Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Burgervaders achter stuur twee Nee, ik moet nog rijden VAKANTIE 1969 Onwilligen nopen raad tot onbewoonbaar verklaren Drievoudig afscheid A. C. Kraneveld Tweede gymleraar in Waddinxveen A. VAN GINKEL Buslijn geopend door onbevoegde chauffeurs huizen Henegouwerweg J. L. v. Heteren in raadscommissie Vervolg op pagina 3 Sherry-tje REISBUREAU Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda MAKELAARS TAXATEURS DRIVE-IN WONINGEN HERENHUIZEN EN PREMIEWONINGEN Commandowisseling gte-. Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1239 DONDERDAG 5 JUNI 1969 Wt Na dit oponthoud verder naar het beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. te koop (bestaand in nieuwbouw) verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 13656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Ook voor uw dagtochten en alle reisverzekeringen naar: Al? verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90°/o taxatiewaarde. inlichtingen NV Makelaarskantoor Rijnland Verkoopkantoor Chopinlaan Waddinxveen, telefoon (01828) 2028 Wooncomfort naar keus. Het Makelaarskantoor Rijnland heeft in Waddinxveen verscheidene attractieve Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. Air Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centouri Cebuto St Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma op Spanje. Kerk weg 207, Waddinxveen tel. (01828) - 4488 (meerdere lijnen) A.N.V.R. boekingskantoor voor: WADDINXVEEN/BOSKOOP Twee volledig onbevoegde chauffeurs hebben vrijdagmiddag met een levensgrote autobus door Boskoop en Waddinxveen getoerd. Een staaltje van uitbundige joy-riding, dat straffeloos bleef. Omdat die onbevoegden dan wel toe vallig zelf hoofd van de politie van hun gemeenten waren. En omdat de betrokken bus beschikte over dubbele rembediening, bewaakt door een topinstruc- jaar zou moeten worden uitgesteld. Het college achtte invoering van de buslijn van zo groot belang, dat deze moet prevaleren boven het zand- transport, dat overigens bijna ach ter de rug is. De raad ging hierna zonder meer het het voorstel ak koord. even het shierry-tje te nemen, dat zij in Boskoop hadden moeten af wijzen. Heel in het geheim hadden de burgervaders vorige week in een stil hoekje van Zoetermeer geoefend onder het wakend oog van hoofdinstructeur N. P. de Vries. Een half uurtje, dat burgemeester Van Dedem, die als eerste aan bod kwam, met de kreet: „Zolang ik maar weet waar de rem zit”, de overmoed gaf om achter het stuurwiel te kruipen. En waarachtig: het ging. WADDINXVEEN De Wad- dinxveense gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. een krediet 12.000 beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een tweede vakle raar in de lichamelijke opvoeding. Tot nu toe werden aan de Prof. Kohnstammschool voor MAVO en aan de lagere scholen de gymnas tieklessen gegeven door de heer J. Akkerhuis: 21 lessen van 50 minu ten op de MAVO en 15 uren van 60 minuten op de lagere scholen. De heer Akkerhuis gaat van 1 au gustus af 25 lessen geven op de Prof. Kohnstammschool, zodat het aantal lessen voor de lagere scholen zou moeten worden ingekrompen. Nu inmiddels het derde gymlo kaal in de Oranjewijk is gereed ge komen komt er ook meer ruimte voor gymnastieklessen. Tot op heden kre gen wegens ruimtegebrek alleen de leerlingen van de zesde klas van de lagere scholen les van een vakleer kracht. Nu is hiervoor ook mogelijk heid geopend voor de vijfde-klas- sers. Hetzelfde gebeurde met het voor stel tot verlening van een krediet van 100.500 voor reconstructie van het Koningin Wilhelminaplein, de Koningin Wilhelminasingel en een deel van de Willem de Zwijgerlaan en de aanleg van een parkeerterrein bij het Koningin Wilhelminaplein. WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad heeft donder dag conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten tot het onbewoonbaar verklaren van een zestiental woningen aan de Hene gouwerweg, te weten de nummers 49 tot en met 64. De woningen dienen twee maanden na het bindend worden van het besluit te zijn ontruimd. teur. Aan het stuur: G. W. baron Van Dedem en A. C. van der Hooft, burgemeesters van Boskoop en Waddinxveen, die uitgelaten toeterend zelf de eerste rit maakten op de nieuwe buslijn van „Westneder- land”, die de Boskoopse Snijdelwijk uit zijn isolement verlost en de Waddinxveense Vondelwijk en Oranje wijk uitvalsmogelijkheid biedt. we flats staan zullen de gezinnen daarin mogen terug keren. Bij hun verhuizing hebben de ge zinnen van gemeentewege een tege moetkoming aangeboden gekregen v.an 750,-, bij hun terugkeer is hen nog eens 1.000,- toegezegd. In zijn toelichting op het voorstel zei burgemeester Van der Hooft het te betreuren, dat een drietal hardnek kig onwilligen heeft genoopt tot on bewoonbaar verklaring, zodat zij met de wet in de hand kunnen wor den gedwongen de panden te veria ten. Op grond hiervan wilde de voor zitter niet tegemoet komen aan de door de heer Van Gent (PvdA) ge vraagde belofte voor deze onwilli gen een zo goed mogelijke uitwijk mogelijkheid na te streven. ”Wij me nen, dat wij deze halsstarrigen geen betere kansen moeten geven dan de mensen, die vrijwillig hebben miee gewerkt,” aldus de burgemeester. Bij het voorstal tot het verlenen van een krediet van 145.000 voor de asfaltverharding van de Staringlaan werd namens de financiële commis sie uit de raad aangetekend, dat de Staringlaan oorspronkelijk bedoeld was voor het zandtransport naar de nieuwe begraafplaats en nu aan dit doel wordt onttrokken. De burgemeester antwoordde, dat de invoering van de buslijnen door Vondelwijk en Oranjewijk naar de eisen van de Hoofdinspecteur voor, het Verkeer per 1 juni van dit jaar een feit moest zijn of anders een vol Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dlnsdag- Een groot spandoek met ’’Welkom” op de weg. Met veel plezier nam burgemees ter Van der Hooft deze hin- dernisis achter het stuur van de bus op weg naar de Von delwijk. (foto Sjaak Noteboom). Op maandag 30 juni is er in de morgenuren een afscheidsreceptie voor het ambtenarencorps. ’s-Mid- dags van half vier tot vijf uur volgt een openbare receptie in de raads zaal, waarop een ieder afscheid kan nemen van de heer Kraneveld. WADDINXVEEN Het onlangs benoemde gemeenteraadslid J. L. Van Heteren is in de vergadering van de Waddinxveense gemeente raad gekozen als lid van de raads commissies voor de sport en voor het marktwezen. Voor de eerste functie kreeg hij dertien van de veertien stemmen (J. v.d. Roovaart één) en voor de tweede twaalf (Ph. Kroes twee). In beide functies volgt de heer Van Heteren zijn voorganger T. Ver vers op. Deze laatste blijft tot de verkiezing van een nieuwe gemeen teraad zitting houden in het alge meen bestuur van het waterleiding- Verreweg de meeste van de zestien betrokken gezinnen hebben of gaan hun huizen vrijwillig verlaten. Zij krijgen voorlopig woningen toege wezen in Gröenswaard en in de sa- neringssector van de Kerkweg.Wan- neer over anderhalf jaar op de plaats van de sloopwoningen nieu- B. en W. stellen in hun voorstel, dat tot 1 augustus 1968 de kosten van het gymnastiekonderwijs aan de Prof. Kohnstammschool werden be taald door de gemeente. Van ge noemde datum af heeft, op grond van de Wet Op het Voortgezet On derwijs, het rijk deze kosten overge nomen. Uit de hierdoor vrijkomen de gelden kan voor een groot deel de aanstelling van een tweede vakleer kracht worden bekostigd. WADDINXVEEN In de ge meenteraadsvergadering van don derdag 26 juni zal afscheid worden genomen van de heer A. C. Krane veld, directeur van de dienst Open bare Werken, die per 1 juli met pen sioen gaat. maar onverbeterlijk een bocht langs (en niet in) de Gouwe te nemen. Daarna de commandowisseling. Zoals aan het begin van de tocht zijn Boskoopse confrère het had ge daan gespte nu burgemeester Van der Hooft zijn ambtsketen om ten einde zich op zjjn voordeligst aan zijn taak te zetten. Het ging meteen zo soepel, dat baron Van Dedem ver ontschuldigend riep: ”Ja, maar hier zijn de wegen ook veel beter.” Een zwierige zwaai de Staring laan op. En daar over een op de straat gespreid spandoek met ’’Wel kom heten u de bewoners van O- ranjewijk en Vondelwijk”. Dat welkom kreeg meteen fleurig accent bij de Luifelbaan: honderden uitbundige schoolkinderen met vlag getjes, een zee van juichende men sen. Twee dames in Jacoba van Bei erendracht reikten corsages en een presentje uit. Koningin Wilhelminaplein, waar de feeststemming al niet minder was. Hier konden beide chauffeurs hun taak als gedaan beschouwen. Het geen zij deden door nu toch echt Dat zagen bij de Boezemlaan de bewoners van rusthuis ’’Irene”, die zwaaiend het burgemeesterlijke ge toeter beantwoordden, dat zagen de vlagzwaaiende kinderen van de kleuterschool in de Snijdelwijk, dat zagen al die mensen, die lachend voor hun bevlagde huizen stonden. Een bewonderend (ma;r ook wel opgelucht) applaus viel de edelacht bare chauffeur ten deel toen hij zijn passagiers voor de eerste stop even afzette bij het winkelcentrum aan de Mendelweg. Daar tierelierde het draaiorgel ’’Lekkerkerker” uit Gouda, daar stonden de middenstanders met een tafel opwekkenden drankjes. Daar was het bijna gebeurd. De beide burgemeesters hieven een glas sherry, maar zetten dit net op tijd weer neer onder een: ”O nee, ik moet nog rijden”. De jus d’orange” schonk toen vertroosting. Na die korte rust ging het weer door: op naar de gemeentegrens van Waddinxveen. Voor die bereikt werd toonde de Boskoopse burgervader nog even zijn flair door met veel lef

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1