8-boog Flats van - en Politiek café van I AGENDA Films RAAD voor 65+ers Opnieuw reis Braderie Bejaarden 9 juni °P Langs Kerkweg komen 101 bejaarden woningen „kleine 3” M waddinxveen Gewond bij aanrijding Koopavond donderdag „DE LANTAARN” MJ RAIFFEISENBANK Weekblad op woensdag Markt dag eerder! WOENSDAG VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Onafhankelijk Nieuwsblad PATAT Doktersdiensten GEVANGENE EN TOCH I „DE BRUG” Markt CORRIE TEN BOOM 15 liti Stem een partij, die weet dat je een gulden maar één keer kunt uitgeven. Stem V.V.D. lijst 3 met pindasaus Vóór vernieuwing, tegen vernieling stem V.V.D. Lijst 3 Onderwijs DIT WEEKEIND f 0.65 Prins Willem-Alexander, oudste zoon van Prinses Beatrix en Prins Claus, wordt dinsdag 27 april, vier jaar. Voor de moderne middenstan der die zijn dagontvangsten veilig wil stellen, heeft de Raiffeisenbank een pasklare oplossing: de nachtkluis. Na sluitingsti jd van de bank kunt u daar uw geld deponeren. Volmaakt be veiligd tegen brand, dief stal of verlies! Een rustig gevoel als het om bedragen gaat die u niet in huis wilt houden! De Raiffeisenbank biedt deze zekerheid. Vraag eens nadere inlichtingen. Grond Aan de inmiddels grotendeels gesaneerde kant van de Kerkweg (Groens- waard) wil de Stichting Waddinxveense Bejaardenhuisvesting een tweetal flats bouwen, die gezamenlijk 101 bejaardenwoningen zullen bevatten. De ’kale’ huur van deze huizen, dus zonder verdere service-kosten, is geraamd op 230 per maand. De Waddinxveense gemeenteraad beslist in zijn vergadering van vanavond over het garanderen van rente en aflossing van een geldlening die ruim 5,5 miljoen gulden zal bedragen. SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN SI B T j f VVUUKUIdU vuur WdUUHIAVUUll Van ’s morgens 8 tot ’s avonds 19 uur. 26e JAARGANG - Nr. 2232 DONDERDAG 22 APRIL 1971 Advertentie) Advertentie) Advertentie) achtkliiis service (Advertentie) F: Advertentie) normaal 0.75 Oranjelaan 42, tel. (01828) 45 66 Kon. Wilhelminaplein 2, tel. (01828) 4566 Groensvoorde 14, tel. (01828) 4566 Kantooruren: dagelijks van 9-12.30 uur en van 2-4 uur. Vrijdagavond van 7-9 uur. Waddinxveen doet weer goede zaken op het gebied van grondtransacties. In financiële zin dan. Er wordt grond ver kocht ter waarde van bijna een halve ton, terwijl de gemeente twee stukken grond aankoopt voor niet meer dan één gulden! Voor de bouw van een bungalow langs de Ringvaart in de St. Victorwijk vraagt de toekomstige bewoners een oppervlakte Voor de speelleerklassen van de St. Paulus- en St. Jozefschool is 5500 nodig voor de Aanschaffing van leermiddelen. De vergoeding voor het godsdienstonder wijs op qpenbare scholen zal worden verhoogd van 5,50 per uur tot 7,50 per uur of 10 per uur inclusief de reiskosten van de docent. De openbare kleuterschool ’t Hazeveld krijgt van de oudercommissie een dia projector. Aan de raad wordt nu een be drag van 330 gevraagd voor het laten aanbrengen van verduisteringsgordijnen. Uit de marktcommissie heeft ontslag genomen de heer C. Tillemans. B. en W. stellen voor als opvolger te benoemen de heer J. Kok uit Gouderak. Op verzoek van de marktkooplieden én het publiek stelt het college aan de raad voor het aanvangstijdstip van de markt met één uur te vervroegen tot 14 uur. I I I I I I I I I I l I I I I I l I I I I l I I I I l I I I I l I I l l l I l I I l l l I I I l I I l l i l I I I I I I I l l I I I I l l l I l l I l l I I In verband met Koninginnedag vrijdag aanstaande zal het Weekblad voor Wad dinxveen volgende week een dag eerder verschijnen dan gebruikelijk. Voor het inzenden van advertenties en berichten gelieve u hiermede rekening te houden. DE DIRE KITE. I l I i l l l l I l l l I i I l l l l l I l l l l l l I l l l l I I l i l l I I I l I l l I l l I l I I l I l l I I I I l l I I l l l l l I I l l l l I l I ZATERDAG Th. G. Blom, J. Catslaan 1, telefoon 4100. Apotheek Van Doom gesloten. ZONDAG Dr C. A. de Geus, Pr. Beatrixlaan 6, telefoon 2676. Apotheek Van Doom, Pr. Bemhardlaan 3, telef. 4162, geopend. POLITIE 3000/3438 - BRANDWEER 2222 Verkrijgbaar bij: Gramofoonplaten centrum Kerkweg 191, Waddinxveen Telefoon (01828) 5325 De werkgroep van het Dienstverlenings- centrum Anne Frank die zich bezighoudt met het organiseren van films, lezingen en andere culturele aktiviteiten voor de Waddinxveners boven de 65 nodigt alle bejaarde Waddinxveners uit om maan dagavond 26 april te komen kijken naar de films over oud-Waddinxveen van ge meentesecretaris H. Jënné. Deze boeiende filmstroken kunnen worden getoond mede dank zij de mede werking van het plaatselijke Rode Kruis, dat de avond mee-organiseert. Zij die slecht ter been of invalide zijn kunnen voor deze gelegenheid worden gehaald en vanzelfsprekend ook weer te ruggebracht. U kunt bellen met mevrouw Bakker, telefoon 2884. Aanvang 20 uur. Voor dezelfde bejaarde Waddinxveners wordt op Koninginnedag, ’s middags om half drie, de fameuze film Fanfare van Bert Haanstra vertoond. De toegang is gratis. Beide voorstellingen vinden plaats in de toneelzaal van het Anne Frankcen- trum. lijke regeling „Bospark”. voorlopige vaststelling van de rekening 1968/1969 van het Verwar- mingsbedrijf. voorlopige vaststelling van de rekening 1969 van het Gemeenschap pelijk Antenne-Systeembedrijf. De gemeenteraad vergadert vanavond over de volgende agenda-punten: overname van de G. van Dort Kroon- weg. krediet voor verbetering openbare verlichting Sniepweg. krediet voor verbetering openbare verlichting Esdoomlaan. krediet voor vernieuwing openbare verlichting Puttelaan. Q krediet voor vernieuwing openbare voor godsdienstonderwijs. verlenen van medewerking voor de aanschaffing van leer- en hulpmidde len t.b.v. de St. Paulus- en de St Jozefschool. benoeming van een lid van de markt commissie. wijziging van de Verordening regelende het marktwezen. aankoop van twee percelen grond van het RK-Kerkbestuur St Victor. verkoop van grond in het plan St. Victorwijk. verkoop van een strookje grond gelegen aan de Staringlaan (Weurman Waddinxveen N.V.). verkoop van een perceeltje grond voor de bouw van een gasregulateur- station (Gemeenschappelijk Energie bedrijf Gouda en Omstreken). voorstel inzake de bouw van 101 woningen voor bejaarden. vaststelling van een gemeenschappe- Als gevolg van Koninginnedag zal de volgende week te houden weekmarkt op de Juliana van Stolberglaan een dag worden vervroegd. De weekmarkt is nu dus op donderdag, op de gebruikelijke uren. (U zag haar bij Willem Duys op de T.V.) Schreef herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ra- vensbruck. De realiteit van het persoon lijk geloof in de meest benar de en tragische levenssituaties zal opnieuw een inspiratie voor velen zijn. Dit boek moet u gelezen heb ben. Reeds in 16 talen verschenen. Op de Tweede Bloksweg had vorige week een aanrijding plaats waarbij een 14-jarige jongen uit Zevenhuizen gewond raakte. Met zijn vriendje fietste hij aan de verkeerde kant van de weg en stak plotseling de weg over op het moment dat hij door een personenauto werd in gehaald. De bestuurder, een inwoner van Krimpen aan de Lek, trachtte te remmen maar kon een aanrijding niet voorkomen. Met een hersenschudding en een wond aan het hoofd werd de jongen later door de politie naar huis gebracht. De partijen van de progressieve con centratie, PvdA, D’66 en PPR, houden maandagavond 26 april politiek café in café De Sport in de Kerkstraat. De hoop is gericht op een gloedvol debat tussen de Waddinxveense progressieven en ver tegenwoordigers van AR, CHU en KVP die zijn uitgenodigd om over de verschil len van inzicht van gedachten te wisselen. Vanzelfsprekend is ook iedere andere be langstellende vrij om te komen luisteren en meepraten. Aan vang 20.30 uur. Behalve de weekmarkt vindt de vol gende week ook de vrijdagavondse koop avond door Koninginnedag op donderdag plaats. Op de nationale feestdag zelf zul len de winkels ’s middags om half een sluiten. Beide gemeenten hebben zodanige be langen in dit gebied, aldus B. en W. van Waddinxveen in hun toelichting, dat het feit dat de groene zóne geheel op Wad- dinxveens territoir ligt daaraan volkomen ondergeschikt is. De taak van het Recre atieschap Bospark het behartigen van de recreatiebelangen van beide gebieden, be scherming van de natuur- en landschaps- schoon. Ook Boskoops raad zal deze maand over dit recreatieschap beslissen. De gezamenlijke Waddinxveense mid denstand heeft besloten dat de traditio nele Bejaardenreis, resultaat van de op brengst van de vorig jaar gehouden Sin- terklaas-aktie, zal worden gehouden op woensdag 9 juni. De reis vindt nu voor de veertigste keer plaats. verlichting St. Victorwijk. krediet voor het aanbrengen van verduisteringsgordijnen in één lokaal van de kleuterschool ’t Hazeveld. vaststelling van de vergoeding voor het vakonderwijs aan de bijzondere scholen voor g.l.o. over 1969. herziening van het vergoedingsbedrag Aangemoedigd door het succes van de eerste keer - toen het spektakel overigens door bijzonder slecht weer werd geplaagd - gaan de gezamenlijke Luifelbaan- winkeliers vrijdag en zaterdag a.s. op nieuw een Braderie houden. Van vrijdag middag drie uur tot ’s avonds negen en zaterdag van half elf tot vijf uur kunt u weer proeven van wijnen, van kaas, van vlees, enzovoort, die de ’Luifelbaners’ u zullen voorschotelen. Waddinxveen’s kunstschilder nummer 1, Theo den Boon, is er met een eigen stand, waarin u of uw kleine, naar hartelust de verborgen crea tieve aspiraties kunnen botvieren. De nog resterende energie kimt u kwijt op een hometrainer, die tijdens de Brade rie wordt gebruikt voor een wedstrijd. In totaal zijn er op deze Braderie twin tig stands en de Luifelbaan-middenstan- ders zijn in hun verwachtingen hoogge spannen. Een deel hiervan 516.000) vloeit te rug in de gemeentekas, zijnde de aan- koopkosten van 2000 m2 grond. Voor de resterende 5 miljoen zal de bouwonder neming Reym NV. de bouw van de twee flatgebouwen (5-hoog en 8-hoog) ter hand nemen. In het project zijn dertien woningen met zit-slaapkamer opgenomen en de overige woningen hebben een afzonder lijke slaapkamer. Het zg. Bospark, de groene strook tus sen de bebouwde kommen van Boskoop en Waddinxveen, krijgt een eigen be heersorgaan (als de raad dit wil) in de vorm van het Recreatieschap Bospark. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling tussen beide buurgemeenten op gezet, waarvan het resultaat is dat Bos koop de voorzitter en Waddinxveen de secretaris van ’t schap levert. De kosten van het schap worden gelijkelijk verdeeld. van ca 515 m2. B. en W. stellen voor dit stuk grond te verkopen voor 40.000. Weurman Waddinxveen NV vraagt om een breder stuk grond naast haar bedrijf aan de Staringlaan teneinde dit gedeelte stellen voor een strook van 70 m lang en 2 m breed voor 6300 van de hand te doen. met auto’s te kunnen berijden. B. en W. Voor de bouw van een gasregulateur- station aan de Staringlaan is 35 m2 nodig. Het college stelt voor dit aan het Ge meenschappelijk Energie Bedrijf Gouda en Omstreken te verkopen voor 1575. De nieuwe G. van Dort Kroonweg in het tuinbouwgebied tussen de Piasweg en de IJsermanweg is destijds op kosten van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken aangelegd. De ver eniging wil deze weg nu ’om niet’ (gratis) overdragen aan de gemeente, die dan uiteraard wel het onderhoud zal moeten bekostigen. Voor 1 wil het roomskatholiek kerk bestuur St. Victor twee percelen grond verkopen aan de gemeente zodat deze in staat zal zijn een verbindingspad aan te leggen tussen de huizen die benoorden de St. Victorkerk in aanbouw zijn en de Victorwijk zelf. Ook het rioleringsplan is met deze transactie gebaat. Een stuk grond van ca. 335 ca op de hoek van de Zuidkade en de St. Victorstraat is even eens hierin begrepen. De gemeente zal nu ook de kosten dragen voor de aanleg van een nieuw kerkplein. (J. V. d. Drift) De een gebruikt de benenwa gen, de ander heeft een auto, de derde is met de fiets, doch allemaal komen ze op onze smulhapjes af. Natuurlijk, waar koopt u het zo lekker als bij ons? Komend weekeinde als recla me

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1