Activiteiten tijdens vakanties de Gouwe Zwemwedstrijden (3 km) m Geslaagd Be Fair al VAKANTIE 1969 ingedeeld Beroep 4652 Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen A. VAN GINKEL Jeugdcontactraad gaat schooljeugd bezighouden i Voetbal tijdens Sportweek ’69 Oudere jeugd Ons telefoonnummer REDACTIE ADMINISTRATIE ADVERTENTIES 1 Bedrijfsvoetbal L. 1 VOOR REISBUREAU Vervolg op pagina 12 DRIVE-IN WONINGEN HERENHUIZEN EN PREMIEWONINGEN Jeugdreis Vliegerwedstrijd r 1 i Hl M w* 969 Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. 23e JAARGANG - Nr. 1241 DONDERDAG 19 JUNI 1969 te koop (bestaand in nieuwbouw) J. A. os; en, WADDINXVEEN De jeugdcontactraad heeft voor de komende zomervakantie een omvangrijk programma samengesteld. Het betreft voornamelijk de schoolgaande jeugd, waarvoor in de vakantie enkele evenementen georganiseerd zullen worden. Voor de groep van 6 t/m 12 jaar wordt het „hard werken” geblazen. In hun vakantietijd kunnen ze een opstel schrijven of een tekening maken (of beide) met als onderwerp: de vakantie. Om iedereen evenveel kans te geven worden de deelnemers ingedeeld in de leeftijdsgroepen 6 en 7 jaar, 8 t/m 10 en 11 en 12 jaar. Voor iedere groep worden per onderwerp drie prijzen toegekend, waarvan de hoofdprijs zal zijn een rondvlucht vanaf het vliegveld Zestienhoven. Ook voor uw dagtochten en alle reisverzekeringen naar: Wethouder P. Lips, luchtig gekleed vanwege het warme weer, reikte za terdagmiddag in café De Unie de prijzen uit na de Sportweek-zwem- wedstrijden in de Gouwe door de zwemclub van die naam. tjie ur: 00 00 Van de Koningin Wilhelmina MA VO (christelijke mulo) slaagde voor het eindexamen: Piet van der Linde. In Gouda slaagden voor het diplo ma A: mej. P. Verwey en mej. D. C. van Driel uit Waddinxveen en mej. W. Ooms uit Zevenhuizen. Verder slaagden voor dit diploma de heer J. R. van Dijk uit Waddinxveen, die ook slaagde voor het middenstands diploma. Te Uden zijn geslaagd voor corset - tiëre de dames Ina van Nielen, Ria Roos, Nel Kok en Cora v. d. Graaf. Bovengenoemde dames zijn werk zaam bij de fa. v.d. Linde aan de Dorpsstraat en Kon. Wilhelm.plein. Veeken (HZ en PC) 43 min. 4 sec. en 3. Cora van der Veen (VZC) 43 min. 20 sec. inlichtingen NV Makelaarskantoor Rijnland Verkoopkantoor Chopinlaan Waddinxveen, telefoon (01828) 2028 Wooncomfort naar keus. Het Makelaarskantoor Rijnland heeft in Waddinxveen verscheidene attractieve Voor de schoolslag heren waren er twintig deelnemers met de volgende uitslag: 1. Arthur van Oest (Het IJ) 50 min. 9,5 sec., 2. Bart Visser (HZC) 50 min. 18 sec. en 3. Ronald Hond (Dolfijn) 51 min. 10,2 sec. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. den duren twintig minuten, na tien minuten wordt zonder rust van doel verwisseld. Ned. tter- Wes- C. Ün Kerkweg 207, Waddinxveen tel. (01828) - 4488 (meerdere lijnen) Zaterdagavond had de derde ronde plaats van het bedrijfsvoetbaltoer- nooi. De belangstelling was dank zij het fraaie zomerweer indruk wekkend. Vrije slag heren: 1. Wout Schouten (VZC) 40 min. 30 sec., 2. Joke v.d. Kamp (Dolfijn) 40 min. 54 sec. en 3. Nico Landerweert (De Robben) 41 min. 6,2 sec. Voor de vrije slag dames kwamen 25 dames aan de start en voor de vrije slag heren 57 deelnemers. k- an IS- 0- 00 n- A.N.V.R. boekingskantoor voor: a.s. 4SV :er. veer 30 :a. Voor de oudere jeugd van 13 tot en met 16 jaar zal een fotowedstrijd georganiseerd worden met als onder werp eveneens de vakantie. Voor de ze wedstrijd worden uitsluitend zwart-wit foto’s geaccepteerd. Ook voor dit onderdeel worden drie prij zen beschikbaar gesteld, waarvan de hoofdprijs eveneens een rondvlucht boven Zestienhoven is. Op de foto ontvangt Hannie Kloet, de meest succes volle Waddinxveense zwemster de beker. De andere foto toont de start van de drie kilometer- wedstrijd. Er waren 115 deelnemers en deel neemsters. De 3 km werd in vier se ries verzwommen: vrije slag dames, vrije slag heren, schoolslag dames en schoolslag heren. Ondanks het prachtige zomerweer was er geen grote belangstelling. De uitslag van de vrije slag dames was: 1. Yvonne van Kuilenburg (H PC) 43 min. 02 sec., 2. Anke van der Schoolslag dames met 13 zwem sters: 1. Jok evan Gijn (Het IJ) 55 min. 22.8 sec., 2. Wilma van der Vlies (VZC) 55 min. 58.8 sec. en 3. Maya Breuker (LZC) 56 min. 11.2 sec. De beoordeling van de opstellen, tekeningen en foto’s zal door een des kundige jury geschieden. Om hetvoor iedereen gemakke lijk te maken kunnen alle werkstuk ken, met volledige naam, adres en leeftijd, worden ingeleverd in het ge meentehuis, in een envelop ter atten tie van de Jeugdcontactraad. Uiter lijke datum van inleveren dinsdag 12 augustus. De werkstukken die voor expositie in aanmerking komen, zullen worden tentoongesteld in de Christelijke Openbare Leesbibliotheek op vrijdag 12 augustus waarbij de prijswinnaars bekend worden gemaakt. Op 19 juli as kan iedere jongen gelijke worden vérstrekt bij inschrij ving. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Dr. A. van Haarlem, predikant van de Nederlands hervormde buiten gewone wijkgemeente te Waddinx veen (Immanuëlkerk) kreeg een be roep naar Groningen. Als sluitstuk zal op zaterdag 16 augustus een vliegerwedstrijd wor den gehouden. Vele oudere Wad- dinxveners zullen nog leuke herin neringen hebben aan de vliegerwed strijden, die in de jaren vijftig ge houden werden. De Jeugdcontact raad is van mening dat deze traditie hersteld moet worden. Iedereen die een vlieger in elkaar kan knutselen, kan aan deze wedstrijd meedoen. De Jeugdcontactraad hoopt door deze aktiviteiten een bijdrage te le veren aan een zinvolle besteding van de schoolgaande jeugd in de vakan tie. Air Tour Holland Aviatours B.B.I. van der Biesen Broere Centouri Cebuto St. Christoffel Ebatours Eurotours Europa Express Fit F.T.S. De Haas Hotelplan Intra-Holland Marysol Nespanda-Tours N.S. reizen Onog Rentahome Rijntours Rijnvakantie Sinbad Snel Co Sterreizen Sunliner Trans Europa en met een eigen programma op Spanje. De Waddinxveense voetbalclub Be Fair (zaterdag) is door de KNVB voor het seizoen 1969-1970 inge deeld in de vierde klasse C. Be Fair is opgesteld naast streekgenoten als Floreant uit Boskoop, dat vorig sei zoen promoveerde, Schoonhoven, Sportlust ’46 uit Woerden en Ha- zerswoudse Boys. Verder maken van de vierde klas C deel uit Kou dekerk, Oegstgeest, Piershil, SVOW (Oude Wetering), UVS uit Leiden en Woubrugge. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.36-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- en elk meisje van 8 tot en met 12 jaar met een jeugdreis mee. Deze jeugdbusreis voert hen door een van Nederlands mooiste streken, waar van het hoogtepunt zal zijn een be zoek aan het bekende Dolfinarium, Robarium en speeltuinen te Harder wijk. In dit Dolfinarium gaan de jonge lui een uur lang kijken, naar de knappe prestaties die „Flipper” en zijn vrienden daar verrichten. De kosten van deze gevarieerde jeugd reis bedragen tien gulden. Aanmelding kan geschieden op het gemeentehuis in de week van 7 t/m 11 juli aan het loket algemene zaken. Gegevens over vertrektijd en der- Jan Ligthartschool 2-0, Theo Thijs- senschool-Klaas de Vriesschool 0-3, Groen van Prinstererschool-St. Jo zefschool 0-2, Eben Haezerschool- St. Paulusschool 1-0, Kon. Juliana- school-Willem van Oranjeschool 0-0, Theo Thijssenschool-Jan Ligthart school 0-1, Groen van Prinsterer- school-Rehobothschool 2-0, St. Jozef school-Klaas de Vriesschool 1-2, Chr. ulo B 1-1. Zaterdagmorgen wordt de tweede ronde van het toernooi gespeeld. Dan wordt ook de kampioen bekend. De wedstrij- De uitslagen waren: Poule A: slagers-v. d. Loo-Unie De Sportweek 1969 ging zaterdag morgen door met het schoolvoetbal- toemooi op de sportvelden in de Oranjewijk. Het programma nam de gehele morgen in beslag, er moesten 27 wedstrijden worden ge speeld. De uitslagen waren: St. Paulus- Groen van Prinsterer 1-2, Kon. Ju liana school-Klaas de Vriesschool 0-1, Jan Ligthartschool-St. Jozef school 0-0, Theo Thijssenschool-Re- hobothschool 1-0, Willem v. Oran- jeschool-Eben Haezerschool 1-0, KI. de Vriesschool-St. Paulusschool 1-0, St. Jozefschool-Kon. Julianaschool 1-0, Rehobothschool-Jan Ligthart school 0-4, Eben Haezerschool- Theo Thijssenschool 2-0, Groen van Prinstererschool-Willem v. Oranje school 0-1, St. Paulusschool-St. Jo zefschool 1-1, Kon. Julianaschool- Rehobothschool 3-0, Jan Ligthart- school-Eben Haezerschool 3-0, Wil lem van Oranjeschool-Theo Thijs senschool 3-0, Klaas de Vriesschool- Groen van Prinstererschool 2-0 ,Re- hobothschool-St. Paulusschool 0-1, Eben Haezerschool-Kon. Juliana school 0-0, Willem van Oranje- W 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1