Stemmen Gemeenteraad maakt ’t laat Publiek houdt ’t niet vol Braderie Om in te succes vullen I Waddinxveense kinderen naar Oebele 11.- Gesloten zullen zijn „DE LANTAARN” SNACKBAR BIJ DE ELZENHORST Geharrewar over reglementen 1 Onthulling plastiek Groensvoorde 1971 1961 VRIJDAG 30 APRIL KONINGINNEDAG Onafhankelijk Nieuwsblad een versierde FRICANDEL speciaal Vox Jubilans 10 JAAR WEEKMARKT Doktersdiensten voor 1 r KvdB 158 2,0 7874 TOTAAL 7443 ong. 123 st. Van Velzen Democraten 2000 Bej. Arb. Partij Kabouters Gedup. Groepen Alg. Bej. Partij Nieuwe Roomse Partij Ned. Midd. Partij Ned. Appèl Overige Vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hieronder ’te uwer informatie’ de uitslagen in Waddinx veen in 1967 en van de resultaten van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van vorig jaar. 1005 1804 880 1315 964 377 68 109 933 92 69 787 1494 1016 1143 799 822 962 67 76 KVP PvdA VVD 12,8 22,9 11,2 16,8 12,2 4,8 0,9 1,4 11,8 2,4 0,9 71 60 97 49 12,9 0,9 1,0 ong. 66 st. kiesger. 9938 opk. 74,9 10,6 20,1 13,6 15,4 10,7 11,0 1,0 0,8 1,3 0,7 AR CHU D’66 CPN PSP PPR B.Rechts DS’70 SGP Boerenpartij GPV TK 1967 PS 1970 TK 1971 Bejaa rden m iddag Tot ver na middernacht heeft Waddinxveens gemeenteraad donderdag avond gedelibereerd over tal van zaken, waarover men het - zo bleek na veel geharrewar over het reglement van orde, enz. - toch feitelijk wel eens was. Slechts op één punt, de bouw van 101 flatwoningen voor bejaarden, werd geen overeenstemming bereikt. De fracties van de Partij van de Arbeid en de SGP stemden tegen dit voorstel. «r Tegenstand Vervo/g op pagina 4 Het onderstaande is alleen op u van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1 deze krant heeft u voor 19 uur bereikt 2 u kijkt hem ook voor 19 uur in 3 u hebt nog niet gestemd. U kunt voor het onder ”3” vermelde twee redenen hebben: 1 u was het vergeten 2 u vindt de mogelijkheid om te stemmen niet belangrijk genoeg om de moeite te nemen even naar het stembureau te gaan. Als voor u T geldt (en het is nog geen zeven uur): Leg dan deze krant onmiddellijk neer en breng alsnog uw stem uit I Als op uw geval het onder ’2’ ver melde van toepassing is dan heb ben wij niet veel meer te zeggen. Alleen maar dit: In andere landen geven mensen hun leven voor hun vrijheid en die van hun medemensen. Zij zijn bereid te sterven, enkel en alleen om het voorrecht dat vrijheid (of: demo cratie) heet. Dinsdagavond herdenken we de mensen die hun leven gaven voor onze eigen vrijheid die u - door niet de moeite te nemen om te gaan stemmen - verwerpt als een stuk oud vuil. Vrijheid is een waarde die u niet kunt bepalen, omdat u niet (meer) weet wat onvrijheid is. Wij zullen u niets verwijten, want dat zou waarschijnlijk gericht zijn tot do vemansoren. Maar we kunnen u wel vragen om er nog eens goed over na te denken. Om dan alsnog onmiddellijk uw stem te gaan uitbrengen Weekblad voor Waddinxveen a-7 Zie elders in deze krant. 26e JAARGANG - Nr. 2233 WOENSDAG 28 APRIL 1971 (Advertentie) het in 1972 (Advertentie) (Advertentie) ZINGT VADERLANDSE LIEDEREN Op 7 mei vieren wij het U komt toch ook (Advertentie) In plaats daarvan zijn wij op donderdagavond van 19-21 uur geopend. Hierdoor berichent wij U dat onze kantoren op KONINGINNEDAG 30 APRIL a.s. de gehele dag COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK ’’WADDINXVEEN” Oranjelaan 42 De stad Oebele met al zijn inwoners komt zaterdagmiddag 1 mei naar het Ne derland Congresgebouw in Den Haag om de bruiloft te vieren van Paulus de Post bode met Geesje Zoet, de loco-burge- meesteres. De bruiloft zal muzikaal wor den begeleid door niets meer of minder dan het Residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo. In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad wordt dinsdagmiddag 4 mei, aanvang 14.30 uur, een bejaarden middag gehouden. KONINGINNEDAG J. W. H. Helleman, Kerkweg 222, telefoon 2979. Apotheek: dienstdoende arts. ZATERDAG EN ZONDAG P. van der Linde, Souburghlaan 15, telefoon 4100. Apotheek Van Doorn, Prins Bemhardlaan 3, tel. 4162. POLITIE 3000/3438 - BRANDWEER 2222 De heer Van der Hooft meende dat het zonder parkeerwacht een chaos zou wor den bij het zwembad. Deze zomer zullen er werkzaamheden plaatshebben waar door de situatie nog onoverzichtelijker wordt. En nieuw voorstel zal worden ge maakt. De heer Barth had kritiek op het ont breken van de notulen van een aantal eerder gehouden vergaderingen. Zijn op merkingen werden door de voorzitter ge negeerd, waarna de heer Barth schouder ophalend berustte. (J. v. d. Drift) Eens wat bijzonders proeven? Men neme een fricandel en ’n beetje van dit een beetje van dat. Het resultaat is tongstre- lend. Alleen voor lekkerbekken ko mend weekeinde als reclame Burgemeester C. A. van der Hooft zal donderdagmiddag om kwart over drie *s middags bij het winkelcentrum Groens voorde in Waddinxveen een plastiek ont hullen. Deze plastiek, door beeldhouwer Cor Dam te Delft vervaardigd uit witte granito, wordt aangeboden door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrij- ven te Amsterdam. Het winkelcentrum werd in opdracht van deze Stichting ge bouwd. Met deze plastiek is het winkelcentrum Groensvoorde geheel ’afgerond’. Op 21 oktober van het vorig jaar werd het ge opend, nadat negentien maanden eerder de eerste paal was geslagen. Het door ar chitect L. Roggeveen BNA ontworpen winkelcentrum werd gebouwd door P. Rehorst N.V., welk bedrijf eerder reeds in Waddinxveen het winkelcentrum Pas sage realiseerde en thans in Hellevoet- sluis een winkelcentrum in voorbereiding heeft. Met name fractievoorzitter H. P. Barth van D’66 sleepte de vergadering meedo genloos naar dit late tijdstip tijdens de interpellatie over het Coöperatieve Ge- pensionneerden Atelier dat voor een bankroet staat. De belangstelling van de publieke tri bune was toen al zodanig teruggelopen dat enkel nog enkele gemeente-ambtena- ren de rit hadden volgehouden. Drs R. Harms (pvda) stak hen hiervoor een pluim op de hoed. Het orkest geeft deze middag een spe ciaal concert voor kinderen van zes tot tien jaar. Ook Waddinxveense kinderen zullen het concert en de Oebeler bruiloft kunnen bijwonen. Van het NS-station in Wad dinxveen vertrekt ’s middags om kwart voor vier een bus naar Den Haag, waar in een aantal volwassenen aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. Het con cert begint om ca. kwart voor vijf. De bus wordt terugverwacht tussen half zeven en zeven uur ’s avonds. De prijs voor het concert en de busreis samen bedraagt 2,50. Kaarten zijn ver krijgbaar bij mevrouw A. H. de Groot, Vijverlaan 34, telefoon 2972. Bij de behandeling van het voorstel tot het garanderen van een geldlening en het verkopen van grond voor de bouw van twee bejaardenflats aan de Kerkweg was met name de tegenstand van de PvdA en de SGP erg groot. De heeer Harms rekende voor dat slechts ongeveer 45 bejaarden hun huis houden zouden willen verplaatsen. Hij vroeg zich ook af of deze twee flatge bouwen, zo hoog aan de Kerkweg gele gen, landschappelijk wel verantwoord waren. „Ze zullen het silhouet sterk aan tasten,” zei hij. De heer Harms schatte dat ca. tien procent van de eventuele ge gadigden in staat zal zijn om de geraam de huur 230 per maand exclusief ser- vice-kosten) zou kunnen opbrengen. „De rest moet worden bijgepast uit de bij standswet en dat kost de gemeente in ieder geval twintig procent van de totale lasten,” was de mening van het PvdA- raadslid, die er de voorkeur aan gaf deze woningen te bestemmen voor alleen staanden en voor de bejaarden andere, bij voorkeur eengezinswoningen te bouwen elders in de gemeente. „Galerijwoningen zijn ondingen voor oudere mensen,” al dus de heer Harms. Hij kreeg bijval van de heer J. Have naar (sgp), die het project veel te groots vond opgezet. „Hoe moet je dit betalen als je alleen maar aow hebt? Zijn we dan op de goede weg als we iedereen maar naar de bijstandswet sturen?” zo vroeg hij zich af. De heer Havenaar was bovendien van mening dat de huizen aan de Kerk weg die nu worden afgebroken nog zeker tien jaar hadden meegekund en boven dien betaalbare huren hadden. De heer Van Schie vroeg zich af waar om wethouder H. Huizer voorzitter is van de Stichting Bejaardenhuisvesting. Waarom deze vierde woningbouwvereni ging en waar blijft de fusie, zo stelde het KVP-raadslid, die overigens de noodzaak van de omvang en de opzet van de wo ningen wel zag zitten. De bouwprijs acht te hij acceptabel. Duidelijke garanties voor de bouwsom en afspraken voor het opleveren wilde de heer Barth. Deze wenste ook te weten welke consequenties het project zou heb ben voor een geprojecteerde bejaarden flat in Groenswaard 3. Wethouder Huizer liet deze stroom van kritiek en vragen gelaten over zich heen gaan. In zijn beantwoording rekende hij voor dat er van het Anne Frankcentrum nog altijd een wachtlijst is van vijftig Waddinxveense bejaarden en van 150 ge pensioneerden die hun familie in Wad dinxveen hebben wonen. „Het is duidelijk dat de Waddinxveners voorrang zullen hebben,” zei hij. Over de te grootse opzet van het project: „De tijd van één enge woonruimte voor de bejaar de is voorbij. Deze mensen hebben ook recht op een eigen slaapkamer en om eventueel gescheiden te kunnen slapen. In geval van ziekte of andere ongemak ken is dit zelfs vaak een noodzaak.” Zijn voorzitterschap van de ’vierde woningbouwvereniging’ achtte hij een zeer logische zaak. „Het gehele circuit van zelfstandig wonen, verzorging en ver pleging hoort bij elkaar,” stelde de heer Huizer. „Daarbij wil het gemeentebestuur een flinke inspraak en coördinerende taak hebben. Daarom is het een vaste beleids lijn dat een wethouder voorzitter is van de Stichting Bejaardenhuisvesting. "Buitengewoon succesvol”, aldus formuleerde organisator C. de Bas het resultaat van de Braderie die de Luifelbaanwinkeliers vrij dag en zaterdag hielden. Ondanks het feit dat het weer ook nu weer niet mee zat - het was zaterdag bitter koud - kwam ongeveer het dubbele aantal bezoekers kijken naar de vele verschillende attrac ties die de middenstanders hen voorschotelden. Met name de stand van schilder Theo den Boon, waar men kon boetseren en schil deren, was erg in trek. Veel belangstelling trok ook de houtsnij-kunstenaar die aan een ’gaper’ werkte. Andere ’toppers’ waren de home-trainer en de schil der die Hindelooper motiefjes vervaardigde. Hoewel de Braderie niet in eerste aanleg bedoeld is om te verkopen, was het festijn ook in dit opzicht de moeite dub bel en dwars waard. Dat het een ’latertje’ zou worden bleek al uit de moeilijkheden waarop men stuitte bij de behandeling van de mede delingen en ingekomen stukken. Een door de gemeenteraad van Oost- stellingwerf aangenomen motie om de BB naar organisatie en doel van een oor- logsrampenorganisatie om te zetten in een vredesrampenorganisatie kreeg alleen de steun van de fracties van PvdA en D’ 66. Burgemeester C. A. van der Hooft be toogde dat deze ontwikkeling in Wad dinxveen al feitelijk aan de gang is (brand bij Verheul, ontploffing in Capelle). Dit werd dan ook niet door de beide ’linkse’ fracties ontkend, maar de heer A. H. van Gent (pvda) verduidelijkte dat de adhe siebetuiging aan de Ooststellingwerfse motie een algemeen politiek karakter zou dragen en daarom niets met plaatselijke omstandigheden uitstaande had. Volgens een rapport van de directeur van openbare werken zou het economisch onjuist zijn het onderhoud van de straat verlichting in eigen beheer te doen uit voeren. Bij monde van de heer J. van den Roovaart deelde de commissie mee eerst een rapport te willen zien. De burgemees ter zegde dit toe. Het feit dat het college van B en W in middels een parkeerwachter heeft aange steld voor het parkeerterrein bij het zwembad was een doom in het oog van de heer P. F. J. van Schie (kvp). „Er is ons duidelijk toegezegd dat we dit punt geheel opnieuw zouden kunnen behande len,” zei het raadslid. „Dit heeft mij te gen de borst gestuit en ik zou nu in ieder geval willen voorstellen om het in 1972 zonder wacht te doen.” O schitterende kleuren, Komt nu met zang, Vlagge- lied, Kent gij het land, Mijne moedertaal, Heer be hoed onze Koningin! O Nederland let op u saek, Bede voor het vaderland, Vrede, O God, die droeg ons voorgeslacht, U loven wij o God! Deze schitterend gezongen stereo- mono langspeel plaat van 12.50 nu voor (Tegen inlevering van adver tentie) Gramofoonplatencentrum „DE BRUG” Kerkweg 191, Waddinxveen Telefoon (01828) 5325 (ook verkrijgb. op de markt.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1971 | | pagina 1