Eerste paal in juni Centraal Garage was Gemeenteraadslid Ververs afscheid 11 jaar nam na Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen èn voor uw waardepapieren en sieraden De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Zevenhuizen begint bouw verzorgingshuis bejaarden RAIFFEISENBANK Fak waddinxveen „Mijn werk normale plicht” Dodenherdenking Bouwkosten ca. I SIMCA11OO TOWÜO Lintjesregen f 3,5 miljoen DRIVE-IN WONINGEN HERENHUIZEN EN PREMIEWONINGEN n s ao t 1U Vervolg op pag. 3 Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda Menselijk stempel MAKELAARS TAXATEURS 9? I SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Voor slechts enkele guldens per jaar kunt u bij de Raiffeisenbank een safeloket huren. Uw waardepapieren en kostbare sieraden zijn daar veilig opgeborgen. Zonder risico voor brand, verlies of diefstal. Een veilig gevoel: een eigen kluis in uw eigen bank. Wilt u inlichtingen, kom dan eens praten. Vervolg op pag. 3 Weekblad voor Waddinxveen Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. DONDERDAG 1 MEI 1969 23e JAARGANG - Nr. 1234 Nieuwe Markt 19-27 Tel. 01820-15000 Gouda g 3 Treffers 8 9 S 8 8 9 K 9 W 9 ft ;i 9 ?4 ft 74 S 83 9$ tg, 8 $4 9 9 SS 97 beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 13656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Het was bijzonder sympathiek,dat ZEVENHUIZEN De Stichting Bejaardenhuisvesting Zevenhuizen gaat een verzorgingstehuis voor bejaarden bouwen. In juni gaat de eerste paal in de grond, in 1971 zal het tehuis in gebruik worden genomen. Het negen leden tellende stichtingsbestuur vertegenwoordigt alle geeste lijke en maatschappelijke stromingen in de gemeente. De bestuursleden zijn aangewezen door de diakonie der Hervormde Gemeente (2), de diakonie der Gereformeerde Kerk (2), de Christelijke Woningbouwvereniging „Ons Begin” (1), de Woningbouwvereniging „Beter Wonen” (1) en door de ge meenteraad (3). Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. NV Makelaarskantoor Rijnland Verkoopkantoor Chopinlaan Waddinxveen, telefoon (01828) 2028 te koop (bestaand in nieuwbouw) Inlichtingen Wooncomfort naar keus. Het Makelaarskantoor Rijnland heeft in Waddinxveen verscheidene attractieve Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. de heer Pille zjjn scheidende colle ga ook dank bracht namens ’’Ge meentebelangen”, waarvoor hij in de raad zitting had omdat er nu een maal geen fractiegenoot was, die dit kon doen. nestor van de raad, de heer S. Pille, namens de collega’s de heer Ververs al dank gebracht voor alles, wat hij tijdens zijn zittingsperiode voor de gemeenschap heeft gedaan. Met na me noemde en roemde hij diens in zet voor het onderwijs en voor de marktcommissie. verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90°/o taxatiewaarde. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan 3 te Waddinxveen. De heer T. Ververs was duidelijk geroerd, toen hij met deze woorden vorige week aan het einde van de raadsvergadering afscheid nam van de Waddinxveense gemeenteraad,die hij elf jaar lang op zeer persoonlijke wjjze met zijn lidmaatschap heeft gediend. Op grond van zyn verge vorderde leeftijd achtte hij de tijd gekomen om een jongere in de raad voor zijn ’’Gemeentebelangen” te la ten pleiten. Zijn laatste wens tegenover de le den van de raad: „Beschouw mijn opvolger niet als een éénling. Betrek hem erbij, zoals u dat met mij heeft gedaan, opdat er gewerkt kan wor den naar een toekomst, die wij allen wensen.” Hij dankte het college van B. en W., de raadsleden en de gemeentesecre taris met het gehele ambtenaren corps voor de welwillendheid,waar mee zij hem tijdens zijn raadslid maatschap zijn tegemoet getreden. Voor de rondvraag begon had de WADDINXVEEN „Zorg, dat je ergens goed voor bent Ik heb ge tracht dit tot mijn lijfspreuk te maken. Ik heb grote fouten gemaakt, maar ik heb er van geleerd. Bij al uw hartelijke woorden voelde ik mij steeds kleiner worden. Ik heb mijn werk altijd gezien als een normale plicht te genover de mens en de gemeenschap.” S ”Het getuigt van moed, dat u na elf jaar uw raadslidmaatschap over draagt. U heeft altijd een menselijk stempel op uw werk gezet. Uw enige fout was, dat u letterlijk iedereen goed wilde doen. U heeft ’’Gemeen tebelangen” in de raad het gezicht gegeven, dat de kiezers ervan ver wachtten.” Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. 9 WADDINXVEEN Bij de ’lintjesregen’ aan de vooravond van Koninginnedag, zjjn vier Waddinxveners begiftigd met een koninklijke onderscheiding. Het zjjn: H. J. Egebers, directeur van de openbare Mavo-school, die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; ïS L. W. Verbakel, directeur van de N.V. Verbakel, begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nas sau in goud; J. van der Krans, ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk, bij bevordering begiftigd met de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver; D. A. van Wilgen, voorheen magazjjnbeheerder bjj het Groene Kruis, begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons. ZEVENHUIZEN Mevrouw W. Voorwinden-Schotte, leid ster van de zondagsschool van de Hervormde Gemeente te Ze venhuizen is begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver. Voor verslag en foto’s zie pagina 3. g J Door de raad der gemeente is on der meer aangewezen burgemeester A. van ’t Verlaat, die in de eerste stichtingsvergadering - op 23 mei 1966 - tot voorzitter is benoemd. In februari 1967 heeft de door het provinciaal bestuur ingestelde ’’Commissie Planning Bejaardente huizen” zich uitgesproken in die zin, dat de bouw van een verzorgingste huis in de gemeente Zevenhuizen verantwoord en gewenst is. Aan architectenbureau N.V. te Waddinxveen werd in mei 1967 opdracht gegeven een ontwerp voor een verzorgingstehuis te ma ken. De architect T. C. Bos-H. B. O.- B. N.A. te Maasdam belastte zich daarmee en heeft een exclusief plan op tafel gelegd, dat niet alleen door de stichting, maar ook door de Haagse deskundigen met grote in stemming is begroet. Het gebouw zal verrijzen op de daarvoor door de gemeenteraad aan de stichting verkochte grond, gele gen in de nieuwe Zuidplas-woon- wijk, in de onmiddellijke nabijheid van de 20 reeds gebouwde bejaar denwoningen, waarvan de laatste in 1968 zijn gereedgekomen. WADDINXVEEN Zater dagavond 3 mei worden in Waddinxveen de doden her dacht. Dit is in afwijking tot de landeljjke regeling, waarbij de Dodenherdenking is vast gesteld op 4 mei, ook al is dit op een zondag. Het gemeente bestuur heeft de bezwaarden tegen een herdenking op zon zondag in deze bezwaren te gemoet willen komen. Het minste, dat hieruit als resul taat mag worden verwacht is dat de Waddinxveense bevol king dit jaar de herdenking massaal en actief zal mee be leven. Om half acht des avonds vertrekt van het raadhuis een stille tocht onder begeleiding van ’’Concordia” naar het ge denkteken op het Stations plein. Daar zullen door depu taties van verenigingen en scholen en door particulieren kransen en bloemen worden gelegd. Om acht uur zullen twee minuten stilte in acht worden genomen. De herden kingsplechtigheid krijgt een achtergrond van gewijde mu ziek door het christelijk man nenkoor ”De Brug” en door ’’Concordia” en wordt verder omlijst met declamatie van verzetspoëzie. Er wordt van zes uur tot zonsondergang halfstok ge vlagd. N

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1