Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Zwembad zaterdag open! Busdienst door Vondel wijk en van start VAKANTIE 1969 Waddinxveen, proficiat OPEL autohandel n.v. Oranje wijk gaat op zondag 1 juni Sportief en Betrouwbaar A. VAN GINKEL Telefooncel is er 1 Goud* bsqkhhl FLÜWELENSINGEL 59a - TEL. 01820-17122 Halte plaatsen REISBUREAU Rijdend bijbelhuis DRIVE-IN WONINGEN HERENHUIZEN EN PREMIEWONINGEN Opbrengst t.v.-aktie Spreekuur Weekblad voor Waddinxveen Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- 23 JAARGANG - Nr. 1237 DONDERDAG 22 MEI 1969 beschikbaar mannen Waddinxveen, mei 1969 te koop (bestaand in nieuwbouw) inlichtingen Waddinxveen, mei 1969. J. H. Mol, Waddinxveen, proficiat met het nieuwe zwembad. Voorzitter Stichting Vrienden van het Zwembad C. A. van der Hooft, burgemeester van Waddinxveen. ZEVENHUIZEN De aktie van het Rijdend Bijbelhuis van het Ne derlands Bijbelgenootschap heeft ge durende twee dagen f 1.400,- opge bracht, waarvan 600 in Oud Ver laat. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. NV Makelaarskantoor Rijnland Verkoopkantoor Chopinlaan Waddinxveen, telefoon (01828) 2028 Wooncomfort naar keus. Het Makelaarskantoor Rijnland heeft in Waddinxveen verscheidene attractieve Bezoek onze moderne verkoophal, waar u een keur van nieuwe en gebruikte automobielen vindt. A.N.V.R. boekingskantoor voor: WADDINXVEEN Zondag 1 juni treedt de nieuwe dienstregeling van de N.V. Verenigd Streekvervoer ’Westnederland” in werking. Zoals wij reeds enige tijd geleden berichtten heeft dit voor Waddinxveen de belangrijke konsekwentie, dat een dubbele buslijn van die datum af zijn weg zal zoe ken door de Vondelwijk en de Oranjewijk. Zowel de dienst tussen Boskoop en Rotterdam als die tussen Boskoop en Gouda zullen door deze dorps kern gaan rijden inplaats van als voorheen hun koers te nemen langs de oostkant van de Gouwe. 4.. de Jong s ZEVENHUIZEN Tijdens de tv- marathon voor de Mgr. Bekkers stichting, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het geestelijk ge handicapte kind, is in Zevenhuizen voor 843,41 op de plaatselijke ban ken bijeengebracht. ZEVENHUIZEN Zevenhuizen heeft zijn lang verwachte telefooncel. Sinds enkele dagen is de oei ge plaatst aan de Dorpsstraat langs het Kerkepad. De cel staat daar bijzon der goed. Zowel de inwoners van de wijk Zuidplas als de toekomstige be woners van het uitbreidingsplan- West kunnen de cel op dit centrale punt gemakkelijk bereiken. In de rotsvaste overtuiging dat een gezamenlijke aktie van de gehele bevolking de hogere overheden in Den Haag, die een belangrijke stem in het kapittel hadden bij het verle nen van de vereiste toestem mingen, vooral in de financië le sfeer, niet onberoerd zou la ten ging de Stichting Vrien den van het Zwembad met volle steun van het gemeen tebestuur van start. Maandelijkse vaste bijdra gen van particulieren, giften van bedrijfsleven en midden stand, akties van verenigingen en winkeliers, dat alles had tot gevolg dat burgemeester Van der Hooft met een enor me morele ruggesteun in Den Haag de noodzaak van een modern zwembad voor ieder een, kon gaan bepleiten. Nog geen vier jaar geleden verschenen in ditzelfde week blad de eerste publikaties die de actie voor de bouw van een nieuw Waddinxveens zwem bad inluidden. Dat was in de tijd, dat de begrotingstekorten van deze gemeente plannen voor een nieuw zwembad ei genlijk tot een utopie maak ten. Abonnement: f 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen f 6.75 binnen het verspreidings gebied en f 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. WADDINXVEEN Het eerstvol gende spreekuur voor woningzoe kenden zal worden gehouden op woensdagavond 28 mei van 19 tot 20 uur in het gebouw van de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Zaken (noodgebouw gemeentehuis). Ook voor uw dagtochten en alle reisverzekeringen naar: steeds 9 minuten over het hele uur. In tegengestelde richting: Prinses Beatrixlaan (Station) steeds een kwartier voor het hele uur, Konin gin Wilhelminaplein steeds tien mi nuten voor het hele uur. Voor de lijn Boskoop-Gouda: Koningin Wil helminaplein steeds veertien minu ten voor het hele uur, Prinses Bea trixlaan (Station) steeds tien minu ten voor het hele uur. In tegengestelde richting: Prinses Beatrixlaan (Station) steeds twee minuten over het hele uur, Koningin Wilhelminaplein steeds zeven minu ten over het hele uur. De volledige nieuwe dienstregeling is van heden af voor 50 cent bij de buschauffeurs verkrijgbaar. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. i Dank ook aan de leden van de Stichting Vrienden van het Zwembad, de dames Hey en Rietveld, alsmede de heren Blom, Boonstoppel, De Graaff, Labohm, Van Mourik, Ooster- om en Ottevanger, die ieder op hun eigen wijze inspirerend hebben gewerkt om de diverse gevoerde akties tot een succes te maken. Voor de lijn Boskoop-Rotterdam komen in Waddinxveen de volgende vertrektijden: Koningin Wilhelmina plein steeds 5 minuten over het hele uur, Prinses Beatrixlaan (Station) Beide buslijnen gaan - vice versa- door Waddinxveen langs de volgen de route: Noordkade, Staringlaan, Brederolaan, Koningin Wilhelmina- singel, Koningin Wilhelminaplein, Willem de Zwijgerlaan en Prinses Beatrixlaan tot Kerkweg. Definitie ve plannen om de bussen bij het sta tion te laten stoppen worden nog uit gewerkt. Van de hoek Prinses Beatrixlaan- Kerkweg kiest de Rotterdamse dienst (lijn 2) verder de oude weg. De Goudse dienst (lijn 4) gaat de Kerk weg af, de hefbrug over en dan de oude route langs de Gouwe. Voor beide lynen komen er halte plaatsen aan de Noordkade (Airpro- duct N.V.), het winkelcentrum Lui- felbaan, het Koningin Wilhelmina- plein, Prinses Beatrixlaan bij de Prins Willem Alexander-tunnel en Prinses Beatrixlaan bij de Kerkweg (later Station) Air Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centouri Cebuto St. Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma °P Spanje. Het doel is bereikt. Als voor zitter van de Stichting Vrien den van het Zwembad wil ik met name nog eens de waarde- ring uitspreken aan het adres van alle leden van de Zwem- club De Gouwe, en badmees ter A. Troost, voor wie niets te veel was om soms zelfs tot diep in de nacht mede te werken aan de voorbereiding en uit voering van de diverse akties. Kerkweg 207, Waddinxveen tel. (01828) - 4488 (meerdere lijnén) Eind 1967 had de Stichting Vrienden van het Zwembad1' bijna honderdduizend gulden bij elkaar, slechts een fraktie van het voor de bouw van het 1 bad benodigde bedrag. Koop manschap van de zijde van het gemeentebestuur had tot ge volg dat in korte tijd een ver dere financiering en exploita- tieopzet tot stand kon komen die niet alleen de goedkeuring van de raad, maar ook die van de hogere Haagse overheden kon wegdragen. leren, opdat het verdrinken uit de mode zal gaan?” Onder dat motto begon men de mensen en vooral de jeugd zwemmen te leren. Er waren 29 gemeenten in Nederland waar aan scholieren les werd gegeven. Waddinxveen was er één van in 19271! Daarom hebben wy de eni ge overlevende oprichter, de heer Ph. Dys - oud meubelfa brikant - thans wonende te Doom - vroeger in de ambts woning Piasrode aan de SniepwegÜ - gevraagd - sa men met twee van de jongste gediplomeerde zwemster en zwemmer -het nieuwe zwem bad te openen!! Zo willen wy de ouderen eren! Het feest wordt er des te mooier door! Van harte hoop ik dat zeer vele vaders en moeders met hun kinderen het zwembad en de zeer grote en mooie zonne weide zullen bezoeken. Dat kan een dag echt uit zijn, vlak bij huis! Mag ik gelijk al een beroep op allen doen? ’’Houdt ons zwembad schoon!” ’’Volg de aanwyzingen van de leiding in het zwembad op!” ”Het is ons eigen belang!” Graag dank ik allen, die hard gewerkt hebben aan de totstandkoming van dit mach tig mooie complex! Dank aan allen, die finan cieel geholpen hebben en ma terialen beschikbaar hebben gesteld! Zonder de mannen en de vrouwen van de daad was het zwembad er nooit gekomen! Zaterdag 24 mei 1969 zal in Waddinxveen niet snel verge ten worden. Het zwembad gaat dan open! Jarenlang Waddinxveners verlangd. Een zwembad - zoals het er thans ligt - is eigenlijk een klein wonder. Zo had nie mand het verwacht! Het kon ook alleen maar ge bouwd en aangelegd worden in samenwerking met deskun digen van allerlei richting en met groot enthousiasme en geestdrift. In de hogere over heidskringen in Den Haag stond men nogal sceptisch te genover de Waddinxveense plannen, vooral in verband met de penibele financiële toe stand van de openbare kas. Een actie, ondernomen door de Stichting Vrienden van het Zwembad, ondersteunde de plannen van de gemeente met een financiële injectie, bijeen gebracht door de inwoners van Waddinxveen - collecten- gif ten van bedrijven - zowel fa brieken als middenstanders - waardoor de inwoners bljjk gaven van hun oordeel: ”Er moet een zwembad komen in Waddinxveen!” Op het Raadhuis zag men tot laat in de nacht de lichten nog branden. Daar werd gere kend en gepland! Bezoeken werden gebracht in Den Haag, waar veel me dewerking ondervonden werd vooral van de financiële des kundigen en het college van gedeputeerde staten. De bouw kon beginnen! Een koude slechte winter bracht vertraging! Maar uit- eindelyk werden alle obsta kels overwonnen! De oude voortrekkers uit 1926, waarvan de heer Ph. Dys nog in leven is, hebben niet kunnen denken dat hun in moeilijke omstandigheden be gonnen werk zo zou worden voortgezet. Een eresaluut aan de voorgangers van toen is hier wel op z’n plaats! Zy hebben Waddinxveen zwem men geleerd. Op 2 juli 1927 werd het zwembad aan de Kanaaldijk geopend. Het fanfarekorps ’’Concordia” was er toen al by! Eén van de mooiste baden in Nederland! De bouw van het zwembad kostte toen 32.300,—; nu kost de bouw 1.960.960,75. Toen in 1927 stond er in de Waddinxveense Courant: ”Het is tot nu toe mode ge weest te verdrinken als men in het water viel!” ”Zou men de jeugd maar niet zwemmen hebben alle daarnaar middag 12 uur. ïWsS»'-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1