Ommezwaai van wethouder in crisis in Ommezwaai maand kwam de een naar nieuwe GESLOTEN autohandel n.v Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen honderdduizendste zwembad van 14 juli t/m 26 juli 1969 zaak benzinepomp college Lips leidt tot t F I Eenheid krijgt diepe knak Gouda FLUWELENSINGEL 59a - TEL. 01820-17122 iMs Makelaarskantoor A. van Duin te Gouda 7 ac Vervo/g op pag. 2 „PvdA wist er van” DOKTERSDIENSTEN DRIVE-IN WONINGEN HERENHUIZEN EN PREMIEWONINGEN MAKELAARS TAXATEURS Laatste poging Persoonlijk beroep [uw I j - -7 I T Weekblad voor Waddinxveen middag 12 uur. DONDERDAG 3 JULI 1969 24e JAARGANG - Nr. 1243 (foto Sjaak Noteboom) beheer van onroerende goederen. alle taxaties van onroerende goederen. verzekeringen op elk gebied. Vredebest 28-30 - Telefoon (01820) 13656 Agentschap: N.V. Westlandsche Hypotheekbank Ons bedrijf is wegens vakantie Magazijn, Benzinestation en Afdeling Verkoop blijven (met beperkte personeelsbezetting) geopend. Eén ding is duidelijk in deze onverkwikkelijke zaak: de on duidelijkheid. Waddinxveen: P. v.d. Linde, Kerk- weg 214, telefoon 2250. Of deze kan worden bezworen dan wel tot politieke konse- kwenties gaat leiden staat nog in de sterren geschreven. Wethouder Van Tol (AR) stelde hier in een laatste verzoeningspoging tegenover: „Het college moet een be sluit van de raad eerbiedigen in de uitwerking ervan, maar hoeft niet te staan achter een voorstel, dat die raad indient. Er zijn zaken van veel grote re importantie geweest, waarin wij elkaar in het belang van het welzijn van Waddinxveen steeds weer heb ben kunnen vinden. Ik betreur het, dat om een dérgelijk geval rivaliteit is ontstaan tussen de raad en het col lege. De zaak is geen conflict waard.” Ook dit persoonlijk beroep kon geen verandering brengen in het stand punt van de raad. De stemming wees het uit: met 11 stemmen voor en 4 tegen werd het initiatiefvoorstel tot verkoop van de grond aan de heer Rupke aanvaard. Tegen stemden de heren Pille (PvdA), Van Tol en Noor- dam (beiden (AR) en Van Heteren Gemeentebelangen Nadat de behandeling van het voor stel was ingeleid door de heer Noor- lander (CH) met de eenvoudige ver klaring, dat de indiening hiervan be slist niet betekende, dat de raad het vertrouwen in het college had verlo ren, leek het erop, dat de zaak al was het dan maar voorlopig toch nog kon worden gered. Hiervoor zorgde de heer Van Heteren. te koop (bestaand en nieuwbouw) Inlichtingen Makelaarskantoor Rijnland N.V. Verkoopkantoor Chopinlaan Waddinxveen, telefoon (01828) 2028 Wooncomfort naar keus. Het makelaarskantoor Rijnland heeft in Waddinxveen verscheidene attractieve verstrekken van hypotheken, eventueel tot 90% taxatiewaarde. te koop direct leeg op te leveren GARAGEBOX gelegen nabij De Mauritslaan te Waddinxveen. Zevenhuizen: J. A. Ensing, Dorps straat 196, Zevenhuizen (tel. 01802- 204). Uitsluitend voor spoed-reparaties zal hulp aanwezig zijn. WADDINXVEEN „Uit democratische overwegingen zal ik mijn stem aan het initiatiefvoorstel van de vijf raadsleden geven. Tot in het uiterste is er naar een gemeenschappelijk standpunt gestreefd. Maar nu de raad zich in meerderheid zo positief uitspreekt voor verkoop van de grond aan de heer Rupke kan ik het niet voor mijn verantwoording nemen hier tegen te stemmen”. Deze verklaring van wethouder P. Lips (PvdA) sloeg vorige week als een bom in tijdens de raadsdebatten over de verkoop van grond voor de vestiging van een benzineverkoopstation bij het zwembad. Drama tisch kwam het antwoord van burgemeester Van der Hooft: „Na deze ver klaring van de wethouder wordt het uitermate moeilijk om in het college van B. en W. verder samen te werken. Het is voor mij onmogelijk om zo verder te gaan’” Wat is eigenlijk essentiëler in een democratisch bestel dan het feit, dat men juist ook zyn stem mag laten horen tegen dat, wat een meerderheid al dan niet te recht wil? De heer Lips mag ons dat uitleggen. Zijn houding was voor ieder een (ook voor zijn fractie be houdens de heer Pille???) een onverwachte ommezwaai. Men kan het ook een politiek hoog standje noemen. Maar dan een van een nog niet uitgebalan ceerde acrobaat. Pf. Wel verwonderlijk is het, dat een intelligente man en een waardevol wethouder als de heer Lips deze houding dekt onder de vlag van „democra tie”, een vlag, die hij binnen het tijdsbestek van een maand, ja zelfs van een paar minuten, met de diverse winden laat meewaaien. ejongs Maar de voorzitter ging door: „De Partij van de Arbeid moet van de verklaring van de heer Lips hebben geweten. De wethouder en de heer Van Gent kwamen niet voor niets te laat binnen. Alle vriendschapsbanden zijn hiermee verbroken, alle goede verhoudingen scheef getrokken. In het vervolg zal ik alleen als voorzit ter en niet als vriend tegenover uw raad kunnen staan: iedere avond met het reglement van orde op tafel. Als de heer Lips in zijn hoedanigheid van raadslid ook het persoonlijk beroep De plotselinge ommezwaai van de wethouder bracht niet alleen het me ningsverschil tussen het college en de raad over de gunning van het ben zinestation tot een hoogtepunt, maar had ook het veel ernstiger gevolg, dat dé eenheid in het college een diepe knak kreeg en dat het wederzijds vertrouwen tussen raad en college werd gehavend. Zoals bekend heeft het college in aanvang over de verkoop van de grond voor het tankstation onderhan- deld m;et de benzinemaatschappij BP. In de ogen van het gemeentebestuur zijn deze onderhandelingen op een zo onaanvaardbaar peil geraakt, dat men er definitief van afzag met BP in zee te gaan. Daarop werd de raad voor gesteld de grond aan de benzinemaat schappij Aral te verkopen. Dit voor stel werd door de raad verworpen, waarop in de vergadering van don derdag door vijf raadsleden een initi atiefvoorstel werd ingediend tot ver koop van de grond aan de heer Rupke - houder van het huidige tankstation aan de Sniepweg. Dit zou de zekere konsekwentie inhouden, dat de heer Rupke de grond zou doorverkopen aan BP, waardoor deze maatschappij toch door de achterdeur zou worden binnengéhaald. Troost, een prachtige teamgeest heb ben gekweekt. „Het is opvallend, dat het personeel liever drukke dan stille dagen heeft.” Mevrouw Zwanenburg kreeg als herinnering aan deze dag een zilveren vaasje met inscriptie. Naast de Cormula’s zette Erik Stra- dal het feest luister bij met een de monstratie schoonspringen. De topdag voor het nieuwe zwem bad was woensdag 11 juni met 6869 bezoekers. Tweede Pinksterdag zoch ten 4555 bezoekers een koele duik. Men kan zich niet aan de in druk onttrekken, dat de heer Lips door de knieën is gegaan voor druk, die van de zijde van zijn PvdA-fractie op hem is uit geoefend. Dat is niet eens zo onbegrijpelijk, dat komt in het politiek metier meer voor. In een klemmende brief heeft het college een persoonlijk beroep op de raad gedaan deze situatie niet te rea liseren, daar dit zou worden opgevat als een ernstig gebrek aan vertrou wen in het beleid van B. en W. De fractievoorzitter van de PvdA, de heer Van Gent, stelde na het ant woord van de burgemeester op de on verwachte verklaring van wethouder Lips, dat met verwerping van het voorstel van B. en W. beslist geen vertrouwenskwestie tegen het beleid van B. en W. is gesteld. De burgemeester bleef echter bij zijn standpunt: „Het college heeft vol tallig besloten niet meer met BP te onderhandelen en niet met deze maat schappij in zee te gaan. Toch dwingt u ons daartoe. U verwerpt een per soonlijk beroep, dat uw voorzitter om wille van de goede samenwerking op u heeft gedaan. U drijft een wig in het college. En dat moet uw be doeling zijn.” Uit alle hoeken van de raad klonk protest. van de voorzitter verwerpt kunnen wij in het college niet meer samen werken.” De nestor van de raad, de heer S. Pille, zelf lid van de PvdA-fractie, was duidelijk diep geschokt door deze plotselinge ontwikkeling. „Ik ben tegen het initiatiefvoorstel van de vijf raadsleden. Ik voel me genomen als we de grond zouden ver kopen voor speculatieve doeleinden. Dat mag een raad niet doen, dat is beneden de waardigheid van de raad. Het standpunt, dat de heer Lips nu inneemt, was mij niet bekend.” De heer Lips lichtte zijn verklaring hierna nog toe: „Ik hem me altijd vrij opgesteld in de besluitvorming van het college. De laatste brief van B. en W. met het beroep op de raad heeft mijn fiat niet gekregen. Ik ben hier niet lichtvaardig over heen gelopen. Ik ben me bewust welke situaties mijn standpunt kan scheppen. Maar ik kan het in mijn verantwoordelijk heid niet anders zien, dan dat ik het besluit van een meerderheid van de raad moet respecteren.” De heer Van Heteren, die zich in de korte tijd van zijn raads lidmaatschap zeer geënga geerd heeft getoond voor de Waddinxveense belangen, stelde, dat hem uit de stuk ken niet is gebleken van een onaanvaardbore houding van de benzinemaatschappij BP, maar dat hij zonder meer de beweringen van B. en W. voor waar aannam. De meerder heid van de raad wenst dit kennelijk niet te doen. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dlnsdag- Dat gebeurde in tegenwoordigheid van mevrouw Van der Hooft, van de wethouders Van Tol en Lips en van het voltallige badpersoneel. Ook man, kinderen en ouders van mevrouw Zwanenburg waren er getuige van hoe hun echtgenote-moeder-dochter op dit door de Cormula’s vrolijk ge markeerde feestje in het zonnetje werd gezet. In zijn feestrede zei de burgemees ter, dat men eerst wel eens bezorgd was geweest over de vraag of het kostbare bad wel rendabel kon zijn. „Men moet geloof hebben in eigen plannen, anders komt er niets van terecht,” zei de heer Van der Hooft. Nu in dit seizoen het dubbele van het aantal geraamde bezoekers kan wor den verwacht lijkt dit geloof gerecht vaardigd. De burgemeester bracht dank aan alle werkers in het zwembad, die on der leiding van de heer W. A. J. de Winkel en chef-badmeester Arie „Uit democratisch oogpunt” achtte hij het plotseling niet verantwoord om ’’tegen” te zeggen op een voorstel, dat door een meerderheid van de raad gesteund wordt. Hij zei vorige maand wel „voor” op een voorstel (het Aral-plan), waar op de meerderheid van de raad haar „tegen” liet horen. Hij zei luttele minuten vóór zjjn de mocratische beleidenis ook nog „voor” op het compromis-voor stel van de heer Van Heteren, dat bij de meerderheid van de raad ook al duidelijk geen haal bare kaart was. WADDINXVEEN In een goed seizoen 130.000 bezoekers, in een slecht seizoen 100.000 bezoekers. Dat waren de taxaties, die van officiële zijde aan het nieuwe zwembad in het sportpark „De Sniep” werden mee gegeven. Cjjfers, die een grapje lij ken: donderdag 26 juni, een maand en twee dagen na de opening van het bad, om kwart over twee kwam me vrouw A. W. Zwanenburg-Rippe als honderdduizendste bezoekster het zwembad binnen. Zaterdagmorgen is zij door burgemeester Van der Hooft om wille van dit onwaarschijnlijke record gehuldigd. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Een goed recht wellicht. Maar als diezelfde heer Van Heteren een voorstel doet om juist terwille van de duidelijk heid opnieuw rond de tafel te gaan zitten en de raad legt zo’n voorstel in bokkig gelijk willen hebben naast zich neer dan be gint zo’n houding toch wel op bewuste onwil te gelijken. Te meer daar het college de „stap terug” wel wilde aanvaarden. Het college, tot dan nog ge steund door wethouder Lips. Tot dan nog. Want achter al le raadselen in deze zaak staat toch wel het grootste vraag teken achter het raadsel-Lips. Abonnement: 2.3/ per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Moerkapelle: W. Vroegindeweij, Moerhageplantsoen 1, tel. 687; Wijk zuster C. J. Meijers, Dorpsstraat 51, tel. 01802-280. De kwestie rond de verkoop van de grond voor het benzine station bij het zwembad is nu tot zulke proporties uitgegroeid, dat zjj heeft geleid tot een on prettige verwijdering tussen burgemeester Van der Hooft en de gemeenteraad en - wat er ger is - tot een situatie in het college van B. en W., die men ronduit een crisis kan noemen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1