spoedzitting Raad van om zeven over Ook U Belangrijk Gesloten zullen zijn Betere vuilzakken voor zelfde prijs Voorlichting voor jonge kiezers Begraafplaats gaat een miljoen kosten wijzen om te praten de wijk ver warming Vermaak komt vrij van belastingen imus-ps/um- .enGEZftnGEn- BOEKEn i „DE LANTAARN” Kom voor een kwaliteits piano of orgel kijken en vergelijken bij BOOT in Bodegraven Vondelwijk kiest raad BOOT in HF Onafhankelijk Nieuwsblad Keuze CODEX N.V. CODEX N.V. „DE BRUG” salades 20 ct gf 'i, y reis-en passagebureau In plaats daarvan zijn wij op donderdagavond van 19-21 uur geopend. i i Verkoop van 96 uur, vrijdags van 9 uur tot ’s avonds 9 uur, zaterdags van 8 uur tot ’s avonds 6 uur. ’s Maandags de gehele dag gesloten. Uitsluitend contante betaling bij ontvangst. Wordt met eigen meubelwagens thuis bezorgd. VAN GINKEL NV Hierdoor berichten wij U dat onze kantoren op GOEDE VRIJDAG 9 APRIL a.s. de gehele dag - Hil, '■Go, COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK ’WADDINXVEEN’ Oranjelaan 42 Verkoopkantoor van liquidatie- en faillissementspartijen heeft een partikuliere verkoop van een partij le KLAS BANKSTELLEN 50 MASSIEF EIKEN EETHOEKEN 50 STAANDE SCHEMERLAMPEN 50 KLASSIEKE BANKSTELLEN 50 MARMEREN TAFELS 30 EIKEN WANDMEUBELS Partij prachtige BANKSTELLEN in zware skai Nog 30 KUIPSTOELEN van 169,—- af te halen voor 95, PASTOOR VERBURGHWEG 3 (achter aan Noordeindse- weg 380 over de brug nog 1 km), BERKEL (Z.-H), telefoon (01891)2135 SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v.d. Drift) In verband met de paasdagen zal de eerstvolgende editie van het Weekblad voor Waddinx veen verschijnen op woensdag 7 april. Advertenties en redac tionele kopy voor dit nummer moeten uiterlijk maandag avond 5 april zijn aangeboden. DE DIRECTIE. LA Kt ijk fc ,Sanf| m ela ken. 90 x 0 x 19 WADDINXVEEN De ongeveer driehonderd particulieren uit de Von- delwijk, die zijn aangesloten op het nog steeds falende centrale wijkverwar- mingssysteem zullen dinsdagavond 6 april in de grote zaal van het Anne Frankcentrum zeven vertrouwensmannen kunnen kiezen, die met de ge meente gaan zoeken naar een weg om uit de impasse te geraken, waarin de wijk zich op het stuk van de verwarming reeds sinds jaar en dag bevindt. Het seniorenconvent uit de gemeenteraad heeft zich op de raadsvergadering van verleden week als commissie ad hoe beschikbaar gesteld om leiding te geven bij de verkiezing van de vertrouwensmannen. De gemeenteraad komt maandagavond 5 april in spoedzitting bijeen om door het college van burge meester en wethouders te worden ingelicht over de juridische facetten van de problemen rond de wijkverwarming, waarover de juridische adviseur van de I gemeente dan inmiddels een rapport zal hebben uitgebracht. In goede banen Grote urgentie vanGinkelnv kerkweg 207 waddinxveen* tel.01828-4488j U zult er een unieke collectie electronische orgels en piano's aantreffen van vele merken, modellen en prijzen. -*\ - 'Si .dl 26e JAARGANG - Nr. 2229 xjNDERDAG 1 APRIL 1971 Advertentie) (Advertentie) Advertentie) (Advertentie) per stuk goedkoper. (Advertentie) (Advertentie) '-'erMi Klachten over bezorging: Prinses Margrietstraat 21, Waddinxveen, telefoon (01828) 3088. pen” en „iedere grond van realiteit mis send”. vent deze bijeenkomst in goede banen zou leiden. De heer Barth was met dit alles in zo verre tevreden gesteld dat hij in afwach ting van de resultaten zijn aanvrage voor een interpellatie introk. Li WADDINXVEEN De gemeenteraad heeft een krediet van 800,beschik baar gesteld om de jonge kiezers, die voor de eerste maal ter stembus gaan te voor zien van het boekje „Hebben en zijn”, waarin zij op neutrale wijze over het hoe en waarom van het democratische stelsel worden voorgelicht. Dit gebeurde op ver zoek van de fractie van D’66. Het college van B. en W., dat dit ver zoek in een voorstel goot, maakte wel het voorbehoud het boekje eerst op zijn deugdelijkheid te mogen toetsen, maar liet doorschemeren hierin geen hard hoofd te hebben. COSTA DORADA 15 d. hotelvliegreis 517 15 d. appartementsvliegreis 361 BULGARIJE 15 d. hotelvliegreis 567 TUNESIë 15 d. rondreis f 720 15 d. bungalow vliegreis 432 L> WADDINXVEEN Het ligt in de be doeling van de gemeente Waddinxveen om de heffing van belastingen op verma kelijkheden in de toekomst geheel te laten vervallen. Dit antwoordde loco-burge- meester Lips vorige week in de gemeente raadsvergadering op vragen, die de heer Van Gent (PvdA) namens de financiële commissie had gesteld. In de geest van de raad wordt nu al heel soepel met de vermakelijkheden belasting gewerkt. Op de uitvoeringen van de plaatselijke verenigingen wordt geen belasting ingevorderd, het circus Boltini, dat hierover een brief aan de raad had geschreven, kreeg vrijstelling. Wanneer de grond- en personele belas ting komen te vervallen, zoals binnen kort het geval zal zijn, en de gemeente ge legenheid krijgt bepaalde andere belastin gen in te voeren, zal de vermakelijkheden belasting geheel verdwijnen. Er bleef één vraag van praktischeaard: hoe wil men driehonderd mensen, die el kaar niet of amper kennen in een verga dering zeven vertrouwenslieden laten kiezen? Na een schorsing, waaraan de fractieleiders de hoofden bij elkaar sta ken, werd besloten, dat het seniorencon- MAROKKO 15 d. hotelvliegreis 716 PORTUGAL 15 d. hotelvliegreis 721 15 d. appartementsvliegreis 420 Vraag voor uw vakantie- of zakenreis deskundig en on afhankelijk advies bij on derstaande reisspecialisten. WV Alsof hij nooit anders had gedaan sloeg de heer F. van der Klauw, tachtigjarige oud- en ere-voorzittèr van de R.K. Woningbouwvereni ging Sint Joseph, vrijdag in het plan-Zuidkade ten noorden van de Sint Victorkerk de eerste paal in de grond voor een eengezinswo ning. Het complex gaat 88 van de ze huizen omvatten. Zij krijgen een huurprijs van ongeveer 220, Abonnement: 2,67 per kwartaal bij vooruitbetaling; postabonnementen 7,35 binnen het verspreidings gebied en 12,35 per half jaar voor overig Nederland, exclusief incassokosten. Tarieven bij contract: tekstadvertenties op aanvraag. Losse mm-prijs 18 ct. (exclusief B.T.W.) Postgironummer: 47062 ten name van Drukkerij Veld wijk. Bank: Coöp. Raiffeisenbank te Waddinxveen. In ons land wordt de kanker bestrijding energiek aangepakt. De organisatie, het wetenschappelijk onderzoek, de voorlichting en de behandeling van patiënten, dat al les staat op een hoog peil. De in standhouding en de verdere uit bouw van deze activiteiten blijft echter een kostbare aangelegen heid. Wij willen Waddinxveen voor dit werk winnen. Overal in Nederland zijn er mensen die de kankerbe strijding met een vaste jaarlijkse bijdrage steunen. In Waddinxveen (met zijn mooie jaarcollectes!) is het aantal contribuanten gering. In gemeenten van vergelijkbare groot te zijn er drie, vier, zelfs vijf maal zoveel. In de kolommen van de vereniging tot steun aan het Kon. Wilhelmina Fonds is Waddinxveen een achtergebleven gebied. Dat willen we veranderen. Tientallen plaatsgenoten zwer men volgende week uit over het hele dorp om een ledenwerfactie te voeren. De aankondiging die u ontving en hun ongevraagd be zoek, al deze opdringerigheid is al leen maar gericht tegen de ziekte waaraan nog zoveel tol betaald moet worden. Uw bijdrage bereikt zijn doel; aan de strijkstok blijft vrijwel niets hangen. De huisbezoekers en -be zoeksters stellen belangeloos hun tijd ter beschikking. Ook u kunt op het front van de kankerbestrijding een klein stukje welvaart in een belangrijk stuk welzijn investeren. Kon. Wilhelmina Fonds Afd. Waddinxveen Dr. C. A. de Geus. F wi WADDINXVEEN De Waddinxve- ners, die na de invoering van de plastic- zakken voor het huisvuil bleven klagen, dat de door de gemeente verkochte zak ken, die als enige worden geaccepteerd, van slechte kwaliteit zijn, kunnen voor de toekomst gerust zijn. De voorraad van deze zakken is opge bruikt en de gemeente heeft nieuwe zak ken van een sterkere kwaliteit ingeslagen, die echter niet duurder zullen zijn dan de oude. Dit antwoordde wethouder Kroes vorige week in de gemeenteraad, nadat de heer Barth (D’66) hier vragen over had gesteld. uit een groot aantal vakan tiereizen (aantrekkelijk zo wel qua bestemming als qua prijs), die wij u in 1971 kunnen bieden: TURKIJE 15 d. hotelvliegreis 776 JOEGOSLAVIë 15 d. hotelvliegreis 510 IBIZA 15 d. hotelvliegreis 453 15 d. appartementsvliegreis 359 Redaktie en advertenties: Oranjelaan 9, Waddinxveen, postbus 66, telefoon (01828)4788 (van maandag t.e.m. vrijdag uitsluitend tussen 8.30-17.00 uur). Gramofoonplatencentrum Kerkweg 191, Waddinxveen Telefoon (01828) 5325 Inzenden van advertenties en berichten: tot dinsdag middag 12 uur. r De belanghebbenden in de Vondelwijk zijn door het college van burgemeester en wethouders per brief uitgenodigd de ver trouwensmannen aan te wijzen, die na mens hen als gesprekspartner kunnen op treden. Voor de vergadering, waarop de ze raad van wijzen gekozen zal worden heeft het gemeentebestuur de zaal van het Anne Frankcentrum beschikbaar gesteld. Dit resultaat is tenslotte uit de bus ge komen op de vergadering van de gemeen teraad van afgelopen donderdag, waarin de heer Barth namens de fractie van D’66 een complex van vragen over de centrale wijkverwarming in de vorm van een inter pellatie in petto had. Loco-burgemeester Lipt onthulde vóór het zover kwam het plan van het college om de wijkbewoners hun woordvoerders te laten aanwijzen en zegde toe, dat de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht zou worden van de conclusies van de juridische rapportering. „Wij kun nen niet vooruitlopen op die conclusies, I die wij zelf nog niet kennen,” aldus de voorzitter. In de brief, waarin D’66 de interpella- tie-aanvrage aankondigt, wordt gesteld, dat de bewoners was gesuggereerd om voor 5.000,een eigen verwarmings- installatie aan te schaffen. De voorzitter noemde dit bedrag „uit de lucht gegre- „Het college is er zich van bewust dat aan deze zaak hoge urgentie moet worden toegekend,” zo verzekerde de heer Lips en de heer Ph. Kroes voegde hier als verantwoordelijke wethouder aan toe: „Niemand heeft meer haast met deze kwestie dan het college, maar wij kunnen geen ijzer met handen breken en op dit moment geen opening van zaken geven zonder juridische zekerheden kwijt te raken.” De raadsleden, waaronder ook aspirant- interpellant Barth, toonden veel waarde ring voor de bereidheid van B. en W. om volledige opening van zaken te geven en de gedupeerde Vondelwijkers mee te laten praten bij het zoeken van een oplossing. Zeg nou zelf, als je wat lek kers koopt, dan moet het ook af zijn. U kunt misschien ergens an ders wel goedkoper terecht, maar bent u dan beter af? Kom nou, u kunt toch nog wel verschil proeven? Neem nu onze heerlijke sala des, waar vindt u die kwali teit? En zo lekker? Nou dan. Dit weekeinde als reclame on ze WADDINXVEEN De Waddinx- veense gemeenteraad heeft vorige week zonder debat en zonder stemming twee aanvullende kredieten beschikbaar ge steld: een van 103.000,ten behoeve van de aanleg van de nieuwe begraaf plaats en een van 37.000,voor de bouw van de daarbij behorende aula. Blijkens een door de directeur van open bare werken gemaakt overzicht van alle kosten is votering van deze gelden nood zakelijk. De begraafplaats gaat hiermee meer dan één miljoen gulden kosten. In eerste instantie werd in januari 1966 een krediet van 900.000,beschikbaar gesteld. Voor de aula werd in juli 1969 een be drag van 340.000,uitgetrokken. eekblad voor Waddinxveen betalingsspreiding inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort HARTELIJK WELKOM BIJ ORGEL- EN PIANOHANDEL Kerkstraat 2-28 BODEGRAVEN Telefoon 01726-2541 V- - ■- Bezoek de toonzalen of vraag brochures. 5

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1