Drukste dag 10 juni seizoen Ruim anderhalf ton entree Zwembad trok in afgelopen 341.060 bezoekers 11/ RAIFFEISENBANK Gouden schutters heroveren beker Lening van drie miljoen gulden „De Lantaarn” jm| 50 KINDER LIEDJES lit Kh' Onafhankelijk Nieuwsblad fl 1*^1 gp. Parkeerterrein reis-en passagebureau Schaatsavond wv ALLE BESTEMMINGEN VAN GINKEL NV Uw geld beleggen zónder koers- risico met een spaardepo- sitobrief van de Raiffeisen bank. U betaalt nu f 743,- en na vijf jaar ontvangt u f 1000,-! Een ideale combi- natie van sparen en beleg gen: één van de vele spaarvormen van de Raiffeisenbank. Wij hebben een folder voor u klaar liggen! De totale entreegelden bedroegen in het afgelopen seizoen 168.338,50. Aan abonnementen werden verkocht 1258 gezinsabonnementen, 4637 bij kaarten, 642 individuele abonnementen, 970 jeugdabonnementen en 37 duplikaat-abonnementen. Er werden voor volwasenen 20.272 en voor kin deren 31.300 dagkaarten verkocht. Voor tien-badenkaarten waren deze ge tallen 261 en 569. Patat met pindasaus f 0.75 Carnaval gehuwden Diploma’s WADDINXVEEN De gemeente Waddinxveen kan van de Bank van Nederlandse Gemeenten drie mil joen gulden ter leen krijgen. De le ning zal worden bestemd voor con solidering van schulden. WADDINXVEEN Het gemeentelijk openlucht zwembad „De Sniep” heeft in het zwemseizoen van vorig jaar, dat liep van 20 april tot 27 september341.060 bezoekers binnen zijn poorten gehaald. Hieronder wa ren 19.811 schoolzwemmers en 3941 toeschouwers. Het jaar daarvoor, toen het zwembad voor het eerst open ging, was het aantal bezoekers 331.283, maar in die uitzonderlijk warme zomer was het zwembad dertig dagen korter open dan in 1970: 130 dagen dagen tegen 160. In 1971 was het gemiddelde aantal bezoekers per dag ca. 2.131. De drukste dag was woensdag 10 juni, toen liefst 8.588 mensen in „De Sniep” verkoeling kwamen zoeken. Er waren nog twee dagen met meer dan 7000 bezoekers: dinsdag 9 juni met 7288 en woens dag 5 augustus met 7477. Een bezoekersaantal tussen 6000 en 7000 per dag werd in het afgelopen seizoen vijf keer bereikt. Op de openingsdag, 20 april, toen het weer niet best was en de temperatuur laag, wilden toch al 672 zwemmers weten hoe het bad had overwinterd. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Door het college van burgemeester en wethouders is aan één persoon de toegang tot het zwembad ontzegd in verband met diefstal. Zijn abonne ment is ingenomen. 1 6 miljoen liter Het Kraneveld van Ginkel nv kerkweg 207 waddinxveen tel.01828-4488j f .«ifi Lj •’5. .dl Weekblad voor Waddinxveen 26e JAARGANG - Nr. 2222 DONDERDAG 11 FEBRUARI 1971 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Patat is patat. Ja, vergeet het maar. Onze patat met pindasaus al eens geproefd? De moeite waard en je likt je vingers er bij af. WADDINXVEEN Het comité „In stuif voor gehuwden” geeft zaterdag 13 februari in het Gerefromeerd Vereni gingsgebouw een groot carnavalsfeest met medewerking van de „Hooi- en Stro- kapel” uit Slikkerveer. Aanvang 19.30 uur. Er zijn in 1970 in totaal 932 zwemles kaarten uitgegeven, hetgeen 15,per stuk ofwel 13.980,opbracht. Er werden in totaal 23.875 zwemlessen gegeven, hetgeen neerkomt op 26 lessen per leerling. Ook een tweetal gehandi capten kreeg zwemles. Een van hen be haalde het zwemdiploma A. Aan de leerlingen van de basisscholen en voortgezet onderwijs werd vanaf de 3e klasse der basisscholen zwemonderwijs gegeven; voor de leerlingen van de 3e en 4e klasse der basisscholen door het per soneel van het zwembad en van de 5e en 6e klasse van de basisscholen en de leer- Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, telefoon (01828) 3088. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. lingen van alle klassen van het voortgezet onderwijs door de vakleerkrachten. In totaal zijn op de basisscholen 2437 leerlingen. Hiervan hebben 1052 leerlin gen een diploma; er zijn nog 1385 leer lingen zonder diploma. Dit geeft een per centage van 43,2’/« met en 56,8% zonder diploma. Ten opzichte van 1969 bedroeg dit percentage resp. 36,5% met en 63,5’/« zonder diploma. Door leerlingen van de basisscholen zijn in totaal 329 diploma’s behaald en De zonneweide, „het Kraneveld”, heeft zich eveneens als vorig seizoen prima ge houden. Aan de rietmatten-afscherming zijn geen beschadigingen aangebracht. Deze afscherming heeft aan de verwach ting voldaan, alsmede de losse wand- schermen, waarvan aan het einde van het seizoen slechts 10 schermen waren be schadigd. Deze moesten van nieuw plastic golfplaten worden voorzien. De toko kan eveneens weer op een goed bezoek terug zien. Het was echter niet te voorkomen dat enkele consumptie-artike- len in prijs moesten worden verhoogd. De controle van het zwemwater is we derom door het waterleiding-laboratori- um „Zuid” te Breda uitgevoerd. De con- tróle’s werden verricht op willekeurige tijdstippen en wel eens per maand. Over de monsters die genomen werden, is de volgende samenvatting gegeven: „De bacteriologische kwaliteiten van het water voldeden aan de eisen, evenals de gemiddelde chloorconcentratie”. Op maandagavonden werd door de vrij willige brandweer, onder leiding van de chef-zwembadinstructeur, geoefend ter Bij het zilveren jubileum van het Gereformeerd Kerkkoor, dat met een feestelijk diner werd besloten, viel burgemeester Van der Hooft als beschermheer de eer te beurt drie pioniers te huldigen: organist Henk van Nielen en zijn zusters Lena van der Heiden-Van Nielen en Mien Barendrecht-van Nielen. Zij allen zijn de volle vijfentwintig jaar lid van het jubilerende koor geweest en kregen ter bevestiging van die trouw een oorkonde. Voor de heer Van Nielen was er boven dien een zilveren kandelaar, voor de dames een vaasje bloemen. (foto Sjaak Noteboom) Dit weekeinde voor u een dubbeltje goedkoper. Nou-en, als u die pinda saus zo lekker vindt, u kunt ze ook per bekertje kopen, voor 0.75. Om onze klanten tevreden te stellen zijn wij zaterdags niet om 3.30 uur geopend, maar om 12 uur ’s middags. WADDINXVEEN Iedere Waddinx- veense schaatsliefhebber of -hebster kan op dinsdag 23 februari de ijzers onder binden. De Jeugdcontactraad gaat deze avond met een bus naar de Amsterdamse kunstijsbaan Jaap Eden. Het vertrek zal zijn ’s avonds om half zeven van het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Terugkomst om ongeveer half twaalf. Ieder die deze tocht wil meemaken kan zich opgeven bij F. Leenen, J. W. Friso- weg 53 en R. Zoethoutmaar, St. Victor- straat 5. De kosten van de busreis en de toegangsprijs gecombineerd bedragen 6,Dit bedrag moet bij het opgeven gelijk worden voldaan. Uiterlijke datum van inschrijven vrijdag 19 november. Abonnement: 2,67 per kwartaal bij vooruitbetaling; postabonnementen 7,35 binnen het verspreidings gebied en 12.35 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm-prijs 18 ct. (exclusief B.T.W.) Postgironummer: 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Gezongen door een groot Kin derkoor o.a.: 2 emmertjes wa ter halen, Groene zwanen, witte zwanen, Holle bolle Gijs, Poesje mauw, Mori- aantje zwart als roet, Hans je sjokken, Zagen, zagen, Joepi, Joepi, Ik kom uit verre landen, Schip moet zeilen, enz., enz. Deze 30 cm stereo/monoplaat tegen inlevering van deze adver- O Tn tentie voor j u slechts w/ raWADDINXVEEN Oranjelaan 42, tel. (01828) 45 66 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Groensvoorde 14, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Op het parkeerterrein zijn in totaal 10.644 auto’s geparkeerd tegen het daar voor geldende tarief. De totale inkomsten bedroegen 4.476,25. Door de grote druk te op sommige dagen was het onmogelijk alle auto’s op het parkeerterrein kwijt te raken en kwam het voor, dat de auto’s op de trottoirs moesten worden geparkeerd. Ongevallen zijn eveneens als vorig jaar beperkt gebleven tot hoofdzakelijk schaaf- en snijwonden. De eerste hulp werd verleend door de heer K. Schaart, lid van de E.H.B.O.-afdeling en door het daartoe bevoegde badpersoneel. Ter voorkoming van diefstal was het mogelijk aan de kassa tegen een vergoe ding van 0,25 per voorwerp deze af te geven. In totaal zijn 683 stuks waarde volle voorwerpen in bewaring gegeven. of het nu om vakantie- of om zakenreizen gaat, kunt u via ons bereiken. Enkele voorbeelden van 15-daagse vliegreizen (A apparte- mentsvliegreis, H hotel- vliegreis) ITALIAANSE RIVIERA ƒ538 (H) INDIA ƒ2336 (H) CANARISCHE EIL 750 (H) NOORWEGEN 760 (H) COSTA BLANCA 365 (A) 446 (H) OOSTENRIJK 557 (H) KENYA 1136 (H) Voor alle inlichtingen over deze reizen, over tal van andere bestemmingen, over zakenreizen en over ons ei gen Van Ginkel Spanje- programma kunt u zich wenden tot onderstaande reisspecialisten. voorbereiding op een duikcursus. Tevens werd op deze avonden getraind door de rijkspolitie van de groep Waddinxveen. Door de zwemclub „de Gouwe” wer den op de dinsdagavonden na 19.00 uur en op de donderdag- en vrijdagavonden na sluitingstijd, zwemwedstrijden gehou den, terwijl op die avonden ook werd getraind. Ook zijn dit seizoen nog diverse evenementen zoals zwemwedstrijden en tournooien. georganiseerd. Op de laatste dag werd door de zwem club het seizoen afgesloten met een zwemfeest, waarin voor de jeugd het op treden van de Pipo de Clown was opge nomen. Deze avond trok 2869 bezoekers. Grammofoonplatencentrum „DE BRUG” Kerkweg 191, Waddinxveen Tel. 01828 - 5325 (Ook verkrijgb. op de markt) (Advertentie) spaardcPDSilD brieven Voor de zuivering van het water was aan chloorbleekloog nodig 50.035 kg en aan technisch zoutzuur (30%) 7.506 kg. Het waterverbruik voor de bassins, water zuivering, schoonmaken toiletten, dou che’s e.d. bedroeg 16.094.000 liter. De gasgeneratoren heeft in de 167 da gen 1.707 branduren gemaakt. In deze periode heeft de gasgenerator 24 dagen niet gebrand. Het gasverbruik bedroeg ca. 141.345 m3, dit is een gemiddeld verbruik van 82m3/uur. Ten opzichte van het vorige seizoen heeft de gasgenerator 591 uren meer ge brand en is het gasverbruik ca. 50.949 m3 meer. Dit is een gevolg van het feit, dat het zwembad een maand eerder is geo pend en dat in de maanden mei en juli de temperatuur aanzienlijk lager was dan het seizoen daarvoor. Aan de gebouwen in het zwembadcom- plex is praktisch niets beschadigd. Gedu rende het seizoen zijn 2 stuks ruiten ge broken, te weten in het filtergebouw en in de kassa. Deze zijn terstond hersteld. De schade werd door de verzekering gedekt. De deuren van de douchecellen zijn op nieuw geschilderd, alsmede de balustrade en trapleuningen van de badmeesterspost. De geluidsinstallatie op de badmees terspost is in het seizoen veranderd, zodat de 2 stuks luidsprekers zowel in serie, danwel apart, kunnen worden gebruikt. In het seizoen is een aanvang gemaakt met het verleggen van de riolering van de kleedgebouwen, toko en kleuterbassin naar de gemeentelijke riolering. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828)4788 (van maandag t.ejn. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17.00 uur). WADDINXVEEN Nadat de Wad- dinxveense schutters op 22 december van het vorig jaar een bezoek hadden ge bracht aan Gouda, om in een schietwed strijd hun krachten te meten met de Goud se schutters, wat tot een overwinning leidde voor Waddinxveen, was het nu de beurt aan Gouda. Dinsdagavond werd in de kantine van het veilinggebouw aan de Bredeweg door Gouda geprobeerd de ter beschikking ge stelde beker, via een revanche te verove ren. Gouda bleek deze avond inderdaad sterker en won met een verschil vgp 72 punten. De uitslag was: Gouda 1969 pun ten en Waddinxveen 1897 punten. Na afloop werd de beker aan Gouda uitgereikt door de voorzitter van Wad dinxveen. Hij kreeg als tegengeschenk een prachtig vaantje van de bezoekende club. Hierna was men nog enige tijd gezellig bijeen, plannen makend voor een regel matig contact, ook eventueel met andere schietverenigingen. Het was hoofdzake lijk aan de heren v.d. Bosch, Kempers en Haag te danken dat iedereen kon terug zien op een wel zeer geslaagde en goed georganiseerde wedstrijdavond. Snackbar bij de Elzenhorst (J. v. d. Drift) door leerlingen van het voortgezet onder wijs in dit seizoen 67 diploma’s. Tezamen 396 stuks. Door personen, die dit seizoen een les- kaart kochten, werden 504 diploma’s be haald. Buiten deze twee categoriën werd door 122 personen een diploma behaald. In totaal waren er 1072 kandidaten voor diplomazwemmen opgegeven, waarvan er 50 werden afgewezen, zodat in totaal 1022 diploma’s werden behaald in de diverse categorieën. De zuiveringsinstallatie en de verwar- mingsgenerator hebben het gehele seizoen goed gefunctioneerd en de controles op deze installaties werden volgens de ge- beruiksvoorschriften, 3 maal per dag, uit gevoerd. Alleen is tijdens het seizoen van de toe- voerleiding naar het kleuterbassin de flexibele aansluiting van de doorvoerings aansluiting in de wand van de filterkelder af geknapt. Een en ander is direct door de N.V. Stork-Kwant te Sneek (leverancier mechanische installatie) hersteld. Ook is in de maand december de dienst leiding van de waterleiding op de flexibe le aansluiting nabij de filterkelder, voor de meters, afgeknapt en terstond hersteld door het Waterleidingbedrijf „de Rijn streek”. S5 o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1