goed voor ouders van bezwaart wethouder Lips Toneel bejaarden Première Toi-Toi 11,111 Meisje aangereden door bromfiets Door kwestie Moerkapelle: L. A. Koegler toekomstig hoofd Ligthartschool n for meren” „DE LANTAARN” Belemmeringen openbaar onderwijs in raad duidelijk uitgepraat Kom Onafhankelijk Nieuwsblad 1 7<'? o Loopbaan Reis prijsbewust Suite Passie en Pasen kijken en vergelijken bij BOOT Bin Bodegraven J J V vervolg op pag. 3 reis-en passagebureau U zult er een unieke collectie VAN GINKEL NV Roolvink spreekt WADDINXVEEN Maandag avond 15 maart om 8 uur houdt de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging een ledenvergadering in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw waarop minister B. Roolvink zal spreken over „De komende verkiezingen”. weet wat fricandellen zijn? Bejaardenmiddag WADDINXVEEN De Wad- dinxveense gemeenteraad heeft op voorstel van het college van burge meester en wethouders met algeme ne stemmen de heer L. A. Koegler, adjunct-directeur van de gemeente lijke school voor lager economisch en administratief onderwijs te Dor drecht, met ingang van nader te be palen datum, benoemd tot hoofd van de Jan Ligthartschool. Het huidige hoofd, de heer G. Koppelaar, bereikt in augustus 1972 de pensioengerech tigde leeftijd. In de gort WADDINXVEEN De vijf leerlingen uit Moer kapelle, die de openbare school voor basisonderwijs Leon van Gelderschool in Groenswaard bezoeken, zullen wellicht ook in het komende schooljaar mogen blijven. Na de raadsvergadering van vorige week don derdag, waarin uitgebreid over deze kwestie is gepraat en het college van burgemeester en wethouders in meerderheid achter zijn besluit bleef staan dat deze vijf Veel belangrijker dan dit feitelijk gebeuren was, dat naar aanleiding van deze kwestie de problemen rond het openbare basisonderwijs in de raad eens goed en duidelijk zijn uitgepraat, waardoor misschien eindelijk de rust in het Waddinxveense onderwijs kan terugkeren. WADDINXVEEN De amateur- toneelvereniging „Toi-Toi”, die in juli van het vorig jaar werd op gericht, brengt op vrijdagavond 12 maart om 20.15 uur in het Gerefor meerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat de officiële première van het blijspel „Grand-gala des artistes”. kinderen een andere school buiten Waddinxveen moes ten opzoeken, hebben de ouders van deze Moerkapelse leerlingen met B. en W. gepraat Vrijdag is er daarna nog een spoedvergadering van B. en W. geweest. Het resultaat van deze twee besprekingen is, dat het niet uit gesloten moet worden geacht dat de vijf kinderen naar de Leon van Gelderschool mogen terugkeren, maar dat hun aantal zeker niet zal worden uitgebreid. Konsekwenties Het jaarlijkse diner van de Waddinxveense Vrijwillige Brandweer kreeg vorige week twee hoogtepunten: de huldi ging van twee jubilarissen en de herdenking van het tienjarig bestaan van de brandweerver eniging „Jan van der Heyden”. De zilveren jubilarissen waren adjunct-hoofdbrandmeester H. J. de Wilde en hoofdbrand wacht M. C. Kloet. Burge meester van der Hooft huldig de hen hartelijk, waarna de echtgenote van brandweer commandant Zwamborn hen decoreerde met het verzilverde ‘kruis van de Nederlandse Ver eniging van Brandweercom mandanten. De heer Kloet gaat na deze vijfentwintig jaar het korps verlaten. Op de foto v.l.n.r. commandant Zwam born, de heer en mevrouw Kloet, de heer en mevrouw De Wilde en burgemeester Van der Hooft. (foto Sjaak Noteboom) Samenwerking vanGinkelnv kerkweg 207 waddinxveen tel.01828-4488 w voor een kwaliteits piano of orgel u zuit er een umeKe collectie fectronische orgels en piano's L aantreffen van vele merken, -6 modellen en prijzeijy ■Of 26e JAARGANG - Nr. 2225 DONDERDAG 4 MAART 1971 w ma. (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) u V WADDINXVEEN Voor de vóór- première, die de toneelgroep „Toi-Toi” hedenavond om 8 uur speciaal voor alle Waddinxveense bejaarden geeft in de theaterzaal van het Anne Frankcentrum zijn aan de zaal nog kaarten verkrijgbaar. De toegangsprijs is 0,75. WADDINXVEEN In de recreatie zaal van het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad wordt dinsdag 9 maart om 2.30 uur weer een middag voor be jaarden gehouden. WADDINXVEEN Op de Kerkweg ter hoogte van de Puttelaan is zondag morgen een zesjarig meisje aangereden door een bromfiets. Het kind is met een hersenschudding opgenomen in een zie kenhuis te Gouda. Het meisje, dat met haar moeder de weg overstak, had bijna de stoep bereikt toen zij werd aangereden. De politie zal de bromfiets aan de technisch onderzoek onderwerpen, daar het niet onwaarschijn lijk is, dat er iets aan de remmen man keerde.' Gelderschool, de heer Malestein, en de heer Koegler, die in de toekomst de heer Koppelaar gaat opvolgen als hoofd van de Jan Ligthartschool, beloofd hebben samen te werken en samen met de ouders zuilen praten in het belang van beide scholen. „Wij hebben niet alleen met de wet te maken, die vrije keus van school garan deert. Een beleid kan wel eens in strijd zijn met de wet. Moerkapelle had een openbare lagere school met drie klassen, die wilde uitgroeien naar zes en er bijna vijf had gehad. En toen kwamen de „ver ontrusten” om de boel in de gort te gooi en, omdat de uitstekende hoofdonderwij zer daar hen niet vooruitstrevend genoeg was.” „Ik weet niet, of ik in de toekomst de verantwoordelijkheid hiervoor zal kun nen blijven dragen,” aldus wethouder Lips, „en ik zal als dat moet zeker mijn konsekwenties trekken.” ,,De heer Van Vloten kent als lid van de onderwijscommissie de zorgen over het openbaar onderwijs. Dat is een zorg van de raad en van het college. En dan moet ik tot mijn grote spijt con stateren, dat mensen, die met een bestuur lijke functie zijn belast, de ouders infor meren dat zij hun kinderen beslist niet naar die en die school moeten sturen. Dat maakt het voor mij als wethouder wel zeer moeilijk.” Burgemeester Van der Hooft haakte op deze ernstige klacht van de wethouder in. „Wij vormen als college het bestuur van het openbaar onderwijs. Wij moeten steeds weer constateren, dat men ons be leid doorkruist. Wij hebben beste scholen met beste hoofden, iedere wijk heeft de school, die hij nodig heeft. En wat ge beurt er? Voor de Jan Ligthartschool worden maar tien nieuwe leerlingen in geschreven, zodat die school dreigt terug te lopen van zes naar vijf leerkrachten. Voor de Leon van Gelderschool melden zich daarentegen twintig leerlingen uit andere wijken en zelfs - buiten medewe ten van het college om - leerlingen uit Moerkapelle.” Burgemeester Van der Hooft bena drukte nogmaals, dat de ouders van de Moerkapelse leerlingen met een heel vriendelijke brief en niet per ultimatum gezegd was hun kinderen na het lopende schooljaar van de Leon van Gelderschool te nemen. Vindt u dit een „ultimatum"? Wij hebben een heel nette brief geschreven." zo probeerde de voorzitter de toon van het gesprek om te buigen. Daarna liet hij in eerste instantie de beantwoording over aan de wethouder van onderwijs, de heer P. Lips (PvdA). Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. De kwestie werd tijdens de rondvraag aangesneden door de heer Van Vloten (D’66). Hij vroeg de burgemeester wat voor dringende reden er plotseling was om aan de vijf leerlingen uit Moerkapelle die de Leon van Gelderschool bezoeken, een ultimatum te stellen. Tijdens een langdurige ziekte van het hoofd der school werd hij benoemd tot adjunct-directeur en nam hij het direc teurschap waar. Hij maakte in die periode een vcrbouwingsvoorstel en een ontwerp- leerplan. Zijn laatste taken aan de L.E.A. O.-school in Dordrecht omvatten o.m. de zorg over het lesrooster, beheer budget, coördineren en realisatie van het leer plan. De heer Koegler legt zich thans toe op de studie pedagogiek en wil in verband daarmee zijn werkzaamheden verplaatsen naar het basisonderwijs, reden waarom hij naar Waddinxveen heeft gesolliciteerd. Zowel de inspecteur van het lager on derwijs als de directeur van de school in Dordrecht zijn vol lof over de organisa torische en leidinggevende kwaliteiten van de heer Koegler en over zijn wijze van omgang met de leerlingen. De raad was duidelijk ingenomen met de voordracht van het college. De heer Harms (PvdA) zei: „Ik ben erg verheugd, dat het college er in geslaagd is reeds nu een opvolger voor de heer Koppelaar te vinden. Wat ik over de heer Koegler heb gehoord geeft veel vertrouwen in diens capaciteiten.” De heer Koegler was tevoren door het college (dat hiertoe zonder toestem ming van de raad bevoegdheid heeft) reeds benoemd tot onderwijzer en waar nemend hoofd van de Jan Ligthartschool. „Ik kan erin komen, dat hij zekerheid wil hebben over zijn toekomstige benoe ming als hoofd en daar wil ik zeker aan meewerken,” zo zei de heer Harms. Hij meende in de redactie van het prae- „Toi-Toi” heeft het stuk dan al eerder in een aantal voor-premières gespeeld. Zo wordt vanavond bijvoorbeeld opgetreden voor de ouden van dagen in de theater zaal van het Anne Frank-centrum. Abonnement: 2,67 per kwartaal bij vooruitbetaling; postabonnementen 7,35 binnen het verspreidings gebied en 12.35 per half jaar voor overig Neder land. exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm-prijs 18 ct. (exclusief B.T.W.) Postgironummer: 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. Snackbar bij de Elzenhorst (J. v. d. Drift) Weekblad voor Waddinxveen Redaktie en advertenties: Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828)4788 (van maandag t.e.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17.00 uur). Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, telefoon (01828) 3088. De wethouder deelde mede, dat de meerderheid in het college het besluit om de leerlingen uit Moerkapelle in het nieuwe schooljaar niet meer toe te laten had genomen om te voorkomen, dat één bepaalde school in Waddinxveen hele maal zal vollopen. Dit is een beleids kwestie, juist om de eigen Waddinxveense leerlingen op de diverse scholen plaats te kunnen bieden. „Er is nu echter een dusdanige samen werking tussen het team van hoofden van de vier openbare scholen dat de voorkeur voor een bepaalde school in de toekomst tot een minimum beperkt kan worden,” aldus de heer Lips. Hij verklaarde, dat hij op overwegin gen van wettelijke aard tegen het meerder heidsbesluit van het college was geweest. Maar direct daarop legde hij een duide lijke verklaring af over zijn grote bezorgd heid ten aanzien van de toestand in het Waddinxveense openbare onderwijs. In miltaire dienst kreeg hij een offi ciersopleiding, waarna hij een kort ver band als officier aanging. Hij was o.m. selectieofficier, medewerker van de mili taire reclassering en planningsofficier op de staf in Den Haag. In juni 1968 werd de heer Koegler als 7-de leerkracht aangesteld aan de Theo Thijssenschool in Dordrecht, een school voor voortgezet gewoon lager onderwijs, waar hij een maand later zijn vaste aan stelling kreeg. Toen deze school kort daaroop werd omgezet in een gemeente lijke school voor lager economisch en ad ministratief onderwijs werd de heer Koegler coördinator brugklassen, waarbij hij zich vooral toelegde op ’’sociale vak ken” en studieklassen. ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 Bezoek de toonzalen of vraag brochures. De voorzitter ging verder: „Men mag een gemeentebestuur als dat van Moer kapelle, dat zo zijn best doet het open baar onderwijs te dienen niet de kans ont nemen om goed onderwijs te geven.” „Er is gezegd: „Waddinxveen verliest als die ouders naar de rechter gaan”. Nu, wij willen dit dan graag verliezen: want dan hebben we gewonnen. Als het tot een proces komt dan wil ik graag zelf naar de rechter gaan om het bij hem op te nemen voor het openbaar onderwijs in Moerka pelle en in mijn gemeente.” De burgemeester was echter niet bij voorbaat verslagen: „In deze tijd houdt de rechter zich heus niet alleen maar aan de letter van de wet. En ook als wij ver liezen, dan zal de gemeente Moerkapelle ons bedanken. Dan staat daar het verwijt tegenover van vijf paar ouders.” De voorzitter hield de gemeenteraad voor, dat het hoofd van de Leon van Uw vakantie is een der hoogtepunten van het jaar. Alleen een reisspecialist is goed genoeg om dat hoog tepunt voor u te Verzorgen. En alleen een reisspecialist kan tegen concurrerende prijzen de beste reizen bie den. Zoals onderstaande 15-daagse vliegreizen: (A) appartementsvlieg- reis (H) hotelvliegreis COSTA DEL SOL 356 (A) ƒ572 (H) MALLORCA 341 (A) 452 (H) RHODOS ƒ601 (H) COSTA BRAVA 336 (A) 438 (H) MALTA 572 (A) 794 (H) Vraag ’’reisprijsbewuste” inlichtingen over deze rei zen, over zakenreizen of over het eigen Spanjepro- gramma bij onderstaande reisspecialisten. WV (Advertentie) (Jaap Zwart Jzn. bespeelt het orgel van de Martinikerk te Bolsward op 30 cm L.P.) KANT A: Meditatie over Ps. 22, Orgelkoraal ”O Godd’lijk Lam onschuldig, Canonisch veerspel ”O hoofd, bedekt met wonden”, Voorspel en trio ”Ja, Jezus sterft, aan ’t kruis geklonken”, Orgellied U bid ik aan, Voorspel en koraal Komt, knielen wij voor Jezus samen. KANT B: Christus is opge staan, Fantasie ’’Daar juicht een toon”, Voorspel en koraal ’Jezus neemt de zondaars aan’, Toccata over Psalm 118, Voorspel en koraal Psalm 47, Postludium en koraal ’’Alle roem is uitgesloten. Uw voordeelprijs 10.- De Speciaalzaak voor Gewijde Muziek. Gramofoonplatencentrum „DE BRUG” Kerkweg 191, Waddinxveen Tel. 01828 - 5325 (Ook verkrijgb. op de markt) advies van B. en W. een schoonheidsfout je te zien, waardoor de Jan Ligthart school bij benoeming van de heer Koeg ler twee hoofden zou hebben. Dit bleek echter een verkeerde interpretatie. Ook burgemeester Van der Hooft stak zijn verheugenis niet onder stoelen of banken. „Het is, dat we in deze raad over personen schriftelijk moeten st emmen. Anders zouden we de heer Koegler zeker bij acclamatie kunnen kiezen, zo blij zijn we met zijn komst.” De heer Koegler, die 31 jaar oud is, woont nu nog in Dubbeldam. Hij is ge huwd en heeft een dochtertje van ruim een jaar. Na zijn opleiding aan de rijks- kweekschool in Den Haag was hij eerst onbezoldigd groepsleider in een clubhuis voor a-sociale jeugd. betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort B - HARTELIJK WELKOM BIJ BOOT Dat dacht u. Onze fricandellen al eens geproefd? Heerlijk ge kruid en van le klas vlees. Dat eet je niet, dat is vr ese lijk lekker. Dit weekeinde niet voor 0,65, doch f 0,55 p. stuk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1