden op zondag 4 mei, maar op zater dagavond 3 mei. Het college van burgemees ter en wethouders heeft hier toe besloten, omdat bij een zeer groot deel van de Wad- dinxveense bevolking overwe gende bezwaren bestaan tegen een herdenking op zondag en op de bewuste avond de nor male kerkdiensten worden gehouden. Door verplaatsing van de plechtigheid naar zaterdag kan volgens het gemeentebe stuur de gehele bevolking bij de herdenking worden be trokken, iets dat op zondag niet mogelijk zou zijn. WADDINXVEEN De heer T. Ververs (Gemeentebelang) heeft be dankt als lid van de gemeenteraad van Waddinxveen. Hij is van me ning dat de tijd is gekomen om zijn plaats aan een jongere af te staan. De heer Ververs wordt in de raad opgevolgd door de heer J. L. van He- teren. Zo’n instrument koopt u voor uw leven. Voordat u kiest, moet u eerst alle toonaangevende merken en modellen kunnen bekijken en bespelen. Dat kan. In de winkels en toonzalen van BOOT ORGEL- EN PIANOHANDEL te BODEGRAVEN (centrum van orgelfabricage en verkoop) zult u een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding •inruilen franco levering landelijke service-dienst U BÉNT VAN HARTE WELKOM BIJ MBOOT 1SESSSBSI ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures. boom Toussaintsingel en de Bilder dijklaan is de toegang naar de hoofd entree, welke wordt geaccentueerd door het aanbrengen van een kerk plein zelf ligt 40 cm boven de straat, gelijk aan de hoogte van de vloer van het kerkgebouw. De hoofdentree heeft een tocht- ruimte met garderobe, van waaruit de grote ontmoetingsruimte wordt betreden, die toegang geeft tot de kerkzaal. Deze ontmoetingsruimte heeft nog meerdere funkties nl.ver- groting van de kerkzaal met 150 zitplaatsen, wijkavonden, enz. De kerkzaal heeft een langgerekte vorm, waardoor de aandacht extra gericht wordt op het liturgisch cen trum, waarnaast de kansel en per manente avondmaalstafel mét het doopvont gedacht is. De kerkzaal is aan alle zijden zichtbaar onder een hellend dak, dat niet alleen om de vorm is gekozen, doch mede om de aandachtsrichting te versterken. Om de inkijk vanaf de flat te voorkomen, zijn de ramen in de noordgevel geheel van een blender voorzien, waardoor de daglichttoe- treding diffuus wordt. De zuidgevel is overwegend geslo ten, alleen tegenover het liturgisch centrum is een groot raam, dat in ge figureerd glas zal worden uitge voerd. De vaste kerkbanken bieden plaats aan 450 kerkgangers, welk Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Soestdijk krijgt het de komende dagen druk: liefst drie verjaardagen in één week. Zondag 27 april wordt de kleine prins Willem-Alexander, oudste telg van prinses Beatrix en prins Claus, al weer twee jaar. Woensdag 30 april: Koninginnedag. Koningin Juliana viert dan haar zes tigste verjaardag. Op dezelfde dag is ook haar schoonzoon, mr Pieter van Vollenhoven jarig. Hij wordt 30 jaar. WADDINXVEEN De gemeen teraad van Waddinxveen komt van avond om 20 uur bijeen ter behande ling van de volgende agenda: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 maart 1969; 2. Mededelingen en ingekomen stuk ken; 3. Onderzoek geloofsbrieven van de heer J. L. van Heteren. 4. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de gron den gelegen aan de oostzijde van de Gouwe; 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het agra risch gebied, gelegen ten westen van de bebouwde kom en ten noord-wes- ten van de T^veede Bloksweg; 6. Voorstel tot wijziging van de Bouwverordening 7. Voorstel tot vaststelling van ver goedingen voor personeel van de vrijwillige brandweer; 8. Voorstel inzake het maken van een onderdoorgang voor kleine au to’s nabij de Hefbrug; 9. Voorstel tot het verlenen van een crediet voor uitvoering van een ver- lichtingsplan langs het Noordeinde; 10. Voorstel tot het nemen van ver keersmaatregelen 11. Voorstel tot het verlenen van een crediet voor het bouwen van een wachthuisje bij de bushalte bij de afrit Rijksweg; 12. Voorstel tot het verlenen van een crediet voor bouwkundige voorzie ningen aan de kleuterschool ’’Krui meltje”; 13. Voorstel tot vaststelling van een voorschot aan de bijzondere scholen op de vijf-jaarlijkse afrekening ex ploitatievergoeding 14. Voorstel inzake aankoop van gronden (plan Groenswaard III); 15. Voorstel tot verkoop van grond ten behoeve van de stichting van een benzineverkooppunt; 16. Voorstel inzake ambtswoning burgemeester; 17. Voorstel tot het verlenen van sub sidies. 18. Begrotingswijzigingen; 19. Rondvraag. franco levering enzovoort I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1