Onafhankelijk Nieuwsblad voor Waddinxveen Moerkapelle en Zevenhuizen Brandstichters zwembad - meisje (19), broer (15), neef (12) - door politie aangehouden Wrede publiciteit Centraal Garage uw spaargeld bijvoorbeeld Nieuw bestuur bij Groeneweg De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Brandweer had handen vol aan branden in weekend ■Vj RAIFFEISENBANK M WADDINXVEEN Mr. van Schaik verlaat raad A. van Ginkel SIMCA11OO TOMifiT Verheugd Reisbureau Meisje gewond Aanhouding Geslaagd 4 een auto of een later? Bent SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Spaart u voor een speciaal doel - huis bijvoorbeeld? Óf spaart u voor u jong of bent u al wat ouder? De Raiffeisenbank heeft de juiste spaarvorm voor u. Twee miljoen mensen profiteren van onze ervaring. Bij de 1500 vestigingen van de Raiffeisenbank werd ruim zeven miljard gulden gespaard: f. 7.000.000.000,-1 Komt u ook eens praten! Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag- middag 12 uur. DONDERDAG 24 JULI 1969 24 JAARGANG - Nr. 1246 iS Zie pag. no. 9 (foto Sjaak Noteboom) Nieuwe Markt 19-27 Tel. 01820-15000 Gouda Het vage beeld van „een meisje en twee jongens”, dat in aanvang naar De Rijkspolitie is bijzonder ver heugd over de vangst. „We waren het knap zat,” zegt groepscommandant adjudant J. Koelma, „de mensen op de Kerkweg bij de sloop durfden ge woon weg niet op vakantie te gaan.” WADDINXVEEN De Waddinxveense brandweer heeft het afgelopen weekeinde handen vol werk gehad. De meeste moeite gaf een brand in een hooiberg op het erf van de heer J. C. C. Boekhorst aan de Tweede Bloks- weg. Van half twaalf ’s-morgens tot acht uur ’s avonds is men bezig ge weest het vuur te bedwingen. In de nacht om half een moest de brandweer opnieuw uitrukken om vuur in het op een weiland verspreide nasmeulende hooi de kop in te drukken. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. voren kwam, kreeg steeds duidelijker vormen. In de vroege avond van za terdag had de politie zoveel zeker heid gekregen dat zij tot aanhouding overging: eerst van de oudste jongen, daarna van het neefje en tenslotte van het meisje. Bij het verhoor bleef de oudste jon gen aanvankelijk ontkennen. Hij be weerde onder meer, dat hij tijdens de brand de kerk had bezocht. Dit alibi bleek onhoudbaar. Tenslotte volgde de bekentenis. Hierbij beweerde het WADDINXVEEN Geslaagd aan de Technische Hogeschool te Delft voor het prop, examen elektrotech nisch ingenieur de heer A. J. Der- mout te Waddinxveen. Geslaagd te ’s-Gravenhage voor de schoolakte Frans MO-B de heer P. Broere te Waddinxveen. Geslaagd aan de Technische Hoge school te Delft voor het doctoraal ex amen civiel ingenieur de heer R. G. Veldkamp te Moerkapelle. meisje, dat er een vuurtje met kran ten was gestookt, maar dat deze voor het weggaan waren uitgetrapt. 1 Zondagochtend om zes uur moest de brandweer naar dezelfde plaats uitrukken omdat nasmeulend hout afval een olietankje bedreigde. Ook waren er vonken terecht gekomen op het polyester dak van de belendende ijzerwarenfabriek van Roskam. Ook deze twee beginnende branden had men snel onder de knie. Ook voor uw dagtochten Weekblad voor Waddinxveen Redaktie en advertenties: Oranjelaan 30a, Waddinx veen, postbus 66, telefoon (01828) 4652 (van maan dag t.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, telefoon 01828-3088. De brand in de hooiberg is ont staan door overslaande vonken, die door de plotseling draaiende wind uit een brandend hoopje afval op het dak terecht kwamen. Bij het blussings- werk verleende een ladderwagen van de Boskoopse brandweer assistentie. Tijdens de urenlange bestrijding van de brand werden de brandweerlieden voortreffelijk gesteund door de fami lie Boekhorst, die niets teveel was om de mannen met koffie, soep en wat dies meer zij nieuw krachten te ge ven. Om half zes zaterdagmiddag werd Als eerste staat op de nominatie voor zijn opvolging mevrouw L. Kingma-de Vreeze. Mevrouw King- ma had voor de intrede van de heer Van Schaik in de raad al eerder zit ting in de KVP-fractie. WADDINXVEEN De fractie voorzitter van de KVP in de Wad dinxveense gemeenteraad, mr H. Th. van Schaik, gaat in de tweede helft van augustus Waddinxveen verlaten en zal derhalve zijn raadslidmaat schap neerleggen. De heer Van Schaik, die adjunct- secretaris is van de N.V. Spoorweg- opbouw in Utrecht, zal zich gaan ves tigen in Soest. Hij was gedurende ruim zeven jaar lid van de gemeente raad. WADDINXVEEN De jongelui, die vorige week zondag de brand heb ben gesticht in het oude zwembad aan de Kanaaldijk zijn zaterdagavond door de Rijkspolitie aangehouden. Het zijn een 19-jarig meisje, haar 15- jarige broertje en een 12-jarig neefje. Zij hebben een bekentenis afgelegd. De oudste jongen heeft ook bekend op 7 maart de derde brand te hebben gesticht in de oude boerderij van Van Es aan de Henegouwerweg, waardoor deze definitief in vlammen opging. ZEVENHUIZEN Zondagmiddag om half vijf is Ciska NieU|wveld uit Gouda aan een been vrij ernstig ge wond geraakt. Zij reed op haar brom fiets over het rijwielpad langs Rijks weg 12 in de richting Gouda. Nabij het viaduct over de Bredeweg ligt een bocht in het fietspad. Ciska raak te uit deze bocht en botste tegen een stenen paaltje. Dokter Ensing ver leende eerste hulp, waarna het meis je per taxi naar huis vervoerd kon worden. De berichtgeving, waarmee vrtfdag de radio en dagbladen in grote opmaak op soms sen sationele wijze melding maakte van de fatale chirurgische ver gissing in het Van Iterson- ziekenhuis in Gouda, waarbij een 63-jarige inwoonster uit Waddinxveen het verkeerde been werd geamputeerd, heeft niet alleen bij het slachtoffer maar ook ih haar gezin een diepe schok teweeg gebracht. De familie, die bij het dragen van het verdriet over him nu ruim twintig jaar invalide vrouw en moeder steeds een grote steun heeft gevonden in haar geloof, is door de publika- ties rond het tragische gebeu ren volkomen uit het lood ge slagen. Toen in het gezin bekend werd welk medisch ongeval de vrouw had getroffen heeft het in zijn geloofsvertrouwen hier in willen berusten. Temeer ook omdat de betrokken chirurg zich de foutieve ingreep bij zonder heeft aangetrokken en van de zijde van het ziekenhuis alles is gedaan om zowel de pa tiënte en haar familie in hun verslagenheid tegemoet te ko men. Men denkt daarom niet aan een verzoek om strafver volging, men wil niet over ver wijt spreken. Deze stille berus ting is nu door de kranten- publikaties -wreed verstoord. De journalistiek is een hard vak. Maar het is ook een vak met een uitermate grote ver antwoordelijkheid. De fout, die in het ziekenhuis is gemaakt is natuurlijk „nieuws”. Hoe dit in de wereld der ruchtbaarheid is gekomen is ons niet bekend. Zeker niet via de familie. Met een omzichtiger behan deling van dit „nieuws”, waar bij de verantwoordelijkheid te genover het getroffen gezin toch als een van de voornaam ste factoren had moeten gelden, had dit gezin veel extra ver driet bespaard kunnen zijn. brand gemeld in een houtopslagplaats van de meubelfabriek LAVO aan de Brugweg. Vermoedelijk hebben hier kinderen een vuurtje gestookt. Deze brand was snel bedwongen, maar kreeg een dubbele nasleep. (foto boven) Onvoorzichtig kinderspel met als gevolg een felle brand in een houtopslagplaats bij de Brugweg. (foto Sjaak Noteboom) Tegen het drietal is proces-verbaal opgemaakt, dat zal worden door ge stuurd naar de officier van justitie te Rotterdam. Nadat de verhoren waren afgerond zijn de daders door hun ou ders op het politiebureau afgehaald. Met het oplossen van deze zaak heeft een week van naarstig speur werk van de Waddinxveense Rijks politie zijn bekroning gekregen. Het gehele korps heeft zich hier voor in gezet. Stukje voor stukje is de legpuzzel bij elkaar gebracht. Onder meer werd een groot aantal mensen gehoord, dat op de mooie zomeravond van de brand in het Wamaarplantsoen had den gewandeld. Ook van andere kan ten uit werd gewerkt. ZEVENHUIZEN Het bestuur van de voetbalvereniging ’’Groeneweg” heeft ingrijpende 'wijzigingen onder gaan. In een ledenvergadering werd een vrije verkiezing gehouden. Het gevolg daarvan was dat het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en pen ningmeester) door de leden niet her kozen werd. De voorzitter, de heer C. van Helden, was reeds ruim dertig jaar in functie. Ook de heren Van Vliet en Metselaar zaten reeds jaren in het bestuur met als functie resp. secretaris en penningmeester. Tijdens een vorige week gehouden bestuursvergadering zijn de functies als volgt verdeeld: Voorzitter A. Roos, Dahliastraat 32; Tweede voorzitter M. Strijdhorst, Rozenstraat 20; Secretaris J. van Reeuwijk, Dorpsstraat 73; Tfweede secretaris J. Boere, Aster- straat 2; Penningmeester J. Heer schap, Burgm. Klinkhamerweg 7; Tweede penningmeester C. van Leeu wen, Dahliastraat 13; Commissaris B. Meier, Eendrachtsdijk lOf. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm.-prijs 18 ct (exclusief B.T.W.) Postgironummer 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Abonnement: 2.37 per kwartaal bij vooruitbetaling: postabonnementen 6.75 binnen het verspreidings gebied en 11.75 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. De brandweer had vele uren nodig om de brand in de hooi berg aan de Tweede Bloksweg definitief te bezweren. 'v'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1969 | | pagina 1