Expositie Oud-Waddinxveen geopend eigen een over ook voor uw reisdeviezen Administratief medewerker autohandel n.v. Krijgt Waddinxveen museum Kostelijk boekje Oud- Waddinxveen De Raiffeisenbank is goed voor nw geld Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen n Dijke Mr. P. Trapveldjes genoeg Geslaagd voor het ULO (Mavo)-diploma Julianaschool ademt historie BBFJ RAIFFEISENBANK M WADDINXVEEN lg Installatie van van Muziekschool geeft concert Indruk Gouda FLUWELENSINGEL 59a - TEL. 01820-17122 - J 6 -'V Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor die veilige reischeques. Voor alle financiële zaken overigens, die met uw buitenlandse reis te maken hebben. Wij zijn u graag van dienst! SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Begin uw buitenlandse reis bij de Raiffeisenbank. Wij weten alles over de vreemde valuta die u nodiq heeft. 1 L I - Ij Weekblad Hollands Har 19€ Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1240 DONDERDAG 12 JUNI 1969 sta; j 3 HBS Wij hebben plaats voor een jongeman, die opgeleid wil worden tot Ook mevrouw M. C. Lissenberg- Hörten van de Europese Bibliotheek ’Waddinxveen in oude ansichten’ geeft een voortreffelijk beeld van het oude Waddinxveen van voor de eeuwwisseling tot kort voor de laatste we reldoorlog. Hoe véél er is veranderd hoeven wij hier niet nog eens te herhalen, maar dat dit boekje een waardevolle herinnering is aan hoe-het-vroeger-was is zeker. Oude Waddinxveners zullen heel veel van die oude verdwenen plekjes terugkennen, maar ook voor de nieuwe inwoners zijn er heel wat herken ningspunten. Verreweg de meeste veranderingen zijn nl. van recente datum. Voor f 10,90 ligt het boekje vol herinneringen, vol weemoed ook, in de boekwinkel voor u klaar. U kunt het ook kopen in de Koningin Julianaschool, waar bovendien een schitterende expositie op uw bezoek wacht. nie wej actii het| ge- Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. De sinds md trad on erirJ n d ?rot 600 toe stuur be- 3 zij ij de iding esen- rging 'tref- be val ugd! slaa >rga- reni- veer. igen. reni-i >eten n de| e in- ver- dijk- en- jport van ze is veel lage- ver- een dail con- ciele ïrtng zo elijk' mi- er. eder.' ilden toe-| catie listen idie.n ildig ”een sta- ■con- chik-l kun- niej i in-1 I, zoj >emc| moej nen’ erer. >uw- een scus- egin- srden punt, i van F Tot drie keer toe viel maandag morgen het woord: museum. Organi sator en voorzitter van het expositie - comité A. C. Kraneveld noemde de tentoonstelling dan ook niet ten on rechte een ’klein museum.’ ed 3 Al ?zen :t iJ iwe] Een eigen museum(pje) voor Waddinxveen? Het heeft er alle schijn van. Na de opening, maandagochtend, van de schitterende tentoonstelling Oud- Waddinxveen in de oude Koningin Julianaschool aan de Kerkweg kan Waddinxveen er eigenlijk niet meer onderuit. Al het moois dat op deze expositie bijeen is, verdient het om voorgoed aan de vergetelheid te worden ontrukt. Vooropgesteld natuurlijk dat de eigenaren van de voorwerpen die er op ’Oud-Waddinxveen’ in al hun eeu wenoude glorie te zien zijn, hun kostbare antiquiteiten beschikbaar willen stellen. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (018 28) 45 66 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. „Waddinxveen in oude ansichten.” Zo luidt de titel van het kostelijke stukje drukwerk dat deze week is verschenen ter gelegenheid van de ope ning van de tentoonstelling Oud-Waddinxveen in de Koningin Juliana school aan de Kerkweg. Het boekje, verzorgd en samengesteld door de Waddinxvener W. Verboom, verscheen in de reeks ’Ln oude ansichten’ van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Veel van het materiaal komt uit de eigen verzameling van de auteur, maar andere Waddinxveners leverden ook een bijdrage. Dat de naam Noteboom niet alleen tegenwoordig onmiddellijk wordt ge- assicieerd met fotografie (in Waddinxveen) blijkt uit een aantal van de ’oude ansichten’ in dit boekje die werden gefotografeerd door wijlen de heer A. Noteboom. n op na, rap- >untj ge kat eet in Zaltbommel (uitgeefster van het boekje over oud-Waddinxveen) was de mening toegedaan dat Waddinx veen aan een museum toe is. Zij was onder de indruk geraakt van de vroegere schoonheid van het dorp. WADDINXVEEN In de Imma- nuëlkerk (Oranjewijk) houdt de Mu ziekschool Waddinxveen zaterdag avond 14 juni as. een voordrachts- oefening en concert voor ouders en bekenden van Waddinxveen’s kleine aspirant-musici. Dit concert-in-het- klein begint om half acht. De heer Van Hoogstraten, ervaren in het inrichten van tentoonstellin gen, gaf een overzicht van hetgeen Oud-Waddinxveen de bezoeker te bieden heeft. Hij was dankbaar voor de hulp die hij in Waddinxveen had ondervonden. ”Ik heb nog nooit zo veel medewerking gekregen,” zei hij Nadat ook de heer Glasbeek nog even het woord had gevoerd ging het gezelschap onder wie ereburger en oud-notaris D. B. van der Most en zijn echtgenote, mevrouw Van der Hooft, de beide wethouders en ge meentesecretaris H. Jenné, de ten toonstelling bezichtigen. :S- De zes schoollokalen, de gangen en het schoolplein achter het oude ge bouw zullen deze maand historie ademen. Historie die soms teruggaat tot de veertiende eeuw. Historie die is te vinden op oude platen, kaarten en officiële geschriften. In bokalen, arresleden, boerekarren, gevelstenen pijpekoppen, bokalen en sierraden. Dat allemaal is in verrukkelijke overvloed overzichtelijk gegroepeerd op de tentoonstelling Oud-Waddinx veen. Vandaar het enthousiasme van het grote aantal belangstellenden dat maandagmorgen de opening bij- woonde. De eerste spreker was de heer Kraneveld. Hij heette zijn gasten welkom en bracht vervolgens dank aan de ’speurhond’ van de commis sie, de heer H. Glasbeek, die een aanzienlijk deel van de geëxposeer de stukken bijeen -wist te brengen. Dank ook aan dr. A. Scheygrond uit Gouda, lid van de Culturele Raad van Zuid-Holland, voor diens waar devolle adviezen en ook aan de heer M. van Hoogstraten van het Insti tuut Stad en Landschap voor diens hulp en adviezen bij de bouw van de expositie. Nadat de heer Kraneveld nog het een en ander had verteld over het hoe, waarom en het ont staan van de tentoonstellingscom missie was het woord aan burge meester C. A. van der Hooft. de Jong s Gouda’s nieuwe burgemeester, de Utrechtse gemeentesecretaris mr. P. van Dijkje zal op maandag 16 juni worden geïnstalleerd tijdens een buitengewone vergadering van de Goudse gemeenteraad. Deze verga dering begint om drie uur ’s mid dags. Van kwart voor vijf af is er in het Stadhuis een receptie. langs de ringdijk ach ter het Diederik van Schagenplantsoen. Daar kunnen hele oorlogen worden uitgevochten... Spoedige indiensttreding gewenst. Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties aan: De heer Verboom, samensteller van het bij de aanwezigen goed in de smaak vallende boekje, deelde mee zijn schrijvershonorarium ter beschikking te zullen stellen voor het nog niet bestaande museum- fonds. Abonnement: f 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. De Waddinxveense rijkspolitie heeft tijdens het mooie weer van de afgelopen dagen weer enige keren op moeten treden als ’ballenvan ger’. Er wordt weer te veel gevoetbald op gras gazons die daarvoor Vondelwijk telt kort wel twee trapvelden, zij het dat één er van (dat aan de Bosboom Toussaintsin- gel) tijdelijk is. Het an dere veld is te vinden aan het eind van de Vondelwijk, tussen de bebouwing en de toe komstige begraafplaats in. De laatste spreker in het gerefor meerd verenigingsgebouw was de heer Hk. Kempkes, die uit naam van de Industriële Club Waddinx veen een voor deze gelegenheid ver vaardigd wandbord aanbood, waar op een oude voorstelling wordt om lijst door de merkbeelden van de bij de ICW aangesloten bedrijven. Deze begon met het uitspreken van zijn grote waardering voor het werk van de commissie, die hij elk een exemplaar van het boekje ’’Waddinxveen in oude ansichten” overhandigde. Dit boekje, samenge steld door de heer W. Verboom uit Waddinxveen, verscheen juist ter gelegenheid van de expositie. ”Tot nu toe,” zo zei de heer Van der Hooft, ’’hebben we eigenlijk alleen maar vooruit gekeken. We hadden aandacht voor de toe komst en vergaten daarbij gemak kelijk het verleden. Ik ben blij dat we met deze tentoonstelling een eresaluut kunnen brengen aan hen die ervoor gewerkt hebben dat we nu in zulke voorspoed kunnen leven.” niet zijn bestemd en die daardoor te veel te lij den hebben. Dat mag niet en dat hoeft ook niet. Wad dinxveen telt nu toch een aardig aantal gele genheden waar wél op het gras gespeeld kan worden. Voor de kinde ren van de Bomenwij k is er al jaren het trap veldje achter de Vijver- laan, maar al ruim een jaar is er voor de Oran- jewijk jeugd een ideale speelgelegenheid op en K

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1