Raad schoorvoetend voor parkeergeld bij zwembad viering van Oudste inwoonster overleden (101) IWlIIIÜ ook voor uw vakantiegeld OPEL autohandel n.v. Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Jongen botst op politiewagen Dierenasiel voor afd. Boskoop De Raiffeisenbank is goed voor uw geld B Spannende quiz besluit Europadag Ill Kom voor een kwaliteits piano of orgel kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven RAIFFEISENBANK M WADDINXVEEN Goedkeuring voor verzorgingsflat Geen huisvuildienst op Hemelvaartsdag Aanmelding voor bejaardenreis g f 44.036.- Jaarlijks winst van f 5000.- Bliksemactie Sportief en betrouwbaar Abonnement Chr. Vrouwenbond bij 1 ELENSINGEL 59a - TEL. 01 820-1 71 22 - GOUDA Ml? WW Nuttig schoolkamp SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Gaat u dit jaar naar het buitenland? De Raiffeisen bank verzorgt gaarne uw reisdeviezen en reischeques. Snel en correct! Maar de Raiffeisenbank doet meer: bij een buitenlandse vakantiereis hoort ook een bagage- en een reisongevallenverzekering. Ook daarmee zijn wij u graag van dienst. Gemakkelijk: in één bezoek alles geregeld-reisdeviezen èn reisver zekeringen. ffl jgspsp V Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1236 WOENSDAG 14 MEI 1969 be- ophaaldienst in Jongs Bezoek onze moderne verkoophal, waar U een keur van nieuwe en gebruikte automobielen vindt. WADDINXVEEN De oudste in woonster van Waddinxveen, de we duwe Trijntje Verhoeff-van der En- de, is zondag op 101-jarige leeftijd overleden. niet kunnen aanleggen.” De heer Van Schie stelde toen voor het zwemtarief te verhogen inplaats van parkeergeld te heffen. Hiervan kon volgens de burge meester geen sprake zijn. ”Wij mo gen de bevolking niet belasten met de kosten van de automobilisten.” De heer Van Schie keerde zich toen tegen de huurprijs van de ligstoelen. ”Een gulden is veel te duur. Dat zijn wintersporttarieven.” ”Dan weet u niets van prijzen,” meende de burgemeester. De heer Van Schie bleef aanhouden en be weerde, dat hij in genoeg zwemba den was geweest, waar men niets voor het parkeren of voor een lig stoel moet betalen. ”Dan moet u mij die baden eens opnoemen. Ik wil er dan nu meteen een telefoontje aan wagen,” zo daag de de burgemeester uit. ”Nou ja,” bond de heer Van Schie in, ”die baden waren natuurlijk niet zo fraai.” In de loop van dit debat deelde de burgemeester mee, dat men voorlo pig met 20 stoelen gaat beginnen. De bezoekers zullen ook eigen stoelen mogen meebrengen, maar die zullen dan geen schade mogen aanbrengen aan de grond. Hierop kwamen toch weer de par- keergelden in het geding. De heer Van Heteren (Gemeente belang), die aan het begin van de vervangende plaats. Het stoffelijk overschot zal vrijdag tussen half een en half twee ter aar de worden besteld op de algemene begraafplaats te Waddinxveen. meneer uit de Tweede Kamer zegt en dan spannend quizen. Europadag in Waddinxveen. (foto Sjaak Noteboom) Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. n WADDINXVEEN In een vorige week gehouden spoedvergadering heeft de gemeenteraad van Waddinxveen conform het daartoe strekkende voorstel van het college van B. en W. besloten de exploitatie van de toko bij het nieu we zwembad te verpachten aan de heer T. Ververs, eigenaar van café- restaurant ’’Royal” tegen tien procent van de bruto omzet. Verder besloot de raad een twintigtal ligstoelen aan te schaffen, die in het bad voor 1,per dag zullen worden verhuurd, waarvan dan 15 procent aan de gemeente toe valt. Tenslotte ging men akkoord met het voorstel op het parkeerterrein een parkeergeld van een kwartje per twee uur of vijftig cent voor een langere duur te heffen. ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen qf WADDINXVEEN De afdeling Boskoop van de Nederlandse Vere niging tot Bescherming van Dieren gaat een dierenasiel inrichten in Waddinxveen. Zij krijgt hiertoe de beschikking over een schuur bij het dierenpjension ’’Dier en Vriend” van de heer A. N. Zijderveld aan de On derweg. Het asiel kan ongeveer tien honden en tien katten herbergen.Tot nu toe werden zwervende of gewon de dieren ondergebracht bij de be- stuursledien thuis. Luxemburg geen auto’s maken. Hoe lang doet een straalvliegtuig, met een snelheid van 900 kilometer per uur, over de afstand Rome-Am sterdam? Reken het maar even uit! In welk EEG-land haal je chianti, in welk kanten kraagjes, in welk biest? Dat gaat nog. Maar Moezel- wijn komt niet uit Duitsland, maar uit Luxemburg. De grote aanhang in de zaal kon op een soort toto-formulier meeleven met de favorieten op het toneel. Na een spannende strijd kwamen er tenslotte voor het winnende team boekenbonnen uit de bus. Nadat de heer Mol (VVD) nog in het midden had gebracht dat zijn fractie bezwaar had tegen de par- keergelden, omdat die te hoog en het rendement te laag zouden zijn, werd het voorspel tenslotte toch in zijn ge heel met algemene stemmen aan vaard. U zult er een unieke collectie electronische orgels en piano’s aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort HARTELIJK WELKOM BIJ De laatste twee onderdelen van het voorstel gingen overigens niet zonder meer onder de hamer door. Op een vraag van de heer Huizer (Herv. Gr.) antwoordde de burge meester, dat de heffing van de par- keergelden voorlopig voor een jaar als proef wordt ingesteld. Er zullen geen parkeermeters worden neerge zet, omdat dit te kostbaar wordt. Twee ’’halve krachten”, die ook an dere karweitjes in het zwembad kunnen opknappen, gaan het par keerterrein beheren. De burgemees ter rekende voor, dat uit de parkeer- gelden jaarlijks een winst van 15000 kan worden gemaakt. I Hierop ontspon zich een lange dis- I eussie tussen de voorzitter en de heer Van Schie (KVP). j ’’Waarom moet er winst worden Lemaakt?” zo wilde de laatste we llen. ”Er wordt nergens bezwaar ge- I maakt tegen parkeergeld en de men- Len krijgen hier een recreatie, die ze I nergens anders vinden. Wij moeten Ide exploitatie rond krijgen. Anders I hadden we de parkeerplaats beter Abonnement: f 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en f 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN De leerlin gen van de zesde klas van de Klaas de Vriesschool hebben vorige week het nuttige met het aangename ver enigd. Zij zijn drie dagen met een schoolkamp naar ”De Poelakker” in Lunteren geweest. Onder leiding van mejuffrouw F. Haveman en de heer J. Hoekstra genoten zij daar in de vrije natuur van speurtochten en vossejachten, maar kregen terloops ook nog biologielessen in de prak tijk. Weekblad voor Waddinxveen Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. WADDINXVEEN De resultaten van de bliksemactie, die woensdag werd gehouden ten bate van de bouw van de nieuwe Nederlands Hervormde kerk in Waddinxveen hebben alle verwachtingen ver over troffen. Tot nu toe heeft de actie f 44.036,- opgeleverd, terwy'l men gehoopt had op ongeveer 25.000,-. Met dit bedrag, dat in een enkele avond werd bijeengebracht heeft het Algemeen Activeringscomité nu in totaal ruim 350.000,— als bijdra - De N.C.V.B., afd. Waddinxveen, heeft op 7 mei in het Herv. Wijkge- bouw aan de Esdoomlaan een zeer geslaagde slotavond gehouden. De presidente, mevr. Meijer-Quist, opende de vergadering en heette in het bijzonder de vele gasten harte lijk welkom. Deze avond werd verzorgd door het Nederlands Zuivelbureau. Op vlotte wijze kreeg men een en ander te horen over de Zuivel. In de pauze deed iedereen snel aan een prijsvraag, waar leuke prij zen aan verbonden waren. Boekjes met verschillende recep ten waren te koop; hier werd gretig gebruik van gemaakt. Al met al was het een gezellige, leerzame avond. awiwm Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (0 1 828) 45 66 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. WADDINXVEEN Gedeputeer de Staten hebben goedkeuring ver leend aan de bouw van de verzor gingsflat met dienstverleningscen- trum in Waddinxveen. Dit deelde burgemeester C. A. van der Hooft mede in de vorige week gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad. Hij vertelde hierbij, dat de belangstelling voor het ver zorgingsflat enorm is. Voor de 145 beschikbare woningen is nu al bijna het dubbele aantal aanvragen bin nen gekomen. vergadering als raadslid was ëdigd, kwam meteen goed uit de hoek met zijn voorstel een parkeer- abonnement in te voeren. Auto’s, waarvoor abonnementsgeld is be taald, zouden dan met een gewaar merkt bewijs op de voorruit veel sneller kunnen doorstromen. WADDINXVEEN Op Hemel vaartsdag, donderdag 15 mei, wordt in Waddinxveen geen huisvuil opge haald. Voor deze dag komt geen de ”Een goed idee, dat we graag in overweging zullen nemen,” zei de burgemeester dankbaar. WADDINXVEEN Woens dag 4 juni organiseert de Waddinxveense middenstand weer de traditionele reis voor de bejaarden. Nog niet alle gerechtigden hebben hun aan meldingsformulier voor deze reis ingeleverd. Zij kunnen dit als nog doen op onderstaande adressen: G. Huizer, Zuidkade 11; G. van Ringelenstein, leplaan 71; H. v.d. Linde, Dorpsstraat 38; C. van Mourik, Kon. Wilhel minaplein 9. WADDINXVEEN - Op de hoek van de Sniepweg en de Dorpsstraat verleende zaterdagavond een jon geman met zijn bromfiets geen voor rang aan een surveillancewagen van de rijkspolitie. Bij de botsing kreeg hij glasscherven in het ge zicht, die in een Gouds ziekenhuis werden verwijderd. Hierna kon hij weer naar huis. WADDINXVEEN Terwjjl bij hun schoolgebouwen het groen en wit van de Europese vlag wapperde hebben de leerlingen van de zesde klas van de lagere scholen in het Gereformeerd Verenigingsgebouw de ’’Europadag” gevierd. Het werd een leerzame, maar ook gezellige vrijdagochtend. Na een inleidend woord van bur gemeester C. A. van der Hooft, hield de heer R. Zijlstra, lid van de Twee de Kamer en voorzitter van de Christelijke Boeren- en Tuinders- bond ieen causerie, waarin hij in hoofdlijnen de geschiedenis van de Europese Economische Gemeen schap naliep. Hij hield de jongens en meisjes onder ogen, dat het belangrijk is te weten, wat de EEG inhoudt, omdat juist de jeugd steeds meer de waarde van deze economische samenwer king zal leren kennen. Onder leiding van de heer H. M. van den Dool maten vervolgens vijf groepen, samengesteld uit de knap ste bollen van de diverse scholen, hun krachten in een Europa-quiz. Daarin werd naarstig gezocht naar de antwoorden op een groot aantal zeer gevarieerde vragen.Welk automerk produceren de verschil lende zes landen van de EEG? De slimmerds wisten dan, dat België en Eerst luisteren naar wat die '^3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1