Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen een half W addinxveen was met de doden uur samen autocross Weekmarkt 8 jaar Lief zijn op Moederdag Betere verlichting aan Noordeinde Postkantoor is op vrijdag open tot half negen I R r «te Raad vergadert hedenavond hemelvaarts dag zeven huizen Belangrijk 1 aanvang 2.30 uur Raadsvergadering Verloting Zonnebloem i t. BH Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1235 DONDERDAG 8 MEI 1969 autoriteiten, deze droeve (foto Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN Een milde avond in een late lente. Zaterdag 3 mei. Waddinxveen herdacht de doden. Niet zoals landelijk op zondag 4 mei. Aan de verwachting, dat hierdoor veel meer mensen zouden komen om een half uur van hun leven te wijden aan hen, die dit hele leven gaven, werd niet beantwoord. Het leek zelfs minder druk dan vorig jaar. Pijnlijk opvallend was het gebrek aan belangstelling van de zijde van de leden van de gemeenteraad. MOERKAPELLE De gemeente raad van Moerkapelle komt dinsdag 13 mei om 19.30 uur in vergadering bijeen. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. zonder mopperen de tafel en doen zonder brommen de af was. Maar bovenal gaan ze op die Moederdag hééél, hééél lief zijn. Net zo lief als deze twee schatjes. (foto Nicole de Riemer) Kom ook zingen bij het CHR. WADDINXVEENS MANNENKOOR DE BRUG Elke maandagavond van 8-10 uur in het Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Met een krans, gelegd door burgemeester Van der Hooft, eert Waddinxveen de doden. In stille tocht van het raad huis naar het monument voor de gevallenen: dodenherden king in Waddinxveen. In verband met Hemel vaartsdag donderdag 15 mei zal het eerstvolgende num mer van onze bladen verschij nen op woensdag 14 mei. Ad vertenties voor deze editie die nen uiterljjk maandag 12 mei om 17.30 uur te zjjn aangebo- ten. Onze kantoren zullen op Hemelvaartsdag en ook op vrijdag 16 mei de gehele dag zijn gesloten. WADDINXVEEN Op zaterdag 10 mei tussen 3 en 5 uur is er nog éénmaal gelegenheid tot het afhalen van de prijzen van de Zonnebloem- verloting aan het adres Henegouwer- weg 3. Prijswinnend zijn alle loten die op een 0 (nul) eindigen. De hoofd prijs van 300 werd gewonnen door mevrouw Vorst uit Gouda. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN De week markt in Waddinxveen krijgt mor gen, vrijdag 9 mei, een extra feeste lijk karakter in verband met dé vie ring van het achtjarig bestaan. De standhouders zullen honderden waardebonnen uitreiken met als hoofdprijs een geheel verzorgde va kantiereis van acht dagen. De markt dag zal worden opgeluisterd met ge zellige muziek. Weekblad voor Waddinxveen Zondag is het Moederdag. Dan gaan alle kinderen mam ma eens lekker verwennen. Met een kopje thee op bed. Met een bloemetje, een taart, een doosje zakdoekjes of iets anders gezelligs. En ze dekken WADDINXVEEN De gemeen teraad van Waddinxveen komt he denavond om 19 uur in vergadering byeen. Op de agenda staan slechte twee punten: de beëdiging van de heer J. L. van Heteren als raadslid in de vacature ontstaan door het be danken van de heer T. Ververs en een voorstel van B. en W. met be trekking tot de exploitatie van hel nieuwe zwembad. WADDINXVEEN De Waddinx- veense gemeenteraad heeft vorige week een krediet van 150.000 be schikbaar gesteld voor de aanleg van een goede en doelmatige open bare verlichting van de Noordeind- seweg. Deze verbetering haakt in op de reconstructie van de weg, waar voor vorig jaar een krediet van 360.000 werd verleend. Er komen 90 lichtmasten met TL- armaturen ter vervanging van de 28 oude masten. Op een vraag van de heer Kroes, waarom nog geen voorstel tot ver lichting van de Piasweg ter tafel kwam antwoordde de burgemeester, dat men moet werken volgens een prioriteitenschema. Als volgende herfst de Tweede Bloksweg gereed is zou een verlichting aan de Pias weg van geen nut meer zijn. Maar zij, die wel waren gekomen- en dat waren er toch honderden - hebben ook dit jaar weer bewogen en in dankbaarheid eer gebracht aan de vele duizenden, die moesten sterven onder het geweld van de waanzin,die oorlog heet. Het begon weer bij het raadhuis met de stille tocht over de Kerkweg naar het monument bij het Stations plein. Geroepen door het klokgelui gingen autoriteiten, verenigingen, schooljeugd, naar het gedenkteken. Concordia begeleidde gang met treurmuziek. Gewijde zang van het Christelijk mannenkoor ”De Brug”, choraalmu- ziek van Concordia, halfstok rou wende vlaggen. Kransen werden gelegd door de burgemeester en de voorzitter van de Oranjevereniging. En dan de bloe men. Weer van een oude vader, die zijn gesneuvelde zoon betreurt, weer van die kinderen, die nu kunnen le ven op de verwachtingen, die al die naamlozen voor hen hebben gekocht met de dood. Een declamatie. Een hoomsignaal. En dan die twee minuten van zwij gende verbondenheid. De toortsen, vlammend van hoop, de vlaggen, omhoog kruipend naar de top. Het Wilhelmus. Even zijn ze weer bij ons geweest en wij bij hen. Op een milde avond in de lente. WADDINXVEEN Er be staat een hardnekkig misver stand over de openingstijden van het postkantoor te Wad dinxveen op vrijdag, dat waarschijnlijk is ontstaan door het feit, dat de winkels op deze koopavond geopend zijn tot negen uur. Het post kantoor sluit vrijdagsavonds echter reeds om half negen. De uren van openstelling van het postkantoor zjjn dus: Maandag tot en met donder dag: 8.30 uur tot 18 uur. Vrij dag 8.30 uur tot 20.30 uur (half negen). Er wordt koortsachtig ge werkt aan de Sniepweg. Want zaterdag 24 mei om half drie moet het gebeuren: dan gaat het nieuwe zwembad officieel open. Naast dat ’’officiële” komt natuurlijk ook het spor tieve. Prominente zwemmers zjjn uitgenodigd om hun kun nen te tonen. De springclub ’’Jaap Stotjjn” uit Amster dam komt met schoonspringen en komische springnummers en de waterpolo-ers van De Gouwe gaan hun krachten meten met die van Veenen- daal. Ja, het wordt me een feest. Beide muziekkorpsen zjjn uitgenodigd om alles mu zikaal op te luisteren. Nog ruim twee weken voor een te geltje zus, een verfje zo en dan is het zover. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. I:'::.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1