Gemeente koopt pand aan Zuidkade voor ontvanger Gouden huwelijk Schakers maar een promotie af punt van Fijn klaverjasfeest Concert bejaarden Theo den Boon opent expositie-winkel Brand in ketelhuis van tuinderij „DE LANTAARN” Feest „Concordia” GEMEENTEZANG van NIET-RITMISCH Bethel voor recreatie ff®* fy. ‘ff Kk 7.90 SIM I” Onafhankelijk Nieuwsblad Minister Roolvink over de komende verkiezingen „DE BRUG” WEET U VEEL ge 4 L 1| g Ég t OPENBARE VERGADERING VAN DE A.R.P. Via derden reis-en passagebureau wv 1 ALLE BESTEMMINGEN VAN GINKEL NV Suggesties kir yl? WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraad heeft besloten tot aankoop van het pand Zuidkade 12a, op een steenworp afstand van het gemeentehuis, en van het voormalige houten kerkgebouw „Bethel” aan de Jan Willem Frisoweg. In het eerste gebouw zullen de kantoren van de ge meenteontvanger, die nu nog zijn gevestigd aan de Henegouwerweg 43, wor den ondergebracht. Het Bethel-gebouw zal worden gebruikt voor creatief en recreatief werk. De raad nam deze besluiten in een openbare spoedeisende vergadering, die voor vrijdagavond was bijeengeroepen. Bij afwezigheid van burgemeester Van der Hooft werd de vergadering, die nog geen half uur duurde, voorgezeten door loco-burgemeester Lips. WADDINXVEEN Na een sfeervolle strijd is het de Waddinxveense schakers gelukt medekandidaat voor het kampioenschap Reeuwijk met grote cijfers te verslaan. De Waddinxveners, fel belust op revanche, hadden reeds twee jaar achtereen een kleine nederlaag geleden tegen het geduchte Reeuwijk, maar ditmaal ging men er eens goed voor zitten. Toen na ander half uur spelen J. van Oort het eerste winstpunt binnenhaalde, was het hek van de dam. Met de regelmaat van een schaakklok liet men de ene tegen stander na de andere onder het bord kijken. N V Zeer goede staat vanGinkelnv 1 kerkweg 207 waddinxveen tel.01828-4488j té V ^3 i M Weekblad voor Waddinxveen 26e JAARGANG - Nr. 2226 DONDERDAG 11 MAART 1971 (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) (Advertentie) I s Op 15 maart a.s. te Waddinxveen. Op deze vergadering spreekt: Na deze toespraak is er gelegenheid tot discussie. Plaats: Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Aanvang: 20.00 uur. Het gouden echtpaar, dat woont in een van de bejaardenflats aan het Jan van Bijnenpad, zal op de feestdag ’s-avonds van 7 tot 8 uur receptie houden in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. WADDINXVEEN Onder auspiciën van de stichting „Vrienden van de Streek- muziekschool Waddinxveen” geven leer lingen van de muziekschool vrijdagavond 19 maart om acht uur voor alle Waddinx- veense bejaarden een uitvoering in de theaterzaal van het Anne Frank-centrum. (Ook verkrijgb. op de markt) Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. WADDINXVEEN De heer C. Ver sluis en mevrouw M. K. Versluis-Kapteyn herdenken dinsdag 16 maart de dag, waarop zij voor vijftig jaar in het huwe lijk traden. Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, telefoon (01828) 3088. Van verscheidene kanten kwamen toen suggesties los voor de mogelijkheden tot gebruik van het gebouw. De heer Barth (D’66) noemde peuterclubs, de heer Van Schie vroeg om verhuur aan die clubs en verenigingen, die grotere ruimte nodig hebben. De heer De Lijster (AR) sprak er voor zichtig over, dat het gebouw van het Jeugd- en Jongerencentrum nog wel even op zich zou laten wachten, al was het zaak uit te kijken om dit centrum aan het ge bouw te verbinden, waardoor de bouw van een eigen tehuis misschien op nog langere baan zou worden geschoven. Uislagen junioren: Th. Goor-Chr. v.d. Stelt 1-0; H. Kooyman-O. Glasbeek 0-1; P. Overdijk-L. de Kooter 0-1; K. Zuidam -G. Burger afgebr.; P. v.d. Berg-N. Lit- tooy 1-0; P. v.d. Hoek-A. Schrooder 1-0; W. v.d. Eyk-H. van Kooten 0-1; Fr. van Dijen-D. J. Dullemond 1-0; Th. Goor-G. Oudijk 0-1; J. van Weele-W. de Waardt 0-1; Chr. v.d. Stelt-R. Koenen 0-1; J. Vos- kuilen-C. v.d. Berg 1-0. WADDINXVEEN In de recreatie zaal van het Anne Frank-centrum werd een klaverjaswedstrijd gehouden van de bejaarden tegen leden van W.S.E. Het was zo gezellig, dat er van de wedstrijd tussen de 32 rivalen amper sprake was. De sfeer was deze avond het belangrijk ste. of het nu om vakantie- of om zakenreizen gaat, kunt u via ons bereiken. Enkele voorbeelden van 15-daagse vliegreizen (A apparte- mentsvliegreis, H hotel- vliegreis) ITALIAANSE RIVIERA 538 (H) INDIA 2336 (H) CANARISCHE EIL. 750 (H) NOORWEGEN 760 (H) COSTA BLANCA 365 (A) 446 (H) OOSTENRIJK 557 (H) KENYA 1136 (H) Gramofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen Tel. 01828 - 5325 Snackbar bij de Elzenhorst J. v. d. Drift Kan u weten, dat er zulke ver schillen in kwaliteit bestaan? Neem nu onze saté. Zo goed koop als bij anderen kan het niet. Maar waar krijgt u dat heerlijke zachte, eerste klas vlees? En die zalige saus? Juist, bij ons. Dit weekeinde natuurlijk in de reclame met niet drie, doch vier stokjes voor f 2,75 Zo werd de stand opgevoerd tot 6J-1J, met nog twee afgebroken partijen die ook gewonnen staan, zodat de totaaluitslag 8J-1J in het voordeel van de Waddinx- veners zal uitvallen. Er resteert nu nog één wedstrijd tegen Europoort 4 in Rotterdam. Weten de Waddinxveense schakers hieruit een gelijk spel te bevechten, dan is het kampioen schap binnen. Te mooi om waar te zijn: na een jaar in de 2e klasse van de R.S.B., meteen doorstoten naar de le klasse. Maar het zit er in. De gedetailleerde uitslagen waren als volgt: W. van Vuuren-Buitenhuis J-|; L. Jongsma-F. de Jong 1-0; Drs W. H; Wien- tjens-K. Kraan 1-0; L. Wolfs-G. Bakker |-J; P. Broer-F. v.d. Kooy 1-0; J. v. Oort- A. Ooms 1-0; A. v.d. Starre-J. Buitelaar J-|; P. Perdijk-N. de Jong afgebr.; W. v. Oort-M. Schreuder 1-0; A. Versluis-J. Elenbaas afgebr. Voorlopig: 6J-1J. Uitslagen senioren voor de huishoude lijke competitie: H. Schoenmaker-P. v.d. Meente 1-0; A. Oomkens-G. Bemhard 0- 1; W. Verstoep-A. Littooy 0-1; A. van Oort-J. v.d. Plaat 1-0. Aan het slot, toen de gebroeders Gerts de punten hadden geteld, bleek er voor ieder een prijs te zijn. De heer F. van Kooten reikte deze prijzen uit. Het geheel viel zo goed in de smaak dat er binnenkort een wedstrijd wordt ge houden met een wisselbokaal als inzet. Redaktie en advertenties: Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828)4788 (van maandag Lean, vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17.00 uur). Voorzitter Lips vertelde, dat als eerste vraag aan de orde kwam, wat er met het op gemeentegrond gelegen ’Bethel’ moest gebeuren als de gemeente het eens niet zou kopen. In feite zou de gemeente recht op afbraak hebben, moreel niet, nu er zo’n behoefte aan recreatieruimte is. Hij liet als suggestie namen vallen als „Voorwaarts”, de Lionsclub, jeugdcon- tactraad, tafeltennisclub. Hij vroeg de raad om een kans het ge bouw exploitabel te maken, hetgeen met een jaarlijkse verhuuropbrengst van 6.250,mogelijk zou zijn. Deze kans gaf de raad, waarop zij voor de aankoop inclusief een aantal te treffen voorzienin gen een krediet van 45.000,beschik baar stelde. Het voormalige" kerkgebouw „Bethel” gaat dienen voor recrea tieve doeleinden. In een spoedver gadering telde de Waddinxveense gemeenteraad er veertigduizend gulden voor neer. Abonnement: f 2,67 per kwartaal bij vooruitbetaling; postabonnementen 7,35 binnen het verspreidings gebied en f 12.35 per half jaar voor overig Neder land, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm-prijs 18 et. (exclusief B.T.W.) Postgironummer: 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. In de vergadering van de week daar voor hadden B. en W. een voorstel inge diend tot aankoop van „Bethel”, waar zij dachten plaats te vinden voor de gemeen- te-ontvanger. Dit voorstel werd echter teruggenomen, nadat de gemeenteraad in vertrouwelijk beraad was geweest. In deze besloten vergadering het het college we ten, dat het voor de ontvanger oog had op een ander onderkomen en dat het „Bethel” wilde kopen voor ontspannings- doeleinden. WADDINXVEEN Het fanfarecorps „Concordia” geeft vrijdag 19 maart om half acht zijn jaarlijkse feestavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Het corps verzorgt zelf een gevarieerd muziekprogramma. Daarnaast geeft de Bleiswijkse toneelvereniging „Crescendo” een opvoering van de klucht ,.De korte straat is een keurige straat”. Na afloop is er een gezellig bal. lijk is in kwestie, die nog in het stadium van de onderhandelingen verkeren. Toen in de vorige raadsvergadering in eerste instantie de aankoop van „Bethel” ter sprake kwam, had de commissie voor openbare werken en bedrijven laten we ten, dat zij de vraagprijs van 40.000, te hoog vond. Ook nadat een nieuw taxatierapport was uitgebracht bleven B. en W. nu van mening, dat deze prijs voor het uit 1964 daterende gebouw, dat in goede staat ver keerd, reëel is. Namens de financiële commissie be toogde de heer Van Gent (PvdA), dat de afschrijvingstermijn, die in het taxatie rapport was aangehouden, te groot leek. De voorzitter bracht hiertegen in, dat voor de houten kleuterscholen, die hij verge lijkbare objecten achtte, dezelfde afschrij vingstermijn pleegt te worden aangehou den. De financiële commissie kon overigens met het voorstel akkoord gaan, vooral daar ook derden belangstelling in het ge bouw blijken te hebben. Zij drong er ech ter wel op aan de exploitatie zo rendabel mogelijk te maken. De eerste expositie wordt gewijd aan werk van Rini Leefsma-Naghtegaal uit Gouda, die haar prenten en zelfgemaakte poppen zal tonen. Deze tentoonstelling, die een maand zal duren, wordt woens dagavond 17 maart om half negen geo pend door de Goudse muziekpedagoog Chris Verhoog, waarnemend voorzitter van Kunstcentrum „Burgvliet”. GEZONGEN PSALMEN UIT AMEIDE en SPRANG (N.br.) Psalm 68 1 en 10, Psalm 33 1 en*ll, Psalm 27 1 en 7, Psalm 84 1 en 6, Psalm 42 1 en 7, Psalm 87 1, 2 en 5, Psalm 138 1, 2 en 4, Psalm 150 1, 2 en 3, Psalm 118 1, 7 en 14, Psalm 105 1, 2 en 24, Psalm 65 1, 5 en 9, o Psalm 62 1, 4 en 5. Deze 30 cm L.P. (stereo/mono van 12.90 voor (Alleen tegen inlevering van advertentie). De Speciaalzaak voor Gewijde Muziek. Het pand, dat de gemeente kan kopen ten behoeve van de gemeente-ontvanger is gelegen aan de Zuidkade 12a. Dit grote perceel kon door een derde in één trans actie samen met andere eigendommen van een particulier worden overgenomen. Mede op verzoek van B. en W. heeft deze derde de koop gesloten in het vertrouwen, dat de gemeente uit deze aankopen het perceel Zuidkade 12a zou ovememen. Er zou dan gestreefd moeten worden het transport voor 1 juni 1971 te doen plaats hebben en de gemeente zou de oorspron kelijke koopster weer een recht op eerste koop moeten geven. De koopsom zou dan gelijk moeten zijn aan het nu overeen te komen bedrag ter wijl het recht van terugkoop op zijn vroegst drie jaar na de overdracht van het pand aan de gemeente zou ingaan. De koopsom van het pand was vast gesteld op 70.000,wat B. en W. ge zien de zeer goede staat waarin het ver keert en de mogelijkheden, die het per ceel biedt, alleszins aanvaardbaar acht ten. Met bijkomende kosten, die ten laste van de gemeente komen, zou de koop 75.000,gaan bedragen, waarvoor het college de raad om een krediet vroeg. Dit werd zonder veel omhaal gegeven. Na mens de financiële commissie wilde de heer Van Gent (PvdA) benadrukt zien, dat het recht van terugkoop op zijn vroegst over drie jaar ingaat. De heer Barth (D’66) wilde weten, waar om het raadsvoorstel over deze aankoop het predicaat „Vertrouwelijk” droeg. De voorzitter legde hem uit, dat dit gebruike- Voor alle inlichtingen over deze reizen, over tal van andere bestemmingen, over zakenreizen en over ons ei gen Van Ginkel Spanje- programma kunt u zich wenden tot onderstaande reisspecialisten. Het perceel Zuidkade 12a, dat door de gemeente Waddinxveen werd aangekocht om onderdak te gaan bieden aan de gemeente ontvanger. A WADDINXVEEN De Waddinx veense kunstschilder en dichter-schrijver Theo den Boon gaat een winkel in han denarbeid en kunstschildersmaterialen be ginnen aan de Dorpstraat 58, waar tot voor kort een grammofoonplatenzaak was gevestigd. In dit winkeltje wil Theo den Boom geregeld wisselende tentoonstellin gen houden van grafiek en prenten van kunstbroeders- en -zusters. WADDINXVEEN De Waddinx veense brandweer moest maandagmor gen in prille vroegte uitrukken naar de Henegouwerweg om een brand in het ketelhuis van de bloemkwekerij „De Rust is Elders” van tuinder H. Oosterom te bedwingen. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door dat een stoel door een overspringende vonk heeft vlam gevat. Een derde deel van het ketelhuis en een geparkeerde vrachtauto werden een prooi der vlammen. Hoe groot de schade aan de gewassen zal zijn, die bij het on zekere weer plotseling van warmte waren verstoken, is niet te schatten. De heer Oosterom is verzekerd tegen brandschade. k A F v A ’’’K j'i k

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1