Provincie steunt miljoenenproject begint eind van jaar Afscheid van pionierster Jonge jenever van Fockink van Eeuwen Zilveren jubileum i Reconstructie van wegen dit Wijziging nodig in monumentenlijst Tuincentrum van den Bosch I f I gezinsverzorging I I Groot Oranjefeest in Zevenhuizen B B I 20. ■i p. maand met ons exclusieve SPAAR-terwijl U speelt-SYSTEEM i O REKLAME '1 ïnrtetl ©maanden gratis l®s GOUDAi. WurliTzer en GAWINA ELECTRONISCHE ORGELS Pagina 3 i Feestavond De Gouwe HOE? WAT? WAAROM?... CONTACTLENZEN Rally Koninginnedag Voor beroep bedankt DOKTERSDIENSTEN n.v. Bezichtiging kerk Spreekuur dokter Vuilnisdienst „De Paddestoel” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN/HOLLANDS HART - donderdag 24 april 1969 e 3 (Keuze uit 27 merken) Itr. 10,75 Itr. 5,60 Slijterij Wijnhandel i l. Reeds voor percen- te Sta te e a n >1 Zeg, kan jij me zeggen hoe het m«t Suze gaat? Kijkt ze k nog altijd zo zuur? Suze?? Die is helemaal veranderd; ze is opgewekt en vrolijk sinds ze Grit contactlenzen draagt Mr. Opticién Contactlensspecialist Zelf vraagt het college aan de raad een krediet van 690.000,- voor de reconstructie van de Burgemeester Klinkhamerweg, omdat dit geen pol derweg is. Bij deze weg zullen vol doende maatregelen genomen worden om de veiligheid te waarborgen. De te plaatsen verkeerslichtinstallaties zijn ook subsidiabel. Bovendien zal al het mogelijke worden gedaan om een voetgangerstunnel te maken tussen het Kerkepad en de Rozenstraat. ït •n ver- Sta- e 8 3 r De gebruikelijke percentages voor deze onderdelen zijn meestal resp. 90, 90 en 50%. voor alles wat het doe-het-zelf- tunieren tot een feest maakt Zwarteweg 3 (einde Brugweg) Waddinxveen, tel. 01829 - 2849 Voor Zevenhuizen: Depót W. Wester man, Burgem. Klinkhamerweg. Spreekuren Maatschappelijk Werk ster der Herv. Kerk: Mevr. J. van Harten-v.d. Meent, maandag, woens dag en vrijdag ’s morgens van 9.00- 10.00 uur en woensdagavond van 7.00- 8.00 uur in wijkgebouw „Het Anker”, Zuidkade 3 Brederolaan 4 tel. 2105 tel. 4143 In het Gereformeerd Vere nigingsgebouw hield een gou den Waddinxveens bruidspaar vorige week receptie: de heer G. van Wijk en mevroujw H. van Wijk-Hekman. (foto Sjaak Noteboom) e le li- ie ii- WADDINXVEEN Woensdagmor gen 30 april organiseren de Gouwe- Rijders hun jaarlijkse Koninginne-rit voor auto’s, motoren en scooters. De start zal zijn van 5 uur tot 6 uur in de morgen van het Stationsplein. De tijdsduur van deze rit is twee uur. Er wordt gereden volgens een ei gen reglement, dat zeer eenvoudig is gehouden zodat iedereen kan deelne men. Evenals voorgaande jaren zijn er weer vele waardevolle prijzen. min- rdeeh 9 I, 1 35 ie ze ie ze ai WADDINXVEEN Ds. P. Ver- maat van Ooltgensplaat heeft be dankt voor het beroep, dat op hem was uitgebracht door de Hervorm de gemeente te Waddinxveen. JONGE JENEVER per liter van 9,15 voor 8,25 n ■1 i- t e s Doet uw voordeel bij Sinds 1898 ZEVENHUIZEN De in restauratie zijnde Hervormde Dorpskerk zal op 30 april voor belangstellenden geo pend zijn. Men kan dan zien wat er in de afgelopen periode in de kerk gebeurd is. Er zal iemand aanwezig zijn om toelichting te geven. De en treegelden komen ten goede aan het restauratiefonds. Ook zullen foto’s te verkrijgen zijn van het kerkinterieur vlak voor de restauratie. Op het terrein voor de kerk zal het restauratie-comité weer een kraam plaatsen, waarin poffertjes, koffie en andere lekkernijen te koop zijn. Contactlenzen geven zelfvertrouwen! Ga ook naar Grit en laat zt U demonstreren. Het zijn vliesdunne kapjes, die cp het traanvocht drijven. Erg prettig in gebruik. U voelt niets en ziet alles haarscherp. ZEVENHUIZEN In een uitvoerig pre-advies aan de raad laten bur gemeester en wethouders van Zevenhuizen weten, dat het er naar uit ziet, dat omstreeks de jaarwisseling een begin gemaakt zal worden met de aanleg van nieuwe wegen en bruggen en de reconstructie van oude, in zeer slechte staat verkerende wegen. Zoals bekend, gaat het om: Groene weg, Zuideinde, Noordeinde, Burge meester Klinkhamerweg en Onder weg. Waren de totale kosten aanvan kelijk geraamd op zeven miljoen gul den, als gevolg van de invoering van de B.T.W. zal dit nu nog eens ver hoogd worden met bijna een miljoen gulden. Reeds enkele jaren heeft het col lege zich met dit wegenprobleem be zig gehouden en gezien de oplossin gen en de nu aan de orde zijnde voorstellen met succes. Na diverse be sprekingen met de Provincie en de besturen van Zuidplas-, Eendragts- en Tweemanspolder zijn de onder havige wegen op de tertiaire- en quartaire wegenplannen geplaatst. Tevens is met de polderbesturen overeengekomen dat de wegen na de reconstructie in beheer en onderhoud komen van de gemeente. Eind vorig jaar hebben B. en W. zich tot Gedeputeerde Staten gewend met het verzoek zo hoog mogelijke bijdragen toe te kennen in de jaar lijkse lasten van rente en afschrijving van de kapitaalsinvestering voor de ze plannen. Inderdaad heeft dit college hoge bedragen toegezegd. Voor de tertiaire wegen is dit 95%, voor de quartaire wegen 100% en voor het gedeelte bin nen de bebouwde kom 90%. Vanaf woensdag 28 april af houdt dokter W. Vroegindeweij op maan dag, dinsdag, donderdag en vrijdag ’s morgens van 8 tot 9 uur spreekuur in het Groene Kruisgebouw, ’s Woensdagsmorgens om 9 uur is er in het zelfde gebouw consultatiebu reau voor baby’s. MOERKAPELLE Tijdens een gezellige bijeenkomst is mejuffroufcv A. Klapwijk leidster van de diako- nale gezinsverzorging van de Her vormde gemeenten van Moerkapel- le en Zevenhuizen hartelijk gehul digd ter gelegenheid van haar af scheid. Van de oprichting in 1962 af was mej. Klapwijk de pionierster, die dit sociale werk van de grond heeft op gebouwd. De gezinsverzorging telt nu 5 ge- zinsverzorgsters en vijf gezinshelp sters. Voorzitter J. Boevé sprak zijn warme sympathie uit voor de schei dende leidster. „U was een stimule rende kracht die een prettige sfeer om heen wist te scheppen. U was voor dit werk veel op pad en wij zullen U node missen.” Hij wenste mej. Klapwijk veel goe de jaren in haar nieuwe woonplaats Lunteren toe en bood haar een bak vaste planten en een geschenk onder couvert aan. De heer C. van Erk, met wie mej. Klapwijk het werk opbouwde, haal de persoonlijke herinneringen op. „Door uw sociale bewogenheid zijn we nu een bloeiende instelling ge worden, die in veel nood kan voor zien”, zo zei hij. Van de gezinsver- zorgsters ontving de scheidende leidster een zilveren bloemenvaasje en een boeket bloemen. Voorzitter Boevé heette mevrouw D. M. Verbeek-Koster als nieuwe leidster hartelijk welkom. „Helaas kunnen We niet zoals 7 jaar geleden zeggen: u zult aan deze taak niet veel werk hebben. Het tegenoverge stelde moeten we u voorspellen, maar wij hebben het volste vertrou wen in Uw capaciteiten en wensen u veel sterkte in dit dankbare maar moeilijke werk.” Zij ontving bloemen als welkomsgeschenk. WADDINXVEEN De heer C. J. de Bruin was vorige week 25 jaar in dienst van het expeditiebedrijf fa. G. v.d. Akerboom. Het jubileum werd gevierd tijdens een diner in ”De Gouden Leeuw” in Voorschoten waaraan de jubilaris met zijn gezin en het voltallig personeel aanzaten. De directeur de heer W. Los memo reerde hier, hoe de heer De Bruin bij het bedrijf was begonnen als scheepsjongen, opklom tot schipper en later, toen werd overgeschakeld op autotransport chauffeur werd. Hij is nu chef van het sterk ge groeide transportbedrijf. De heer Los bracht zijn waarde ring voor het werk van de jubilaris tot uitdrukking met het aanbieden van een geschenk onder couvert. Mevrouw De Bruin kreeg fraaie bloemen. Door de PCB werd de heer De Bruin vereerd met de zilveren legpenning voor 25 jaar trouwe dienst. Namens het personeel bood de heer Thuis de heer De Bruin, een nijver doe-het-zelver, een gereed schapskist aan. De avond verliep in een zeer genoeglijke sfeer, die ook tijdens de busreis naar huis voort duurde. Op woensdag 30 april zal er geen huisvuil worden opgehaald. Deze dienst zal donderdag 1 mei worden gereden. Waddinxveen - C. A. de Geus, arts, Prinses Beatrixlaan 6, tel. 2676. Zevenhuizen: J. Tol, Dorpsstraat 12, Bleiswijk (tel. 01892-2500). Moerkapelle: W. Vroegindeweij, Moerhageplantsoen 1, tel. 687. Wijk zuster A. J. Kapteijn, Dorpsstraat 16, tel. 530. ZEVENHUIZEN Met de lijst van monumenten, opgesteld door het Mi nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, kan het col lege van B. en W. zich, op één „mo nument” na, verenigen.. Op de lijst zijn door het Ministerie geplaatst de Molenviergang, de Pol- dermolen aan de Rottekade, de Ned. Herv. Kerk en drie boerderijen uit de 17e en 18e eeuw. De gemeenteraad heeft het recht de minister voor te stellen monumenten aan deze lijst toe te voegen of daarvan af te voeren. Van de eerste mogelijkheid willen B. en W. geen gebruik maken, maar wel willen ze de minister in overweging geven een monument van de lijst af te voeren. Het gaat hier om het pand Dorpsstraat 11, een boerderij uit de 17e eeuw onder rieten dak, waarin thans de heer C. Hey een smederij heeft. B. en W. betwijfelen of het gebouw - waaraan in de loop der tijden ver anderingen zijn aangebracht - zodat het zich nu niet meer als een eenheid uit een bepaalde periode voordoet - van voldoende betekenis Js om als monument in de zin van de Monu mentenwet te worden aangebracht. Ook vragen B. en W. zich af, of het belang van de plaatsing op de lijst opweegt tegen het belang dat de ei genaar heeft bij het vrije beschik kingsrecht. Het kan immers, als het op de lijst geplaatst wordt, belemme ringen met zich meebrengen bij plan nen tot wijziging van het pand, welke van directe invloed kunnen zijn op de uitoefening van het daarin gevestigde bedrijf. Verder zijn B. en W. van me ning dat het pand in de toekomst een belemmering gaat vormen bij de uit voering van plannen op verkeers technisch gebied. Het pand ligt na melijk vlak bij de driesprong van de Dorpsstraat en Noordelijke Dwars weg en in de toekomst wil men de Noordelijke Dwarsweg dóórtrekken naar het uitbreidingsplan „West”. Mevrouw Verbeek dankte me juffrouw Klapwijk voor haar steun tijdens de in werkperiode en vroeg de medewerking van de gezinsverzorg- sters om gezamenlijk dit mooie werk nog verder uit te breiden. Tot slot voerde mej. Klapwijk zelf het woord en dankte allen voor de steun en vriendschap, die zij heeft gekregen bij het werk waarin zij zo’n grote levens vulling vond. De speel- Paddestoel” Het echtpaar P. J. Olie-La- mens, dat vorige week zijn gouden bruiloft vierde met een klinkende receptie, werd dinsdag nog eens extra in de bloemetjes gezet. Dat gebeur de op de bejaardenmiddag, waar de heer en mevrouw olie trouwe bezoekers zijn. (foto Sjaak Noteboom) rDage lijks geopend van 8.30 tot 18.00 uur,Vrijdagavond tot 9 uur. Westersingel 42-44, Rotterdam telefoon 010-136400, 8 lijnen De totale kosten zijn geraamd op 7.700.000 (inch BTW). Hiervan neemt de provincie 7.387.000 voor haar rekening. Voor de gemeente Ze venhuizen blijft dan een bedrag over van 313.000,Op basis van een 25- jarige annuïteit is dit voor Zevenhui zen een jaarlijkse last van 27.000. Voor B. en W. behoeft het geen na dere uiteenzetting, dat de financiële consekwenties, welke aan de uitvoe ring van het ingrijpende „wegenpak ket” voor de gemeente verbonden zijn, alleszins aanvaardbaar zijn. Voor dit bedrag krijgt Zevenhuizen dan in plaats van primitieve wegen aan één zijde van de Ringvaart (met als traverse de smalle Dorpsstraat) mooie wegen ter weerszijden van de Ringvaart, waarbij inbegrepen de re constructie van de Burgemeester Klinkhamerweg, waardoor bovendien een aanmerkelijk betere ontsluiting van de nieuwe woonwijk in de Zuid- piaspolder wordt verkregen. Het meest vergt de reconstructie van de Onderweg tussen de Zuide lijke en Noordelijke Dwarsweg met daarnaast de aanleg van een land- bouwweg, namelijk bijna twee mil joen gulden. De twee nieuw aan te leggen brug gen kosten bij elkaar bijna 400.000, waarvan driekwart gedeelte voor re kening komt van de nieuwe Groene- weg-brug. Behalve bovengenoemde tages krijgt de gemeente ook nog jaarlijks een bedrag van rond 60.000,- om hieruit de onderhouds kosten van de plm. 11 km weglengte en kunstwerken te bestrijden. Bovendien moet nog worden vast gesteld een jaarlijkse bijdrage van de drie polders, omdat deze na recon structie bevrijd worden van de on- dërhoudslasten. De ontwerper en uitvoerder van de plannen, de Kon. Ned. Heidemaat schappij, zal nu met de voorberei- dingswerkzaamheden gaan beginnen. De kosten daarvan, geraamd op bijna een ton, zullen ook weer voor 90% van de provincie komen. Voor wat de financiering van het object betreft, deelt het college van B. en W. mee, dat de drie polderbesturen vaste fi nancieringsmiddelen kunnen aan trekken. Bij Van Urk de grootste keus: meer dan 150 instrumenten van alle vooraanstaande merken. Prijzen vanaf 995.- tot 28.000.- Ook in HUUR met recht van koop WADDINXVEEN - tuinvereniging „De houdt zaterdagmiddag 26 april om 2 uur een ruilbeurs in het clubhuis aan de Lijsterbesstraat. Sss WADDINXVEEN Dinsdag 6 mei houdt de zwem- en poloclub „De Gouwe” een grote feestavond in het Verenigingsgebouw aan de tionsstraat. Kaarten zijn van zaterdag af krijgbaar bij A. P. de Graaff, tionsstraat 21, S. Versloot, Kerkweg 226 en C. van Mourik, Kon. Wilhel- ZEVENHUIZEN Het bestuur van de Oranjevereniging van Zevenhui- zen-dorp heeft voor Koninginnedag een groots feest opgezet. Evenals vo rig jaar zullen alle festiviteiten in de Dorpsstraat gehouden worden. De hele dag zal deze straat voor alle ver keer afgesloten zjjn, met uitzonde ring van de lijnbussen. De Dorpsstraat zal door de Oranje vereniging en door de inwoners ver sierd worden. De vereniging brengt meer dan duizend lampen en andere versierselen over de weg aan, terwijl de inwoners de gevels zullen versie ren. Voor hen is hieraan een wed strijd verbonden met een hoofdprijs van 100,-. Op de dag voor Konin ginnedag zal in het dorp een stand geplaatst zijn waar feestartikelen en gevelversiering te koop zijn. In de Dorpsstraat zullen op 30 april ongeveer vijftien stands staan van di verse verenigingen met allerlei at tracties. De opbrengst is bestemd voor de kas van de verenigingen. Hoogtepunten van de dag worden het vrijeval-parachute springen van de groep „The Flying Dutchmen” uit Groningen en een ploegenwedstrijd, in navolging van de t.v. wedstrijden „Interland”. Het programma ziet er van uur tot uur als volgt uit: 9 uur: Aubade van de schoolkinderen voor het gemeente huis. Toespraak burgemeester A. van ’t Verlaat. Optocht door het dorp met „De Kleine Trompetter”. 10.00 uur: Kinderspelen in de Dorpsstraat, met ballonwedstrijd. 15.00 uur: Vrijeval- parachutespringen op het zgn. „Plas je” achter de Chr. Lagere School met wedstrijd voor het publiek. 16.00 uur: Ploegenwedstrijden in navolging van de t.v. wedstrijden „Interland” op het schoolplein van de openbare lagere school. Er nemen zes ploegen van ze ven personen aan deel. Dit zijn o.a. ploegen van de w. Groeneweg, de korfbalvereniging „De Weidebloem” uit Bleiswijk, Albert Heyn uit Wad dinxveen en de fa. Verwey en Ade- geest. 20.00 uur: Lampionnenop tocht. Vervolgens zal op het pleintje bij het postkantoor (bij goed weer) een bandje met dansvloer aanwezig zijn. De stands van de diverse vereni gingen zijn doorlopend geopend. Het programma voor Oud Verlaat ziet er als volgt uit: 9.00 uur: Aubade en kinderspelen op het schoolplein van de christelijke lagere school. 10.30 uur: Volksspelen, zoals skilopen voor paren, autopedwedstrijd voor dames, zakslaan voor heren en krui- wagen-rijden voor paren. KERKWEG 189 - WADDINXVEEN - TEL. 01828 -4303 GRIT OPTIEK - KORTE TIENDEWEG 12 - TEL. 13033 KLEIWEG 108 - TEL. 16033 - GOUDA De nieuwste r

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 3