C. M. Visser verlaat school Laatste eer voor Arie v. d. Berg Trimmen op strand 10% Korting Speelveldje kleuters twee fasen aanleggen Twee nieuwe leden in gemeenteraad Bejaarden krijgen toneelpremière ACCOUNTANTSKANTOOR D. VAN DOORN tel. 2478 RAIFFEISENBANK WADDINXVEEN Twintig containers voor vuilnisdienst die hij heeft opgebouwd aft 'l** De Lantaarn” Afscheid „Klaas de Vries” Ij in 3 LANGSPEELPLATEN (39 geestelijke liederen totaal 106 verens). Gezongen en ge speeld door o.a.: -fA Onafhankelijk Nieuwsblad Keuze DEZE WEEK ALBUM iki reis-en passagebureau VAN GINKEL NV WADDINXVEEN Aan het begin van de vergadering van de Waddinx- veense gemeenteraad, die vanavond om 8 uur in het raadhuis wordt ge houden, zullen twee nieuwe raads leden worden beëdigd. Het zijn me vrouw L. M. Oosterhuis-Waagmees- ter en de heer P. Noordam. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Inkomstenbelasting 1970 Vermogensbelasting 1971 Gouden huwelijk Veel cadeaux WADDINXVEEN Het college van burgemeester en wethouders stelt de Waddinxveense gemeenteraad voor een krediet van 8.000,beschik baar te stellen voor het uitvoeren van de eerste fase van de aanleg van een kleuterspeelplaats in de Vondelwijk op het terrein, dat ligt ten ottsten van de flats aan de Nicolaas Beetslaan. Hiermee komt het college voor de helft tegemoet aan het plan, dat het buurtcomité „Vondelwijk-noord” (een onder deel van het plaatselijk comité „Speelvelden voor de Jeugd”) had ontworpen. Een internationale service van de Raiffeisenbank: hetEURO-spaar- boekje. Daarmee kunt u bij elke Raiffeisenbank of Boerenleen bank in ons eigen land geld opne men en storten. Maar u kunt er ook mee terecht bij bijna 20.000 banken, kenbaar aan het EU- vignet, in West-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en een gedeelte van Frankrijk. Een uitkomst J voor mensen die veel op reis g zijn! Vraag eens naar onze uitgebreide folder! vanGinkelnv kerkweg 207 waddinxveen 7 tel.01828-4488 r WADDINXVEEN De heer C. M. Visser heeft dinsdag tijdens een zeer druk bezochte ouderavond afscheid genomen als hoofd van de Klaas de Vriesschool. Hij is benoemd aan de MAVO Prof. Kohnstammschool als leraar. Met de heer Visser heeft deze openbare school de man verloren, die haar van de grond af heeft opgebouwd. Dat de gemeente hem voor zijn werk dankbaar is kwam duidelijk naar voren in de hartelijke woorden, die de wethouder van onderwijs, de heer P. Lips, tot hem sprak. „U is in 1959 begonnen als hoofd van de Theo Thijssenschool maar werd na enkele jaren hierheen overgeplaatst, omdat in de nieuwe wijken een openbare school nodig was. U begon in noodgebouwen, samen met mevrouw Winterwerp en de heer Kaufman. Nu is het een school geworden, die is gehuisvest in een modern gebouw en is uitgegroeid tot negen klassen.” 14.90 r- ig 1-0 .-W Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 25 FEBRUARI 1971 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) Onderweg 13 M Onze concurrenten zeggen: hij houdt het niet lang meer, met zoveel reclame. Nou vergeet het maar, wij ma ken reclame, omdat we graag willen, dat u met onze kwali teit kennis maakt. Eenmaal geproefd en u vraagt om kost en inwoning. Dit weekeinde als reclame: Bij besteding van 4,00 of meer verzoekt de cliënten vriendelijk de door de fiscus uitgereikte aangiftebiljetten WADDINXVEEN Op de algemene begraafplaats in Waddinxveen is zaterdag het stoffelijk overschot teraarde besteld van de heer A. van den Berg, die de woensdag daarvoor geheel onverwacht op 79-jarige leeftijd was overleden. Arie van den Berg is een belangrijke figuur geweest in het muziekleven. Nadat hij eerst lid van „Concordia” was geweest gaf hij veertig jaar geleden mede de stoot tot oprichting van de muziekvereniging „Voorwaarts”, die toen nog „arbeiders- muziekvereniging” heette. Van den Berg werd later erelid van de vereniging, waar in hij ook de voorzittershamer heeft ge hanteerd. Tot aan zijn 75-ste jaar heeft hij actief meegeblazen in dit muziek korps. „Voorwaarts” toonde zijn dankbaar heid voor dit alles door de begrafenis plechtigheid te begeleiden met treurmu ziek. Bij de teraardebestelling gaven ook vertegenwoordigers van „Concordia”, van „Excelsior” uit Boskoop en van „De Pio nier” uit Gouda blijk van hun respect voor wat Arie van den Berg voor de mu ziekwereld heeft betekend. Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. Oranjelaan 42, tel. (01828) 4566 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Groensvoorde 14, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Hiervan had het comité de kosten ge raamd op 10.510,waarbij volgens be rekening van de Dienst Openbare Werken nog 5.490,zou nodig zijn voor bij komende kosten. Het hele plan zou dan op 16.000,komen. De Commissie Openbare Werken en Bedrijven had besloten het college te ad viseren een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan, zoals dit door het buurtcomité was ingediend. Over de zeer aantrekkelijke en fanta sierijke opzet van dit plan hebben wij enige tijd geleden uitvoerig bericht. Ook in het college heerst zeer veel waardering voor de door de buurtbewo ners gemaakte opzet. Toch meent het, dat het noodzakelijk is de uitvoering in fases te verdelen. te doen toekomen aan ons adres: Waddinxveen WADDINXVEEN Woensdag 3 maart herdenken de heer I. A. Steenhuijsen en mevrouw A. Steenhuijsen-Kalis hun gou den huwelijksfeest. Zij houden receptie op donderdag 4 maart van 20 uur tot 21 uur in het Hervormde wijkgebouw aan de Esdoomlaan. laatst voor zijn klas als hoofd van de Klaas de Vriesschool. Zijn lie verdjes zullen hem missen. (foto Sjaak Noteboom) BULGARIJE 15 d. hotelvliegreis 567 TUNESIë 15 d. rondreis 720 15 d. bungalowvliegreis 432 COSTA DORADA 15 d. hotelvliegreis 517 15 d. appartementsvliegreis ƒ361 uit een groot aantal vakan tiereizen (aantrekkelijk zo wel qua bestemming als qua prijs), die wij u in 1971 kunnen bieden: TURKIJE 15 d. hotelvleigreis 776 JOEGOSLAVIë 15 d. hotelvliegreis 510 IBIZA 15 d. hotelvliegreis 453 15 d. appartementsvliegreis 359 MAROKKO 15 d. hotelvliegreis 716 PORTUGAL 15 d. hotelvliegreis 721 15 d. appartementsvliegreis 420 Vraag voor uw vakantie- of zakenreis dèskundig en on afhankelijk advies bij on derstaande reisspecialisten. WV Ook de heer Ruig, die sprak als voor zitter van de oudercommissie, betreurde het heengaan van de heer Visser als hoofd van de Klaas de Vriesschool. Hij kon echter de reden van het vertrek respec teren en alleen maar hopen, dat er spoe- Wanneer het eerste gedeelte is aange legd wil men nog eens bezien of dit kleu- terspeelveld in een kennelijke behoefte voorziet. Blijkt dit het geval dan kan met de uitvoering van de tweede fase worden begonnen. WADDINXVEEN De Waddinx veense toneelgroep „Toi-toi” treedt zater dagavond 6 maart voor het eerst naar bui ten op. In de theaterzaal van het Anne Frank-centrum wordt dan om 20 uur de voorpremière gegeven van het toneelspel „Grand-gala des artistes”. Deze voorstel ling is toegankelijk voor alle Waddinx veense bejaarden. Kaarten a 0,75 zijn verkrijgbaar in de toko van het Anne Frank-centrum en ’s avonds aan de zaal. WADDINXVEEN Door de invoe ring van de plastic zakken voor de ge meentelijke reinigingsdienst is de vraag naar containers bij de winkels en bedrij ven in Waddinxveen sinds 1 januari enorm toegenomen. Wil men in de be hoefte voorzien, dan dient de voorraad containers naar oordeel van burgemees ter en wethouders, conform het advies van de Commissie van Advies en Bijstand voor Openbare Werken en Bedrijven, met twintig stuks te worden aangevuld. Op het ogenblik beschikt de gemeente over twee van deze vergaarbakken. De containers kosten 620,per stuk, zodat B. en W. de raad vragen voor deze aanschaffing 12.400,beschikbaar te stellen. Mevrouw Oosterhuis neemt zitting in de raad voor de WD als opvolger van de heer A. W. Schulte, die door een aanstel ling in het buitenland bij de NAVO voor het raadslidmaatschap moest bedanken. De heer Noordam, die reeds eerder raads lid was, komt in de Anti-Revolutionaire fractie in de plaats van de heer Van Tol, die wegens drukke werkzaamheden terug trad. EURO- snaarbo^ie Klaas de Vriesschool en is later in zijn voetsporen getreden als hoofd van de Theo Thijssenschool. De voorzitter van de afdeling Wad dinxveen van de Vereniging voor Open baar Onderwijs, de heer A. A. de Bruin, verheelde niet, dat er wel eens menings verschillen zijn geweest met de heer Vis ser als schoolhoofd, maar men is steeds weer samen tot een oplossing kunnen ge raken. In zijn dankwoord aan het slot van de avond zei de heer Visser, dat het hem moeilijk viel afscheid te nemen van de school,, die hij heeft opgebouwd. „Was ik tien jaar jonger geweest dan zou ik zijn gebleven.” Zeer bewogen zei hij grote waardering te hebben gehad voor de goe de band tussen ouders en personeel, iets waar hij altijd dankbaar voor zal blijven. Snackbar bij de Elzenhorst J. v. d. Drift) WADDINXVEEN De trimclub van de Atletiekvereniging 'Waddinxveen’ gaat zaterdagmorgen trainen aan het strand in Scheveningen. Er wordt om 9 uur ver trokken van de Theo Thijssenschool. Zij, die geen eigen vervoer hebben, kunnen meerijden met collega-trimmers. -- ■'K Redaktie en advertenties: Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828) 4788 (van maandag t.ean. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17.00 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, telefoon (01828) 3088. dig in de vakature kon worden voorzien. De ouders hebben spontaan bijdragen gegeven voor een afscheidscadeau. En dat was niet mis. De heer Visser werd ver rijkt met een gotisch kastje, een bloemen- bak, platenbonnen, een fototoestel. Ook de ouders brachten mevrouw Visser een bloemenhulde. De directeur van de Professor Kohn- stammschool, de heer H. J. Egbers was eigenlijk de enige, die echt blij was op deze avond, omdat hij de staf van zijn school met de komst van de heer Visser ziet uitgebreid. „Maar ik ben echt geen kaper geweest, de heer Visser heeft hele maal uit eigen vrije wil gesolliciteerd,” zo zei de MAVO-directeur. Namens de collegae-schoolhoofden bood de heer C. Beers, hoofd van de Theo Thijssenschool, een platenbon aan. Hij kent de heer Visser uitstekend: hij heeft met hem gewerkt als onderwijzer op de De wethouder vergat niet te vermelden dat de heer Visser ook voor de instelling van het MAVO zijn krachten destijds heeft ingezet. „Vandaar, dat het voor u misschien leuk is om naar iets toe te gaan, dat u mede heeft opgericht.” De heer Lips dankte de heer Visser ten slotte voor de band, die mede door zijn optreden is gegroeid tussen ouders, per soneel en collegae. Namens het college van burgemeester en wethouders bood hij het scheidende schoolhoofd een boeken- bon aan. Mevrouw Visser werd verrast met bloemen. MET 1, J.E. Koor, - Chr. Urker Vis- serskoor - Marika van Dongen - Piet Kiel - Chr. Mannenkoor „Sliedrecht” - Jeugdkoor „Wa tergraafsmeer - Frans v. Til burg, enz. enz. Normale prijs 3 x 12,90 38,70 Nu slechts per album (Alleen tegen inlevering van advertentie). De Speciaalzaak voor Gewijde Muziek. Gramofoonplatencentrum „DE BRUG” Kerkweg 191, Waddinxveen Tel. 01828 - 5325 (Ook verkrijgb. op de markt) 26e JAARGANG - Nr. 2224 (Advertentie) De heer C. M. Visser voor het Abonnement: 2,67 per kwartaal bij vooruitbetaling; postabonnementen 7,35 binnen het verspreidings gebied en 12.35 per half jaar voor overig Neder land. exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm-prijs 18 ct. (exclusief B.T.W.) Postgironummer: 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. X MK s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1