Enquêtte Jeugdraad W addinxveense Paas- kermis Fit voor genoeg 6 km hardlopen? Tilanus bij CHU Van Mierlo verenigingen gaat het goed (D ’66) in Waddinxveen Geslaagd Wijzigingen VAN GINKEL N.V. 3 Eerste klassen voor rk-scholen in nieuwe wijken NCVB bespreekt moderne reklame Hoe U ook wilt reizen wij ï’ereotg'öi het „DE LANTAARN” a Veel clubs doen niet mee Orgelzang Doktersdiensten Onafhankelijk Nieuwsblad Vrijdag Circus Toni Boltini 2 betalen „DE BRUG” Groei I1X Oil SB dSL Zaterdagmiddagstart hij zwembad 9 EEN BOEKENBON IS ALTIJD RAAK!! 7/2 KERKWEG 207 WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 44 88 3 Nassi of bami KvdB halen is Vóór vernieuwing, tegen vernieling stem V.V.D. Lijst 3 Stem een partij, die weet dat je een gulden maar één keer kunt uitgeven. Stem V.V.D. lijst 3 SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST (J. v. d. Drift) Deze week een paar wijzigingen in in het Weekblad die het lezen zul len vergemakkelijken én veraan genamen (hopen wij). Als de ver anderingen u niet aanstaan: bel of schrijf, want per slot van rekening is het ook uw krant! In de traditionele ’vakken’ - kaders noemen wij vakmensen die dingen - onder de titelkop op de voor pagina treft u voortaan links de aankondiging van een belangrijk ’Waddinxveens’ gebeuren in de komende week en rechts de dok tersdiensten van het naderende weekeinde. Het lijkt ons logisch dat daarbij ook de alarmnummers voor politie en brandweer worden afgedrukt. U hoeft in dringende gevallen dus niet lang meer te zoeken. De ’zakelijke’ informatie die tot dus ver in deze vakken was verwerkt is nu verbannen naar pagina 3 (rechtsboven). Meteen daar onder keert een oude bekende terug: de agenda. Dit moet een zo compleet mogelijk overzicht worden van de vergade ringen, bijeenkomsten en andere evenementen in Waddinxveen ge durende de komende weken. U kunt daar zelf uw bijdrage aan leveren! Ter vereenvoudiging van de admini stratie - u weet het: redakties zijn daar nooit zo sterk in - zijn enkele regels vastgesteld voor de gebrui kelijke puzzel. ’Kerkelijk nieuws’ is een rubriek die in deze editie het levenslicht aan schouwt en die wat ons betreft een ’gezegende’ toekomst tegemoet gaat. We rekenen wél op de mede werking van de Waddinxveense kerken natuurlijk. Tenslotte: de predikbeurten hebben een vast plaatsje (pagina 2, rechts boven) én een ander gezicht gege ven. Ook hier geldt: laat ons we ten of dit u bevalt. En zo begon de openbare Klaas de Vriesschool vorige week aan de paasvakantie. De school omge bouwd tot een feestelijk pretpark, waar je de meest kleurrijke ’kermis klanten’ kon tegenkomen. Pipo bij voorbeeld, of een ver familielid van de geliefde tv-held. Iedereen mocht komen, leerlingen, ouders, toekom stige leerlingen. Sjaak Noteboom maakte deze foto’s. f wgRg z. \W A'SjsRgS Een buitenmanege, een sportzaal, een ijsbaan, een sauna, een donkere kamer, een overdekt zwembad, drie wckeyvelden, een voetbalclubhuis, een speeltuingebouwtje, een nieuwe speeltuin en een expositieruimte. Ziedaar het verlanglijstje van de Waddinxveense verenigingen die deel namen aan een door de Jeugdcontactraad gehouden enquête naar de wen sen op kortere of langere termijn van het plaatselijke verenigingsleven. Weekblad voor Waddinxveen 26e JAARGANG - Nr. 2231 DONDERDAG 15 APRIL 1971 (Advertentie) (Advertentie) kW' (Advertentie) (Advertentie) DIT WEEKEINDE: (Advertentie) Verscheidene clubs zien hun ledental tot 1975 aanzienlijk groeien. De zwem- club De Gouwe denkt aan ca. 375 leden in ’75 (nu 250), de hockeyclub Waddinx veen aan 400 (nu 138). Ook de beide ten nisclubs zijn zeer optimistisch. De Ijs club Nooit Gedacht laat de groei van het aantal leden afhangen van de totstand koming van een ijsbaan. Geen representatief verlanglijstje ove rigens, want belangrijke verenigingen als de voetbalclubs Be Fair en Waddinxveen, de gymnastiekclub TOOS, de Gerefor meerde Jeugdraad, de Plattelandsvrou wen, de Oranjevereniging, de Culturele Kring, enzovoort deden aan de enquête niet mee. In totaal 19 van de 52 niet-deel- nemers wilden geen informatie verstrek ken op het punt van de club-financiën. Een aantal interessante gegevens lever de het onderzoek van de Jeugdcontact- raad overigens toch wel op. Zo blijkt er een vrij redelijk aanbod te bestaan van gegadigden voor een funktie in het be stuur, ook al kost dat in ca 45% van de voorkomende gevallen enige moeite. Een derde van de verenigingen heeft er in het geheel geen moeite mee. Voorstellingen 16.15 en 20 uur. Parkeerterrein De Sniep. Kaartverkoop Sigarenmagazijn Van der Krans, Kerkweg 175, tel. 2275 (of aan de kassa). De afdeling Waddinxveen van de CHU verwelkomt vanavond in zijn midden drs A. D. W. Tilanus, de vroegere voorzitter van de CHU en tevens de man die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de be middelingspogingen in het conflict tussen de Unie en haar jongerengroepering, de CHJO. Tilanus, vierde op de CH-kandi- datenlijst, spreekt in de Ontmoetingskerk. Aanvang 20 uur. ZATERDAG EN ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doom, Prins Bemhardlaan 3, tele foon 4162, geopend. POLITIE 3000/3438 - BRANDWEER 2222 Aan de Utrechtse rijksuniversiteit is voor het doctoraal examen scheikunde geslaagd de heer G. van ’t Wout uit Wad dinxveen. 9 A' O» De orgelcommissie van de Ontmoe tingskerk houdt zondagavond a.s. weer een psalm-zangbijeenkomst bij het orgel. Het gaat op zo’n ’ontmoeting’ huiselijk toe en de psalmen worden op verzoek ge zongen. Luisteraars zijn ook welkom. Aanvang 21 uur. U vindt bij ons een ruime sor tering. Koorzang, Solozang, Zin gende zusjes, Orgelmuziek, 1 Klassieke muziek enz. enz. De Speciaalzaak voor Gewijde Muziek: Gramofooapiatencentraai Kerkweg 191, Waddinxveen Telefoon (91828) 5325 (Ook verkrijgbaar op de markt) Wat je ver haalt is lekker, dat horen we van onze klanten. En ze komen zelfs van buiten Waddinxveen. Geen wonder, onze hapjes zijn van eerste kwaliteit, altijd vers en op smaak gecontroleerd. De afdeling Waddinxveen van de Neder landse Christen Vrouwenbond houdt op woensdag 21 april een vergadering in het gereformeerd verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. Mevrouw M. Marijs- Visser houdt een lezing met als titel ’Pas op voor moderne reclame’. Iedereen is welkom. ^2 -uój Aanvangstijden: jeugdprestatieloop 13.30 uur, wedstrijdloop 15 uur en pres- tatieloop 15.25 uur. Men kan zich van 13.30 uur af laten in schrijven aan de start tegen betaling van 2,50 per persoon Op een toemee langs Alphen aan de Rijn, Boskoop, Nieuwkoop, Bodegraven en Gouda komt dinsdagavond 20 april drs Hans van Mierlo, lijstaanvoerder van D’66, ook naar Waddinxveen. In café De Sport, Kerkweg (naast Jan Ligthart- school) zal hij in debat gaan met ieder die de politieke degens wil kruisen. Aan vang ca. 20 uur. D’66 heeft in Waddinxveen trouwens nog meer plannen. Het is de bedoeling om op zaterdag 24 april met een kara vaan met auto’s, fietsen en een geluids- wagen door de gemeente te trekken, ter wijl er in de week van de verkiezingen zelf ook nog een bijeenkomst is gepland. Dorrekenskade, Kanaaldijk en opnieuw de Sniepweg, waar ook de finish is. De jeugd snijdt een flink stuk af door al via de Burgemeester Troost- straat op de Zuidkade te belan den. De wedstrijdlopers leg gen het traject Kanaaldijk- Zuidkade liefst twee keer af. Ieder die de door hem gekozen afstand binnen een redelijke tijd aflegt ontvangt een herin- neringsteken. Voor de wed strijdlopers zijn nog enige be kers en andere prijzen be schikbaar. Indien het aantal aanmeldingen van leerlingen voor de eerste klas van het basisonderwijs. Groot ge noeg zal zijn, krijgt het r.k. onder wijs in Waddinxveen er het vol gende seizoen een derde eerste klas bij in de gecombineerde wijken Groenswaard, Oranje- en Vondel - wijk. In elk van de drie klassen zal hierdoor het aantal leerlingen beneden de dertig blijven. Voor al deze klassen zal de ’speel- leer-methode’ worden gevolgd. De verwachting is dat de extra klas kan worden gevestigd naast de kleuter school Pinokkio aan de Bilderdijk- laan. Na het gereedkomen van de ge projecteerde tunnel tussen de Von- delwijk en Groenswaard 3 zal hier door sneller een nieuwe onderwijs voorziening voor de rk-scholen tot stand kunnen komen. De helft van de deelnemende organisa ties heeft geen (grote) financiële moei lijkheden en slechts 20% heeft een urgen te behoefte aan geld. Hiervoor wil men veelal nieuw materiaal of uitbreiding van de accommodaties bekostigen. De hier boven opgesomde wensen zijn afkomstig van clubs die nog niet over een eigen ac commodatie beschikken. De bouw van het jongerencentrum De Bonkelaar heeft niet ieders instemming. De helft van de aangeschreven verenigin gen weet tussen haakjes niet van het be staan van dergelijke plannen af. Anderen vinden het te groot of te mooi of niet ge schikt van hedendaagse jeugd. Uiteraard zijn er ook een aantal positieve reakties. De deelname aan de verschillende ver- enigingsaktiviteiten werd door 80% van de deelnemers goed genoemd. Voor de vierde keer in succes sie organiseert de atletiekver eniging Waddinxveen zater dag 17 april a.s. een ’Langs de Gouwe-loop’ voor iedereen die zich fit genoeg voelt om zes kilometer hardlopen af te leg gen. Voor de jeugd van 8 tot en met 15 jaar is de afstand van de prestatieloop op 3,8 km gesteld en voor geoefende heren ouder dan 17 jaar is er ook nog een wedstrijdloop over 10,4 km. Aan de beide eerste evenemen ten kunnen zowel jongens als meisjes c.q. dames en heren meedoen. De tocht start op het parkeer terrein van het zwembad De Sniep, waarna het parcours is uitgezet over de Sniepweg, Ka naaldijk, Verlengde Zuidelijke Dwarsweg, Zuidkade, Jan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1